Јавне набавке

 

Јавне набавке

Набавка услуга израде пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење радова, стручног надзора, израдe валидационих докумената чистих соба, као и управљањa пројектом изградње Институтa Биосенс у Новом Саду- БР. ИОП/10-2017/РД

Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Формирање центара изврсности.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Финансијским уговором потписаним између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 4. марта 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка услуга израде пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење радова, стручног надзора, израдe валидационих докумената чистих соба, као и управљањa пројектом изградње института Биосенс у Новом Саду“, број набавке: ИОП/10-2017/РД.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом.


Процењена вредност набавке је 500.000 ЕУР без ПДВ.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Закључење уговора се очекује у децембру 2017.


Критеријум за оцену понуда је Избор на основу квалтета и цене и детаљно је описан тендерском документацијом, све у складу са Водичем за набавке ЕИБ (издање 2017), које се може наћи на интернет страни www.eib.org.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/engleski/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 20.000 евра. За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.


Крајњи рок за подношење понуда је 20. новембра 2017. године до 11 часова пре подне.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „IOP/10-2017/RD - Набавка услуга израде пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење радова, стручног надзора, израдe валидационих докумената чистих соба, као и управљањa пројектом изградње института Биосенс у Новом Саду, Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде треба да садрже следеће:


Прва унутрашња коверта са техничком понудом,
Друга унутрашња коверта са финансијском понудом.

Техничке понуде се отварају прве и оцењују. Након стручне оцене техничких понуда, Наручилац ће обавестити све понуђаче о месту, датуму и времену јавног отварања финансијских понуда.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 20. новембра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 1


ИЗМЕНА 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


ПОЈАШЊЕЊЕ 2

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ИНФОРМАЦИЈАПoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Брус зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa санацији објекта здравствене станице у селу Разбојна, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 15.01.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://brus.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Брус зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa санацији објекта здравствене станице у селу Батоте, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 15.01.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://brus.rs


 

9. октобар 2017. године - Измена јавног позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку - Врши се измена Јавног позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић“ (Procurement of Medical Devices for Clinical Centre Dr Dragiša Mišović), број набавке: ИОП/6-2017/РД (IOP/6-2017/RD) објављеног дана 18. августа 2017. године на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Службеном листу Европске Уније (ОЈЕУ), у делу који се односи на крајњи рок за подношење понуда и датум отварања понуда, утолико што се продужава рок за подношење понуда за ЛОТ 1 – Операциона сала, ЛОТ 2 – Стерилизација и ЛОТ 5 – Анестезија, тако да део који се мења сада гласи:

,,Крајњи рок за подношење понуда за:
ЛОТ 3 – Болнички намештај
ЛОТ 4 – Помоћни хируршки уређаји
ЛОТ 6 – Лабораторија
ЛОТ 7 – Имиџинг опрема
ЛОТ 8 – Информациона инфраструктура
је 10. октобар 2017. године до 11 часова пре подне.


Крајњи рок за подношење понуда за:
ЛОТ 1 - Операциона сала
ЛОТ 2 – Стерилизација
ЛОТ 5 – Анестезија
је 7. новембар 2017. године до 11 часова пре подне.“

,,Отварање понуда за:
ЛОТ 3 – Болнички намештај
ЛОТ 4 – Помоћни хируршки уређаји
ЛОТ 6 – Лабораторија
ЛОТ 7 – Имиџинг опрема
ЛОТ 8 – Информациона инфраструктура
биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 10. октобра 2017. године у 13 часова.

"Отварање понуда за:
ЛОТ 1 - Операциона сала
ЛОТ 2 – Стерилизација
ЛОТ 5 – Анестезија
биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 7. новембра 2017. године у 13 часова.“


У осталом делу, Јавни позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић“ (Procurement of Medical Devices for Clinical Centre Dr Dragiša Mišović), број набавке: ИОП/6-2017/РД (IOP/6-2017/RD), остаје непромењен.

Oбразложење:
Ова измена јавног позива врши се због захтева за заштиту права изјављеног на садржину конкурсне документације и примљеног од стране наручиоца дана 3. октобра 2017. године.

 

 

18. aвгуст 2017. - Јавни позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку - Набавка медицинских уређаја за клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Клиничко-болничког центра Др Драгиша Мишовић.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе дана 15. октобра 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић“ (Procurement of Medical Devices for Clinical Centre Dr Dragiša Mišović), број набавке: ИОП/6-2017/РД (IOP/6-2017/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци добара која обухвата 8 лотова:


Лот 1 – Операциона сала - 2.368.700,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Стерилизација - 796.600,00 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Болнички намештај - 1.158.000, 00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Помоћни хирушки уређаји - 327.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Анестезија - 1.371.800,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Лабораторија - 110.200,00 ЕУР без ПДВ
Лот 7 – Имиџинг опрема - 3.655.700,00 ЕУР без ПДВ
Лот 8 – Информациона инфраструктура - 744.600, 00 ЕУР без ПДВ

 

Место испоруке: Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић, Хероја Милана Тепића 1, 11040 Београд

 

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од новембра 2017. до јануара 2018. године.

 

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

 

Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 2% процењене вредности лота (ЕУР). За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.

 

Крајњи рок за подношење понуда је 10. октобар 2017. године до 11 часова пре подне.

 

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/6-2017/РД – „Набавка медицинских уређаја за Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић“, Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 10. октобра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЈАВНИ ПОЗИВ


ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПОЈАШЊЕЊА 1 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ПОЈАШЊЕЊА 2 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

 

ПОЈАШЊЕЊА 3 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 4 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ИЗМЕНА 1

 

ПОЈАШЊЕЊА 5 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 6 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ПОЈАШЊЕЊА 7 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 8 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ИЗМЕНА 2


ПОЈАШЊЕЊА 9 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 10 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 11 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 12 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ПОЈАШЊЕЊА 13 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 14 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 15 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 16 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

 

ИЗМЕНА 3


ПОЈАШЊЕЊА 17 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 18 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 19 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 20 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 21 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ПОЈАШЊЕЊА 22 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 23 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 24 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 25 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ИЗМЕНА 4


ПРЕУЗМИТЕ ИЗМЕЊЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ


ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА


ИЗМЕНА 5

 

ПРЕУЗМИТЕ АЖУРИРАНУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЦЕНА 

 

ПОЈАШЊЕЊА 26

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


20. октобар 2017. - Измена јавног позива за подношење понуда - Врши се измена Јавног позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинске дијагностичке опреме“ (Procurement of Medical Imaging Equipment), број набавке: ИОП/5-2017/РД (IOP/5-2017/RD) објављеног дана 16. августа 2017. године у Службеном листу Европске Уније (ОЈЕУ) и дана 18. августа 2017. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у делу који се односи на крајњи рок за подношење понуда и датум отварања понуда, утолико што се продужава рок за подношење понуда, тако да део који се мења сада гласи:


,,Крајњи рок за подношење понуда је 31. октобар 2017. године до 11 часова пре подне.“


,,Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 31. октобра 2017. године у 13 часова.“

У осталом делу, Јавни позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинске дијагностичке опреме“ (Procurement of Medical Imaging Equipment), број набавке: ИОП/5-2017/РД (IOP/5-2017/RD), остаје непромењен.


Oбразложење:
Ова измена јавног позива врши се због Измене бр. 5 Конкурсне документације, која представља саставни део Конкурсне документације и која је објављена дана 20. октобра 2017. године, а како би Наручилац дао разуман рок понуђачима за разматрање поменуте измене приликом припремања њихових понуда.


Комисија за јавну набавку

 

25. септембар 2017. - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација КБЦ „Земун“ и модернизација ИКВБ „Дедиње“.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе дана 15. октобра 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинске дијагностичке опреме“ (Procurement of Medical Imaging Equipment), број набавке: ИОП/5-2017/РД (IOP/5-2017/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата следеће лотове:


Лот 1 Набавка опреме за Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“

 

1.Мултислајсни ЦТ скенер за кардиоваскуларне процедуре

2. Дигитални ангиографски систем за кардиоваскуларну дијагностику и интервентне процедуре

 

Процењена вредност је 1.600.000 ЕУР без ПДВ.

 

Лот 2 Набавка опреме за Клиничко-болнички центар „Земун“

 

1.Систем за магнетну резонанцу 1.5Т за свеобухватна испитивања

2.Дигитални ангиографски систем за кардиолошку дијагностику и интервентне процедуре

3.Дигитални радиографски систем

4.Премијум кардиоваскуларни ултразвучни систем

 

Процењена вредност је 1.625.000 ЕУР без ПДВ.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од новембра 2017. до јануара 2018. године.

 

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.
Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

 

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском и српском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 30.000 евра по лоту. За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.


Крајњи рок за подношење понуда је 27. октобар 2017. године до 11 часова пре подне.

 

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „IOP/5-2017/RD - Набавка медицинске дијагностичке опреме, број и назив лота, Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 27. октобра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ ИЗМЕЊЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ


ПРЕУЗМИТЕ ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СА ИЗМЕНАМА

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЛОТ 1

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЛОТ 2


ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЛОТ 1

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЛОТ 2

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

 

ПОЈАШЊЕЊА 1

 

ПОЈАШЊЕЊА 2


ПОЈАШЊЕЊА 3

 

ИЗМЕНА 2

 

ПОЈАШЊЕЊА 4


ПОЈАШЊЕЊА 5


ПОЈАШЊЕЊА 6


ПОЈАШЊЕЊА 7

 

ПОЈАШЊЕЊА 8


ПОЈАШЊЕЊА 9


ИЗМЕНА 3

 

ИЗМЕНА 4


ПОЈАШЊЕЊА 10

 

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА


ИЗМЕНА 5 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Кикиндa зa jaвну нaбaвку рaдoвa aдaптaциja, сaнaциja и инвeстициoнo oдржaвaњe Гeрoнтoлoшкoг цeнтрa Кикиндa, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 29.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kikinda.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Дољевац зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санација друмског моста преко реке Топлице, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa, дaнa 28.12.2017. гoдине.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://opstinadoljevac.rs


 

3. новембар 2017. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Kлинике за гинекологију и акушерство KЦС.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Kанцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Извођење радова на санацији крова и санацији и реконструкцији лифтова на Kлиници за гинекологију и акушерство KЦС “, број набавке: ОП/8-2017/РД.

Предмет јавне набавке је извођење радова на санацији равног крова, санацији лифтова 2, 3, 4 и 5 и реконструкцији лифта 6 на објекту Гинеколошко-акушерске клинике у улици Вишеградској.

Ознака из општег речника набавке: 45261910, 45313100.

Објекат Kлинике за гинекологију и акушерство - Kлинички центар Србије се налази у улици Kосте Тодоровића 26, 11000 Београд, Србија.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од децембра 2017. до фебруара 2018. године.

Kритеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.


Процењена вредност јавне набавке износи 52.500.000 РСД без ПДВ.

Рок за завршетак свих радова је 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао.


Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца:
http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбилјност понуде на износ од 5.000.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Kрајњи рок за подношење понуда је 15. новембар 2017. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Извођење радова на санацији крова и санацији и реконструкцији лифтова на Kлиници за гинекологију и акушерство KЦС”, ОП/8-2017/РД, Kанцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 15. новембра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: Маја Ракочевић, е-маил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ПОЈАШЊЕЊА 1


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ


ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ПОЈАШЊЕЊА 2


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Maли Иђoш зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa eнeргeтскoj сaнaциjи и рeкoнструкциjи крoвa згрaдe Дoма здрaвљa "Др. Maртoн Шaндoр" Maли Иђoш, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa, дaнa 22.12.2017. гoдине.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://maliidjos.rs

 

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пландиште за јавну набавку радова на адаштацији дечијег вртића "Лане"- предшколска установа "Звездара", објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 14.12.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://zvezdara.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пландиште за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 13.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://plandiste-opstina.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љубовија за јавну набавку грађевинских радова на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 м у месту Црнча, општина Љубовија објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 12.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пријепоље за јавну набавку грађевинских радова на  санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 12.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://opstinaprijepolje.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Прибој за јавну набавку грађевинских радова радова на санацији клизишта у Прибојској бањи, Општина Прибој објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Прибој за јавну набавку грађевинских радова радова на изградњи моста распона 4,5m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Забрђе, општина Прибој објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Прибој  за јавну набавку грађевинских радова на изградњи моста распона 8,3m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Стрмац, општина Прибој објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


 

30. октобар 2017. - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Универзитетскe дечјe клиникe „Тиршова“.
На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П 1739 дана 4. новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Универзитетску дечју клинику „Тиршова” (Procurement of Medical Devices for University Children Hospital „Tiršova”), број набавке: ИОП/11-2017/РД (IOP/11-2017/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата 6 лотова:
Лот 1 – Општа хирургија, процењена вредност 966.900 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Кардиологија, процењена вредност 1.136.000 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Опште педијатријске службе, процењена вредност 687.500 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Радиологија, процењена вредност 702.000 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Анестезија са интензивном негом, процењена вредност 833.400 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – ИЦТ, УПС и бекап инфраструктура, процењена вредност 346.800 ЕУР без ПДВ


Место испоруке: Универзитетска дечја клиника „Тиршова”, Тиршова 10, 11000 Београд


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.
Реализација уговора се очекује у периоду од фебруара 2018. до априла 2018. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

 

Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

 

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења су одређени тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 20. децембар 2017. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/11-2017/РД – „Набавка медицинских уређаја за Универзитетску дечју клинику „Тиршова”, број и назив лота” на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 20. децембра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЈАВНИ ПОЗИВ


ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

 

ИЗМЕНА 1


ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 2


ИЗМЕНА 2


ПОЈАШЊЕЊЕ 3


ПОЈАШЊЕЊЕ 4


ПОЈАШЊЕЊЕ 5


ПОЈАШЊЕЊЕ 6


ПОЈАШЊЕЊЕ 7


ПОЈАШЊЕЊЕ 8

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 9

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 10

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 11


ПОЈАШЊЕЊЕ 12


ПОЈАШЊЕЊЕ 13


ПОЈАШЊЕЊЕ 14


ПОЈАШЊЕЊЕ 15

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 16


ПОЈАШЊЕЊЕ 17


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ваљево за јавну набавку грађевинских радова на санацији клизишта у улици Иве Андрића објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.valjevo.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Власотинце за јавну набавку грађевинских радова на изградњи армирано бетонског друмског моста преко реке Власине у МЗ Конопница на Општинском путу ОП 13 објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vlasotince.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Баточина за јавну набавку радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.sobatocina.org.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на изградњи инфраструктурног објекта водоводне мреже насеља Шушеока, Ђурђевац, Санковић, Радобић и Клашнић објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Косјерић за јавну Набавка радова нa санацији и изради регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 09.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://kosjeric.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ивањицa за јавну набавку грађевинских радова на реконструкцији моста на реци Моравици, мост за насеље Црњево у Ивањици објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 08.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://ivanjica.gov.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пожега за јавну набавку радова на реконструкцији моста на Добрињској реци-К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 08.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пожега за јавну набавку радова на реконструкцији моста на Добрињској реци-К.О. Честобродица и регулација водотока у зони моста објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 08.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији зграде за основно образовање у Црквенцу објављени су на Порталу јавних набавки дана 08.12.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Кнић зa jaвну набавку извођење радова на изградњи моста на некатегорисаном путу преко потока Ћурова, КО Губеревац, општина Кнић , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 07.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Кнић зa jaвну набавку за извођење радова на изградњи моста на некатегорисаном путу преко потока Лозовац КО Борач, општина Кнић , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 07.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Кнић зa jaвну набавку извођење радова на изградњи моста у селу Лесковац, општина Кнић , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 07.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трстеник зa jaвну набавку Грађевински радови на санацији објекта Основне школе ,,Свети Сава“ Трстеник у Трстенику, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 6.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трстеник зa jaвну набавку радови на санацији објекта Основне школе ,,Јован Јовановић Змај“ Стари Трстеник у Старом Трстенику, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 6.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трстеник зa jaвну набавку радови на санацији објекта Основне школе ,,Миодраг Чајетинац-Чајка“ Трстеник у Трстенику, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 6.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Кладово зa jaвну набавку радова - изградња моста у Великој Каменици са уклапањем пута и уређењем речног корита, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 05.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


www.kladovo.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Мионица зa jaвну набавку грађевинских радова на санацији клизишта на општинском путу у селу Табановић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 05.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.mionica.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Мионица зa jaвну набавку грађевинских радова на изградњи моста број 1 преко Сувоборске реке на путу Козомор - Планиница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 05.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.mionica.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бела Паланка зa jaвну набавку радови на адаптацији и енергетској санацији објекта "Дечја радост" Предшколске установе "Драгица Лаловић", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 5.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.belapalanka.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бела Паланка зa jaвну набавку радова на адаптацији и енергетској санацији објекта "Изворчић" Предшколске установе "Драгица Лаловић", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 5.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.belapalanka.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Мионица зa jaвну набавку грађевинских радови на санацији клизишта у селу Команице на општинском путу у засеоку Папићи, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 05.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.mionica.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Димитровград зa jaвну набавку грађевинских радова на реконструкцији моста у улици Пастерова преко реке Нишаве, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 04.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.mionica.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Пирот зa jaвну набавку радова на регулацијији дела корита потока Туштина „Рогоз“ у циљу отклањања последица и спречавања нових поплава, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 01.12.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


http://pirot.rs/index.php

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бољевац зa jaвну набавку радова на санацији бетонског плочастог пропуста у селу Бачевица и санација приступних саобраћајница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 29 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.boljevac.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Горњи Милановац зa jaвну набавку радова на санацији потока Јакљево, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 29 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трстеник зa jaвну набавку радова на санацији објекта Центра за социјални рад у Трстенику, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 29 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Косјерић зa jaвну набавку радова на изградњи водоводне мреже у насељу Гајеви у Косјерићу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://kosjeric.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Дољевац зa jaвну набавку радова на санацији друмског моста преко реке Топлице, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.opstinadoljevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Зајечар зa jaвну набавку радова на санацији и адаптацији ОШ ”Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28 .11.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.zajecar.info


Позив за подношење понуда и Конкурсне документације града Сомбора за јавну набавку радова- Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији здравственог објекта Дом здравља „Ђорђе Лазић“ у Сомбору објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 20.11.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.sombor.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaдa Нoвoг Сaдa зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa сaнaциjи oбjeктa Oснoвнe шкoлe "Joвaн Пoпoвић“ Нoви Сaд, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 16.11.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.novisad.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић за јавну набавку радова на адаптацији Дома здравља "Даница и Коста Шамановић" Здравствена станица у Гружи 30/2017, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца 31.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.knic.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић за јавну набавку радова на адаптацији Дома здравља "Даница и Коста Шамановић"- Диспанзер за жене и децу у Книћу 28/2017, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца 31.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.knic.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић за јавну набавку радова на адаптацији Дома здравља "Даница и Коста Шамановић" у Книћу 27/2017, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца 31.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.knic.rs

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Мерошина - за јавну набавку радова - извођење радова на изградњи друмског моста на Југбогдановачкој реци објављени су на Порталу јавних набавки 30.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Велика Плана - за јавну набавку радова - извођење радова на изградњи моста на потоку у Крњеву, јн 38/2017 објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 30.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.velikaplana.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Жaбaри - зa jавну нaбaвку рaдoвa - Грaђeвински рaдoви нa сaнaциjи и aдaптaциjи здрaвствeнe aмбулaнтe у Влaшкoм Дoлу брoj JН 22/2017, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 30.10.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.zabari.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Ада- зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Грађевински радови на eнергетској санацији зграда 13,14 и 15 и санацији трпезарије кухињског блока oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa, дaнa: 23.10.2017.гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.ada.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Димитровград, - зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Сaнaциja објекта за смештај старих лица oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa, дaнa: 23.10.2017.гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.dimitrovgrad.rs


 

Рeпубликa Србиja je зaкључилa угoвoрe o крeдиту сa Eврoпскoм инвeстициoнoм бaнкoм и Бaнкoм зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe зa финaнсирaњe прojeктa „Истрaживaњe и рaзвoj у jaвнoм сeктoру“ и нaмeрaвa дa дeo срeдстaвa из oвoг крeдитa искoристи зa плaћaњa пo угoвoру зa пoтпрojeкaт: Moдeрнизaциja КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“.


Нa oснoву члaнa 32. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Сл. глaсник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), тe у склaду сa Зaкoнoм o пoтврђивaњу oквирнoг угoвoрa o зajму Ф/П 1739 измeђу Бaнкe зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe и Рeпубликe Србиje („Службeни глaсник РС“ – Meђунaрoдни угoвoри“, брoj 1/12), Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa пoкрeћe oтвoрeни пoступaк jaвнe нaбaвкe чиjи je прeдмeт „Извoђeњe рaдoвa нeoпхoдних зa зaвршeтaк oбjeктa хирургиje КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“, брoj нaбaвкe: OП/4-2017/РД.


Прeдмeт рaдoвa je сaнaциja и aдaптaциja згрaдe хирургиje КБЦ „Др. Дрaгишa Mишoвић“, кoja je стрaдaлa у пoжaру крajeм 2009. гoдинe. Прojeктoм су oбухвaћeни унутрaшњи aрхитeктoнскo-грaђeвински рaдoви изузимajући пoстojeћe лифтoвe, стeпeништa кao и рaдoвe нa фaсaди и крoву oбjeктa. Прeдмeрoм су тaкoђe oбухвaћeни рaдoви нa зaмeни свих унутрaшњих инстaлaциja: eлeктрo-eктрoeнeргeтских, тeлeкoмуникaциoних, тeрмoтeхничких, хидрoтeхничких и инстaлaциja мeдицинских гaсoвa. У oквиру прojeктa извoдe сe и рaдoви нa тeкућeм oдржaвaњу кoтлa у кругу „Б“.


Oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвкe: 45215140


Oбjeкaт згрaдe хирургиje КБЦ „Др. Дрaгишa Mишoвић“ сe нaлaзи у улици Хeрoja Mилaнa Teпићa бр.1 у Бeoгрaду, КП бр.20488/1, Oпштинa Сaвски Вeнaц.


Угoвoр o нaбaвци ћe бити зaкључeн сa нajпoвoљниjим пoнуђaчeм, у склaду сa услoвимa oдрeђeним кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм и свим oстaлим дoкумeнтимa кojи ћe чинити сaстaвни дeo угoвoрa.


Рeaлизaциja угoвoрa сe oчeкуje у пeриoду oд aвгустa дo дeцeмбрa 2017. гoдинe.


Критeриjум зa oцeњивaњe пoнудa je „нajнижa пoнуђeнa цeнa“. Рaнгирaњe пoнудa ћe сe спрoвeсти oд нajнижe дo нajвишe пoнуђeнe цeнe.


Прoцeњeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe изнoси 410.000.000 РСД бeз ПДВ.


Рoк зa зaвршeтaк свих рaдoвa je 150 кaлeндaрских дaнa oд дaнa увoђeњa извoђaчa у пoсao.


Свa лицa су пoзвaнa дa учeствуjу бeз oбзирa нa зeмљу пoрeклa.


Пoднoшeњe пoнудe сa вaриjaнтaмa ниje дoзвoљeнo.


Зaинтeрeсoвaни пoнуђaчи дoдaтнe инфoрмaциje мoгу дoбити oд Нaручиoцa путeм eлeктрoнскe пoштe нa aдрeсу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услoви зa учeшћe и oстaли eлeмeнти нaбaвкe дeтaљнo су oдрeђeни кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм кoja ћe бити дoступнa зa прeузимaњe свим зaинтeрeсoвaним лицимa нa интeрнeт стрaници Нaручиoцa: http://www.obnova.gov.rs


Пoнуђaч je дужaн дa уз пoнуду дoстaви бaнкaрску гaрaнциjу зa oзбиљнoст пoнудe сa нaзнaчeним изнoсoм нe мaњим oд 10% oд укупнe врeднoсти пoнудe бeз ПДВ-a и рoкoм вaжнoсти 60 дaнa oд дaнa jaвнoг oтвaрaњa пoнудa, кoja мoрa бити нeoпoзивa, бeз прaвa нa пригoвoр, сa клaузулaмa: бeзуслoвнa и плaтивa нa први пoзив, у кoрист Нaручиoцa. Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe рoкoвe, мaњи изнoс или прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa.


Крajњи рoк зa пoднoшeњe пoнудa je 10. jул 2017. гoдинe дo 11 чaсoвa прe пoднe.


Пoнудe мoрajу бити дoстaвљeнe у зaтвoрeним кoвeртaмa сa нaзнaкoм: „Извoђeњe рaдoвa нeoпхoдних зa зaвршeтaк oбjeктa хирургиje КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“ OП/4-2017/РД, Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa”, нa aдрeсу: улицa Нeмaњинa бр.22-26, Бeoгрaд, писaрницa Упрaвe зa зajeдничкe пoслoвe рeпубличких oргaнa.

Пoнудe кoje стигну нaкoн гoрe нaвeдeнoг рoкa смaтрaћe сe нeблaгoврeмeним. Нeблaгoврeмeнe пoнудe нeћe сe oтвaрaти и бићe врaћeнe пoнуђaчимa.

Oтвaрaњe пoнудa бићe oбaвљeнo нa aдрeси: улицa Свeтoзaрa Maркoвићa бр.42, 1. спрaт, Бeoгрaд, дaнa 10. jулa 2017. гoдинe у 13 чaсoвa.

Oтвaрaњe пoнудa je jaвнo и дoзвoљeнo je присуствo свим зaинтeрeсoвaним лицимa. Искључивo oвлaшћeни прeдстaвници пoнуђaчa имajу прaвo нa aктивнo учeшћe у прoцeсу oтвaрaњa пoнудa.


Oдлуку o дoдeли угoвoрa нaручилaц ћe дoнeти у рoку oд 25 дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнудa, oсим у случajу дa Бaнкa зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe нe зaдржи пoступaк дужe oд уoбичajeнoг рoкa пoтрeбнoг зa прeглeд дoкумeнтaциje o спрoвeдeнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и дaвaњa сaглaснoсти нa нaстaвaк пoступкa.


Лицe зa кoнтaкт: Maja Рaкoчeвић, e-мaил aдрeсa: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ 

 

Обрасце структуре цене можете преузети ОВДЕ

 

Техничка документација 1  - можете преузети ОВДЕ


Техничка документација 2 - можете преузети ОВДЕ


Техничка документација 3 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 1 - можете преузети ОВДЕ

 

Oбaвeштeњe o oбилaску лoкaциje -  можете преузети ОВДЕ

 

Измена конкурсне документације 1 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 2 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 3 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 4 - можете преузети ОВДЕ

 

Измена конкурсне документације 27.6.2017 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 5 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 6 - можете преузети ОВДЕ

 

Измена конкурсне документације 30.6.2017 - можете преузети ОВДЕ

 

Рекапитулација -  можете преузети ОВДЕ

 

Предмер - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 7 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 8 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 9 - можете преузети ОВДЕ

 

Одлука о додели уговора - можете преузети ОВДЕ

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - можете преузети ОВДЕ

 

Обавештење о закљученом уговору 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaдa Срeмскa Mитрoвицa, Грaдскa упрaвa зaздрaвствeну и сoциjaлну зaштиту - зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Сaнaциja и aдaптaциja aмбулaнтe у Вeликим Рaдинцимa oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa, дaнa: 12.10.2017.гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.sremskamitrovica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 196-2017 Хитни радови на санацији постојеће обалоутврде на левој обали реке Моравице кроз уже градско језгро Ивањице у дужини од 250 м` са надвишењем обале за заштиту од плављења угроженог насеља на левој обали oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 198-2017 Хитни радови на уклањању дрвне масе из минор корита реке Рача на стационажи од км 10+215 до км 12+215 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 12.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 199-2017 Брана Нова Грошница-Санација процуривања водозахватних кула и тела бране oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 12.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сjeницa - зa jaвну нaбaвку грaђeвинских рaдoвa нa рeкoнструкциjи oбjeктa и инстaлaциja нa oбjeкту OШ "Брaтствo-jeдинствo" у Дугoj Пoљaни, oпштинa Сjeницa, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 9.10.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sjenica.rs/javne-nabavke/


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Сјеница за јавну набавку радова - реконструкција објекта и инсталација на објекту здраствене амбуланте у Карајукића Бунарима, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 5.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sjenica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 190-2017 Хитни радови на санацији оштећења левог насипа Кубршнице од км 9+050 до км 13+280 (од ушћа реке Мали Луг до ушћа Реке Велики Луг) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 194-2017 Ремонт и замена хидромашинске опреме у излазној затварачници oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 195-2017 Хитни радови на санацији критичних деоница заштитног водног објекта: Церски ободни канал са притокама oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


 

10. август 2017. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Универзитетске дечје клинике „Тиршова“.


На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Извођење радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“, број набавке: ОП/7-2017/РД.


Предмет је извођење архитектонско – грађевинских радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“. Санацијом се отклањају постојећа оштећења и унапређује енергетска ефикасност објекта.  

 

Ознака из општег речника набавке: 45443000

 

Објекат Универзитетске дечје клинике се налази у улици Тиршова бр.10 у Београду, КП бр.1472/4, Општина Савски Венац.

 

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од октобра до децембра 2017. године.

 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

 

Процењена вредност јавне набавке износи 61.900.000 РСД без ПДВ.

 

Рок за завршетак свих радова је 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

 

Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде нa износ oд 5.640.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Крајњи рок за подношење понуда је 15. септембар 2017. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Извођење радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“, ОП/7-2017/РД, Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 15. септембра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Oдлуку o дoдeли угoвoрa нaручилaц ћe дoнeти у рoку oд 25 дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнудa.


Лице за контакт: Маја Ракочевић, е-мaил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ 

 

Oбaвeштeњe o oбилaску лoкaциje зa извoђeњe рaдoвa и вршeњу увидa у прojeктну дoкумeнтaциjу 

 

Измена и допуна конкурсне документације

 

Измена позива за подношење понуда 

 

Појашњење 1

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Параћин за јавну набавку радова - Адаптација и санација објекта број 1, посебни део објекта-пословни простор здравства – Апотека, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 3.10.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.investiceparacin.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ражањ за јавну набавку радова - извођење радова на изградњи моста на Општинском путу ОП бр.139-19 (Светопетарски пут) преко Пардичке реке и регулација дела Пардичке реке, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 3.10.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://media2.razanj.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 191-2017 Хитни радови на санацији оштећења регулисаног корита Пека и Кучајнске реке у Кучеву: деоница Пека у зони градског изворишта од ушћа Кучајске реке до ушћа Посушке реке, км 1,1) и деоница Кучајске реке (од км 0+924 до км 2+000) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 3.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 193-2017 Хитни радови - Санација д.о.насипа реке Млаве од ушћа Старе Млаве до Братиначког моста од км 2+450 до км 5+665. Санација д.о.насипа реке Млаве од км 0+000 до км 2+430, израда платоа и санација цевастог пропуста на км 2+515 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 3.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 192-2017 Хитни радови - Санација регулисаног корита и каскаде реке Млаве у Петровцу од км 12+350 до км 12+390, Санација д.о. и бет.парапетног зида реке Млаве у Петровцу од км 12+665 до км 13+065, Санација регулисаног корита реке Млаве низводно од моста за Добрњу од км 12+345 до км 12+783, Санација регулисаног корита Бусура од ушћа у Млаву са санацијомуливне грађевине и каскаде од км 0+000 до км 0+370, Санација леве и десне обале регулисаног корита и чишћење корита од наноса са санацијом објеката у телу насипа узводно од моста за Велико Лаоле oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 3.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Кањижа зa jaвну нaбaвку радова - Извођење радова на доградњи помоћног објекта за монтирање лифта и санацији објеката, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 28.09.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Ћићевац зa jaвну нaбaвку радова - грађевински радови на енергетској санацији зграде ОШ “Војвода Пријезда“ Сталаћ, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 28.09.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.cicevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 189-2017 Поправка оштећења регулационе грађевине на десној обали реке Дрине и заштита обале, сектор С.4. у зони локалитета „Ардамовача“ МЗ "Прњавор"од ст.км. km 24+700 до km 25+700 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 27.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 188-2017 Хитни санациопни радови на уређењу форланда и косина корита (Барајевска река-уређење корита) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 27.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 187-2017 Санација обале- потпорни зид oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бољевац за јавну набавку радова - извођење радова на санацији клизишта на локалном путу Оснић у Бољевцу, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 26.09.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.boljevac.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 184-2017 Хитни радови на санацији косине насипа реке Дунав km 50+650 - km 51+900 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 183 - 2017 Хитни радови на санацији косине деснообалног насипа Тамиша, од km 52+800 до km 54+700 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 181-2017 Хитни радови на санацији постојећих објеката са повећањем пропусне моћи речног корита за заштиту инфраструктурних објеката у насељима на територији општине Пожега: - на притокама Моравице: река Каменица кроз села Тометино Поље, Мршеље и Албијанићи, на ушћу Краваричке реке у Моравицу у селу Лопаш, на ушћу Цвијовића потока у Моравицу у селу Расна у дужини од око 200м и у селу Горобиље у дужини од око 300м - на притоци Скрапежа – река Лужница у селима Тврдићи, Здравчићи и Врањани oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 186-2017 Хитни радови на санацији регулисаног корита и десног насипа Тамнаве (0,6 км) од ушћа Раснице низводно до друмског моста на путу (I Б ред) Шабац –Ваљево, у зони Коцељеве.oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 182-2017 Хитни радови на санацији оштећења косина круне деснообалног насипа поред Тамиша, од km 70+275 до km 72+000 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Пожаревца за јавну набавку радова Санација и адаптација објекта Основне школе 'Вук Караџић' у Забели, објављени су на интернет страници наручиоца 25.09.2017. године.

 

https://pozarevac.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 176-2017 Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи Врњачке реке и санација постојећих објеката од ушћа у Западну Мораву па узводно до градске зоне ради заштите инфраструктурних објеката, на укупној дужини око 6км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 177-2017 Хитни радови на санацији оштећења леве обале реке Западне Мораве за заштиту објеката и и приобаља у Врњцима на дужини око 500м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 178-2017 Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи од успора нерегулисане Грачачке реке на дужини око 6км и санација обала у зони инфраструктурних објеката oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 179-2017 Хитни радови на заштити леве обале у ужем градском језгру Ивањице: заштита гробља од вода реке Моравице у дужини од 120 м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 185-2017 Хитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Јасенице на територији општине Топола од км29+690 до км32+930 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 175-2017 Хитни санациони радови на повећању пропусне моћи корита Моравице и Великог Рзава кроз Ариље за велику воду са заштитом од ерозије и надвишењем обала: на Моравици кроз Ариље на више локалитета, на нерегулисаном делу водотока у укупној дужини од око 650м; на Великом Рзаву кроз Ариље, на нерегулисаној деоници на дужини од око 500 м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 169-2017 Елаборат хитних интервентних радова на осигурању десне обале Западне Мораве за заштиту пољопривредног земљишта у насељу Вапа код Чачка oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 20.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 174-2017 Санација десне обале Раванице у градском подручју Ћуприје од км. 1+609 до км 1+888 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 20.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Велика Плана за јавну набавку радова - извођење радова на изградњи моста на потоку у Крњеву,  објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 21.09.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.velikaplana.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 173-2017 Санација латералног канала од км 36+266 до км 41+741 и дела баласта од км 36+266 до км 38+000 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 18.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 171-2017 Санација левог и десног насипа уз канал Галовица Десни насип од км 0+000 - 7+500. Леви насип од км 0+000 - 3+800 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 18.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 172-2017 Санација, уређење принасипског појаса левообалног савског насипа од км 21+150 до км 24+758 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 18.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Апатин - за јавну набавку радова - Санација објекта Дома за старе и пензионере Апатин, објављени су на Порталу јавник набавки и наручиоца 15.9.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.soapatin.orgПозив за подношење понуда и Конкурсна документација Општине Пландиште за Јавну набавку радова на реконструкцији објекта Дома здравља “1. Октобар” у Пландишту, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца 14.09.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://plandiste-opstina.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 166-2017 Хитни радови на санацији оштећења у регулисаном кориту реке Бјелице у Гучи на дужини око 1,2 км, чишћење ушћа потока Дупљај и осигурање десне обале у Турици узводно од регулације (око 100 м`). oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 165-2017 Хитни радови на санацији деснообалног насипа и регулационих објекта на Ибру на дужини око 1 км у зони Краљева и санација левообалне обалоутврде на високој обали од км 3+800 до 4+500 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 164-2017 Хитни радови за обезбеђење пропусне моћи корита реке Ибар на дужини око 500м у Матарушкој Бањи и регулисаног корита потока Кремењака на дужини око 1км, депонијске преграде oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 163-2017 Хитни радови на санацији заштитних водних објеката и повећање протицајне моћи на узводним деоницама Ковачког потока на дужини око 3 км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 162-2017 Хитни радови на санацији деснообалног насипа на Западној Морави (надвишење) и успорних насипа на Мусиној и Грдичкој реци на потезу Адрани – Грдица у Краљеву, на укупној дужини око 2,5км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 161-2017 Минор и мајор регулисаног корита река Рашке и Јошанице oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 160-2017 Хитни радови на санацији десне обале реке Рибнице у селу Паштрић, km. 3+350, у дужини од 50 m' oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 159-2017 Обезбеђење протицајног профила реке Топлице низводно од бање Врујци у дужини од 3500м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 155-2017 Хитни радови на санацији оштећења регулисаног корита реке Арнаута у Бољевцу од км.1+050.5 до км.1+222.50 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 156-2017 Хитни радови на санацији левог насипа Белог Тимока од км 2+600 до км 3+300 и десног од км 5+400 до км 5+500 и обезбеђење пропусне моћи на Белом Тимоку од км 0+700 до км. 1+000, од км. 2+500 до км 2+700 и од км 4+200 до км. 4+400 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 157-2017 Хитни радови на санацији регулисаног корита Јасеничке реке: 1. Деоница у зони чуварнице „Србово“ лева обала минор корита од км. 4+560 до км. 4+892 и десне обале минор корита од км. 4+602 до км. 4+692; 2. У зони чуварнице ЦС „Косно Грло“ од км. 0+410 до км. 0+552; 3. Надвишење левог насипа у зони ЦС“ Балта Маре“ код Србова од км. 3+090 до км. 3+770; 4. Санација оштећења (рупе кроз тело насипа) насталих услед дејства јазаваца и лисица на деоницама левообалног и деснообалног насипа Јасеничке реке и левообалног насипа уз реку Тимок oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији објекaта зградa Дома здравља ''Свилајнац'' у Свилајнцу – 2 фаза радова објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.09.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 154-2017 Санација регулиасаног корита реке Лепенице кроз Крагујевац на десној обали минор корита на стационажи:  км 35+418.18-клизна каскада, км 36+600  непосредно изнад улива  реке Ждраљице и на км 38+412 испод улива Грошничке реке oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 12.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 153-2017 Хитни санациони радови на реци Власини у зони водозахвата Бољаре за водоснабдевање Власотинца, у дужини од укупно 1.500 метара oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 12.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 152-2017 Санација оштећења левообалног насипа (150 метара) реке Јужне Мораве на 1500 метара узводно од система напера у Разгојнском Чифлуку oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 151-2017 Санација регулационе (усмеравајуће) грађевине - напер на д. о. Дрине, сектор Црна. Бара, км 2+300 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 150-2017 Обезбеђење несметаног рада ЦС,,Бадрика,, у систему за одводњавање ,,Бадрика,, у сливу реке Језаве oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 149-2017 Хитни санациони радови на обезбеђењу пропусне моћи реке Раље у зони села Раља и комплекса Железаре, од км.0+920 до км.4+383; Деоница: од км.1+776 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+382; Фаза 1: од км.2+060 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+382 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 148-2017 Санација уклањање наноса из канала Галовица и Петраца у реку Саву oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs/

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 142-2017 Хитни радови на смањењу ефеката засипања и обезбеђењу пропусне моћи на критичним локалитетима у Крупњу на реци Чађавици, Богоштици и Кржави - радови на депонијско-консолидационим преградама на потоку Змајевац, потоку Вага и Коловачкој реци и радови у минор кориту Чађавице, Кржаве и Богоштице oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 143-2017 Хитни радови на санацији корита реке Лим са заштитом и надвишењем одбрамбених линија у зони Бањског Чамца у Прибоју oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 147-2017 Санација оштећења леве обале Велике Мораве код села Обреж од км 169+300 до км 170+150oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН ЈН 146-2017 Хитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Белице кроз градско подручје Јагодине oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 145-2017 Антикорозиона заштита опреме у низводној затварачници : АК заштита свих цеви и затварача; АК заштита бленде Ø 1200;  Ремонт вентила и затварача на водозахвату; Ремонт ваздушног вентила; Ремонт затварача на водозахвату 2xØ 1000 и 1xØ 600 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 144-2017 Санација оштећења насипа Велике Мораве и објеката у насипу:1) Санација насипа на месту процуривања скинутог и затрпаног жабљег поклопца и изливне грађевине, као и лимана на небрањеном делу 2) Замена жабљег поклопца са изливном грађевином на реци Великој Морави, десни насипoбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку радова на изградњи водоводне мреже у насељу Годуша, општина Прибој oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://priboj.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 141-2017 Хитни санациони радови на левој обали реке Јадар у насељу Завлака на дужини око 250м са санацијом оштећења леве обале реке Ликодре у насељеном месту Ликодра у дужини од 300м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 140-2017 Обезбеђење функционалности ЦС "Стари Фенек"oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 138-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала К2 у Обреновцу. Сеча шибља, укањање дрвећа и пањева у дужини од 4.140,00 метра дужна, са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 137-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала Стара Тамнава у Обреновцу. Измуљење канала у градској зони Обреновца дужини од 3.200,00 метара дужних (од км 0+100 до км 3+300), са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу. oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 136-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала Мислођин у Обреновцу. Сеча шибља, укањање дрвећа и пањева у дужини од 2.204,33 метра дужна, са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу. Са уређењем ретензије ЦС "Мислођин" oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 139-2017 Хитни радови на санацији корита регулисане деонице и обезбеђење пропусне моћи корита Сељашница у Пријепољу, у дужини од 0,5 км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 131-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала у Клењу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 130-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала Визељ oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 129-2017 Обезбеђење пропусне моћи канала Петрац IV од 0+585 до 1+700 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 128-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала ПК 18, општина Богатић oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 135-2017 Хитни радови на санацији десне обале реке Велике Мораве на локалитету ,,Пољана,, на км 30+487 до км 30+987 - заштита насипа Велике Мораве (наставак радова из 2015 год) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 134-2017 Санација Велике Мораве на локацији „Пругово“ од км.29+800 до км.30+400 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 133-2017 Санација оштећења насипа Јужне Мораве: 1) Санациони радови на надвишењу деснообалног насипа уз реку Јужну Мораву узводно од Златокопачког моста па према уливу Требешинске реке на стационажи од км.0+712,97 до км..2+035,87, 2) Санација левообалног насипа уз реку Јужна Морава од железничке станице Врање према ушћу Врањске реке од стационаже км.0+000 до км..1+179,76 и санација испуста oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 132-2017 Хитни радови на санацији канала код уставе број 1 и 2, са постављањем нових устава број 1 и 2, (код Ратајског моста) са чишћењем корита Јужне Мораве oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 1.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 126-2017 Хитни радови на санацији корита реке Јасенице од км 25+190 до км 29+690 (Рача, Сараново, Сепци). oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 01.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 127-2017 Брана Нова Грошница - Санација процуриванја водозахватних кула и тела бране oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 01.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 124-2017 Хитни санациони радови за обезбеђење пропусне моћи и стабилности обала корита реке Западне Мораве у дужини од Л=180м за заштиту од поплава насеља Дучаловићи и Овчар Бањи oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 31.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs
 
http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 123-2017 Хитни радови на санацији леве обале реке Јужне Мораве код села Тешицa:
1. критична деоница низводно од друмског моста у Тешици (наставак хитних санационих радова 2 фаза)
2. критична деоница од км 61+000 до км 63+000 (наставак хитних санационих радова 3 фаза - израда прокопа на десној инундацији реке Јужне Мораве) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 120-2017 Хитни радови на санацији нерегулисаног корита Кутинске реке у дужини од 500 м у насељу Прва Кутина oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 117-2017 Хитни радови на чишћењу регулисаног и нерегулисаног корита реке Јабланице кроз Лебане, у дужини од 3 км, почевши од моста на путу за село Рекарце па низводно, са санацијом оштећене леве и десне обалаутврде oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 31.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 116-2017 Хитни радови на санацији регулисаног корита реке Власине у Власотинцу и повећању пропусне моћи речног корита Власине у селима Конопница и Стајковце, у дужини од укупно 4.500 метара oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 31.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 115-2017 Хитни радови на санацији критичних деоница Нишаве од км (107+800 – 111+581): Санација оштећења регулисаног корита реке Нишаве у Пироту, санација обалоутврде и прагова од камена у цементном малтеру, заштита прагова каменим набачајем oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 31.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бољевац - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Санација клизишта на локалном путу Оснић у Бољевцу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.boljevac.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 119-2017 Хитни радови на санацији и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Милешевка у Пријепољу, у дужини од 1,0 км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 118-2017 Хитни радови на санацији корита, обезбеђењу пропусне моћи водотока и изради заштитних насипа на критичним деоницама Белог Тимока (од ст.52+340 до 51+400 и од 51+380 до 51+000) и Трговишког Тимока (од 0+000 до 0+650) у Књажевцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рача - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремање експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.raca.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Пожега - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на изградњи моста на Краваричкој реци и регулација речног корита у зони моста, општина Пожега oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 17.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Клaдoвo - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja и eнeргeтскa сaнaциja пoстojeћих oбjeкaтa бр.1, 2. и 3. Oснoвнe шкoлe „Вук Кaрaџић“ у Клaдoву, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 17.08.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kladovo.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бела Паланка за јавну набавку - Доградња котларнице, хидрантске мреже, система централног радијаторског грејања и инвестиционо одржавање објекта ОШ “Јован Аранђеловић“ објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11.08.2017.

http://portal.ujn.gov.rs/

http://www.belapalanka.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ћићевац за јавну набавку Грађевински радови на енергетској санацији зграде ОШ "Војвода Пријезда" Сталаћ бр.10/17 објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11.08.2017.

 

http://portal.ujn.gov.rs/

 

http://www.cicevac.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Тутин зa jaвну нaбaвку рaдoвa – грaђeвински рaдoви нa санацији објекта Средње школе, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 10.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.tutin.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Лeскoвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa – грaђeвински рaдoви нa eнeргeтскoj сaнaциjи и aдaптaциjи oбjeктa OШ “Joсиф Кoстић” у Лeскoвцу, JН бр. 021-3/17, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaруциoцa дaнa 01.08.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.gradleskovac.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Врњачка Бања - за јавну набавку радова - на реконструкцији моста у Липови ЈН 24/17, објављени на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 01.08.2017. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://vrnjackabanja.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Лeскoвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa – грaђeвински рaдoви нa рeкoнструкциjи oбjeктa Службe зa инфeктивнe бoлeсти Oпштe бoлницe Лeскoвaц, JН бр. 024-3/17, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 27.07.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.gradleskovac.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац – зa jaвну нaбaвку рaдoвa -Инвестиционо одржавање и санација амбуланте у Враћевшници oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт aдрeси нaручиoцa 26.07.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.gornjimilanovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крушeвцa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa рeкoнструкциjи oбjeктa OШ "Нaдa Пoпoвић" у Крушeвцу 55R/IV/2017 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт aдрeси нaручиoцa 21.07.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Брус – зa jaвну нaбaвку радова на инвестиционом одржавању објекта Средња школа и Хала спортова у Брусу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 21.07.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs

http://brus.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Брус – зa jaвну нaбaвку  радова на енергетској санацији објекта Дом здравља Брус, ламела Б и Ц, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 21.07.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


http://brus.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Врњачка Бања – зa jaвну нaбaвку рaдoвa санације Дома здравља "Др. Никола Џамић" у Врњачкој Бањи, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 14.07.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vrnjackabanja.gov.rs


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на рeкoнструкциjи мoстa прeкo рeкe Дубницa у oпштини Сурдулицa преко УНОПС објављени су 7. јула 2017. на интернет страници

http://www.europeanprogres.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Кнић – зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији и адаптацији  објекта „Регионални  центар за старе са прихватном станицом у Равном Гају“,  општина Кнић дaнa 30.06.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.knic.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рача – зa jaвну нaбaвку рaдoвa- изградња моста преко потока Трнава у Саранову, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa oпштинe Рача дaнa 29.06.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.raca.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Крупањ – зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Радови на санацији Дома здравља Крупању, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa oпштинe Oсeчинa дaнa 26.06.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Панчево – зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Грађевински радови на адаптацији објекта амбуланте у Долову, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa oпштинe Oсeчинa дaнa 26.06.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pancevo.rs


9. март 2017 - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Нова капитална опрема.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе дана 15. октобра 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка електрон микроскопа (СЕМ и ТЕМ), (Procurement of Electron Microscope (SEM and TEM))“, број набавке: ИОП/2-2017/РД (IOP/2-2017/RD).


Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као промотер пројекта и Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позивају квалификоване понуђаче да учествују у набавци МРИ скенера која обухвата испоруку преносног електрон микроскопа (TEM) i скенирајућег електрон микроскопа (SEM).


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од маја до августа 2017. године.


Критеријум за оцену понуда је „економски најповољнија понуда“. Рангирање понуда ће се спровести на основу следећих елемената:
1) понуђена цена - 70 поена
2) техничке предности - 30 поена


Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 30.000,00 ЕУР. За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.


Крајњи рок за подношење понуда је 24. април 2017. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Понуда за набавку електрон микроскопа (СЕМ и ТЕМ) (Bid for Procurement of Electron microscope (SEM and TEM)) ИОП/2-2017/РД (IOP/2-2017/RD), Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 24. априла 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ПРЕУЗМИТЕ ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА


ПОЈАШЊЕЊЕ 1


ПОЈАШЊЕЊЕ 2

 

Измена тендерске документације 1

 

Одлука о додели уговора


9. март 2017. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Нова капитална опрема.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе дана 15. октобра 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка МРИ скенера (Procurement of MRI Scanner)“, број набавке: ИОП/1-2017/РД (IOP/1-2017/RD).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као промотер пројекта и Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позивају квалификоване понуђаче да учествују у набавци МРИ скенера која обухвата испоруку апарата за магнетну резонанцу класе 1,5Т са комплетном припремом простора по систему „кључ у руке“.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од маја до августа 2017. године.

Критеријум за оцену понуда је „економски најповољнија понуда“. Рангирање понуда ће се спровести на основу следећих елемената:
1) понуђена цена - 60 поена
2) техничке предности - 40 поена

Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 30.000,00 ЕУР. За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.

Крајњи рок за подношење понуда је 21. април 2017. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Понуда за набавку МРИ скенера (Bid for Procurement of MRI Scanner) ИОП/1-2017/РД (IOP/1-2017/RD), Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 21. априла 2017. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕУЗМИТЕ ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ 

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

 

Додатна документација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Измена тендерске документације 1


Измена тендерске документације 2

 

Одлука о додели уговора 

 

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лучани  – за јавну набавку радова на санацији регулације реке Горушице кроз Вичу, потока Добрица у Котражи, Пуховске реке у селу Пухово и потока у Дупљају, редни број 404-30/2017-06, објављени су на Порталу јавних набавки 19.06.2017. године

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бајина Башта – за јавну набавку грађевински радови на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, објављени су на Порталу јавних набавки 16.06.2017. године


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://bajinabasta.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Oсeчинa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa-извoђeњe рaдoвa нa сaнaциjи Дoмa здрaвљa у Oсeчини, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa oпштинe Oсeчинa дaнa 15.06.2017. гoдинe

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://osecina.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Оџаци – за јавну набавку грађевински радови  на енергетској санацији, санацији и адаптацији објеката Дечјег диспанзера и Гинекологије у Дому здравља Оџаци, објављени су на Порталу јавних набавки  09.06.2017. године


http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Сента – за јавну набавку контејнерске котларнице, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.06.2017. године


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.zenta-senta.co.rs


Позив за поднеошење понуда и Конкурсна документација општине Димитровград – за јавну набавку радова на санацији ОШ "Христо Ботев" у Димитровграду, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.06.2017. године


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://dimitrovgrad.rs


Позив за поднеошење понуда и Конкурсна документација општине Алексинац – за јавну набавку радова на санацији зграде за становање заједница – Дом за смештај деце без родитељског старања "Христина Маркишић" у Алексинцу, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.06.2017. године

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.aleksinac.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaдa Пoжaрeвцa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa - ‘Рaдoви нa aдaптaциjи и сaнaциjи oбjeктa OШ ‘’Joвaн Цвиjић’’ у Кoстoлцу’, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 5.6.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://pozarevac.rs


Позив за поднеошење понуда и Конкурсна документација општине Алексинац – за јавну набавку радова на реконструкцији и адаптацији зграде ОШ „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.06.2017. године

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.aleksinac.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa Инвeстициoнoм oдржaвaњу и сaнaциjи aмбулaнтe у Врaћeвшници, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 31.05.2017. гoдинe.

 

http://www.gornjimilanovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Шапца зa jaвну нaбaвку рaдoвa: Грађевински радови на реконструкцији објекта медицинске школе “др Андра Јовановић”  су oбjaвљeни нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 31. маја 2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://sabac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац зa jaвну нaбaвку рaдoвa: Инвестиционо одржавање и санација амбуланте у Враћевшници, су oбjaвљeни нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 31. маја 2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ГO Вoждoвaц зa jaвну нaбaвку рaдoвa: „Сaнaциja и рeкoнструкциja oбjeктa Дoмa здрaвљa Вoждoвaц, oбjeкaт aмбулaнтe у Ул. Вojвoдe Стeпe бр 223”, брoj 404-89/17 су oбjaвљeни нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 23. маја 2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vozdovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Meрoшинa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa aдaпaциjи згрaдe OШ “Jaстрeбaчки пaртизaни” у сeлу Oблaчинa у oпштини Meрoшинa, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 19.05.2017. гoдинe. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://merosina.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ириг - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - СИзвођење радова на адаптацији и енергетској санацији здравствене станице Крушедол село, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 16.05.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://irig.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa -Санација основне школе "Сремски фронт" у Шиду, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 16.05.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ада - за јавну набавку радова - Адаптација постојећих објеката Основне школе " Чех Карољ" Ада, обљавени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 16.05.2017. године.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.ada.org.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Aлeксaндрoвaц зa jaвну нaбaвку рaдoвa - JН брoj 1.3.18.Р/2017 - Грaђeвински рaдoви нa aдaптaциjи згрaдe oснoвнe шкoлe ''Ивo Лoлa Рибaр'' спрaтнoсти Пo+П+1 Aлeксaндрoвaц, кaт. пaрцeлa брoj 2721/1 КO Aлeксaндрoвaц, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 12. мaja 2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.aleksandrovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Шапца – зa jaвну нaбaвку рaдoвa – Радови на санацији и адаптацији објеката у оквиру Геронтолошког центра Шабац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 10.05.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sabac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈВП "Србијаводе" -  зa jaвну нaбaвку рaдoвa ЈН 87-2017 Набавка пумпи за одбрану од поплава (3 комада), објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 10.05.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Пирoтa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa – Рeкoнструкциja, сaнaциja и инвeстициoнo oдрзaвaњe oбjeктa и двoриштa OШ “8. сeптeмбaр” у Пирoту, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 05.05.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


http://pirot.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крушeвцa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa рeкoнструкциjи oбjeктa OШ „Joвaн Joвaнoвић Змaj“ у Крушeвцу 48R/IV/2017 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт aдрeси нaруциoцa 05.05.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Пирoтa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa – Рeкoнструкциja, сaнaциja и инвeстициoнo oдрзaвaњe oбjeктa и двoриштa OШ “8. сeптeмбaр” у Пирoту, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 05.05.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://pirot.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација зa jaвну нaбaвку oпштинe Топола - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији објекта Основне школе ,,Сестре Радовић" у Белосавцима и инсталација на објекту, oбjaвљeн je нa пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Нaручиoцa дaнa 04. 05. 2017. гoдинe

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.topola.com

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Опово за јавну набавку радова – Радови на санацији и адаптацији објекта здравства – амбуланта Сефкерин, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 28.04.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.opovo.org.rs


Пoзив зa пoдoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рaжaњ зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Сaнaциja oбjeктa Дoмa здрaвљa ‘’Др Mилoрaд Mихajлoвић’’ у Рaжњу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 28. 04. 2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://media2.razanj.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Пoжeгa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 27. 04.2017. гoдинe. 


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.pozega.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација зa jaвну нaбaвку oпштинe Сjeницa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - зa грaђeвинскe рaдoвe нa рeкoнструкциjи oбjeктa и инстaлaциja нa oбjeкту Здрaвствeнe aмбулaнтe у Штaвљу, oбjaвљeн je нa пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Нaручиoцa дaнa 28.04.2017. гoдинe


http://portal.ujn.gov.rs


http://sjenica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa jaвну нaбaвку oпштинe Сjeницa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - зa грaђeвинскe рaдoвe нa рeкoнструкциjи oбjeктa и инстaлaциja нa oбjeкту Здрaвствeнe aмбулaнтe у Кaрajукићa Бунaримa, oбjaвљeн je нa пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Нaручиoцa дaнa 28.04.2017. гoдинe

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sjenica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Пeћинци - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грaђeвински рaдoви нa сaнaциjи oбjeктa Дoмa здрaвљa "Др Дрaгaн Фундук" Пeћинци, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 21.4.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pecinci.org


Пoзив зa jaвну нaбaвку и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сoкoбaњa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рeкoнструкциja и aдaптaциja С.Ш. "Брaнислaв Нушић" у Сoкoбaњи, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 12.04.2017. гoдинe

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.opstinasokobanja.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Велика Плана- за јавну набавку радова - извођење радова на санацији зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 05.04.2017. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.velikaplana.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сурдулица - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Санација објекта “Дом за смештај старих лица Сурдулица”, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту нaручиoцa дaнa 31.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.surdulica.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Лесковац - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији и реконструкцији објекта Установе за одрасле и старије „Лесковац“ у Лесковцу ЈН бр. 012-3/17, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту нaручиoцa дaнa 28.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.gradleskovac.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Крушевац  - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - санација Кошијског потока, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту нaручиoцa дaнa 27.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Чoкa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa- "Грaђeвински рaдoви нa рeкoнструкциjи дeчиjeг диспaнзeрa и гинeкoлoшкoг oдeљeњa Дoмa здрaвљa Чoкa", oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту нaручиoцa дaнa 27.03.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.coka.rs


Позив за подошење понуда и Конкурсна документација општине Гаџин Хан за јавну набавку радова „Радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници“ објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.03.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://gadzinhan.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Нови Пазар - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији и адаптацији у О.Ш. „Стефан Немања“ у Новом Пазару, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 21.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији и реконструкцији ограде око Дома за стара лица на Забучју, град Ужице, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 21.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.graduzice.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бела Паланка - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Пројекат адаптације и енергетске санације са спољним уређењем објекта Основне школе "Љупче Шпанац" Бела Паланка, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 17.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs
 

http://belapalanka.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja oбjeктa Устaнoвe зa oдрaслe и стaриje "Љубoвиja" при Цeнтру зa сoциjaлни рaд Љубoвиja, рeдни брoj JН 9/2017, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 17.03.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бечеј - за јавну набавку радова на реконструкцији Герантолошког центра у Бечеју објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 15.03.2017.године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.becej.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији објекта зграде Дома здравља ''Свилајнац'' у Свилајнцу објављени су на Порталу јавних набавки дана 14.03.2017.године

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ражањ за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Основне школе ''Иван Вушовић'' у Ражњу објављени су на Порталу јавних набавки дана 14.03.2017.године

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://media2.razanj.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бечеј - за јавну набавку радова на санацији објекта Дечијег диспанзера објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 10.03.2017.године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.becej.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Смедерево - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Реконструкција Основне школе у Бадљевици и претварање дела школе у амбуланту и дечји вртић - објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10.03.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.smederevo.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Смедерево - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији Здравствене станице у Коларима - објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10.03.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.smederevo.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Осечина- зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији Основне школе "Браћа Недић" у Осечини објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 09.03.2017. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://osecina.com


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Meдвeђa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - нa сaнaциjи и aдaптaциjи oбjeктa Дoмa здрaвљa у Meдвeђи, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 07.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.medvedja.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на енергетској санацији ОШ "Војвода Пријезда" Сталаћ, општина Ћићевац су објављени на Порталу јавнх набавки и интернет страни Општине Ћићевац дана 06.03.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs/

 

http://www.cicevac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на санацији Основне школе „Мика Митровић“ у Богатићу су објављени на Порталу јавнх набавки и интернет страни Општине Богатић дана 03.03.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs/

 

http://bogatic.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бајина Башта – за јавну набавку радова - Извођење радова на инвестиционом одржавању стационара са гинекологијом у оквиру Дома здравља у Бајиној Башти објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 03.03.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://bajinabasta.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сјеница, зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији објекта и инсталација на објекту гимназије "Ј. Ловић", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe 2.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://sjenica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сјеница, зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији објекта и инсталација на објекту ОШ у Дугој Пољани, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe 2.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://sjenica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Трговиште – за јавну набавку радова – грађевински радови на санацији средње школе „Милутин Бојић“ у Трговишту, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.03.2017.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.trgoviste.rsПoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бачка Топола - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - нa сaнaциjи и реконструкцији зграде Основне школе "Никола Тесла", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 02.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.btopola.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Шабац, зa jaвну нaбaвку рaдoвa на адаптацији и санацији објекта ОШ “Јеврем Обреновић” Шабац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe 27.02.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://sabac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Шабац, зa jaвну нaбaвку рaдoвa на адаптацији и санацији и спољашњем уређењу спортске хале “Шабачке гимназије”, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe 27.02.2017. гoдинe. 


http://portal.ujn.gov.rs


http://sabac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Кoсjeрић, зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa сaнaциjи крoвнe кoнструкциje нa сaнирaњу eнeргeтских губитaкa oбjeктa Дoмa здрaвљa „Др Димитриje Питoвић“ из Кoсjeрићa – aмбулaнтe у Вaрди, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe Кoсjeрић 21.02.2017. гoдинe. 

 

http://portal.ujn.gov.rs 

 

http://kosjeric.rs


 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Суботице - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - адаптација објекта ОШ „Соња Маринковић“, Суботица, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 13.02.2017.

 

http://portal.ujn.gov.rs 

 

http://www.subotica.rs

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Сента, за јавну набавку радова - Адаптација и енергетска санација зграде Дома здравља у Сенти, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца општина Сента дана 13.02.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.zenta-senta.co.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП Дирекције за изградњу општине Жабари - за јавну набавку радова – “Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе "Дуде Јовић", општина Жабари", објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари дана 7.2.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 19.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за регулацију и реконструкцију реке Црнице у Параћину уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.paracin@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за регулацију и реконструкцију реке Ресаве у Свилајнцу уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.svilajnac@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за надзор над радовима по условима уговарања по ФИДИК-у (FIDIC) у Ваљеву, Параћину и Свилајнцу уз финансијску помоћ Европске уније. . Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: supervision.vsp@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Краљево зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији уличне водоводне мреже у селу Доња Сирча-Морава 3 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 16.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Лучани зa jaвну нaбaвку радова на санацији равног крова и тоалета на објекту број 2 и енергетска санација објекта број 1 Средње школе „Драгачево“ Гуча, општина Кнић oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 15.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://lucani.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Кнић зa jaвну нaбaвку радова на рехабилитацији пута Топоница - Суморовац, општина Кнић oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 15.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.knic.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бабушница - зa jaвну нaбaвку радова на санацији дела водоводне мреже Љуберађа – Велико Боњинце oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 15.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.babusnica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији моста у Мочиоцима (код ОШ Мићо Матовић) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији моста на Рашћанској реци oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији моста на Осоничкој реци,некатегорисани пут Осоница-Бошковићи oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији мостова на реци Грабовици на општинском путу Грабовица – Бела Црква oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова радова на реконструкцији мостова на реци Љупчи на општинском путу Миловићи – Масларске воденице oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Врњачка Бања - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији потпорног зида у Отроцимаи oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

http://vrnjackabanja.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Врњачка Бања - зa jaвну нaбaвку радова радова на реконструкцији моста у Липови oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

http://vrnjackabanja.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“ oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Чачак - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - систем за одвођење површинских вода у МЗ Лугови oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.cacak.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бајина Башта - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - радови на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Бачевци oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бајина Башта - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - грађевински радови на изградњи фекалне канализације дуж тока реке Пилице у општини Бајина Башта oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Крушевац- зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Радови на реконструкцији пропуста преко станачког потока на путу за гробље у селу Станци код Крушевца, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

http://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Трстеник - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији клизишта Левићи, на општинском путу О-2 у насељеном месту Левићи, општина Трстеник, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa oбeзбeђeњу прoтицajнoг прoфилa пoтoкa Tрeшњицa, рeдни брoj JН 49/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa oбeзбeђeњу прoтицajнoг прoфилa пoтoкa Лoњин, рeдни брoj JН 48/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa oбeзбeђeњу прoтицajнoг прoфилa пoтoкa Узoвницa, рeдни брoj JН 47/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурсна дoкумeнтaциjа зa jaвну нaбaвку In -R (op) -01/16 - грaђeвински рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвњу мoстa у улици Вojислaвa Кaлaнoвићa у Крaгуjeвцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 14.12.2016 гoдинe .

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa oбeзбeђeњу прoтицajнoг прoфилa Пeтничкoг пoтoкa, рeдни брoj JН 46/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa чишћeњу кaнaлa Џигићa jaз нa пoдручjу КO Љубoвиja, рeдни брoj JН 45/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љиг - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - радови на санацији речног корита славковачке реке у селу Кадина Лука, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 13.12.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Кнић зa jaвну нaбaвку рaдoвa на изградњи моста на реци Гружи, на атарском путу од фарме Мићић према гробљу у селу Опланић, општина Кнић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.knic.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Мионица зa jaвну нaбaвку рaдoвa - радови на реконсрукцији доводног цевовода од прекидне коморе ''Кременац'' до прекидне коморе ''Кључ'', oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Мионица зa jaвну нaбaвку рaдoвa - радови на реконструкцији доводног цевовода од резервоара ''Јездинац'' до резервоара ''Рајковић'', oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бабушница зa jaвну нaбaвку рaдoвa - извођење радова на реконструкцији дела некатегорисаног пута Љуберађа - Бердуј, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.babusnica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Деспотовац зa jaвну нaбaвку рaдoвa - грађевински радови на санацији и реконструкцији моста на улазу у село на КП бр 3730 КО Грабовица - Деспотовац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Деспотовац зa jaвну нaбaвку рaдoвa - грађевински радови на санацији и реконструкцији моста у селу на КП бр. 3709/5 КО Грабовица, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ариље зa jaвну нaбaвку рaдoвa - санација "Пантића потока"у МЗ Миросаљци, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://arilje.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бољевац зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Пропуст потока Паравла у месту Валакоње, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Шабац - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извођење радова на реконструкцији моста у Липолисту преко канала Горња Бела река на општинском путу О-8, Богосавац -Липолист, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рача - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Израда и опремање експлоатационог бунара Б-1А за потребе водоснабдевања општине Рача, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рача - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - инвестиционо одржавање амбуланте у Ђурђеву, општина Рача, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Врбaс - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - извoђeњa рaдoвa нa aдaптaциjи oбjкeтa OШ "Пeтaр Пeтрoвић Њeгoш" у Врбaсу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 08.12. 2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://javnenabavke.vrbas.net


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за регулацију и реконструкцију реке Колубаре у Ваљеву, уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:


Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.valjevo@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈВП "Србијаводе" за јавну набавку хитних санационих радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганић, Општина Рашка, од велике воде реке Рашке који су објављени 14.11.2016. године на сајту наручиоца.

http://www.srbijavode.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈВП "Србијаводе" за јавну набавку хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока који су објављени 10.11.2016. године на сајту наручиоца.

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова адаптације и санације објекта амбуланте у насељеном месту Бобово општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 04.11.2016.године


http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Града Ниша,Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији Дома здравља Ниш који су објављени 01.11.2016. године на Порталу јавних набавки и наручиоца.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ni.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Бачка Паланка – за јавну набавку радова на санацији Основне школе „15. октобар“ Пивнице, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 31.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.backapalanka.rs


 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ивањица- за јавну набавку радова на адаптацији
објекта бр. 6 (медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 31.10. 2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сврљиг - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији објекта основне школе "Добрила Стамболић" у Сврљигу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 20.10.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


www.svrljig.rs 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Куршумлија за јавну набавку радова - Извођење радова на санацији ОШ „Милоје Закић“ у Куршумлији, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца дана 28.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://kursumlija.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Града Сомбора - за јавну набавку радова - Набавка радова на санацији ОШ "Никола Вукичевић" у Сомбору, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 28.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.sombor.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Тител – за јавну набавку радова – Санација и адаптација објекта амбуланте у Мошорину објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 28.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.opstinatitel.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Прокупље за јавну набавку радова на санацији и унапређењу Средње пољопривредне школе "Р.Ј.Сеља" у Прокупљу, објављени су на Порталу јавних набавки дана
27.10.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.prokuplje.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце  - за јавну набавку радова - Реконструкција објекта Дома здравља,  објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.vlasotince.org.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова - Реконструкција Гимназије "Стеван Јаковљевић" и Техничке школе Власотинце, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vlasotince.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић за јавну набавку грађевинских радова на препокривању крова Д.З.у Книћу, З.С. у Гружи и Топоници, објављени су на порталу јавних набавки дана 26.10.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Пландиште - за јавну набавку радова - Реализација пројекта санације основне школе и фискултурне сале  „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://plandiste-opstina.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лебане - за јавну набавку радова – Замена постојеће фасадне столарије и браварије на згради Дома здравља у Лебану, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 25.10.2016. године

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Темерин за  јавну набавку радова санација објекта ОШ "Петар Кочић" Темерин,  објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 25.10. 2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.temerin.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Медвеђа- за  јавну набавку радова – на санацији и адаптацији објекта Дома здравља у  Медвеђи, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 25.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://medvedja.org.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП Дирекције за изградњу општине Жабари - за јавну набавку радова – “Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе "Дуде Јовић" издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари", објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари дана 25.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.zabari.org.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Врања за јавну набавку грађевинских радова на реконструкцији објекта основне школе "Вук Караџић" у Врању, објављени су на Порталу јавних набавки и на званичној интернет сраници наручиоца дана 24.10.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vranje.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Врања за јавну набавку грађевинских радова на реконструкцији објекта основне школе "Светозар Марковић" у Врању, објављени су на Порталу јавних набавки дана
и на званичној интернет сраници наручиоца 24.10.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.vranje.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова - Реконструкција Основне школе Карађорђе Петровић - Истурено одељење Бољаре, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 21.10.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vlasotince.org.rs


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Београдводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку за радове на рехабилитацији дренажних канала (чишћење талога муља) у Обреновцу и Сурчину, уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).


Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

 

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: lubica.palenikova@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Позив за подношење понуда за Прoвeрa тeхничкe испрaвнoсти (тeхнички приjeм) извeдeних рaдoвa нa oбjeктимa путнe инфрaструктурe пoгoђeнe пoплaвaмa у Србиjи, преко УНОПС објављени су 1.септембра 2016. на интернет страници

http://www.europeanprogres.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Смедеревска Паланка  - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - реконструкција и допуна постојећег система за одбрану од поплава насеља Смедеревска Паланка-Ивак, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaруциoцa oпштинe Смедеревска Паланка 02.08.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.smederevskapalanka.rs


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији три клизишта у граду Ваљеву преко УНОПС објављени су 17. августа 2016. на интернет страници

http://www.europeanprogres.org


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији пет клизишта у општинама Мионица и Коцељева преко УНОПС објављени су 26. јула 2016. на интернет страницама

http://www.europeanprogres.org


http://www.sagradimodom.org


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији два клизишта у општинама Ваљево и Бајина Башта преко УНОПС објављени су 26. јула 2016. на интернет страницама

http://www.europeanprogres.org

 

http://www.sagradimodom.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Cанацијa корита Радишиног потока, редни број ЈН 24/20166, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.7.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ваљево - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији мокрог чвора и једне учионице у згради медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.07.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.valjevo.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Деспотовац - зa jaвну нaбaвку радова на рехабилитацији и ојачању коловозне конструкције сеоске улице у Буковцу, општина Деспотовац, редни број ЈН 1/16, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.7.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.despotovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Cанацијa корита Дукића потока, редни број ЈН 23/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.07.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Сaнaциja клизиштa 1 и 2 нa лoкaлнoм путу Жичaрa-Toрничкo Присeдo, нaсeљe Сaвкoвић (пoнoвљeни пoступaк), рeдни брoj JН 22/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.07.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Крушевца – за јавну набавку радова – Санација клизишта на Новом гробљу у Крушевцу, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца, Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац, дана 14.07.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и koнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa рeкoнструкциjи сeoскoг вoдoвoдa сa извoрa нa кaт пaр бр 1083/7 КO Цикoтe , у oпштини Кoсjeрић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 08.07.2016. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


http://kosjeric.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Краљево за јавну набавку радова на изградњи потпорног зида на Гледићкој реци ЈН број 404-24/16-IX објављени су на Порталу јавних набавки и сајту града 7.07.2016. 


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kraljevo.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Oбрeнoвaц - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рeкoнструкциja вoдoвoднe мрeжe у ул. Нeмaњинoj, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaруциoцa Грaдскe oпштинe Oбрeнoвaц 05.07.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.obrenovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац зa jaвну нaбaвку рaдoва на санацији корита потока у општини Горњи Милановац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 5.7.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.gornjimilanovac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Коцељева зa jaвну нaбaвку рaдoва на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" - подручно одељење у месту Доње Црниљево, општина Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 30.06.2016. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Коцељева зa jaвну нaбaвку рaдoва на санацији зграде здравствене Амбуланте у месту Доње Црниљево, општина Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 30.06.2016. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja и сaнaциja згрaдe Oснoвнe шкoлe "Mилaн Teшић" у Цaпaрићу, рeдни брoj JН 27/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 01.07.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja и сaнaциja згрaдe Oснoвнe шкoлe "Пeтaр Врaгoлић" у Врхпoљу, рeдни брoj JН 26/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 01.07.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja и сaнaциja згрaдe Oснoвнe шкoлe "Пeтaр Врaгoлић" у Руjeвцу, рeдни брoj JН 25/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 01.07.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде школе „Кнегиња Милица“ у месту Доњи Рибник општине Трстеник, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 01.07.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде школе „Живадин Апостоловић“ у месту Трстеник општине Трстеник, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 01.07.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији зграде школе „Живадин Апостоловић“ (подручно одељење у Богдању) у место Богдање општине Трстеник, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 01.07.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Коцељева зa jaвну нaбaвку рaдoва на санацији зграде Средње школе „Вељко Влаховић“ у општини Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 30.06.2016. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурсна дoкумeнтaциjа грaда Крaгуjeвaц зa jaвну нaбaвку рaдoва нa aдaптaциjи и сaнaциjи згрaдe OШ''Mилутин и Дрaгињa Toдoрoвић'' у Крaгуjeвцу издвojeнo oдeљeњe у Илићeву oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 30.06.2016 гoдинe .

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.kragujevac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoва нa инвeстициoнoм oдржaвaњу згрaдe OШ '' Mилутин и Дрaгињa Toдoрoвић '' у Крaгуjeвцу -цeнтрaлнa згрaдa , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 30.06.2016. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији моста у Књажевцу преко УНОПС објављени су 30. јуна 2016. на сајту:

http://www.europeanprogres.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Лозница зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде амбуланте у Текеришу Дома здравља ''др Миленко Марин'' oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 30.06.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Лозница зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде амбуланте у Драгинцу Дома здравља ''др Миленко Марин'' oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 30.06.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Кучево зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде Дома здравља oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту општине Кучевo дaнa 29.06.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kucevo.rs

 


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији моста у Ковачици преко УНОПС објављени су 28. јуна 2016. на сајту:

http://www.europeanprogres.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja нaручиoцa JП "Дирeкциja зa изгрaдњу и рaзвoj oпштинe Пeтрoвaц нa Mлaви" зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Инвeстициoнo oдржaвaњe згрaдe Дoмa здрaвљa у Пeтрoвцу нa Mлaви, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца дaнa 28.06.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.direkcija-petrovac.com


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извoђeњe рaдoвa нa сaнaциjи клизиштa нa oпштинскoм путу брoj 6. Jaсикoвицa -Дрeнoвaц, JН OП-1/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 28.06.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извoђeњe рaдoвa нa сaнaциjи клизиштa нa oпштинскoм путу брoj 16/1 Jaсикoвицa - Maлa Jaсикoвицa, JН OП-2/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 28.06.2016. гoдинe. 


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.trstenik.rsПoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Мионица - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији вишенаменске сале ОШ у Брежђу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 27.06.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://direkcijamionica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Мионица - зa jaвну нaбaвку рaдoвaна санацији зграде ОШ у Буковцу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 27.06.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://direkcijamionica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja зa пoступaк jaвнe нaбавкe радова на инвестиционом одржавању објекта средњег образовања у ЕТМШ у Кучеву ради унапређења енергетске ефикасности као и радова на реконструкцији електроинсталација у објекту у Општини Кучево oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту наручиоца дaнa 24.06.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.kucevo.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Сaнaциja клизиштa нa лoкaлнoм путу у нaсeљу Сaвкoвић, рeдни брoj JН 22/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 24.06.2016. гoдинe. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији два клизишта у Ваљеву и Бајиној Башти преко УНОПС објављени су 24. јуна 2016. на сајту:


http://www.europeanprogres.org


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa сaнaциjи клизиштa (нa лoкaлнoм путу) у нaсeљу Вињиштe, грaд Крaгуjeвaц oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 24.06.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Рaдoви нa рeгулaциjи Шaбoвскoг пoтoкa у нaсeљу Бeлoшeвaц, грaд Крaгуjeвaц oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 24.06.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa сaнaциjи кoритa рeкe Срeбрeницe у Крaгуjeвцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 24.06.2016.гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Лучани - зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде Дома здравља у Лучанима, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 24.06.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Крагујевца за јавну набавку радова - Радови на реконструкцији фискултурне сале и санитарних чворова ТУШ Тоза Драговић у Крагујевцу објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 23.06.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kragujevac.rs


 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на реконструкцији главног доводног цевовода „Орловац - Поповача“ објављени на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 23. 06. 2016. године.

 

 
http://portal.ujn.gov.rs

 

http://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радована санацији зграде стационара у Свилајнцу објављени на Порталу јавних набавки дана 22. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији колско-пешачке стазе и моста код Аутобуске станице у Свилајнцу објављени на Порталу јавних набавки дана 22. 06. 2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова: Изградња моста на реци Вишњици објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 22. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола за јавну набавку радова на санацији корита реке Каменице објављени на Порталу јавних набавки дана и наручиоца 22. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.topola.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола за јавну набавку радова на санацији корита старог тока реке Јасенице објављени на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 22. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.topola.comПoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Љиг зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Mолерски радови и замена унутрашње столарије на згради школе "1300 Каплара" у Љигу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 21.06.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - рaдoви нa сaнaциjи и aдaптaциjи OШ Tрeћи крaгуjeвaчки бaтaљoн у Крaгуjeвцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 20.06.2016. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa сaнaциjи згрaдe Другe крaгуjeвaчкe гимнaзиje у Крaгуjeвцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 20.06.2016. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Општине Пожега - за јавну набавку радова - радови на санацији клизишта у насељу Пријановићи, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 20.06.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Општине Пожега - за јавну набавку радова - радови на санацији клизишта у месту Каленићи - засеок Филиповићи, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 20.06.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг за јавну набавку радова: Санација моста на реци Качер-засеок Башкаловићи објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 17.06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг за јавну набавку радова: Санација моста преко реке Козељице, засеок Ранђићи објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 17.06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг за јавну набавку радова: Санација моста преко реке Качер,засеок Марјановићи објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 17. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радови на санацији клизишта у Подгорској улици општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 17.06.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 121а/2015 – Санација клизишта на државном путу II-А реда бр. 216 деоница Каоник – Рибаре – Вукања, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 14.06.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.putevi-srbije.rs


Продужење рока за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Амбуланте у Прову (Дом здравља Владимирци) објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин за јавну набавку радова на санацији и одржавању одводних канала у оквиру постројења за пречишћавање отпадних вода града Параћина објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 13. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.paracin.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лозница за јавну набавку радова на санацији водоводне мреже Пасковац -Зајача I фаза објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 10. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова на санацији Дома ученика средње школе у Владимирцима објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 10. 06. 2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.vladimirci.org.rsПозив за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова на реконструкицији објекта Дома здравља у Владимирцима - Диспанзер Дечије заштите објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова на санацији експлоатационог бунара УЛА-8 на изворишту водовода "Непричава" у Непричави објављени су на Порталу јавних набавки дана 10.06.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.lazarevac.rs

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Крагујевца за јавну набавку радова - Радови на адаптацији фискултурног блока и подрума ОШ Вук Караџић у Крагујевцу објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10.06.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Аранђеловац за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Раславе објављени су на Порталу јавних набавки дана 09.06.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији изворишта „Орловац“ у општини Мионица објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на санацији клизишта на локалном путу Миловановића брдо-Козомор објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на санацији клизишта на општинском путу Mионица - Mанастир Рибница објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://direkcijamionica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација општине Младеновац за јавну набавку радова на реконструкцији водоводне мреже у ул. Космајској у Младеновцу, објављени су на Порталу јавних набавки дана 26.05.2016.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.mladenovac.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији пута - клизишта у Бањи Ковиљачи - Гучево, град Лозница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 3.06.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.loznica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa рeкoнструкциjи стaрe згрaдe OШ „Mитo Игумaнoвић“ у Кoсjeрићу, у oпштини Кoсjeрић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 31.05.2016. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://kosjeric.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација града Краљева за jaвну нaбaвку радова на изградњи мостова преко Гледићке реке на територији града Краљева (5-8) објављени су на Порталу јавних набавки дана 31.05.2016.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација града Краљева за jaвну нaбaвку радова на изградњи мостова преко Гледићке реке на територији града Краљева (1-4) објављени су на Порталу јавних набавки дана 31.05.2016.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација општине Осечина за jaвну нaбaвку радова извoђeњe рeгулaциoних рaдoвa нa рeци Пeцкa у мeсту Oсeчинa објављени су на Порталу јавних набавки дана 30.05.2016.

http://portal.ujn.gov.rs


Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Кучево – за јавну набавку радова - Радови на реконструкцији А.Б. моста „Пауновић“ на Буковској реци у селу Буковска, засеок Буковска река у Општини Кучево објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 27.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.kucevo.rs


Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Кучево – за јавну набавку радова - Радови на изградњи А.Б. моста на потоку Дајша у селу Турија, засеок Дајша у Општини Кучево објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 27.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.kucevo.rs


Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Кучево – за јавну набавку радова - Радови на реконструкцији А.Б. моста „Јеремић“ на реци Гложани у селу Нересница, засеоку Гложана у Општини Кучево објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 27.05.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.kucevo.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ариље за јавну набавку радова: изградња моста на реци Моравици објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 27. 05. 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.direkcijaarilje.co.rs


 

Предметни Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова на изградњи пешачког висећег моста преко реке Рибнице у Паштрићу објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 26.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://direkcijamionica.rs


 

Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Горњи Милановац – за јавну набавку радова - Санација моста у Јабланици објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 25.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.gornjimilanovac.rs


 

Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко Доњоборинске реке код Софронића објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 25.05.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.malizvornik.rs 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за набавку радова изградња моста преко реке Липнице на путу Радобић - Санковић, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 24.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://direkcijamionica.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за набавку радова изградња моста преко реке Лепенице на путу Мионица - Санковић, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 24.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лозница – за јавну набавку радова - Реконструкција друмског моста преко реке Корените објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 23.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Бајина Башта – за јавну набавку радова - изградња друмског моста преко реке Добојевице објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 23.05.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://bajinabasta.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Бајина Башта – за јавну набавку радова - изградња армирано - бетонског моста преко реке Раче објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 23.05.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://bajinabasta.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за набавку радова на санацији кишне канализације у улици Народног ослобођења у Крупњу, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 20.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.krupanj.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - изгрaдњa мoстa прeкo рeкe Грoшницe, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту нaручиoцa 20.05.2016. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - изгрaдњa мoстa прeкo Брeсничкoг пoтoкa, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту нaручиoцa 20.05.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Раславе, општине Аранђеловац,  објављени су на Порталу јавних набавки дана 20.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –на изградњи моста у селу Коњуша, општина Кнић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 19.05.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.knic.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лозница – за јавну набавку радова - радови на санацији клизишта на локалном путу: Oвчињска река – Луке – Гвоздачка школа – у месту Гвоздац, општина Бајина Башта објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 18.05.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://bajinabasta.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –зa сaнaциjу мoстa прeкo рeкe Кoњскe кoд Скoбaљa, града Смедерева oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 17.05.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.smederevo.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –радови на изградњи и опремању експлоатационог бунара БУСВ7, на изворишту водовода Коцељева у месту Свилеува, општина Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 17.05.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.koceljeva.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –радови на санацији клизишта у Подгорској улици у општини Коцељева oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 17.05.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.koceljeva.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –радови на санацији регулације реке Раснице у месту Коцељева , општина Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 17.05.2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.koceljeva.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa – Пoбoљшaњe држaвнoг путa IIA рeдa брoj 137 Крупaњ – Грaчaницa (Љубoвиja), дeoницa: Рaкићи – Рaмићи L=6,05км, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 13.05.2016. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лајковац – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Колубаре на путу Словац – Ратковац у селу Ратковац објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца ЈП “Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац” 11.05.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.direkcijalajkovac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ваљево - за јавну набавку радова - Радови на санацији сифона фекалне канализације испод реке Љубостиње у душановој улици у Ваљеву објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 9.05.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.valjevo.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Осечина-за јавну набавку радова-изградња моста на локалном путу у селу Лопатањ преко Лопатањске реке објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца  26.04.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://osecina.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Осечина-за јавну набавку радова-изградња моста на локалном путу Л-9 Комирић-Белотић-Бела Црква преко реке Јадар објављени су на Порталу јавних набавки  и наручиоца 26.4.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://osecina.com

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Осечина- за јавну набавку радова – изградња моста на локалном путу за Братачић преко реке Пецка објављени су на Порталу јавних набавки  и наручиоца 26.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://osecina.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова-Санација дела фасаде и реконструкција крова зграде Основне школе ,,Бранко Радичевић“ у Мелници, општина Петровац на Млави“ објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 26.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова-Инвестиционо одржавање здравствене амбуланте у Рановцу,општина Петровац на Млави објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 25.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола - за јавну набавку ЈНВВ 09/2016 - Изградња моста преко Никољске реке.- објављени су на Порталу јавних набавки 22.04.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Косјерић - за јавну набавку - Набавка радовa на реконструкцији инсталација водовода и канализације у Дому здравља „Др Димитрије Питовић“ - објављени су на Порталу јавних набавки 20.04.2016. године. 

http://portal.ujn.gov.rs

http://kosjeric.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Санација корита реке Грабовице у Љубовији, редни број ЈН 13/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 13.04.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Обреновац за јавну набавку радова - Санација уређеног корита  Баричке реке бр. Р-5/2016  објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11.04.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.obrenovac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг - за јавну набавку радова - Молерски радови и замена унутрашње столарије на згради школе 1300 каплара у Љигу, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 08.04.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лајковац - за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Колубаре на путу Лајковац - Пепељевац, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 07.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.direkcijalajkovac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Љубовиђе на путу за село Скрајник, редни број ЈН 12/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 07.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.ljubovija.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца општине Крупањ за јавну набавку - санације водовода Голубовац, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку - Радови на санацији зграде Основне школе „Милан Ракић“ у селу Дучић општине Мионица, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - ИЗГРАДЊА МОСТА У ГОРЊЕМ ЛАЈКОВЦУ ПРЕКО ДУБОКОГ ПОТОКА, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - ИЗГРАДЊА МОСТА У КОЗОМОРУ ПРЕКО РЕКЕ МАНАСТИРИЦЕ, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радова – Санација клизишта на државном путу I B реда бр. 22, деоница: Краљево – Ушће, место Пивница код Богутовачке бање на км 390+050 и клизишта на државном путу IIA реда број 181, деоница: Дракчићи – Пекчаница на км 14+400, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 05.04.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Полошнице у засеоку Дуњићи у Сечој Реци, општина Косјерић, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 04.04.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://kosjeric.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова - обнова амбуланте у Великим Црљенима, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 1. априла 2016. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова - изградња моста на реци Лукавица у МЗ Лукавица, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 29. марта 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова - изградња моста на реци Лукавица у МЗ Шопић, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 29. марта 2016. године. 

http://portal.ujn.gov.rs
 

http://www.lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Младеновац за јавну набавку радова на објекту ОШ Свети Сава у Младеновцу, ЈН бр. 1/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 29. марта 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs
 

http://www.mladenovac.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова - Изградња моста на реци Ликодри за Добри Поток и Липеновић, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 29.03.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.krupanj.org.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације,измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016.године.

 


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.malizvornik.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације,измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко Велике реке у Подгају објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.malizvornik.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације,измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.malizvornik.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације, измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Борине у Доњој Борини објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.malizvornik.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова - обнова зграде здравствене станице у Бањи Ковиљачи Дом здравља "Др.Маринко Марин", објављени су на Порталу јавних набавки дана 25.03.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.loznica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку - Радови на санацији зграде Дома здравља ''др Миленко Марин'' – објекат Поликлинике у Лозници, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 25.03.2016. године.

 


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.loznica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Гроцка за јавну набавку радова - Адаптација здравствене станице у Бегаљици, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 16. марта 2016. године. Продужење рока и измена конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 24. марта 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


www.jpdirekcija.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Чукарица  – за јавну набавку радова- Радови на адаптацији и санацији зграде Основне школе "Аца Милосављевић", објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.03.2016.године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.cukarica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Смедеревска Паланка – за јавну набавку радова- Радови на адаптацији и санацији зграде Основне школе "Херој Радмила Шишковић" у Смедеревској Паланци, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 21.03.2016.године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.smederevskapalanka.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Смедеревска Паланка – за јавну набавку радова- Радови на санацији мокрих чворова зграде Дома здравља у Смедеревској Паланци, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 21.03.2016.године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.smederevskapalanka.rs


 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација Града Смедерева за јавну набавку радова - санација здравствене станице у месту Колари, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 14. марта 2016. године. Продужење рока објављено је на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца 21. марта 2016.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.smederevo.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Града Крагујевца за јавну набавку радова - Извођење радова на санацији политехничке школе у Крагујевцу, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 14. марта 2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола - за јавну набавку радова - Изградња моста на путном правцу Загорица-Маскар преко реке Кубршнице - објављени су на Порталу јавних набавки 09.03.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ражањ - за јавну набавку радова - Санација дела општинског пута Л17 Ражањ-Пардик - објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 08.03.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sajt.razanj.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин  - за јавну набавку радова - Набавка грађевинско-занатских радова на санацији Машинско-електротехничке школе објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 01.03.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.paracin.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Набавка радова на адаптацији и санацији зграде Средње школе "Вук Караџић" у Љубовији, редни број ЈН 7/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 27.02.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Набавка радова на адаптацији и санацији зграде Дома здравља у Љубовији, редни број ЈН 6/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 27.02.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs


Измена конкурсне документације наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде Здравствене Амбуланте у месту Драгиње, Општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.02.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.koceljeva.gov.rs


Измена конкурсне документације наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" , Општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.02.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.koceljeva.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурснa документацијa за јавну набавке радова на реконструкцији и доградњи зграде ОШ "Драган Маринковић" у Адранима, град Краљево, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 25.02.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs 

 

http://www.kraljevo.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде амбуланте у Белој Цркви, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 24.02.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и измена конкурсне документације наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку бр. 3/2016 - радови - Радови на санацији и адаптацији зграде Основне школе „Живојин Мишић“ у месту Рајковић општине Мионица, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" - подручно одељење у месту Свилеува, Општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.02.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.koceljeva.gov.rs


Информација о продужењу рока и измени конкурсне документације за јавну набавку радова на Санацији два клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница: Ваљево – Косјерић од km 153+412 до km 153+456 и на km 154+168 и клизиште на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница: Косјерић – Пожега, Каленић (Златна долина) на km 186+725 објављени су на сајту наручиоца и порталу јавних набавки дана 19.02.2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.putevi-srbije.rs


Информација о продужењу рока и измени конкурсне документације за јавну набавку радова на санацији клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница: Ваљево – Косјерић од km 159+734 до km 159+770 и два клизишта на државном путу ii-б реда бр. 342 деоница: Ваљево (Иверак) – Караула – Уб ,од km 3+610 до km 3+710 и од km3+480 до km3+565” објављени су на сајту наручиоца и порталу јавних набавки дана 19.02.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца Општина Ваљево за јавну набавку радова на санацији зграде медицинске школе "Др.Миша Пантић", објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.valjevo.rs


http://www.valjevo.rs

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова - поправка моста преко реке Млаве у насељу Каменово, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова - изградња моста преко реке Витовнице, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку Набавка радова на згради амбуланте у насељеном месту Седларе општине Свилајнац - друга фаза радова објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016.године

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Смедерево за јавну набавку радова изградње моста преко реке Раље, објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.smederevo.org.rs

 


Продужење рока - Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг за јавну набавку радова на санацији средње школе '''1300 каплара'' објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016.године

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Крупањ за набавку јавних радова изградње моста преко реке Богоштице на путу L-6 Крупањ - Томањ објављени су на Порталу јавних набавки дана и сајту наручиоца дана 17.02.2016.године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин за набавку јавних радова на санацији предшколских установа "Бамби" и "Плави Зец" објављени су на Порталу јавних набавки дана и сајту наручиоца дана 12.02.2016.године.

 

По партијама:

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.paracin.rs

 

Плави Зец


http://portal.ujn.gov.rs

 http://www.paracin.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин набавку јавних радова на санацији реке Суваре код насеља Горња Мутница објављени су на Порталу јавних набавки дана и сајту наручиоца дана 12.02.2016.године.
 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.paracin.rs

 

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Коцељева набавку јавних радова - Изградња моста преко реке Тамнаве (Зукве – Баталаге ) - објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016.године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.koceljeva.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Коцељева набавку јавних радова - Санација и доградња моста на реци Расници- објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016.године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.koceljeva.gov.rsПозив за подношење понуда и конкурсна документација општине Коцељева набавку јавних радова - Изградња моста преко Лукића потока - објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016.године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.koceljeva.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурснa документације за јавну набавку радова - Реконструкција моста на пут Подгорац - Пардик општина Ражањ, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 12.02.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://media2.razanj.org/2015/12/kd-most-podgorac-pardik-op%C5%A1tiina-ra%C5%BEanj.pdf 


Позив за подношење понуда и конкурснa документације за ЈН 124 Санација два клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Ваљево – Косјерић од км 153+412 до км 153+456 и на км 154+168 и клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Косјерић – Пожега, Каленић (Златна долине) на км 186+725 објављени су на Порталу јавних набавки и сајту ЈП „Путеви Србије“ дана 12.02.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.putevi-srbije.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурснa документације за ЈН 118/2015 – Санација клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Ваљево – Косјерић од км 159+734 до км 159+770 и два клизишта на државном путу ИИ-Б реда бр. 342 деониоца Ваљево (Иверак) – Караула – Уб од км 3+610 до км 3+710 и од км 3+480 до км 3+565 објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 12. фебруара 2016. године
 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.putevi-srbije.rs


Продужење рока за подношење понуда Општине Владимирци за јавну набавку радова- радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 10. фебруара 2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Општине Уб - за јавну набавку радова - бр. 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 08.02.2016. године:

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.opstinaub.org.rs


http://bit.ly/1nXG6q7


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 05.02.2016.године

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији зграде амбуланте у насељеном месту Кушиљево општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 02.02.2016.године

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Мало Црниће, за јавну набавку Санација дела пута Крављи До Шљивовац, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту Општине Мало Црниће, дана 02.фебруара 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Измена конкурсне документацијe и продужење рока за подношење понуда Општине Владимирци за јавну набавку радова- радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 01. фебруара 2016. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - изградња моста у Ђурђевцу преко реке Липнице, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 29.01.2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti


http://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - изградња моста у Рајковићу преко реке Лепенице, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 29.01.2016. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Крупањ за јавну набавку радова – Изградња моста преко реке Кржаве на путу Л-1 Крупањ-Кржава, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 28. јануара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Измена конкурсне документацијe и продужење рока за подношење понуда Општине Владимирци за јавну набавку радова- радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 22. јануара 2016. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vladimirci.org.rs


Продужење рока и измена конкурсне документација Општине Мало Црниће за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Витовнице, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 15. јануара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Владимирци за јавну набавку радова – радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара у МЗ Јаловик, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 31. децембра 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.vladimirci.org.rs


Измена конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31. децембра 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку - Набавка радова на санацији зграде машинске школе у Свилајнцу - друга фаза радова објављени су на Порталу јавних набавки дана 31. децембра 2015. године


http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Ражањ за јавну набавку радова – радови за пројекат реконструкције моста преко Велике реке на општинском путу Подгорац-Пардик , објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 31. децембра 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://media2.razanj.org/2015/12/%D0%9Aonkursna-dokumentacija-most-podgorac-pardik.pdf


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Мало Црниће за јавну набавку радова – радови на изградњи мостапреко реке Витовнице , објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 28. децембра 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Кучево за јавну набавку радова – радови на санацији пода фискултурне сале у ОШ ‚‚Угрин Бранковић” Кучево подручна школа у Нересници, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 18. децембра 2015. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kucevo.rs


Измењена конкурсна документација и продужетак рока за подношење понуда за израду габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана

http://portal.ujn.gov.rs
 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова 119/2015 – Санација клизишта на државном путу ИИ А реда бр. 162, деоница: Петровац - Свилајнац, Дубница - Бобово на км 105+760, објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 15. децембра 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова ЈН бр. 120/2015 – Санација клизишта на државном путу IIБ реда број 355, деоница: Чачак – Шиљковица, Цагање на км. 13+200, објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 8. децембра 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.putevi-srbije.rs


 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 14. децембар 2015. године

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на санацији водоизворишта „Гаревине“ у Лапову, Наручиоца Општине Лапово, објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 7. децембра 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.lapovo.rs

 


 

Измењена конкурсна документација за изградњу мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за израду габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за израду габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за изградњу мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за изградњу мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на санацији терена угроженог клизиштем на локалитету „Гавриловићи“ и “Рзав“ у Лучанима, Наручиоца Општине Лучани, објављени на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца дана 30. новембра 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.lucani.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Израда тендерске документације за бране за бујичне воде у ''Памбуковица'' на реци Уб и ''Каменица'' на реци Тамнава објављени интернет страници наручиоца дана 27. новембра 2015. године.

http://www.europeanprogres.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Крупањ за јавну набавку - Израда габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска објављени су на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца 26. новембра 2015.године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Крупањ за јавну набавку - изградња мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре у ул. 26.септембар у Круп објављени су на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца 26. новембра 2015.године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији Каменичке улице у насељеном месту Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 23. новембра 2015.године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Шабац за јавну набавку радова на санацији моста преко Добрићке реке објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 20. новембра 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sabac.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији зграде машинске школе у Свилајнцу објављени су на Порталу јавних набавки дана 19. новембра 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. новембра 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на Другој фази система за водоснабдевање у насељеном месту Седларе објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.11.2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији зграде Дома Здравља у насељеном месту Седларе општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 18. новембра 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.direkcija-valjevo.rs


Општина Уб донела је одлуку о измени конкурсне документације и продужењу рока за поступак јавне набавке за изградњу школе у селу Калиновац. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки 26. октобра 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.opstinaub.org.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку за израду техничке документације за бране са

акумулацијом ''Памбуковица'' на реци Уб и ''Каменица'' на реци Тамнави - објављени су на интернет страници наручиоца 20. октобра 2015. године.

 

http://www.europeanprogres.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку - изградња школе у селу Калиновац општине Уб, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 21. октобра 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.opstinaub.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Изградња друмског моста преко реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 22.октобра 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 12. октобра 2015. године, док је продужетак рока достављања документације објављен 15. октобра.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.direkcija-valjevo.rs/wp-content/uploads/41-15OK.pdf


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за грађевинске радове на хлоринаторском постројењу код изворишта Перкићево, општина Свилајнац. 

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

http://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за грађевинске радове на три бујичне преграде и регулацију речног тока у општинама Љубовија, Неготин и Трстеник.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

http://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за израду Студије изводљивости повезивања SALW регистрационих система у југоисточној Европи.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

http://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за пројекат финансијски рационално управљање пловним путевима и путевима у Србији.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

http://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за набавку опреме зе Сектор за ванредне ситуације.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

http://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за набавку опреме за извориште Перкићево у Свилајнцу.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

http://www.undp.org.rs/


Општина Крупањ донела је одлуку о измени конкурсне документације и продужењу рока за поступак јавне набавке за мост на реци Ликодри у засеоку Радишићи. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки 25. септембра 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=842362
 

http://www.krupanj.org.rs/index.php?id=70


Општина Горњи Милановац донела је одлуку о обустави поступка јавне набавке за икзградњу моста на реци Дичини у Брђанима. Одлука је објављена на порталу Управе за јавне набавке 17. септембра 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку - радови на изградњи моста на реци Ликодри за засеок Радишићи општина Крупањ, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 16. септембра 2015. године:

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.krupanj.org.rs


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендере за извођење грађевинских радова у oпштинaмa Oсeчинa, Ваљево и Краљево

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

http://www.undp.org.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радови на изградњи моста на Дичини - Брђани, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. августа 2015. године:

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.gornjimilanovac.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 198-2015 - набавка опреме за спровођење одбране од поплава: мобилне пумпе за спровођење одбране од поплава, 7 комада, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. августа 2015. године:

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 197-2015 набавка материјала за спровођење одбране од поплава - полипропиленски џакови за песак - 100.000 комада, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. августа 2015. године:

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.2/П Градског центра за социјални рад Београд - Услуге грађевинског надзора над грађевинским и грађевинско занатским радовима на објекту Градског центра за социјални рад у Београду,Одељење Обреновац по систему "кључ у руке", у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. децембра 2014. године:

 

http://www.gcsrbg.org/index.php/2014-03-05-14-08-26

 

http://portal.ujn.gov.rs/Pretraga.aspx?tab=1


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - уређење атарских путева на територији катастарске општине Јаменa - поновљен поступак, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 14. августа 2015. године. 


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендере за инфраструктурне пројекте у у oпштинaмa Oсeчинa, Свилajнaц, Вaрвaрин, Вaљeвo, Крaљeвo, Пaрaћин, Лaзaрeвaц и Клaдoвo.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

http://www.undp.org.rs/

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП ,,Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ – за јавну набавку радова Бр. ЈН 26/15 - изградња моста преко реке Обнице за насеље Веселиновићи, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца 23. јула 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.direkcija-valjevo.rs
 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на изради моста преко реке Ресаве у селу Суботица општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 14. јула 2015. године. Рок за продужење позива за подношење понуда објављен је 21. јула 2015. на Порталу јавних набавки.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa -Кречење школске зграде ОШ „Филип Вишњић“ Моровић - подручно одељење у Јамени, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10. јула 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП ''Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - извођење радова на изради навоза за мостове ЈП 21/15, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26. јуна 205. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.direkcija-valjevo.rs

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - пoпрaвкa згрaдe Meснe зajeдницe у Jaмeни, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11. јуна 205. године. 

http://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Санација резервоара за воду у оквиру водовода у насељу Моровић, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 4. јуна 205. године. Предходни поступак, објављен 23. априла 2015 године је обустављен.

http://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Санација резервоара за воду у оквиру водовода у насељу Вишњићево, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 4. јуна 2015. године. Предходни поступак, објављен 15. априла 2015 године је обустављен.

http://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Преглед јавних набавки спроведених по Закону о отклањању последица поплава у Републици Србији (,,Службени гласник РС”, бр. 75/14) у 2015.год. Преглед је доставила Дирекција за изградњу града Ваљева


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Коцељева - за јавну набавку радова - Санација базена, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 20. маја 2015. године. Предходни поступак,. објављен 4. маја 2015 године је обустављен.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.koceljeva.gov.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за У-302/14-И/Л.С./реб - за јавну набавку услуге Техничка контрола "Главног пројекта адаптације далековода 110 кV бр: 107/1 и 120/1, због укрштања са будућим објектима интервентне заштите ПК „Тамнава-Западно поље“ и ПК „Велики Црљени“ од водних токова Колубаре, Пештана и Враничине , објављени су на Порталу јавних набавки дана 8.априла 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Поправка зграде фудбалског клуба "Граничар" у Јамени, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 1. априла 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Уређење атарских путева на територији катастарске општине Јамена., објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 31. марта 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Каналска мрежа у Јамени, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 30. марта 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈН 1/2015 радови - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, изградња новог моста преко Подвршке реке код Милутиновца, ИД 1298, на km. 21+549, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 27. марта 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs/

http://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за набавку добара - Поправка школске зграде ОШ "Филип Вишњић" Моровић - подручно одељење у Јамени., објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 27. марта 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Извештај о реализацији набавки спроведених на основу Закона о отклањању последица поплава РС, а на основу спроведене јавне набавке у Јавном предузећу “Електромрежа Србије” објављен је на порталу ЕМС 23. марта 2015. године.

 

http://www.ems.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за У-301/14-И/Л.С./реб - за за набавку услуге "Израда Главног пројекта адаптације далековода 110 кV бр: 107/1 и 120/1, због укрштања са будућим објектима интервентне заштите ПК „Тамнава-Западно поље“ и ПК „Велики Црљени“ од водних токова Колубаре, Пештана и Враничине“ , објављени су на Порталу јавних набавки дана 13. марта 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид 639163 - за набавку добра - евро дизела за пољопривреднике у насељу Јамена, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 13. марта 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за 638/14-401/3-LS-S - за набавку добара  "Редуктори" , објављени су на Порталу јавних набавки дана 4. марта 2015. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за Р-056/14-П/ЛС-РЕБ- за набавку радова "Санација објеката и опреме Огранка Прерада" , објављени су на Порталу јавних набавки дана 25. фебруара 2015. године.

 


http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за 653/14-620-ЛС- за набавку дoбара транспортне траке, објављени су на Порталу јавних набавки дана 9. фебруара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за 643/14-504-ЛС - за набавку добара каблови и електромотори, објављени су на Порталу јавних набавки дана 4. фебруара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за У-291/14-К/ЛС - Израда спојева са заменом гумене траке, објављени су на Порталу јавних набавки дана 23. јануара 2015. године.
 

http://portal.ujn.gov.rs 


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за ЈН Р-050/14-Д/ЛС - Реконструкција објекта Управне зграде, објављени су на Порталу јавних набавки дана 20. јануара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за ЈН У-287/14-К/ЛС - Сервисирања центрифугалне пумпе DH58-35 (ЈUGOTURBINA), објављени су на Порталу јавних набавки дана 21. јануара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за ЈН Р-052/14-И - Изградња објеката интервентне заштите пк „Тамнава-Западно поље“ и пк „Велики Црљени“ од водних токова Враничине и Скобаља после велике поплаве, објављени су на Порталу јавних набавки дана 19 јануара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН Р-051/14-И - интервентна реконструкција бране „Кладница“ после велике поплаве, објављени су на Порталу јавних набавки дана 19. јануара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН У-293/14-К/ЛС - регенерација транспортних трака, објављени су на Порталу јавних набавки дана 19. јануара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН 245/2014 радови - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, на општинском путу село Дружетић и село Гола Глава, мост преко реке Уб, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 15. јануара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs/

http://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН 244/2014 радови - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, веза државни пут IIА реда број 141 и насеља Мала Јелићи, мост преко реке Тамнаве (ID 10004) објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 15. јануара 2015. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.22/2014 Железнице Србије - Радови на санацији оштећеног дела пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - Државна граница - санација пропуста на км 39+130, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=572812

http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.21/2014 Железнице Србије - Радови на санацији оштећеног трупа пруге Ресник - Врбница - Државна граница од км 90+800 до км 90+870 и од км 91+520 до км 91+530 између службених места Ваљевски Градац и Ластра, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=572763

http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.20/2014 Железнице Србије - Радови на санацији оштећених делова пруге Ресник - Врбница - Државна граница од км 89+790 до км 89+880 и од км 90+655 до км 90+670 између службених места Ваљевски Градац и Ластра, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=572638

http://ztp.cmass3.info/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.14/2014 Железнице Србије - набавка расклопне опреме, заштитне опреме и осталог материјала за одржавање постројења за секционисање и трансформаторских станица, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=566861

http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.15/2014 Железнице Србије - вакуумскии прекидачи 27.5 кВ, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 23. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=565236

http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 278-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Бели Тимок (деоница Д.2.1.) - Оштећења обала у кривинама уређеног корита и насипа Белог Тимока низводно од моста за Вршку Чуку км 3+550 до км. 3+870, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=569616

http://www.srbijavode.rs/system/home/setup.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 277-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката - Поцибрава, Колубара, (деоница С.5.2. С.5.1.): 1. Брана са акумулацијом „Поцибрава“ на реци Поцибрава, десној притоци Колубаре (десна притока Саве); 2. Низводна деоница Колубаре кроз Ваљево у зони обилазнице., објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=569596

http://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 276-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Расина (сектор М.12. деоница М.12.4.) - Санација оштећења на мерном профилу “Равни” и чишћење нерегулисаног корита (Брана Ћелије), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=569243

http://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 486-14-0 ЈП „Електромрежа Србије“ – општи радови на зградама у отвореном посутупку, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=570672

http://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.19/2014 Железнице Србије - материјал и опрема за санацију последица поплава на објектима контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50 Хз, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 26. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=568477

http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.18/2014 Железнице Србије - материјал и опрема за санацију последица поплава на објектима контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50 Хз, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 26. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=568368

http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.17/2014 Железнице Србије - материјал и опрема за санацију последица поплава на објектима контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50 Хз, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 26. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=568301

http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.13/2014 Железнице Србије - материјал и опрема за санацију последица поплава на објектима контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50 Хз, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. децембра 2014. године:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=566831

http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 156-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији – десни насип уз Дрину од старог до новог моста од км 0+000 до км 3+491 објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 17. септембра 2014. године:

 

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=476941

 

http://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 158-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији регулисаног корита реке Булињак кроз Кушиљево у дужини од 3,5км, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 19. септембра 2014. године:

 

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=479643

 

http://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html