Јавне набавке

 

Јавне набавке

Belgrade, 14th October 2019 - The Republic of Serbia has received financing from the World Bank acting as administrator of Grant funds provided by Japan (Donor) in amount of USD 1 020 000,00 toward the cost of the Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

 

The consulting services (“the Services”) include preparation of technical documentation needed for construction/reconstruction of structural flood protection measures within the Požega Valley, within the present Flood Defended Areas and new ones (downstream to the Zapadna Morava River and upstream from the Požega City).


The Consultant shall define best technical solutions of the future flood protection system for the City of Požega, along the main rivers (Zapadna Morava, Skrapež, Moravica) and their torrential tributaries ( whole catchments), within the wider City area borders.


Within the scope of this assignment, the Consultant shall
(i) in Phase 1: perform investigation works and
(ii) in Phase 2: prepare Conceptual Solution with Hydrotechnical Study and Geodetic Survey Study


The consulting services include complex investigations and analyses needed to prepare geodetic, basic geological and geotechnical, hydrologic, hydraulic, spatial, legal, and other data for designs process.


The Consultant must be a company with a licence PO80G3 issued by Serbian Ministry of construction, transport and infrastructure. The Consultant shall provide the team that consists of a Team Leader, two Designers – Hydraulic and Construction Engineers, one Geodetic Surveying Engineer and one Geologist – Geotechnical Engineer.


It is expected that services start in November 2019 and must be ended by June 30, 2020.


The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Biljana Djokic, email: biljana.djokic@obnova.gov.rs
Maja Markovic, email: maja.markovic@obnova.gov.rs
Public Investment Management Office
Svetozara Markovica 42
Beograd
Phone: +381113620428

The Public Investment Management Office invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. 

 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 1, 2016, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.


Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.


A Consultant will be selected in accordance with the Consultant’s Qualification-based Selection (CQS) method set out in the Procurement Regulations.


Further information can be obtained at the address below during office hours from 09:00 to 15:00 hours.


Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below in person or by e-mail, by October 29, 2019.


Public Investment Management Office
Biljana Djokic
Procurement Specialist
Svetozara Markovica 42
Phone: +381113620428
E-mail:
To: biljana.djokic@obnova.gov.rs
Cc: maja.markovic@obnova.gov.rs

 

REOI - Conceptual solution Skrapez


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуге стручног оспособљавања објављени су 24. јула на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs . 

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок за организовања подршке учесницима обуке (mentoring) којима је одобрен кредит код партнерске банке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за организовања подршке учесницима обуке (mentoring) којима је одобрен кредит код партнерске банке.
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.
На жреб ће бити позвани сви понуђачи са једнаким понудама, а о чему ће бити благовремено обавештени.

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.rs.

Начин подношења понуде и рок:


Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге стручног оспособљавања бр. ЈНОП/2-2019/ИП. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 23.08.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 23.08.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:


Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Снежана Поповић, snezana.popovic@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:


Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге стручног оспособљавања бр. ЈНОП/2-2019/ИП“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Питање и одговор 1

 

Измена конкурсне документације

 

Измена број 1

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

Одлука о додели уговора


 

Београд, 9. октобар 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији “и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Клинички центар Земун - Набавка намештаја и ИТ опреме.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) 1739 дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка намештаја и ИТ опреме за Клинички центар Земун (Procurement of Furniture and IT Equipment for Clinical Center Zemun), број набавке: ИОП/34-2019/УХИ (IOP/34-2019/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медициснке опреме која обухвата 2 лота, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 – Намештај и опрема, 445.000 EUR
Лот 2 – ИТ опрема, 580.000 EUR


Место испоруке: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 8, 11000 Београд, Србија


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од децембра 2019. до фебруара 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

 

Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs .


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 29. новембар 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/34-2019/УХИ – Набавка намештаја и ИТ опреме за Клинички центар Земун (Procurement of Furniture and IT Equipment for Clinical Center Zemun)”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 29. новембра 2019. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Техничка спецификација 1

 

Техничка спецификација 2


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Велико Градиште зa jaвну нaбaвку - Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта Дома здравља у Великом Градишту, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 8. октобра 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://velikogradiste.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине -  објављени су 4. октобра на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs .

 

Предмет јавне набавке: услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине.

Назив и ознака из општег речника набавки :
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.
Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs . 

Начин подношења понуде и рок:

Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 04.11.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се 04.11.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Снежана Поповић, snezana.popovic@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине бр. ЈНОП/3-2019/ИП“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда


Конкурсна документација


 

Београд, 12. јун 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта Истраживање и развој у јавном сектору и намерава да део средстава из ових кредита искористи за плаћања по уговору за подпројекат: Формирање центра изврсности у приоритетним истраживачким областима, енергетици и енергетској ефикасности, заштиту животне средине и климатске промене, науци о материјалима и нанонауци, пољопривреди и прехрани, биомедицини и информатици и комуникационим технологијама и подпројекат: Изградња научно-технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”), а складу са Законом о потврђивању финансијског уговора FI N. 25.497 (RS) између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 5/10) закљученим дана 4. марта 2010. године у Београду, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет "Набавка опреме за Иновациони центар Електротехничког факултета Универзитета у Београду (ИЦЕФ) и Научно-технолошки парк у Београду, Република Србија ("Procurement of Equipment for Innovation Centre - School of of Electrical Engineering - University of Belgrade (ICEF) and The Science Technology Park Belgrade, Serbia no. IOP/25-2019/RD), број набавке: ИОП/25-2019/РД (IOP/25-2019/RD).

 

Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци добара која обухвата 2 лота:

 

Лот 1 – Опрема за Иновациони центар Електротехничког факултета Универзитета у Београду (ИЦЕФ)процењена вредност 668.000,00 ЕУР без ПДВ

 

Лот 2 – Опрема за Научно-технолошки парк у Београду (НТП Београд) – процењена вредност 420.000,00 ЕУР без ПДВ.

 

Место испоруке:

 

За Лот 1: Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. (ИЦЕФ), Булевар краља Александра бр. 73, 11000 Београд, Република Србија

 

За Лот 2: Научно-технолошки парк у Београду (НТП Београд), Вељка Дугошевића бр. 54, 11050 Београд, Република Србија.

 

Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем чија понуда буде проглашена понудом са најнижом понуђеном ценом, усаглашеном и технички одговарајућом понудом, у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од септембра 2019. до јануара 2020. године.

 

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена усаглашених и технички одговарајућих понуда". Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене. Понуда са најнижом понуђеном ценом је најповољнија понуда. Ова одредба важи за све лотове.

 

Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

 

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација, на енглеском језику, ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца:

http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

 

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износи и валута финансијског обезбеђења понуда су одређени по лотовима у валути еуро (ЕУР) и гласе:

 

Лот 1 – Опрема за ИЦЕФ – 20.000 ЕУР

Лот 2 – Опрема за НТП Београд – 15.000 ЕУР

 

За понуђаче из земље Наручиоца: наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције.

 

Крајњи рок за подношење понуда је 2. август 2019. године до 11 часова пре подне.

 

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: ИОП/25-2019/РДНабавка опреме за Иновациони центар Електротехничког факултета Универзитета у Београду (ИЦЕФ) и Научно-технолошки парк у Београду, Република Србија, Канцеларија за управљање јавним улагањима, број и назив лота”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

 

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима (по захтеву поднетом од стране понуђача).

 

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска бр. 58, Приземље, Београд, дана 2. августа 2019. године у 13 часова.

 

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Lot 1 Техничка спецификација и Образац структуре цена за јавну набавку број ИОП/25-2019/РД

 

Lot 2 Техничка спецификација и Образац структуре цена за јавну набавку број ИОП/25-2019/РД

 

Појашњење 1

 

Одлука о додели уговора


Београд, 1. октобар 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Универзитетска дечија болница Тиршова  - Набавка намештаја.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) 1739 дана 15.априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка намештаја за Универзитетску дeчју клинику Тиршова (Procurement of Furniture for University children hospital Tiršova), број набавке: ИОП/32-2019/УХИ (IOP/32-2019/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медициснке опреме са процењеном вредношћу 210.000 евра.


Место испоруке: Универзитетска дeчја клиника Тиршова, Тиршова 10, 11000 Београд, Србија


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од новембра 2019. до фебруара 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 20. новембар 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/32-2019/УХИ – Набавка намештаја за Универзитетску дечју клинику Тиршова, (Procurement of Furniture for University children hospital Tiršova)”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 20. новембра 2019. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Техничка спецификација


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Деспотовац зa jaвну нaбaвку - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Техничке школе Деспотовац и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 1. октобра 2019. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


 

Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком за финансирање пројекта  „Истраживање и развој у јавном сектору“. Канцеларија за управљање јавним улагањима, као имплементациони партнер на Пројекту, намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Унапређење државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија: Изградња нове зграде Факултета организационих наука у Београду, у складу са Водичем за набавку Европске инвестиционе банке.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а складу са Финансијским уговором (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестицоне банке од  4. марта 2010. године, у складу са Водичем за набавке Европске инвестиционе банке http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке радова чији је предмет: Изградња нове зграде Факултета организационих наука у Београду, ИОП/30-2019/РД (IOP/30-2019/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.

 

Позив за подношење понуда


Конкурсна документација


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Лозница зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Радови на санацији пута -клизишта на к.п. 15192, 15188, 15187, 15186, 15202, 15201, 15200, 15198, 15199, 15228, 15197, 15182 К.О. Лозница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 26. септембра 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.loznica.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Лозница зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Адаптација и реконструкција започетог ХГБ и реконструкција постојећег ПХГБ на објекту Опште болнице Лозница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 25. септембра 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.loznica.rs


Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Формирање центара изврсности, Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду, у складу са Водичем за набавку Европске инвестиционе банке.

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4. новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду, број набавке ИОП/22-2018/РД (IOP/22-2018/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата 10 лотова, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 – Laser Micro Pattern Generator – процењена вредност 158.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Atmospheric Diagnostics – процењена вредност 156.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Ellipsometer - процењена вредност 145.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Material Characterization - процењена вредност 169.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Surface Profiler - процењена вредност 69.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Mask Aligner Upgrade - процењена вредност 53.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 7 – Portable Mass Spectrometer - процењена вредност 45.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 8 – Biosystems - процењена вредност 123.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 9 – Electrical Measurements - процењена вредност 89.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 10 – Sensor Fabrication and Characterization - процењена вредност 108.300,00 ЕУР без ПДВ

Место испоруке: Институт за BioSense у Новом Саду, др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од марта 2019. до јула 2019. године.

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена", усаглашених и технички одговарајућим понуда. Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

Сва лица су позвана да учествују.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.

Крајњи рок за подношење понуда је 20. фебруар 2019. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/22-2018/РД (IOP/22-2018/RD) – Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду (Procurement of Equipment for BioSense Institute in Novi Sad, Serbia)”, број и назив лота на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 20. фебруара 2019. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Одлука о додели уговора и обустави поступка јавне набавке број ИОП/22-2018/РД

 

Јавни позив


Тендерска документација


Техничка спецификација


Појашњење 1

 

Појашњење 2 пдф

 

Појашњење 2 

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Измена конкурсне документације 1

 

Појашњење 7

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Обавештење о закљученом уговору и обустави поступка јавне набавке


Обавештење о одлуци Републичке комисије

 

Обавештење о обустави поступка


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуга посредовања у организацији службених путовања у земљи и иностранству објављени су 21. августа на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да рок плаћања не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана.


Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке путних карата/резервације за хотелски смештај (не дужи од 24 сата) у односу на пријем писменог захтева наручиоца.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, истим роком плаћања и истим роком резервације, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума- жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације


Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.rs.

Начин подношења понуде и рок:


Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Немањина бр. 11 Београд, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуга посредовања у организацији службених путовања у земљи и иностранству – бр. ЈНМВ/3-2019/ИП. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 29.08.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 29.08.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:


Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:


Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Снежана Поповић, 060/018-15-13, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:


Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина бр. 11 или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуга посредовања у организацији службених путовања у земљи и иностранству – бр. ЈНМВ/3-2019/ИП, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговоруБеоград, 28. мај 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту сa Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Клиничког центра „ Др Драгиша Мишовић-Дедиње“.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4. новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка намештаја за Клинички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ (Procurement of Furniture for Clinical Centre “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), број набавке: ИОП/27-2019/РД (IOP/27-2019/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци намештаја са процењеном вредношћу 390.000 евра.


Место испоруке: Клинички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње, Хероја Милана Тепића 1,11000 Београд.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од августа 2019. до септембра 2019. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.
Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs .


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 22. јул 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/27-2019/РД – Набавка намештаја за Клинички центар „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“ (Procurement of Furniture for Clinical Centre “Dr Dragiša Mišović -Dedinje”) на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 22. јула 2019. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

 

Преузмите конкурсну документацију

 

Техничка спецификација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Петровац на Млави зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији и адаптацији објекта павиљона Установе за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић", Велики Поповац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 2. септембра 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.petrovacnamlavi.rs


 

На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона. 

 

Предмет јавне набавке је извођење Извођење додатних радова на реконструкцији објекта неурологије, поликолинике и педијатрије у КБЦ „Земун“. Објекти КБЦ „Земун“ који су на предмет извођења додатних радова налазе се на следећим адресама:


Објекат неурологије КБЦ “Земун”
Вртларска бр.57
11070 Београд, Србија

Објекат поликлинике КБЦ “Земун”
22. октобра бр.29
11070 Београд, Србија

Објекат педијатрије КБЦ “Земун”
Гундулићева бр.32
11070 Београд, Србија

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка


Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о измени уговора


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Института за политичке студије зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Радови на адаптацији дела простора пословног објекта Института за политичке студије у улици Краља Милана бр. 16, Београд, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 30. августа 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ips.ac.rs


 

На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује oбaвeштeње о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.

 

Предмет јавне набавке је извођење додатних радова на санацији и адаптацији педијатријских амбуланти на нивоу првог спрата и хирушких амбуланти на нивоу приземља и на реконструкцији амфитетара на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“, број набавке OP/14-2018/RD/PP-14.

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Одлука о измени уговора


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Лајковац зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на реконструкцији објекта основне школе „Миле Дубљевић“, издвојено одељење у Бајевцу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 26. августа 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.lajkovac.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Рача зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Радови на реконструкцији и доградњи објекта вртића "Наша радост", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 19. августа 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.raca.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Ваљева зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извођење грађевинских радова на адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објекта здравствене заштите - Дом здравља Ваљево кат.парц.бр. 6586/1, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 15. августа 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs


Београд, 6. август 2019. године - На основу Програма промоције предузетништва и самозапошљавања, усвојен Закључком Владе 05 Број: 401-7329/2019 од 18.07.2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОВНИХ БАНАКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА 

 

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања (у даљем тексту: Програм) спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) и уз стручну подршку КFW-a.


Укупно расположива средства за реализацију овог програма су 300.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 250.000.000,00 динара намењено је за спровођење Програма, док је износ од 50.000.000,00 динара намењен за трошкове ангажовања Имплементационог партнера и спровођење програма обуке и менторинга.


Овим путем Канцеларија позива све заинтересоване банке да се пријаве за учешће у реализацији Програма.


Општи циљ Програма
јесте подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката. На тај начин би се створили услови за креирање одрживог раста и запошљавања.


Специфични циљеви Програма су:


- Системска промоција микро, малих и средњих предузећа у циљу побољшања могућности самозапошљавања
- Остваривање личних прихода
- Подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва 

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава


Заинтересоване банке достављају оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:
• попуњен Прилог 1;
• образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац).

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програма промоције предузетништва и самозапошљавања – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријава се предаје лично или препоручено поштом на адресу:


Канцеларија за управљање јавним улагањима – писарница Управе за заједничке послове
Немањина број 22-26
11 000 Београд
Рок за подношење пријава је 21.08.2019. године.


На интернет страни Канцеларије за управљање јавним улагањима на адреси: www.obnova.gov.rs може се преузети неопходна конкурсна документација за учешће у Програму, Прилог 1 као и Програм промоције предузетништва и самозапошљавања, нацрт Уговора о уређивању међусобних односа у спровођењу Програма промоције предузетништва и самозапошљавања, Нацрт Уговора о издавању гаранције Нацрт Уговора о додели бесповратних средстава у оквиру Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.


Све додатне информације могу се добити на телефон: 011 3617 584 или путем е-мајл адресе: kabinet@obnova.gov.rs

 

Текст јавног позива

 

Прилог 1

 

Закључак Владе о усвајању Програма

 

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања

 

Нацрт уговора о уређивању међусобних односа

 

Нацрт уговора о издавању гаранције

 

Нацрт уговора о додели бесповратних средстава


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Пирота зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Реконструкција дела корита канала Туштина (Рогоз) од улива Кавака у Рогоз до моста у улици Хајдук Вељка, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 13. августа 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pirot.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Жагубица зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на водотоцима 2 реда – извођење хитних санационих радова – заштита насеља Медвеђица и локалне путне инфраструктуре, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 7. августа 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.zagubica.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Вршца зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извођење радова на изградњи ретензије "Уљма", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 7. августа 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vrsac.com


 

Belgrade, 31st July 2019 - The Republic of Serbia has received financing in amount of USD 1 020 000,00 from the Japan (“Donor”) that will be administered by the World Bank toward the cost of the Grant: “Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project”, and intends to apply part of the proceeds for consulting services to be procured under this project.

The scope of the assignment will include: preparation of TORs for Software Development of Disaster Risk Reduction Investment Planning (DRRIP) Platform, including e-learning component and technical specifications for Hardware and System Software for DRRIP Platform; monitoring and control of different contracts related to execution to Software Development of DRRIP Platform and Hardware and System Software for DRRIP Platform; preparation of reports and recommendations for contract implementation; work closely with the PIMO office and assist in implementation of the Grant.

It is expected that Consultant starts its work in August 2019 and to be engaged till June, 2020 for approximately 75 working days.
Required qualifications and skills: Master’s Degree in Electrical Engineering or Computer Science; At least seven (15) years of professional experience; Minimum 10 years of professional working experience in software design and development; Excellent oral and written communication skills in English; Research interest in the areas of risk management and ICT (with published articles/research papers in reputable sources) will be considered as an advantage.

The detailed Terms of Reference for all of the consulting services is posted on the website of the Public Investment Management Office at www.obnova.gov.rs .

The Public Investment Management Office (PIMO) now invites eligible Consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (scanned diplomas to be sent with CV).

The evaluation criteria for assignment:

• General qualifications (30 points)
• Adequacy for the Assignment (50 Points)
• Specific experience relevant for the assignment (20 Points)

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 3.16 and 3.17 of the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers – Procurement in Investment Project Financing Goods, World, Non-Consulting and Consulting Services, July 2016, revised November 2017 (“the Regulations”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

A Consultant will be selected in accordance with the Open Competitive Selection of Individual Consultants as set out in the Regulations.

Further information can be obtained at the address below during office hours 09:00 to 15:00 hours.

Expressions of interest (Cover Letter + CV) in English language must be delivered in a written form to the e-mail address below, by August 9, 2019, 12:00 hours, local time.

Public Investment Management Office
Attn: Biljana Djokic
E-mail: biljana.djokic1308@gmail.com
Cc: maja.markovic@obnova.gov.rs
Address: Nemanjina 11, Belgrade, Republic of Serbia
Phone : +381 11 3617-737

Terms of Reference


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сурдулица зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку, топловода и топлотних подстаница у здравственом центру Сурдулица по систему „кључ у руке“, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 26. јула 2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Рача за јавну набавку - Реконструкцији објекта дома здравља „Милоје Хаџић Шуле“, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Рача дана 25.07.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.raca.rs


 

Belgrade, July 22, 2019

Project Title: Serbia National Disaster Risk Management Program Support for End to End Early Warning System Project
Source of Funding: TF GRANT NO. TF0A4344
Contract Ref: SRB-DRM-SH-SB-2019-21
Contract Name: Procurement of of smart board sets

Dear Sirs,

You are invited to submit your price quotation for:
1. Smart board sets – 18 pcs

Information on description, specifications and required quantities are attached in the Annex 1 (attached).

2. You must quote for all the items under this Invitation.

3. Your price quotation in the form attached may be submitted electronically (in PDF format) at the address below (paragraph 7) and shall consist of:
• Invitation to Quote
• Terms and Conditions of Supply
• Technical Specification
• Form of Quotation

4. The deadline for receipt of your quotation (s) by the Purchaser at the address indicated in Paragraph 6 is: August 2, 2019.

5. Your quotation should be accompanied by adequate technical documentation and catalogue(s) and other printed material or pertinent information (in English language) for each item quoted.

6. Your quotation(s) should be submitted as per the following instructions and in accordance with the attached Contract. The attached Terms and Conditions of Supply is an integral part of the Contract.

7. Further information can be obtained from address below:
Biljana Djokic
Procurement Specialist
Directorate for Water
Project Implementation Unit
Dr. Ivana Ribara 149/11
11070 Belgrade
Republic of Serbia
Fax: +381 (0) 11 6163 600
E-mail: biljana.djokic1308@gmail.com

Invitation to Quote - Procurement of smart board sets


 

 

Belgrade, July 22, 2019

 

Project Title: Serbia National Disaster Risk Management Program Support for End to End Early Warning System Project
Source of Funding: TF GRANT NO. TF0A4344
Contract Ref: SRB-DRM-SH-HYD-2019-20
Contract Name: Procurement of Hydrometeorological equipment for selected measuring stations

Dear Sirs,


1. You are invited to submit your price quotation for:
1. Automatic hydrological station (AHS) – 2 pcs
2. Automatic meteorological station (AMS) – 3 pcs

Information on description, specifications and required quantities are attached in the Annex 1.

2. You must quote for all the items under this Invitation.

3. Your price quotation in the form attached may be submitted electronically (in PDF format) at the address below (paragraph 7) and shall consist of:
• Invitation to Quote
• Terms and Conditions of Supply
• Technical Specification
• Form of Quotation

4. The deadline for receipt of your quotation (s) by the Purchaser at the address indicated in Paragraph 6 is: August 5, 2019.


5. Your quotation should be accompanied by adequate technical documentation and catalogue(s) and other printed material or pertinent information (in English language) for each item quoted.


6. Your quotation(s) should be submitted as per the following instructions and in accordance with the attached Contract. The attached Terms and Conditions of Supply is an integral part of the Contract.

(i) PRICES: The prices should be quoted in any Bank’s member country currency, but no more than three currencies for the Total Cost at final destination Belgrade, which includes all taxes, customs, duties, inland transportation and insurance, loading and unloading and VAT excluded.
• Place of destination is:

City of Čačak
32 000 Čačak

(ii) EVALUATION OF QUOTATIONS: Offers determined to be substantially responsive to the technical specifications will be evaluated by comparison of the total price at final destination as per paragraph 2 above to the RSD (Serbian dinar) based on the middle exchange rate published by the National Bank of Serbia on the date specified in Paragraph 4 of this Invitation to Quote.

In evaluating the quotations, the Purchaser will determine for bid the evaluated price by adjusting the price quotation by making any correction for any arithmetical errors as follows:
(a) where there is a discrepancy between amounts in figures and in words, the amount in words will govern;
(b) where is a discrepancy between the unit rate and the line item total resulting from multiplying the unit rate by the quantity, the unit rate as quoted will govern;
(c) if a Supplier refuses to accept the correction, his quotation will be rejected.

(iii) AWARD OF CONTRACT: The award will be made to the bidder offering the lowest evaluated price and that meets the required standards of technical and financial capabilities. The successful bidder will sign a Contract as per attached form of contract and terms and conditions of supply.
(iv) VALIDITY OF THE OFFER: Your quotation(s) should be valid for a period of forty five (45) days from the deadline for receipt of quotation(s) indicated in Paragraph 4 of this Invitation to Quote.

7. Further information can be obtained from address below:
Biljana Djokic
Procurement Specialist
Directorate for Water
Project Implementation Unit
Dr. Ivana Ribara 149/11
11070 Belgrade
Republic of Serbia
Fax: +381 (0) 11 6163 600
E-mail: biljana.djokic1308@gmail.com

 

Invitation to Quote - Procurement of Hydrometeorological equipment


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Врњачка Бања за јавну набавку - Изградња моста код Ваљаревића, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Врњачка Бања дана 18.07.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vrnjackabanja.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Врњачка Бања за јавну набавку - Изградња моста код Цветковића, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Врњачка Бања дана 18.07.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vrnjackabanja.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Врњачка Бања за јавну набавку - Изградња моста код Ђуровића, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Врњачка Бања дана 18.07.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vrnjackabanja.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Осечина за јавну набавку - пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ''Браћа Недић'', топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему ''кључ у руке'', објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Осечина дана 27.06.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Деспотовац за јавну набавку - Грађевински радови на рехабилитацији објеката – пропуста на деоници пута Буковац - Пањевац, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Деспотовац дана 09.07.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ИОП/18-2018/РД/ИНП-12 - Набавка додатних медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство „Вишеградска“ за: 

 

Партију 1 – Опрема за интервенције и дијагностику,

Партију 3 - Имиџинг и

Партију 4 - ОР и ИЦУ.

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Деспотовац за јавну набавку  - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Техничке школе Деспотовац и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту  општине Деспотовац дана 03.07.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs

 


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација градске општине Звездара за јавну набавку радова на адаптацији/ енергетској санацији објекта и дворишта ОШ "1300 Каплара", у улици Панчина број 1, Звездара, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту градске општине Звездара дана 03.07.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://zvezdara.rs/


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Суботице за јавну набавку - реконструкција и доградња објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту града Суботица дана 01.07.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.subotica.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Пријепоље за јавну набавку радова - Пројектовање и извођење грађевинских радова на реконструкцији моста преко реке Лим у Пријепољу по систему „кључ у руке", објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Пријепоље дана 27.06.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://opstinaprijepolje.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Варварин за јавну набавку радова - грађевински радови на реконструкцији и адаптацији ОШ,,Свети Сава'' у Бачини, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Варварин дана 27.06.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://varvarin.org.rs


Република Србија је закључила уговор о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору”. Канцеларија за управљање јавним улагањима, као имплементациони партнер на Пројекту, намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Изградња новог блока Института за кардиоваскуларне болести ,,Дедиње”, у складу са Смерницама за набавку добара, радова и услуга Банке за развој Савета Европе (Септембар 2011).


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”), а складу са Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС” – Међународни уговори”, број 1/12) закљученог дана 4. новембра 2011. године у Паризу, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке радова чији је предмет: Изградња новог блока Института за кардиоваскуларне болести ,,Дедиње”, број набавке ИОП/24-2018/РД (IOP/24-2018/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Процењена вредност набавке је 18.900.000 ЕУР без ПДВ.


Очекивани датум почетка радова је март 2019. године.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови


Кратак опис радова:

Нови објекат са подземним гаражама, приземљем, 3 спрата је лоциран са задње стране постојећег у правцу југо-запада и предвиђено је да се након изградње и реконструкције они повежу у јединствену функционалну целину.


Услов за спровођење пројекта је неометан рад постојећег објекта током изградње нове зграде. Бруто грађевинска површина новог објекта је 13.858 квадратних метара. Нови објекат техничког блока је површине 100 квадратних метара.

Изградња новог објекта са припадајућим делом партерног уређења је прва фаза реализације пројекта и обухвата све радове на комплексу и на постојећем објекту који су неопходни за довођење у функцију новог, односно функицонисање постојећег објекта у привременим, градилишним условима.


Поред горе наведеног, у оквиру овог тендера су укључени одређени грађевински радови на спољној инфрастуктури оближњег крила “A” Болнице “Драгиша Мишовић”.

Садржај:

Измештањем из неусловних простора постојећег објекта у нови, одељења поликлинике, трасфузије, лабораторије административно управне службе и измештањем ОП блока кардиохирургије са другог спрата, створени су услови за


-повећање капацитета служби васкуларне хирургије и кардиологије,
-проширење дијатностике у службама васкуларне хирургије и кардиологије
-формирање хитног пријема и сектора за едукацију и истраживања

У новом објекту су предвиђене заједничке медицинске службе (лабораторија, трансфузија, централна специјализација), техничке просторије (трафостаница, котларница, припрема воде, хидропостројење, чилери, подстаница медцинских гасова, преграда медицинског отпада...), заједничке просторије особља (гардеробе, ресторан), простори за пријем и евакуацију и административно управна служба.

Радови на спољној инфрастуктури крила А болнице Драгиша Мишовић укључују у највећој мери инсталације: термотехника, електро (слаба и јака струја), водовод и канализација, медицински гасови и телекомуникациони каблови.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Уговор ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међународном отвореном поступку јавне набавке.

Реализација уговора се очекује у периоду од марта 2019. до септембра 2020. године (искључујући Период за извештавање о недостацима).


Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.


Право да учествују у овом међународном отвореном поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури. Понуђачи су дужни да доставе доказе о испуњавању услова за учешће, на начин на који је то прописано Конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова одређени су Конкурсном документацијом.


Додатне информације о набавци, могу се добити од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Београд, путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Конкурсна документација је доступна на енглеском језику, осим документације која представља Пројекат за извођење, која је дата на српском језику.

Конкурсна документација ће бити доступна за преузимање сваком заинтересованом лицу путем интернет странице наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Све понуде морају да садрже Тендерску гаранцију банке у износу од 500.000 Евра наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције. Тендерска гаранција банке мора да буде важећа најмање тридесет (30) дана након истека рока важности Понуде.

Тендерска гаранција банке, као и гаранција авансног плаћања и гаранција за добро извршење посла које је изабрани понуђач обавезан да достави након закључења уговора, морају, да буду потврђене од стране домаће банке, односно извођач ће бити обавезан да уз гаранције стране банке обезбеди и супергаранције (контрагаранције) домаће банке.

Све банкарске гаранције морају бити неопозиве, без приговора, безусловне и плативе на први позив.

Период важности понуда је најмање 120 календарских дана од дана који је крајњи рок за подношење понуда.

Наручилац ће организовати предтендерски састанак и посету локацији о чему ће сва заинтересована лица бити благовремено обавештена писаним путем и то објављивањем обавештења путем интернет странице наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement and http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .

Понуде морају да буду достављене у канцеларију која се налази на следећој адреси, не касније од 14. фебруара 2019. године у 11.00 часова:

Канцеларија за управљање јавним улагањима,
улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа
11000 Београд
Република Србија.

Понуде се дају у складу са процедуром „две коверте”, при којој се и техничке и финансијске понуде подносе заједно, али у одвојеним ковертама. Техничке понуде се прве отварају и евалуирају у погледу саобразности. Потом се отварају финансијске коверте само технички подобних понуда.

Понуде морају да буду достављене у запечаћеној коверти са следећим назнакама: ,,Понуда за јавну набавку: Изградња новог блока Института за кардиоваскуларне болести ,,Дедиње”, број набавке ИОП/24-2018/РД (IOP/24-2018/RD)” лично или путем поште на горепоменутој адреси најкасније до 14. фебруара 2019. године до 11:00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.


Отварање техничког дела понуда ће се обавити истога дана, 14. фебруара 2019. године у 13:00 часова на адреси: ул. Крунска 58, Београд у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Отварање финансијског дела понуда обавиће се након извршеног прегледа техничког дела понуда. Наручилац ће свим понуђачима који су поднели понуде доставити образложену Одлуку о квалификованости понуђача, као и позив квалификованим понуђачима да учествују у отварању финансијских понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Тендерска документација

 

Техничка спецификација

 

Обавештење о обиласку локације

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Измена појашњења 2

 

Измена позива за подношење понуда

 

Измена бр.1 Тендерске документације

 

Техничка спецификација бр.2

 

Одлука о квалификованости понуђача

 

Информација о јавном отварању финансијских понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Коцељева за јавну набавку радова - реконструкција и доградњи ОШ "Мића Станојловић"у Коцељеви, ИО у Љутицама, објављени су на Порталу јавних набавки дана 14.06.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Стара Пазова за јавну набавку радова - реконструкција и изградња Основне школе "Вера Мишчевић" у Белегишу, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Стара Пазова дана 04.06.2019. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.starapazova.rs


 

Београд, 9. октобар 2018. - Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“. Канцеларија за управљање јавним улагањима, као имплементациони партнер на Пројекту, намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Проширење Електронског факултета Универзитета у Нишу, у складу са Водичем за набавку Европске инвестиционе банке.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а складу са Законом о потврђивању финансијског уговора FI N. 25.497 (RS) између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 5/10) закљученим дана 4. марта 2010. године у Београду, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке радова чији је предмет: Електронски факултет (Универзитет у Нишу), Извођење радова на изградњи вишенаменске ламеле, број набавке ИОП/15-2018/РД (IOP/15-2018/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.

 

Процењена вредност набавке је 4.250.000 ЕУР без ПДВ.

 

Очекивани датум почетка радова је фебруар 2019. године.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови

 

Кратак опис радова:

Нови објекат Вишенаменска ламеле Електронског факултета у Нишу је пројектован са спратношћу П+5, укупне бруто површине (доградња) 6950.38 m2, на катастарској парцели бр. 1928/1, К.О. Ниш – Црвени Крст.

Вишенаменска ламела је лоцирана уз постојећу зграду Електронског факултета, и представља њену доградњу, и са њом чини функционалну целину (грађење у прекинутом реду).

Преглед главних параметара:

 

Функција објекта Високо образовање

Спратност (постојећи објекат) П+2, П+4, П+7

Спратност (доградња) По+П+5

Површина хоризонталне пројекције надземног габарита објекта (постојећи објекат) 6965,09м2

укупна БРГП надземно - постојећи објекат 25381,00 м2

Висина објекта (доградња) +26.50м (+224,80мнв)

Облик крова Раван кров 

Број паркинг места (новопројектована) 81


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Уговор ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међународном отвореном поступку јавне набавке.

Реализација уговора се очекује у периоду од фебруара 2019. до јануара 2020. године (искључујући Период за извештавање о недостацима).

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 

Право да учествују у овом међународном отвореном поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури. Понуђачи су дужни да доставе доказе о испуњавању услова за учешће, на начин на који је то прописано Конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова одређени су Конкурсном документацијом.

 

Додатне информације о набавци, могу се добити од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Београд, путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Конкурсна документација је доступна на енглеском језику, осим документације која представља Пројекат за извођење, која је дата на српском језику.

Конкурсна документација ће бити доступна за преузимање сваком заинтересованом лицу путем интернет странице наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Све понуде морају да садрже Тендерску гаранцију банке у износу од 50.000 Евра. За понуђаче из земље Наручиоца: наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције. Тендерска гаранција банке мора да буде важећа најмање тридесет (30) дана након истека рока важности Понуде.

Тендерска гаранција банке, као и гаранција авансног плаћања и гаранција за добро извршење посла које је изабрани понуђач обавезан да достави након закључења уговора, морају, да буду потврђене од стране домаће банке, односно извођач ће бити обавезан да уз гаранције стране банке обезбеди и супергаранције (контрагаранције) домаће банке.

Све банкарске гаранције морају бити неопозиве, без приговора, безусловне и плативе на први позив.

Период важности понуда је најмање 120 календарских дана од дана који је крајњи рок за подношење понуда.

У случају да се укаже потреба Наручилац ће организовати предтендерски састанак и посету локацији о чему ће сва заинтересована лица бити благовремено обавештена писаним путем и то објављивањем обавештења путем интернет странице наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement и http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke

Понуде морају да буду достављене у канцеларију која се налази на следећој адреси, не касније од 27. новембра 2018. године у 11.00 часова:

Канцеларија за управљање јавним улагањима,
улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа
11000 Београд
Република Србија.

Понуде се дају у складу са процедуром „две коверте”, при којој се и техничке и финансијске понуде подносе заједно, али у одвојеним ковертама. Техничке понуде се прве отварају и евалуирају у погледу саобразности. Потом се отварају финансијске коверте само технички подобних понуда.

Понуде морају да буду достављене у запечаћеној коверти са следећим назнакама: ,,Понуда за јавну набавку: Електронски факултет (Универзитет у Нишу), Извођење радова на изградњи вишенаменске ламеле, број набавке ИОП/15-2018/РД (IOP/15-2018/RD)” лично или путем поште на горепоменутој адреси најкасније до 27. новембра 2018. године до 11:00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.


Отварање техничког дела понуда ће се обавити истога дана, 27. новембра 2018. године у 13:00 часова на адреси: ул. Крунска 58, Београд у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Отварање финансијског дела понуда обавиће се након извршеног прегледа техничког дела понуда. Наручилац ће свим понуђачима који су поднели понуде доставити образложену Одлуку о квалификованости понуђача, као и позив квалификованим понуђачима да учествују у отварању финансијских понуда.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Одлука о квалификованости понуђача

 

Информација о јавном отварању финансијских понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

2. август 2018. - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Реконструкција и надоградња Клиничко – болничког центра „Земун“, Земун – Београд.


На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет “Извођење радова на реконструкцији обеката неурологије, поликлинике и педијатрије у КБЦ “Земун””, број набавке: ОП/19-2018/РД.


Предмет јавне набавке је:
1. Реконструкцији објекта неурологије у КБЦ “Земун”
2. Реконструкцији објекта поликлинике у КБЦ “Земун”
3. Реконструкција објекта педијатрије у КБЦ “Земун”.


Ознака из општег речника набавке:
45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби;
45300000- радови на грађевинским инсталацијама;
45400000- завршни грађевински радови.

 

Објекат Клиничко-болничког центра Земун се налази у Улици Вукова бр. 9, 11070 Београд, Србија.

 

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од октобра 2018. године до марта 2019. године.

 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

 

Процењена вредност јавне набавке износи 351.000.000,00 РСД без ПДВ.

 

Рок за завршетак свих радова је 180 (стоосамдесет) календарских дана од дана увођења у посао извођача радова.

 

Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки http://www.portal.ujn.gov.rs


Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10.000.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

 

Крајњи рок за подношење понуда је 03. сeптембар 2018. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: “Извођење радова на реконструкцији обеката неурологије, поликлинике и педијатрије у КБЦ “Земун””, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

 

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

 

Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 03. септембра 2018. године у 13 часова.

 

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: Јелена Симић, e-mail, адреса: procurement.rd@pim.gov.rs


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Обавештење о обиласку локације 

 

Појашњење 1


Појашњење 2


Допуна конкурсне документације

 

Допуна конкурсне документације 2

 

Допуна конкурсне документације 2 - 1

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Појашњење 7

 

Измена конкурсне документације


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о измени уговора


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Куршумлија за јавну набавку - грађевински радови на реализацији пројекта Елаборат регулација водотока  другог реда  у општини Куршумлији  - I фаза, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 27.05.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://kursumlija.org


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Чачка - за јавну набавку радови на санацији објекта ОШ "Ратко Митровић", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 23.05.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.cacak.org.rs


 

Београд, 28. мај 2018. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Универзитетскe дечјe клиникe „Тиршова“.

 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Kанцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Извођење радова на санацији и адаптацији педијатријских амбуланти на нивоу првог спрата и хируршких амбуланти на нивоу приземља и на реконструкцији амфитеатра у објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова““, број набавке: ОП/14-2018/РД.

Предмет јавне набавке је:


1. Санација и адаптација педијатријских амбуланти, хематолошке дневне болнице и хола на нивоу 1. спрата
2. Санација и адаптација хируршких амбуланти на нивоу приземља
3. Реконструкција амфитеатра
4. Замена латерни и спољно уређење

Ознака из општег речника набавке:
45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби;
45300000- радови на грађевинским инсталацијама;
45400000- завршни грађевински радови.

Објекат Универзитетске дечје клинике „Тиршова“ се налази у улици Тиршовој бр. 10, 11000 Београд, Србија.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од јула 2018. до новембра 2018. године.

Kритеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

Процењена вредност јавне набавке износи 177.600.000,00 РСД без ПДВ.

Рок за завршетак свих радова је 180 (стоосамдесет) календарских дана од дана увођења у посао извођача радова. Радови се изводе у две фазе од којих свака траје максимум по 90 (деведесет) календарских дана. У овај рок не улази рок од 20 (двадесет) календарских дана које корисник користи за пресељење између извођења радова у ове две фазе.


Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки http://www.portal.ujn.gov.rs

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10.000.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Kрајњи рок за подношење понуда је 29. јун 2018. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Извођење радова на санацији и адаптацији педијатријских амбуланти на нивоу првог спрата и хирушких амбуланти на нивоу приземља и на реконструкцији амфитеатра у објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова““, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 29. јуна 2018. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. Лице за контакт: Јелена Симић, е-маил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Преузмите конкурсну документацију 

 

Обавештење 1


Појашњење 1


Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о измени уговора 1 

 

Одлука о измени уговора 2


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Врања - за јавну набавку извођење радова на реконструкцији објекта основне школе „Радоје Домановић“, са применом мера енергетске ефикасности, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 17.05.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vranje.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja градске општинe Гроцка - за јавну набавку грађевински радови на санацији водотока Језерац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 17.05.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.grocka.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Власотинце - за јавну набавку грађевински радови на на реконструкцији атмосферске канализације у МЗ "Росуља", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 17.05.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://vlasotince.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Власотинце - за јавну набавку грађевински радови на регулацији водотокова другог реда - прва фаза, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 13.05.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://vlasotince.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Деспотовац - за јавну набавку грађевински радови на рехабилитацији објеката – пропуста на деоници пута Буковац - Пањевац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 13.05.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


 

Додељује се уговор о јавној набавци консултантске услуге: Израда извештаја о затеченом стању објекта “Центар за радиологију и магнетну резонанцу Клиничког центра Србије” за потребе озакоњења, број набавке: НП/26-2019/РД (NP/26-2019/RD) у преговарачком поступку без објављивања, сходно члану 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и правилима о избору поступка набавке описаним у Водичу за набавке Европске инвестиционе Банке, одељак бр. 4.2.2. који прописује да у случају када је процењена вредност уговора испод 50.000 ЕУР, Банка може прихватити уговор из преговора само са једном фирмом или појединцем како би се убрзао поступак припреме или имплементације пројекта, спроведеном у оквиру пројекта: Ревитализација истраживања и развоја у јавном сектору, потпројекат: Побољшање научне инфраструктуре из домена медицинских наука кроз набавку нове капиталне опреме, адаптацију постојећих и/или изградњу нових капацитета за потребе Центра за радиологију и магнетну резонанцу Клиничког центра Србије, а по Захтеву за понуду од 12. фебруара 2019. године, следећем понуђачу:

 

„Teming electrotechnology“ d.o.o. Niš, ул. Цара Душана бр. 90, 18000 Ниш, по укупној понуђеној цени од 1.969.500,00 РСД без ПДВ и јединичној цени од 3.030,00 РСД без ПДВ.

 

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Рача - зa jaвну нaбaвку радова реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 06.05.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.raca.rs

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трговиште - за јавну набавку радови на изградњи потпорних зидова Козји Дол, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 30.04.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.trgoviste.rs

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бољевац - зa jaвну нaбaвку грађевинских радова на санацији моста преко потока у селу Валакоње - поновљен други поступак, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 30.04.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.boljevac.org.rs


На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

 

Предмет јавне набавке је извођење додатних радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитетра на објекту Ургентног центра КЦС-II део, број набавке: ОП/9-2018/РД/ПП-13. 

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бела Паланка - зa jaвну нaбaвку грађевински радови на антиерозионом уређењу слива Мокранске реке, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 15.04.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.belapalanka.org.rs


Аустријска Развојна Агенција објавила је Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за набавку радова на реконструкцији канала Купинац и 6 црпних станица у Обреновцу и Сурчину.

Све неопходне информације можете добили на страници https://schramm-oehler.vergabeportal.at

 

Уколико имате проблема са преузимањем документације исту можете затражити и путем електронске адресе rfpi@schramm-oehler.at 

 

Особа за контакт/Додатне информације: Schramm Öhler Rechtsanwälte, e-mail: rfpi@schramm-oehler.at, тел: +43 1 409 76 09

Датум за подношење понуда: Понедељак, 27. мај 2019. године до 17 часова. 

 

Позив за подношење понуда

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуге техничког пројектовања објављени су 14. марта на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs .

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да рок плаћања не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана.


Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге (не дужи од 45 календарских дана) у односу на пријем појединачног писменог захтева наручиоца и достављања пројектног задатка и свих подлога.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, истим роком плаћања и истим роком, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума- жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације


Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: http://obnova.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок:


Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуга техничког пројектовања бр. ЈНМВ/1-2019/ИП-1. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 22.03.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 22.03.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:


Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:


Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:


Снежана Поповић, 060/018-15-13, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:


Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуга техничког пројектовања – бр. ЈНМВ/1-2019/ИП-1“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

Појашњење

 

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бабушница - зa jaвну нaбaвку радова на адаптацији и санацији магистралног водовода Љуберађа – Велико Боњинце ( фаза 1 и 2 ), oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 08.04.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.babusnica.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Пожега зa jaвну нaбaвку реконструкција моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, oбjaвљeни су дaнa 08.04.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs/


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Пожега зa jaвну нaбaвку реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, oбjaвљeни су дaнa 08.04.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs

 


 

22. јануар 2019. - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Ургентног центра Клиничког центра Србије.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4.новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка медицинских уређаја за Ургентни центар – Клинички центар Србије (Procurement of Medical equipment for Emergency Centre-Clinical Centre of Serbia), број набавке: ИОП/23-2018/РД (IOP/23-2018/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медициснке опреме са процењеном вредношћу 730.000 евра

 

Место испоруке: Ургентни центар- Клинички центар Србије, Пастерова 2,11000 Београд

 

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од априла 2019. до јуна 2019. године.

 

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

 

Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 15. март 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/23-2018/РД – Набавка медицинских уређаја за Ургентни центар – Клинички центар Србије (Procurement of Medical equipment for Emergency Centre-Clinical Centre of Serbia)” на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 15. марта 2019. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив


Тендерска документација


Техничка спецификација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Одлука о додели уговора


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Ражањ - зa jaвну нaбaвку грађевинских радова на регулацији дела речног корита Средње реке у Смиловцу лоцираног на катастарским парцелама број 5860 и 3143/1 обе КО Смиловац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 01.04.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sajt.razanj.org


Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеaтра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Влада Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Ул. Немањина бр. 11, http://www.obnova.gov.rs

Врста наручиоца: органи државне управе

Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација „Ургентног центра“ Клиничког центра Србије.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Kанцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеaтра на објекту Ургентног центра КЦС“, број набавке: ОП/9-2018/РД.

Предмет јавне набавке је:


1. Санација кровног покривача над целокупном површином објекта Ургентног центра КЦС
2. Санација фасаде и замена прозора на делу објкета
3. Адаптација и реконструкција дела таванског простора у лекарске собе
4. Реконструкција зграде амфитетра


Ознака из општег речника набавке:


45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби;
45300000- радови на грађевинским инсталацијама;
45400000- завршни грађевински радови.

Објекат Ургентног центра - Kлинички центар Србије се налази у улици Пастеровој бр. 2, 11000 Београд, Србија.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од маја 2018. до октобра 2018. године.

Kритеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

Процењена вредност јавне набавке износи 219.900.000,00 РСД без ПДВ.

Рок за завршетак свих радова је 150 (стопедесет) календарских дана од дана увођења извођача у посао.
Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки http://www.portal.ujn.gov.rs

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10.000.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Kрајњи рок за подношење понуда је 9. март 2018. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеaтра на објекту Ургентног центра КЦС”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 9. марта 2018. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. Лице за контакт: Јелена Симић, е-маил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 2

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 3

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1


ПОЈАШЊЕЊЕ 4

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 2

 

ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


ПОЈАШЊЕЊЕ 5

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 6


ПОЈАШЊЕЊЕ 7


ПОЈАШЊЕЊЕ 8


ПОЈАШЊЕЊЕ 9


ПОЈАШЊЕЊЕ 10

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 11


ПОЈАШЊЕЊЕ 12

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.3


ПОЈАШЊЕЊЕ 13


ПОЈАШЊЕЊЕ 14


ПОЈАШЊЕЊЕ 15


ПОЈАШЊЕЊЕ 16

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 17

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 18


ПОЈАШЊЕЊЕ 19

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 20


ПОЈАШЊЕЊЕ 21

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 22

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 23


ПОЈАШЊЕЊЕ 24

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 1 


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 2

 

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Деспотовац - за јавну набавку изградње друмског моста преко реке Ресаве на општинском путу О-27 у Стрмостену, на кп бр. 1206 КО Стрмостен, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 20.03.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - набавка горива за службена возила путем дебитне картице објављени су 11.  фебруара на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је. понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који располаже већим бројем малопродајних објеката (бензинских станица) на територији Републике Србије.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати- понуда за јавну набавку добара- набавка горива за службена возила путем дебитне картице бр. ЈНМВ/2-2019/ИП. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 19.02.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 19.02.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица брoj 58, Београд.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Ивана Милосављевић, телефон: 064/877-00-19, у времену од 8-16 часова.

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком- „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку добара- набавка горива за службена возила путем дебитне картице бр. ЈНМВ/2-2019/ИП, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Врњачка Бања - зa jaвну нaбaвку радова на изградњи моста, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 06.03.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vrnjackabanja.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Врњачка Бања - зa jaвну нaбaвку радова на водоводу Врући извори I и II, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 06.03.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vrnjackabanja.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Oпштинe Мионица - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и реконструкција котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Основне школе „Милан Ракић“ Мионица и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“ oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 5.03.2019. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.mionica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Oпштинe Пландиште - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - реконструкцији објекта Основне школе "Доситеј Обрадовић" - одељење у Великом Гају oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 20.02.2019. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://plandiste-opstina.rs


Аустријска Развојна Агенција објавила је Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за набавку надзора над извођењем радова на рехабилитацији инфраструктуре за одбрану од поплава и у Сурчину, Обреновцу и Свилајнцу.

Све неопходне информације можете добили на страници https://schramm-oehler.vergabeportal.at

 

Уколико имате проблема са преузимањем документације исту можете затражити и путем електронске адресе rfpi@schamm-oehler.at

 

Особа за контакт/Додатне информације: : Schramm Öhler Rechtsanwälte, e-mail: rfpi@schramm-oehler.at, тел: +43 1 409 76 09

 

Датум за подношење понуда: Понедељак, 8. април 2019 до 17 часова. 

 

Позив за подношење понуда

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Oпштинe Стaрa Пaзoвa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - рeкoнструкциja и дoгрaдњa Оснoвнe шкoлe „Никoлa Teслa“ у Нoвим Бaнoвцимa oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 11.02.2019. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.starapazova.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуге техничког пројектовања објављени су 29. јануара на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs

 

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да рок плаћања не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана.


Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге (не дужи од 45 календарских дана) у односу на пријем појединачног писменог захтева наручиоца и достављања пројектног задатка и свих подлога.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, истим роком плаћања и истим роком, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума- жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације


Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs

 

Начин подношења понуде и рок:


Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуга техничког пројектовања бр. ЈНМВ/1-2019/ИП. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.


Рок за подношење понуда је 06.02.2019. године до 10,00 часова.


Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 06.02.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:


Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.


Рок за доношење одлуке о додели уговора:


Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:


Снежана Поповић, 060/018-15-13, у времену од 8-16 часова.

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:


Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуга техничког пројектовања – бр. ЈНМВ/1-2019/ИП, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Одлука о обустави поступка

 

Обавештење о обустави поступка


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Књажевац зa jaвну нaбaвку радовa на регулацији Живулићинског потока, oбjaвљeни су дaнa 06.02.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://knjazevac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Нови Кнежевац зa jaвну нaбaвку радова Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, oбjaвљeни су дaнa 01.02.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs
 

http://noviknezevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Темерин зa jaвну нaбaвку радова Основне школе „Данило Зеленовић“ у Сиригу, oбjaвљeни су дaнa 31.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.temerin.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Темерин зa jaвну нaбaвку радова Основне школе „Кокаи Имре“ у Темерину, oбjaвљeни су дaнa 31.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.temerin.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Ариље зa jaвну нaбaвку радова на изградњи обалоутврде водотока Котољевац, oбjaвљeни су дaнa 30.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs

http://arilje.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Ариље зa jaвну нaбaвку радова на изградњи обалоутврде водотока Миротин, oбjaвљeни су дaнa 30.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://arilje.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Краљево зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница у Краљеву, oбjaвљeни су дaнa 29.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Ивањица зa jaвну нaбaвку радова на санацији клизишта у Шумљанској улици у Ивањици, oбjaвљeни су дaнa 28.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Ивањица зa jaвну нaбaвку радова на изградњи објекта на уређењу водотока Савића потока у Ивањици, oбjaвљeни су дaнa 28.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Александровац зa jaвну нaбaвку радова на санацији објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, oбjaвљeни су дaнa 23.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.aleksandrovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja града Београда зa jaвну нaбaвку радова на изградњи објекта основне школе – издвојеног одељења ОШ „Никола Тесла“ у насељу Лештане, oбjaвљeни су дaнa 22.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.


http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Мионица зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији и адаптацији комплекса Основне школе „Милан Ракић“ Мионица, oбjaвљeни су дaнa 11.01. 2018. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.mionica.rs


5. октобар 2018 -  Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4.новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка медицинских уређаја за Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ (Procurement of Medical Devices for Institute for Cardiovascular Diseases „Dedinje“ ), број набавке: ИОП/21-2018/РД (IOP/18-2018/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медициснке опреме са процењеном вредношћу 625.260 евра.


Место испоруке: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Хероја Тепића 1, 11000 Београд


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.
Реализација уговора се очекује у периоду од јануара 2019. до марта 2019. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.

Крајњи рок за подношење понуда је 26. новембар 2018. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/21-2018/РД – Набавка медицинских уређаја за Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, (Procurement of Medical Devices for the Institute for Cardiovascular Diseases „Dedinje”)”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 26. новембра 2018. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Тендерска документација


Техничка спецификација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Одлука о додели уговора


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац зa jaвну нaбaвку радова на Енергетској санацији и адаптацији ОШ “Момчило Настасијевић”, ул. Лоле Рибара број 3 у Горњем Милановцу, oбjaвљeни су дaнa 17.12.2018. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.gornjimilanovac.rs


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору, Број: ИОП/12-2018/РД/НП-10 - Набавка медицинских уређаја за Клинику за неурохирургију- Клинички центар Србије, Лот 4 – Стереостаксични рам.

 

Обавештење о закљученом уговору


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору, Број: ИОП/18-2018/РД/НП-11 - Набавка медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство ,,Вишеградска“ – Клинички центар Србије, Лот 2 – Помоћна болничка и медицинска опрема.

 

Обавештење о закљученом уговору


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору, бр.ИОП/5-2017/РД/ИНП-4 - Набавка додатне медицинске дијагностичке опреме за Клиничко-болнички центар ,,Земун″.

 

Обавештење о закљученом уговору


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору, број набавке ИОП/11-2017/РД/ИНП-5 - Набавка медицинских уређаја за Универзитетску дечју клинику ,,Тиршова″ за Лот 6 – ИЦТ, УПС и бекап инфраструктура.

 

Обавештење о закљученом уговору


 

11. јул 2018 - Врши се измена Позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет набавка следећих консултантских услуга: Израда студије изводљивости за изградњу нове Универзитетске дечје клинике у Београду, број набавке ИОП/16-2018/УЦХ (IOP/16-2018/UCH) објављеног дана 13. јуна 2018 године у Службеном листу Европске уније, на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца, у делу који се односи на крајњи рок за подношење понуда и датум отварања техничког дела понуда, утолико што се продужава рок за подношење понуда, тако да део који се сада мења гласи:

 

"Крајњи рок за подношење понуда је 31. јул 2018. године до 11 часова пре подне."

 

"Отварање техничког дела понуда ће се обавити истога дана, 31. јула 2018. године у 13:00 часова на адреси: ул. Крунска 58, Београд у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. "

 

У осталом делу, Позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет набавка следећих консултантских услуга: Израда студије изводљивости за изградњу нове Универзитетске дечје клинике у Београду, број набавке ИОП/16-2018/УЦХ (IOP/16-2018/UCH), остаје непромењен.

 

13. јун 2018 - Република Србија је закључила Споразум о бесповратној финансијској помоћи између Републике Србије и Развојне банке Света Европе SIGA: SIGA-3-TA-SRB BSE: FIP 17954 за финансирање пројекта „Универзитетска дечја клиника у Београду“ и намерава да део средстава обезбеђених овим споразумом искористи за плаћања по уговору за који се расписује овај позив за подношење понуда.


На основу члана 7. став 1. тачка 2) а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), Смерница за набавку добара, радова и услуга Развојне банке Света Европе (Септембар 2011), а у складу са Споразумом о бесповратној финансијској помоћи између Републике Србије и Развојне банке Света Европе SIGA: SIGA-3-TA-SRB BSE: FIP 17954 закљученим дана 31. јануара 2018. године у Београду, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет набавка следећих консултантских услуга: Израда студије изводљивости за изградњу нове Универзитетске дечје клинике у Београду, број набавке ИОП/16-2018/УЦХ (IOP/16-2018/UCH) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом (Одељак 7 Тендерске документације).


Право да учествују у овом међународном отвореном поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури.


Процењена вредност набавке је 250.000 ЕУР без ПДВ.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Очекивани датум почетка уговора је септембар 2018. године.

Ознака из општег речника набавке: 79314000 Израда студије изводљивости

Критеријум за оцену и избор најповољније понуде је Избор на основу квалитета и у формату Поједностављене Техничке Понуде (ПТП), што је детаљно описано конкурсном документацијом, у складу са одредбама Смерница за набавку добара, радова и услуга Развојне банке Света Европе (Септембар 2011) које се могу наћи на интернет страници https://coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelines_LJhjgEt.pdf


Конкурсна документација укључује следећа документа:


Одељак 1 – Позив за подношење понуде
Одељак 2 – Упутство консултантима са Подацима
Одељак 3 – Техничка понуда (ПТП) – Стандардни обрасци
Одељак 4 – Финансијска понуда
Одељак 5 – Земље које испуњавају услове
Одељак 6 – Превара и корупција
Одељак 7 – Обим услуга
Одељак 8 – Стандардна форма уговора (Lump-Sum)

Додатне информације о набавци, могу се добити од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Београд, путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Понуђачи су дужни да доставе доказе о испуњавању услова за учешће, на начин на који је то прописано Конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова одређени су Конкурсном документацијом.


Конкурсна документација ће бити доступна за преузимање сваком заинтересованом лицу, на енглеском језику, путем интернет странице наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 10.000 евра. За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/16-2018/УЦХ (IOP/16-2018/UCH) - Набавка услуга израда студије изводљивости за изградњу нове Универзитетске дечје клинике у Београду”, на адресу: Канцеларија за управљање јавним улагањима, улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.


Понуде треба да садрже следеће:


Прва унутрашња коверта са техничком понудом,
Друга унутрашња коверта са финансијском понудом
на начин на који је то прописано Конкурсном документацијом.

Техничке понуде се отварају прве и оцењују.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

У случају додатних услуга (у виду понављања сличних услуга поверених првобитном уговарачу), Наручилац најављује могућност примене преговарачког поступка за додатне услуге неопходне за реализацију пројекта, као и за припадајуће процењене трошкове.

Консултант коме буде додељен уговор неће моћи да учествује, ни у ком облику, у поступку за избор извођача радова за пројектовање, изградњу и одржавање нове зграде Универзитетске дечје клинике у Београду.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Измена позива за подношење понуда

 

Измена тендерске документације 1

 

Појашњење 1

 

Измена тендерске документације 2

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja Градске општине Барајево зa jaвну нaбaвку на санацији пропуста на Сувој реци и моста на реци Марици у Вранићу, oбjaвљeни су дaнa 15.11.2018. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници наручиоца.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.barajevo.org.rs


 

25. април 2018. - Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Научно-технолошки парк у Нишу, Извођење радова на изградњи нове зграде, у складу са Водичем за набавку Европске инвестиционе банке.

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а складу са Законом о потврђивању финансијског уговора FI N. 25.497 (RS) између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 5/10) закљученим дана 4. марта 2010. године у Београду, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Научно-технолошки парк у Нишу, Извођење радова на изградњи нове зграде, број набавке ИОП/13-2018/РД (IOP/13-2018/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Процењена вредност набавке је 8.750.000 ЕУР без ПДВ.

 

Очекивани датум почетка радова је август 2018. године.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови

 

Кратак опис радова:

Изградња објекта Научно-технолошког парка у Нишу, спратности По+П+3, бруто површине надземних етажа 10.625,37 м² и подземне етаже бруто површине 3352,22 м², планирана је на катастарској парцели 1929/6 КО Ниш – Црвени крст површине 9.429 м². Предметна парцела је лоцирана у ближој околини високошколских установа и објеката за задовољење студентског стандарда.


Објекат је пројектован у стилу савремене архитектуре, са применом модерних материјала и система, чиме се у знатној мери доприноси добрим енергетским карактеристикама објекта. Пројектовани објекат испуњава захтев Правилника о енергетској ефикасности зграда.

Садржај:

- Подрумска етажа је вишефункционални простор са претежном функцијом подземне гараже, капацитета 75 паркинг места, која се простире испод целог објекта, са техничким просторијама, два степенишна простора, два лифтовска хола са укупно три путничка лифта и са додатим садржајем попут фитнес клуба са припадајућим санитарним чвором. 

- Приземље је “отворено продором” постављеним попречно у односу на подужну фасадну раван. Светла висина приземља (пословни део) износи 5,40м до око 5,70м. У приземљу је пројектована сала за састанке са рестораном и кухињом, showroom и пратеће техничке и санитарне просторије, као и степенишни простори и лифтови.
На галерији су пројектоване канцеларије, ресторанска галерија, showroom, и пратеће техничке и санитарне просторије, као и степенишни простор и лифтови.
- Спратови 1, 2 и 3 - Пословни простор-канцеларије, чајна кухиња, трпезарија, тераса, санитарни чворови, техничке просторије, степениште и лифтови.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Уговор ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међународном отвореном поступку јавне набавке.

Реализација уговора се очекује у периоду од августа 2018. до октобра 2019. године (искључујући Период за извештавање о недостацима).

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 

Право да учествују у овом међународном отвореном поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури. Понуђачи су дужни да доставе доказе о испуњавању услова за учешће, на начин на који је то прописано Конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова одређени су Конкурсном документацијом.

 

Додатне информације о набавци, могу се добити од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Београд, путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Конкурсна документација је доступна на енглеском језику, осим документације која представља Пројекат за извођење, која је дата на српском језику.

Конкурсна документација ће бити доступна за преузимање сваком заинтересованом лицу путем интернет странице наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Све понуде морају да садрже Тендерску гаранцију банке у износу од 100.000 Евра или еквивалентан износ у конвертибилној валути Српски динар (РСД) добијен применом средњег курса Народне Банке Србије на дан плаћања. Тендерска гаранција банке мора да буде важећа најмање тридесет (30) дана након истека рока важности Понуде.

Тендерска гаранција банке, као и гаранција авансног плаћања и гаранција за добро извршење посла које је изабрани понуђач обавезан да достави након закључења уговора, морају, да буду потврђене од стране домаће банке прихватљиве за наручиоца односно извођач ће бити обавезан да уз гаранције стране банке обезбеди и супергаранције (контрагаранције) прихватљиве домаће банке.

Све банкарске гаранције морају бити неопозиве, без приговора, безусловне и плативе на први позив.

Период важности понуда је најмање 120 календарских дана од дана који је крајњи рок за подношење понуда.

У случају да се укаже потреба Наручилац ће организовати предтендерски састанак и посету локацији о чему ће сва заинтересована лица бити благовремено обавештена писаним путем и то објављивањем обавештења путем интернет странице наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement и http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .

Понуде морају да буду достављене у канцеларију која се налази на следећој адреси, не касније од 18. јуна 2018. године у 11.00 часова:

Канцеларија за управљање јавним улагањима,
улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде се дају у складу са процедуром ”две коверте”, при којој се и техничке и финансијске понуде подносе заједно, али у одвојеним ковертама. Техничке понуде се прве отварају и евалуирају у погледу саобразности. Потом се отварају финансијске коверте само технички подобних понуда.

Понуде морају да буду достављене у запечаћеној коверти са следећим назнакама: ,,Понуда за јавну набавку Научно-технолошки парк у Нишу, Извођење радова на изградњи нове зграде, број набавке ИОП/13-2018/РД (IOP/13-2018/RD)″ лично или путем поште на горепоменутој адреси најкасније до 18. јуна 2018. године до 11:00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.


Отварање техничког дела понуда ће се обавити истога дана, 18. јуна 2018. године у 13:00 часова на адреси: ул. Крунска 58, Београд у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Отварање финансијског дела понуда обавиће се након извршеног прегледа техничког дела понуда. Наручилац ће свим понуђачима који су поднели понуде доставити образложену Одлуку о квалификованости понуђача, као и позив квалификованим понуђачима да учествују у отварању финансијских понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација ИОП/13-2018/РД

 

Појашњења 1

 

Појашњења 2

 

Прилог уз појашњења 2

 

Појашњења 3

 

Појашњења 4


Појашњења 5

 

Појашњења 6

 

Прилог уз појашњења 6

 

Појашњење 7

 

Појашњење 8

 

Појашњење 9


Појашњење 10

 

Појашњење 11

 

Измена конкурсне документације 1


Прилог уз измену конкурсне документације

 

Одлука о квалификованости понуђача

 

Јавно отварање финансијских понуда - информација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору 

25. јул 2018. - Врши се измена Јавног позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Клинику за неурохирургију- Клинички центар Србије” (Procurement of Medical Devices for the Clinic for Neurosurgery - Clinical Centre of Serbia), број набавке: ИОП/12-2018/РД (IOP/12-2018/RD) објављеног дана 8. јуна 2018. године у Службеном листу Европске Уније (ОЈЕУ), на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у делу који се односи на процењену вредност јавне набавке, тако да део који се мења сада гласи:

,,Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата 8 лотова са процењеним вредностима:


Лот 1 – Радиографија – 479.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Микроскопи – 907.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Неуронавигациони систем – 511.000, 00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Стереотаксички рам – 230.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Неурохирушки инструменти –1.417.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Улатрасонични аспиратори – 532.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 7 – Болнички кревети – 449.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 8 – Интензивна нега – 251.000,00 ЕУР без ПДВ.″

У осталом делу, Јавни позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет ,,Набавка медицинских уређаја за Клинику за неурохирургију- Клинички центар Србије” (Procurement of Medical Devices for the Clinic for Neurosurgery - Clinical Centre of Serbia)″, број набавке: ИОП/12-2018/РД (IOP/12-2018/RD) остаје непромењен.

Oбразложење:
Ова измена јавног позива врши се због Измене бр. 2 Конкурсне документације, која представља саставни део Конкурсне документације и која је објављена дана 25. јула 2018. године, a којом је извршена измена Техничке спецификације за Лот 6 - Улатрасонични аспиратори, утолико што је додата ставка 6.3. Ultrasonic Surgical Aspiration system for spine and brain surgery Qty. 1, услед чега је дошло до промене процењене вредности за Лот 6 - Улатрасонични аспиратори.

 

8. јун 2018 - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: "Модернизација Клинике за неурохирургију".


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4.новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Клинику за неурохирургију- Клинички центар Србије” (Procurement of Medical Devices for the Clinic for Neurosurgery - Clinical Centre of Serbia), број набавке: ИОП/12-2018/РД (IOP/12-2018/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата 8 лотова са процењеним вредностима:


Лот 1 – Радиографија – 479.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Микроскопи – 907.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Неуронавигациони систем – 511.000, 00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Стереотаксички рам – 230.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Неурохирушки инструменти –1.417.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Улатрасонични аспиратори – 448.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 7 – Болнички кревети – 449.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 8 – Интензивна нега – 251.000,00 ЕУР без ПДВ

Место испоруке: Клиника за неурохирургију - Клинички центар Србије, Косте Тодоровића 4,11000 Београд


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од септембра 2018. до новембра 2018. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 7. август 2018. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/12-2018/РД – „Набавка медицинских уређаја за Клинику за неурохирургију- Клинички центар Србије”, број и назив лота на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 7. августа 2018. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив


Тендерска документација


Појашњења 1

 

Појашњења 2

 

Измена тендерске документације 1

 

Измена јавног позива


Измена тендерске документације 2


Техничка спецификација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученим уговорима и обустави поступка

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Гаџин Хан- за јавну набавку радова на - реконструкцији и енергетској санацији објекта Основне школе „Витко и Света“ у Доњем Душнику објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 09.11.2018. год.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://gadzinhan.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку - Прojeктoвaњe, нaбaвкa, испoрукa, мoнтaжa oпрeмe и изгрaдњa кoтлaрницe нa дрвну сeчку у oквиру oбjeктa Teхничкe шкoлe Дeспoтoвaц и прaтeћих инфрaструктурних инстaлaциja, пo систeму "кључ у рукe", oбjaвљeни су дaнa 07.11.2018.гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници Oпштинe Дeспoтoвaц.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

 

Предмет јавне набавке је извођење додатних радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитетра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД/ПП-9. 


Обавештење о покретању преговарачког поступка


Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


12. септембар - Врши се измена Јавног позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет Набавка медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство ,,Вишеградска“ – Клинички центар Србије (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), број набавке: ИОП/18-2018/РД (IOP/18-2018/RD) објављеног дана 28. јуна 2018. године у Службеном листу Европске Уније (ОЈЕУ) и 30. јуна на интернет страници наручиоца, у делу који се односи на крајњи рок за подношење понуда и датум отварања понуда, утолико што се продужава рок за подношење понуда, тако да део који се мења сада гласи:


,,Крајњи рок за подношење понуда је 24. септембар 2018. године до 11 часова пре подне.“

,,Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска бр.58, Београд, дана 24. септембра 2018. године у 13 часова.“

У осталом делу, Набавка медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство ,,Вишеградска“ – Клинички центар Србије (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), број набавке: ИОП/18-2018/РД (IOP/18-2018/RD), остаје непромењен.

Oбразложење:
Ова измена јавног позива врши се због Измене бр. 2 Конкурсне документације, која представља саставни део Конкурсне документације и која је објављена дана 11. септембра 2018. године, а како би Наручилац дао разуман рок понуђачима за разматрање поменуте измене приликом припремања њихових понуда.

 

3. септембар 2018 - Врши се измена Јавног позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет Набавка медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство ,,Вишеградска“ – Клинички центар Србије (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), број набавке: ИОП/18-2018/РД (IOP/18-2018/RD) објављеног дана 28. јуна 2018. године у Службеном листу Европске Уније (ОЈЕУ) и 30. јуна на интернет страници наручиоца, у делу који се односи на процењену вредност јавне набавке, тако да део који се мења сада гласи:

 

Лот 1 – Опрема за дијагностику и интервенције – процењена вредност 826.450,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Помоћна болничка и медицинска опрема – процењена вредност 732.768,00  ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Имиџинг - процењена вредност 586.300,00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – ОР и ИЦУ - процењена вредност 663.700, 00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Ендоскопска опрема - процењена вредност 428.450,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Лабораторија - процењена вредност 399.350,00  ЕУР без ПДВ
Лот 7 – Намештај и ИТ - процењена вредност 102.347,00 ЕУР без ПДВ


У осталом делу, Јавни позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет Набавка медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство ,,Вишеградска“ – Клинички центар Србије (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), број набавке: ИОП/18-2018/РД (IOP/18-2018/RD) остаје непромењен.

 

30. јул 2018. - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Клинике за гинекологију и акушерство „Вишеградска“.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4.новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство ,,Вишеградска“ – Клинички центар Србије (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), број набавке: ИОП/18-2018/РД (IOP/18-2018/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата 7 лотова са процењеним вредностима:


Лот 1 – Опрема за дијагностику и интервенције – процењена вредност 826.450,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Помоћна болничка и медицинска опрема – процењена вредност 699.918,00 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Имиџинг - процењена вредност 586.300,00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – ОР и ИЦУ - процењена вредност 620.700,00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Ендоскопска опрема - процењена вредност 428.450,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Лабораторија - процењена вредност 309.255,00 ЕУР без ПДВ
Лот 7 – Намештај и ИТ - процењена вредност 102.347,00 ЕУР без ПДВ

Место испоруке: Клиника за гинекологију и акушерство ,,Вишеградска” - Клинички центар Србије, Косте Тодоровића 4,11000 Београд


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од новембра 2018. до јануара 2019. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke 

 

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 18. септембар 2018. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/18-2018/РД – Набавка медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство ,,Вишеградска“ – Клинички центар Србије (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia)”, број и назив лота на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 18. септембра 2018. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Позив за подношење понуда


Тендерска документација


Појашњење 1


Обавештење

 

Измена јавног позива


Измена тендерске документације


Појашњење 2

 

Измена јавног позива 2


Измена тендерске документације 2


Техничка спецификација

 

Одлука о додели уговораПозив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Прибој за jавну набавку извођења радова на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији општине Прибој објављени су на Порталу и на сајту наручиоца дана 29.10.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац зa jaвну нaбaвку радова на уређењу Ивичког потока и потока Парац на територији општине Горњи Милановац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници наручиоца 24.10.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.gornjimilanovac.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Аранђеловац за jавну набавку извођења санационих и регулационих радова на потоку Бобовик и неименованом потоку на локалном путу Лекићи – Продановићи објављени су на Порталу и на сајту наручиоца дана 23.10.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.arandjelovac.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Петровац на Млави зa jaвну нaбaвку радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници наручиоца 23.10.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

https://www.petrovacnamlavi.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Рума за јавну набавку радова -Радови на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом Геронтолошког центра "Срем" број 404-135/18-IV објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 22.10.2018.године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ruma.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Велика Плана зa jaвну нaбaвку радова за уређењe Крњевачког потока са низводним сливом, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници наручиоца 4.10.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.velikaplana.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Лeскoвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa – грaђeвински рaдoви нa eнeргeтскoj сaнaциjи Цeнтрa зa сoциjaлни рaд у Лeскoвцу, бр. JН – 026-3/18, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 03.10.2018. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://gradleskovac.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaда Врање зa jaвну нaбaвку рaдoвa на радова на реконструкцији објекта основне школе „Радоје Домановић“, са применом мера енергетске ефикасности, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници наручиоца 27.09.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vranje.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лепосавић за јавну набавку радова на адаптацији и санацији Дома здравља у Лепосавићу, ЈН бр 10-2018 објављени су на Порталу јавних набавки дана 1.10.2018. године

 

Конкурсна документација


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Лазаревац зa jaвну нaбaвку радова на санацији и регулацији реке Лукавице у Лазаревцу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници наручиоца 1.10.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији водоводне мреже и водоводних објеката за насељена места Роћевац и Седларе у општини Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 28.09.2018. године

 

http://portal.ujn.gov.rs


 

На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка


Конкурсна документација 1


Конкурсна документација 2

 

Појашњење 1

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Влада Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Ул. Немањина бр. 11, http://www.obnova.gov.rs


Врста наручиоца: органи државне управе


Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.

 

 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће се поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет „Намештај“, број набавке: ЈНМВ/20-2018/РД.


Предмет јавне набавке је набавка добара: Набавка намештаја за КБЦ Др Драгиша Мишовић у Београду.

 

Ознака из општег речника набавке:
39100000-Намештај

 

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у септембру 2018. године.


Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.


Процењена вредност јавне набавке износи 4.800.000,00 РСД без ПДВ.


Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки http://www.portal.ujn.gov.rs .


Крајњи рок за подношење понуда је 31. август 2018. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Намештај“, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 31. августа 2018. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.


Лице за контакт: Јелена Симић, е-маил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs .

 

Јавни позив

 

Конкурсна документација 1

 

Конкурсна документација 2

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о потписаном уговору

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaда Лознице зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији објекта Опште болнице Лозница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Грaда Лознице 17.09.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.loznica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaдскe oпштинe Палилула зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa на енергетској санацији објекта "Дом стационар" у Диљској, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Грaдскe oпштинe Палилула 17.09.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs/

 

https://www.palilula.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - - услугa посредовања у организацији службених путовања у земљи и иностранству - бр. ЈНМВ/3-2018/ИП oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 23.08.2018. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs


Лице за контакт:

Снежана Поповић, 060/018-15-13, у времену од 8-16 часова. 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaдскe oпштинe Нoви Бeoгрaд зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa рeкoнструкциjи oбjeктa и сaнaциjи Oснoвнe шкoлe “Душкo Рaдoвић” oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Грaдскe oпштинe Нoви Бeoгрaд 06.09.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs/

 

http://novibeograd.rs/


 

Рeпубликa Србиja je зaкључилa угoвoрe o крeдиту сa Eврoпскoм инвeстициoнoм бaнкoм и Бaнкoм зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe зa финaнсирaњe прojeктa „Истрaживaњe и рaзвoj у jaвнoм сeктoру“ и нaмeрaвa дa дeo срeдстaвa из oвoг крeдитa искoристи зa плaћaњa пo угoвoру зa пoтпрojeкaт: Moдeрнизaциja КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“.


Нa oснoву члaнa 32. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Сл. глaсник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), тe у склaду сa Зaкoнoм o пoтврђивaњу oквирнoг угoвoрa o зajму Ф/П 1739 измeђу Бaнкe зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe и Рeпубликe Србиje („Службeни глaсник РС“ – Meђунaрoдни угoвoри“, брoj 1/12), Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa пoкрeћe oтвoрeни пoступaк jaвнe нaбaвкe чиjи je прeдмeт „Извoђeњe рaдoвa нeoпхoдних зa зaвршeтaк oбjeктa хирургиje КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“, брoj нaбaвкe: OП/4-2017/РД.


Прeдмeт рaдoвa je сaнaциja и aдaптaциja згрaдe хирургиje КБЦ „Др. Дрaгишa Mишoвић“, кoja je стрaдaлa у пoжaру крajeм 2009. гoдинe. Прojeктoм су oбухвaћeни унутрaшњи aрхитeктoнскo-грaђeвински рaдoви изузимajући пoстojeћe лифтoвe, стeпeништa кao и рaдoвe нa фaсaди и крoву oбjeктa. Прeдмeрoм су тaкoђe oбухвaћeни рaдoви нa зaмeни свих унутрaшњих инстaлaциja: eлeктрo-eктрoeнeргeтских, тeлeкoмуникaциoних, тeрмoтeхничких, хидрoтeхничких и инстaлaциja мeдицинских гaсoвa. У oквиру прojeктa извoдe сe и рaдoви нa тeкућeм oдржaвaњу кoтлa у кругу „Б“.


Oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвкe: 45215140


Oбjeкaт згрaдe хирургиje КБЦ „Др. Дрaгишa Mишoвић“ сe нaлaзи у улици Хeрoja Mилaнa Teпићa бр.1 у Бeoгрaду, КП бр.20488/1, Oпштинa Сaвски Вeнaц.


Угoвoр o нaбaвци ћe бити зaкључeн сa нajпoвoљниjим пoнуђaчeм, у склaду сa услoвимa oдрeђeним кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм и свим oстaлим дoкумeнтимa кojи ћe чинити сaстaвни дeo угoвoрa.


Рeaлизaциja угoвoрa сe oчeкуje у пeриoду oд aвгустa дo дeцeмбрa 2017. гoдинe.


Критeриjум зa oцeњивaњe пoнудa je „нajнижa пoнуђeнa цeнa“. Рaнгирaњe пoнудa ћe сe спрoвeсти oд нajнижe дo нajвишe пoнуђeнe цeнe.


Прoцeњeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe изнoси 410.000.000 РСД бeз ПДВ.


Рoк зa зaвршeтaк свих рaдoвa je 150 кaлeндaрских дaнa oд дaнa увoђeњa извoђaчa у пoсao.


Свa лицa су пoзвaнa дa учeствуjу бeз oбзирa нa зeмљу пoрeклa.


Пoднoшeњe пoнудe сa вaриjaнтaмa ниje дoзвoљeнo.


Зaинтeрeсoвaни пoнуђaчи дoдaтнe инфoрмaциje мoгу дoбити oд Нaручиoцa путeм eлeктрoнскe пoштe нa aдрeсу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услoви зa учeшћe и oстaли eлeмeнти нaбaвкe дeтaљнo су oдрeђeни кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм кoja ћe бити дoступнa зa прeузимaњe свим зaинтeрeсoвaним лицимa нa интeрнeт стрaници Нaручиoцa: http://www.obnova.gov.rs


Пoнуђaч je дужaн дa уз пoнуду дoстaви бaнкaрску гaрaнциjу зa oзбиљнoст пoнудe сa нaзнaчeним изнoсoм нe мaњим oд 10% oд укупнe врeднoсти пoнудe бeз ПДВ-a и рoкoм вaжнoсти 60 дaнa oд дaнa jaвнoг oтвaрaњa пoнудa, кoja мoрa бити нeoпoзивa, бeз прaвa нa пригoвoр, сa клaузулaмa: бeзуслoвнa и плaтивa нa први пoзив, у кoрист Нaручиoцa. Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe рoкoвe, мaњи изнoс или прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa.


Крajњи рoк зa пoднoшeњe пoнудa je 10. jул 2017. гoдинe дo 11 чaсoвa прe пoднe.


Пoнудe мoрajу бити дoстaвљeнe у зaтвoрeним кoвeртaмa сa нaзнaкoм: „Извoђeњe рaдoвa нeoпхoдних зa зaвршeтaк oбjeктa хирургиje КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“ OП/4-2017/РД, Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa”, нa aдрeсу: улицa Нeмaњинa бр.22-26, Бeoгрaд, писaрницa Упрaвe зa зajeдничкe пoслoвe рeпубличких oргaнa.

Пoнудe кoje стигну нaкoн гoрe нaвeдeнoг рoкa смaтрaћe сe нeблaгoврeмeним. Нeблaгoврeмeнe пoнудe нeћe сe oтвaрaти и бићe врaћeнe пoнуђaчимa.

Oтвaрaњe пoнудa бићe oбaвљeнo нa aдрeси: улицa Свeтoзaрa Maркoвићa бр.42, 1. спрaт, Бeoгрaд, дaнa 10. jулa 2017. гoдинe у 13 чaсoвa.

Oтвaрaњe пoнудa je jaвнo и дoзвoљeнo je присуствo свим зaинтeрeсoвaним лицимa. Искључивo oвлaшћeни прeдстaвници пoнуђaчa имajу прaвo нa aктивнo учeшћe у прoцeсу oтвaрaњa пoнудa.


Oдлуку o дoдeли угoвoрa нaручилaц ћe дoнeти у рoку oд 25 дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнудa, oсим у случajу дa Бaнкa зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe нe зaдржи пoступaк дужe oд уoбичajeнoг рoкa пoтрeбнoг зa прeглeд дoкумeнтaциje o спрoвeдeнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и дaвaњa сaглaснoсти нa нaстaвaк пoступкa.


Лицe зa кoнтaкт: Maja Рaкoчeвић, e-мaил aдрeсa: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ 

 

Обрасце структуре цене можете преузети ОВДЕ

 

Техничка документација 1  - можете преузети ОВДЕ


Техничка документација 2 - можете преузети ОВДЕ


Техничка документација 3 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 1 - можете преузети ОВДЕ

 

Oбaвeштeњe o oбилaску лoкaциje -  можете преузети ОВДЕ

 

Измена конкурсне документације 1 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 2 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 3 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 4 - можете преузети ОВДЕ

 

Измена конкурсне документације 27.6.2017 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 5 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 6 - можете преузети ОВДЕ

 

Измена конкурсне документације 30.6.2017 - можете преузети ОВДЕ

 

Рекапитулација -  можете преузети ОВДЕ

 

Предмер - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 7 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 8 - можете преузети ОВДЕ

 

Појашњења 9 - можете преузети ОВДЕ

 

Одлука о додели уговора - можете преузети ОВДЕ

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - можете преузети ОВДЕ

 

Обавештење о закљученом уговору 


Одлука о измени уговора 

 

Одлука о измени уговора 2

 

Одлука о измени уговора 3


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић - за јавну набавку радова на санацији објекта Регионалног центра за старе са прихватном станицом у Равном Гају, општина Кнић – партерно уређење , ЈН бр. 29/2018 , објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 21.8.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку грађевинских радова на реконструцији објекта основне школе "Милан Илић Чича", Аранђеловац објављени су на Порталу и на сајту наручиоца дана 15.08.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.arandjelovac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лесковац - за јавну набавку радова нна енергетској санацији објекта Главне зграде Опште болнице у Лесковцу, ЈН бр. 022-3/18, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10.8.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.gradleskovac.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Дољевац - за јавну набавку радова на реконструкцији основне школе „Вук Караџић“ Дољевац одељење у Малошишту, ЈН број: 404-2-75/2018-03 , објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10.8.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Петровац на Млави - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на Aдаптацијa објеката ОШ Света Михајловић, Буровац, Петровац на Млави и ОШ Жарко Зрењанин Велико Лаоле, Петровац на Млави - одељење Крвије, Петровац на Млави и 10.08.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.petrovacnamlavi.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Баточина - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији моста и санацији и заштити корита реке Лепенице у зони моста у Баточини oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвку дaнa 27.07.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка


Конкурсна документација

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Појашњење 1

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 


 

На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка 


Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о додели уговора


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова на изградњи армирано-бетонског моста на локалном путу Доња Ломница-Шишава у МЗ Доња Ломница, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 19.7.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vlasotince.org.rs


Пoзив зa пoднoсeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Дeспoтoвaц - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грaђeвински рaдoви нa рeкoнструкциjи и дoгрaдњи oбjeктa Дoмa здрaвљa ''Дeспoтoвaц'' у Дeспoтoвцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвку и интeрнeт стрaници Нaруциoцa, дaнa 18.07.2018. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Сента - за јавну набавку Набавка ЛЕД светиљки за потребе Сенћанске гимназије, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 18.7.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Влада Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Ул. Немањина бр. 11, http://www.obnova.gov.rs

Врста наручиоца: органи државне управе

Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Формирање центара изврсности.


На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а у вези са Законом о потврђивању финансијског уговора FI N. 25.497 (RS) између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 5/10) и Закључком Владе Републике Србије број 05 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године и број 05 48-1/2017 од 4. јануара 2017. године, покреће се поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет „Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу згаде института “BIOSENS” у Новом Саду“, број набавке: ЈНМВ/17-2018/РД.

Предмет јавне набавке је услуга техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу.


Ознака из општег речника набавке:


71248000-Надзор пројекта и документације.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у јулу 2018. године.

Kритеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

Процењена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 РСД без ПДВ.

Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки http://www.portal.ujn.gov.rs

Kрајњи рок за подношење понуда је 22. јун 2018. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу института “BIOSENS” у Новом Саду“, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 22. јуна 2018. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: Јелена Симић, е-маил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Јавни позив


Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговоруПозив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Алибунар- за јавну набавку радова - грађевиснки радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ "1 Мај" Владимировац, објављени су на порталу јн и наручиоца 02.07.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://alibunar.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Младеновац за јавну набавку радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Геронтолошког центра у Младеновцу, ОП-ЈН бр. 3.9/2018 објављени су на Порталу јавних набавки и интернет презентацији наручиоца дана 2.7. 2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

https://www.mladenovac.rs


Позив за подношење понуда и Kонкурсна документација општине Нова Црња- за јавну набавку радова – грађевински радови на санацији и адаптацији објекта и инсталација на објекту основне школе „Петефи Шандор“ у Новој Црњи, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 29.06.2018. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.sonovacrnja.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Младеновац за јавну набавку радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу, ОП-ЈН бр. 3.10/2018 објављени су на Порталу јавних набавки и интернет презентацији наручиоца дана 27.06.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.mladenovac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова на санацији канала ради одводњавања атмосферске воде у Владимирцима објављени су на Порталу јавних набавки и интернет презентацији наручиоца дана 27.06.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова на завршетку изградње Дома ученика средње школе у Владимирцима објављени су на Порталу јавних набавки и интернет презентацији наручиоца дана 27.06.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Штрпце за јавну набавку радова на реконструкцији Дома здравља у Јажинцу, општина Штрпце објављени су на Порталу јавних набавки дана 27.06.2018. године.


http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Варварин за јавну набавку радова на реконструкцији адаптацији и санацији објекта ОШ Свети Сава Бачина одељење у Орашју објављени су на Порталу јавних набавки дана 26.06.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://varvarin.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Деспотовац за јавну набавку радова радови на реконструкцији, санацији и адаптацији зграде Техничке школе у Деспотовцу објављени су на Порталу јавних набавки дана 26.06.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији помоћног објекта зграде за основно образовање у Црквенцу објављени су на Порталу јавних набавки дана 22.06.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaдa Пирoтa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Сaнaциja OШ „Свeти Сaвa“ у Пирoту, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 20.06.2018. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://pirot.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Прибој - за јавну набавку радова  на реконструкцији ул. III Санџачке бригаде у Прибоју, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 5.6.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://priboj.rs/

 


 

3. новембар 2017. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Kлинике за гинекологију и акушерство KЦС.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Kанцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Извођење радова на санацији крова и санацији и реконструкцији лифтова на Kлиници за гинекологију и акушерство KЦС “, број набавке: ОП/8-2017/РД.

Предмет јавне набавке је извођење радова на санацији равног крова, санацији лифтова 2, 3, 4 и 5 и реконструкцији лифта 6 на објекту Гинеколошко-акушерске клинике у улици Вишеградској.

Ознака из општег речника набавке: 45261910, 45313100.

Објекат Kлинике за гинекологију и акушерство - Kлинички центар Србије се налази у улици Kосте Тодоровића 26, 11000 Београд, Србија.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од децембра 2017. до фебруара 2018. године.

Kритеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.


Процењена вредност јавне набавке износи 52.500.000 РСД без ПДВ.

Рок за завршетак свих радова је 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао.


Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца:
http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбилјност понуде на износ од 5.000.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Kрајњи рок за подношење понуда је 15. новембар 2017. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Извођење радова на санацији крова и санацији и реконструкцији лифтова на Kлиници за гинекологију и акушерство KЦС”, ОП/8-2017/РД, Kанцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 15. новембра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: Маја Ракочевић, е-маил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ПОЈАШЊЕЊА 1


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ


ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ПОЈАШЊЕЊА 2


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 2


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова на изградњи армирано-бетонског пропута на општинском путу Власотинце-Комарица у МЗ Средор, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 1.6.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs
 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова на санацији моста у МЗ Бољаре, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 1.6.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs
 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова на санацији потпорних зидова на локалном путу у МЗ Доњи Присјан, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 1.6.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радоварадови на изградњи армирано-бетонског моста на локалном путу Доња Ломница-Шишава у МЗ Доња Ломница, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 1.6.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Варварин - за јавну набавку радова - Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Опште болнице у Мајданпеку, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 15.5.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.majdanpek.rs


Oбaвeштeњe o пoкрeтaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe у прeгoвaрaчкoм пoступку бeз oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку Извoђeњe дoдaтних грaђeвинских рaдoвa нa сaнaциjи фaсaдe и тeрaсa нa oбjeкту Унивeрзитeтскe Дeчje клиникe “Tиршoвa”, OP/7-2017/RD/PP-1.


Обавештење о покретању преговарачког поступка


Конкурсна докумeнтација


Одлука о додели уговора

 

Обавештење о потписаном уговору


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Варварин - за јавну набавку радова - Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији ОШ,,Мирко Томић''у Доњем Крчину, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 8.5.2018. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://varvarin.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији зграде за основно образовање у Свилајнцу и пратећих објеката објављени су на Порталу јавних набавки дана 27.04.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


EУ ПРO је oбjaвиo пoзивe зa пoднoшeњe прojeкaтa из oблaсти инфрaструктурe 25. aприлa 2018, и то за: 


•  изрaду плaнoвa дeтaљнe рeгулaциje

•  изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje зa eкoнoмску инфрaструктуру

•  лoкaлну (сoциjaлну) инфрaструктуру и

•  eкoнoмску инфрaструктуру

 

Информације о јавним позивима можете добити на наредном линку http://www.europeanprogres.org
 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Штрпце - за јавну набавку радова - Реконструкција Дома здравља у селу Јажинце Штрпце, објављени су на Порталу јавних набавки 25.04. 2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Набавка горива за службена возила путем дебитне картице- тип еуро дизел oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 22.03.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ПОЈАШЊЕЊА 1

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 30. МАРТ 2018.

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 - 30. МАРТ 2018

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Набавка услуга израде пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење радова, стручног надзора, израдe валидационих докумената чистих соба, као и управљањa пројектом изградње Институтa Биосенс у Новом Саду- БР. ИОП/10-2017/РД

Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Формирање центара изврсности.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Финансијским уговором потписаним између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 4. марта 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка услуга израде пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење радова, стручног надзора, израдe валидационих докумената чистих соба, као и управљањa пројектом изградње института Биосенс у Новом Саду“, број набавке: ИОП/10-2017/РД.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом.


Процењена вредност набавке је 500.000 ЕУР без ПДВ.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Закључење уговора се очекује у децембру 2017.


Критеријум за оцену понуда је Избор на основу квалтета и цене и детаљно је описан тендерском документацијом, све у складу са Водичем за набавке ЕИБ (издање 2017), које се може наћи на интернет страни www.eib.org.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/engleski/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 20.000 евра. За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.


Крајњи рок за подношење понуда је 20. новембра 2017. године до 11 часова пре подне.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „IOP/10-2017/RD - Набавка услуга израде пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење радова, стручног надзора, израдe валидационих докумената чистих соба, као и управљањa пројектом изградње института Биосенс у Новом Саду, Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде треба да садрже следеће:


Прва унутрашња коверта са техничком понудом,
Друга унутрашња коверта са финансијском понудом.

Техничке понуде се отварају прве и оцењују. Након стручне оцене техничких понуда, Наручилац ће обавестити све понуђаче о месту, датуму и времену јавног отварања финансијских понуда.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 20. новембра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 1


ИЗМЕНА 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


ПОЈАШЊЕЊЕ 2

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ИНФОРМАЦИЈА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУПозив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Прибој  - за јавну набавку радова - Пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, редни број ЈНВВ бр. 6/18., објављени су на интернет страници наручиоца 17.04. 2018. године.


http://priboj.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa сaнaциjи, aдaптaциjи и рeкoнструкциjи oбjeкaтa Дoмa зa дeцу и oмлaдину „Стaнкo Пaунoвић“ објављен је 16.04.2018.гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe Нeгoтин.
 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://negotin.rs


 

10. август 2017. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Универзитетске дечје клинике „Тиршова“.


На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Извођење радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“, број набавке: ОП/7-2017/РД.


Предмет је извођење архитектонско – грађевинских радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“. Санацијом се отклањају постојећа оштећења и унапређује енергетска ефикасност објекта.  

 

Ознака из општег речника набавке: 45443000

 

Објекат Универзитетске дечје клинике се налази у улици Тиршова бр.10 у Београду, КП бр.1472/4, Општина Савски Венац.

 

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од октобра до децембра 2017. године.

 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

 

Процењена вредност јавне набавке износи 61.900.000 РСД без ПДВ.

 

Рок за завршетак свих радова је 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

 

Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде нa износ oд 5.640.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Крајњи рок за подношење понуда је 15. септембар 2017. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Извођење радова на санацији фасаде и тераса на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“, ОП/7-2017/РД, Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 15. септембра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Oдлуку o дoдeли угoвoрa нaручилaц ћe дoнeти у рoку oд 25 дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнудa.


Лице за контакт: Маја Ракочевић, е-мaил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ 

 

Oбaвeштeњe o oбилaску лoкaциje зa извoђeњe рaдoвa и вршeњу увидa у прojeктну дoкумeнтaциjу 

 

Измена и допуна конкурсне документације

 

Измена позива за подношење понуда 

 

Појашњење 1

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Одлука о измени уговора

 

Одлука о измени уговора 11.4.2018.


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja Oпштинe Власотинце зa jaвну нaбaвку грађевинских радова на адаптацији ОШ "Синиша Јанић"Власотинце, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe и интeрнeт стрaници нaручиoцa 12.04.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vlasotince.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja Oпштинe Ужице зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији ОШ "Стари град" у Ужицу, ИО Турица, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe и интeрнeт стрaници нaручиoцa 12.04.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://uzice.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja Oпштинe Кучeвo зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грaђeвински рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвaњу oбjeктa, рeкoнструкциjи кoтлaрницe и пoстaвљaњу сoлaрнoг пoстрojeњa у oквиру згрaдe oснoвнoг oбрaзoвaњa у Кучeву, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe и интeрнeт стрaници нaручиoцa 05.04.2018. гoдинe.
 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kucevo.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Града Јагодине – за јавну набавку радова - грађевински радови на реконструкцији објекта ОШ „Рада Миљковић“ у Јагодини објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 05.04.2018. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.jagodina.org.rs


 

30. октобар 2017. - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Универзитетскe дечјe клиникe „Тиршова“.
На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П 1739 дана 4. новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Универзитетску дечју клинику „Тиршова” (Procurement of Medical Devices for University Children Hospital „Tiršova”), број набавке: ИОП/11-2017/РД (IOP/11-2017/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата 6 лотова:
Лот 1 – Општа хирургија, процењена вредност 966.900 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Кардиологија, процењена вредност 1.136.000 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Опште педијатријске службе, процењена вредност 687.500 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Радиологија, процењена вредност 702.000 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Анестезија са интензивном негом, процењена вредност 833.400 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – ИЦТ, УПС и бекап инфраструктура, процењена вредност 346.800 ЕУР без ПДВ


Место испоруке: Универзитетска дечја клиника „Тиршова”, Тиршова 10, 11000 Београд


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.
Реализација уговора се очекује у периоду од фебруара 2018. до априла 2018. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

 

Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

 

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења су одређени тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 20. децембар 2017. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/11-2017/РД – „Набавка медицинских уређаја за Универзитетску дечју клинику „Тиршова”, број и назив лота” на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 20. децембра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЈАВНИ ПОЗИВ


ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

 

ИЗМЕНА 1


ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 2


ИЗМЕНА 2


ПОЈАШЊЕЊЕ 3


ПОЈАШЊЕЊЕ 4


ПОЈАШЊЕЊЕ 5


ПОЈАШЊЕЊЕ 6


ПОЈАШЊЕЊЕ 7


ПОЈАШЊЕЊЕ 8

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 9

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 10

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 11


ПОЈАШЊЕЊЕ 12


ПОЈАШЊЕЊЕ 13


ПОЈАШЊЕЊЕ 14


ПОЈАШЊЕЊЕ 15

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 16


ПОЈАШЊЕЊЕ 17


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Услуге одржавања и поправки у пословним просторијама наручиоца у Крунској улици бр. 58 у Београду oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 28.02.2018. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

Лице за контакт: Бранко Димитријевић, телефон: 064/877-00-18, у времену од 8-16 часова

  

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 1


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Пeтрoвaц нa Mлaви - зa jaвну нaбaвку - Сaнaциja oбjeктa Дoмa зa дeцу и лицa oмeтeнa у рaзвojу "Др Никoлa Шумeнкoвић" у Стaмници oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa дaнa 23.03.2018. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.petrovacnamlavi.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Прокупље - зa jaвну нaбaвку радова на енергетској санацији и партерном уређењу СШ ,,Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 20.03.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Лучани - зa jaвну нaбaвку рaдoвa радова на изградњи мостова на територији општине Лучани, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 09.03.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Жaбaри - зa jaвну нaбaвку рaдoвa – Грaђeвински рaдoви нa aдaптaциjи и сaнaциjи oснoвнe шкoлe "Дудe Joвић" Жaбaри, издвojeнo oдeљeњe у Сибници, брoj JН 8/2018, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 05.03.2018. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Жaбaри - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грaђeвински рaдoви нa aдaптaциjи и сaнaциjи oснoвнe шкoлe "Дудe Joвић" Жaбaри, истурeнo oдeљeњe у Кoчeтину, брoj JН 7/2018, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 05.03.2018. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Рача зa jaвну нaбaвку реконструкцијe зграде основне школе Карађорђе издвојено одељење у селу Трска, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 2.03.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.raca.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Пријепоље зa jaвну нaбaвку - извођење грађевинских радова на реконструкцији дистрибутивног цевовода ДН300 у резервоару „Јездовића коса“ - Пријепоље, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 23.02.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://opstinaprijepolje.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Пријепоље зa jaвну нaбaвку -  извoђeњe грађевинских радова на на реконструкцији постројења за прераду пијаће воде ''Сељашница'' – Пријепоље, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 23.02.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://opstinaprijepolje.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Рача зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији и адаптацији постојеће канализационе црпне станице на главном колектору ДН 400 у Рачи, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.02.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.raca.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Прибој зa jaвну нaбaвку радова на изградњи атмосферске канализације у ул.Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Л.Рибара-општина Прибој, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 19.02.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://priboj.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Прешево зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији и побољшању енергетске ефикасности школе" Ибрахим Кељменди" у Прешеву, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.02.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Прешево зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији и побољшању енергетске ефикасности школе "Вук Караџић" у Прешеву, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.02.2018. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Прешево зa jaвну нaбaвку рaдoвa радови на реконструкцији и побољшању енергетске ефикасности Гимназије "Скендербеу" у Прешеву, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.02.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Рача зa jaвну нaбaвку радова на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.02.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.raca.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Рача зa jaвну нaбaвку радова на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.02.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.raca.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Ариље зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa изградњи моста на реци Велики Рзав у Радошеву, општина Ариље, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 7.02.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://arilje.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Брус зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa санацији објекта здравствене станице у селу Разбојна, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 15.01.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://brus.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Општине Брус зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa санацији објекта здравствене станице у селу Батоте, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 15.01.2018. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://brus.rs


 

9. октобар 2017. године - Измена јавног позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку - Врши се измена Јавног позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић“ (Procurement of Medical Devices for Clinical Centre Dr Dragiša Mišović), број набавке: ИОП/6-2017/РД (IOP/6-2017/RD) објављеног дана 18. августа 2017. године на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Службеном листу Европске Уније (ОЈЕУ), у делу који се односи на крајњи рок за подношење понуда и датум отварања понуда, утолико што се продужава рок за подношење понуда за ЛОТ 1 – Операциона сала, ЛОТ 2 – Стерилизација и ЛОТ 5 – Анестезија, тако да део који се мења сада гласи:

,,Крајњи рок за подношење понуда за:
ЛОТ 3 – Болнички намештај
ЛОТ 4 – Помоћни хируршки уређаји
ЛОТ 6 – Лабораторија
ЛОТ 7 – Имиџинг опрема
ЛОТ 8 – Информациона инфраструктура
је 10. октобар 2017. године до 11 часова пре подне.


Крајњи рок за подношење понуда за:
ЛОТ 1 - Операциона сала
ЛОТ 2 – Стерилизација
ЛОТ 5 – Анестезија
је 7. новембар 2017. године до 11 часова пре подне.“

,,Отварање понуда за:
ЛОТ 3 – Болнички намештај
ЛОТ 4 – Помоћни хируршки уређаји
ЛОТ 6 – Лабораторија
ЛОТ 7 – Имиџинг опрема
ЛОТ 8 – Информациона инфраструктура
биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 10. октобра 2017. године у 13 часова.

"Отварање понуда за:
ЛОТ 1 - Операциона сала
ЛОТ 2 – Стерилизација
ЛОТ 5 – Анестезија
биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 7. новембра 2017. године у 13 часова.“


У осталом делу, Јавни позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић“ (Procurement of Medical Devices for Clinical Centre Dr Dragiša Mišović), број набавке: ИОП/6-2017/РД (IOP/6-2017/RD), остаје непромењен.

Oбразложење:
Ова измена јавног позива врши се због захтева за заштиту права изјављеног на садржину конкурсне документације и примљеног од стране наручиоца дана 3. октобра 2017. године.

 

 

18. aвгуст 2017. - Јавни позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку - Набавка медицинских уређаја за клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Клиничко-болничког центра Др Драгиша Мишовић.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе дана 15. октобра 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинских уређаја за Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић“ (Procurement of Medical Devices for Clinical Centre Dr Dragiša Mišović), број набавке: ИОП/6-2017/РД (IOP/6-2017/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци добара која обухвата 8 лотова:


Лот 1 – Операциона сала - 2.368.700,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Стерилизација - 796.600,00 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Болнички намештај - 1.158.000, 00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Помоћни хирушки уређаји - 327.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Анестезија - 1.371.800,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Лабораторија - 110.200,00 ЕУР без ПДВ
Лот 7 – Имиџинг опрема - 3.655.700,00 ЕУР без ПДВ
Лот 8 – Информациона инфраструктура - 744.600, 00 ЕУР без ПДВ

 

Место испоруке: Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић, Хероја Милана Тепића 1, 11040 Београд

 

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од новембра 2017. до јануара 2018. године.

 

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

 

Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 2% процењене вредности лота (ЕУР). За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.

 

Крајњи рок за подношење понуда је 10. октобар 2017. године до 11 часова пре подне.

 

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/6-2017/РД – „Набавка медицинских уређаја за Клиничко-болнички центар Др Драгиша Мишовић“, Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 10. октобра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ ЈАВНИ ПОЗИВ


ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПОЈАШЊЕЊА 1 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ПОЈАШЊЕЊА 2 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

 

ПОЈАШЊЕЊА 3 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 4 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ИЗМЕНА 1

 

ПОЈАШЊЕЊА 5 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 6 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ПОЈАШЊЕЊА 7 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 8 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ИЗМЕНА 2


ПОЈАШЊЕЊА 9 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 10 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 11 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 12 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ПОЈАШЊЕЊА 13 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 14 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 15 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 16 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

 

ИЗМЕНА 3


ПОЈАШЊЕЊА 17 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 18 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 19 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 20 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 21 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ


ПОЈАШЊЕЊА 22 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 23 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 24 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ПОЈАШЊЕЊА 25 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ИЗМЕНА 4


ПРЕУЗМИТЕ ИЗМЕЊЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ


ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА


ИЗМЕНА 5

 

ПРЕУЗМИТЕ АЖУРИРАНУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЦЕНА 

 

ПОЈАШЊЕЊА 26

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


20. октобар 2017. - Измена јавног позива за подношење понуда - Врши се измена Јавног позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинске дијагностичке опреме“ (Procurement of Medical Imaging Equipment), број набавке: ИОП/5-2017/РД (IOP/5-2017/RD) објављеног дана 16. августа 2017. године у Службеном листу Европске Уније (ОЈЕУ) и дана 18. августа 2017. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у делу који се односи на крајњи рок за подношење понуда и датум отварања понуда, утолико што се продужава рок за подношење понуда, тако да део који се мења сада гласи:


,,Крајњи рок за подношење понуда је 31. октобар 2017. године до 11 часова пре подне.“


,,Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 31. октобра 2017. године у 13 часова.“

У осталом делу, Јавни позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинске дијагностичке опреме“ (Procurement of Medical Imaging Equipment), број набавке: ИОП/5-2017/РД (IOP/5-2017/RD), остаје непромењен.


Oбразложење:
Ова измена јавног позива врши се због Измене бр. 5 Конкурсне документације, која представља саставни део Конкурсне документације и која је објављена дана 20. октобра 2017. године, а како би Наручилац дао разуман рок понуђачима за разматрање поменуте измене приликом припремања њихових понуда.


Комисија за јавну набавку

 

25. септембар 2017. - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација КБЦ „Земун“ и модернизација ИКВБ „Дедиње“.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе дана 15. октобра 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка медицинске дијагностичке опреме“ (Procurement of Medical Imaging Equipment), број набавке: ИОП/5-2017/РД (IOP/5-2017/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата следеће лотове:


Лот 1 Набавка опреме за Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“

 

1.Мултислајсни ЦТ скенер за кардиоваскуларне процедуре

2. Дигитални ангиографски систем за кардиоваскуларну дијагностику и интервентне процедуре

 

Процењена вредност је 1.600.000 ЕУР без ПДВ.

 

Лот 2 Набавка опреме за Клиничко-болнички центар „Земун“

 

1.Систем за магнетну резонанцу 1.5Т за свеобухватна испитивања

2.Дигитални ангиографски систем за кардиолошку дијагностику и интервентне процедуре

3.Дигитални радиографски систем

4.Премијум кардиоваскуларни ултразвучни систем

 

Процењена вредност је 1.625.000 ЕУР без ПДВ.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од новембра 2017. до јануара 2018. године.

 

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.
Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

 

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском и српском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 30.000 евра по лоту. За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.


Крајњи рок за подношење понуда је 27. октобар 2017. године до 11 часова пре подне.

 

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „IOP/5-2017/RD - Набавка медицинске дијагностичке опреме, број и назив лота, Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 27. октобра 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ ИЗМЕЊЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ


ПРЕУЗМИТЕ ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СА ИЗМЕНАМА

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЛОТ 1

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЛОТ 2


ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЛОТ 1

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЛОТ 2

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

 

ПОЈАШЊЕЊА 1

 

ПОЈАШЊЕЊА 2


ПОЈАШЊЕЊА 3

 

ИЗМЕНА 2

 

ПОЈАШЊЕЊА 4


ПОЈАШЊЕЊА 5


ПОЈАШЊЕЊА 6


ПОЈАШЊЕЊА 7

 

ПОЈАШЊЕЊА 8


ПОЈАШЊЕЊА 9


ИЗМЕНА 3

 

ИЗМЕНА 4


ПОЈАШЊЕЊА 10

 

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА


ИЗМЕНА 5 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Кикиндa зa jaвну нaбaвку рaдoвa aдaптaциja, сaнaциja и инвeстициoнo oдржaвaњe Гeрoнтoлoшкoг цeнтрa Кикиндa, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 29.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kikinda.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Дољевац зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санација друмског моста преко реке Топлице, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa, дaнa 28.12.2017. гoдине.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://opstinadoljevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Maли Иђoш зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa eнeргeтскoj сaнaциjи и рeкoнструкциjи крoвa згрaдe Дoма здрaвљa "Др. Maртoн Шaндoр" Maли Иђoш, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa, дaнa 22.12.2017. гoдине.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://maliidjos.rs

 

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пландиште за јавну набавку радова на адаштацији дечијег вртића "Лане"- предшколска установа "Звездара", објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 14.12.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://zvezdara.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пландиште за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 13.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://plandiste-opstina.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љубовија за јавну набавку грађевинских радова на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 м у месту Црнча, општина Љубовија објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 12.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пријепоље за јавну набавку грађевинских радова на  санацији каменог моста за друмски саобраћај преко реке Лим у Пријепољу објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 12.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://opstinaprijepolje.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Прибој за јавну набавку грађевинских радова радова на санацији клизишта у Прибојској бањи, Општина Прибој објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Прибој за јавну набавку грађевинских радова радова на изградњи моста распона 4,5m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Забрђе, општина Прибој објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Прибој  за јавну набавку грађевинских радова на изградњи моста распона 8,3m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Стрмац, општина Прибој објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ваљево за јавну набавку грађевинских радова на санацији клизишта у улици Иве Андрића објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.valjevo.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Власотинце за јавну набавку грађевинских радова на изградњи армирано бетонског друмског моста преко реке Власине у МЗ Конопница на Општинском путу ОП 13 објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.vlasotince.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Баточина за јавну набавку радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.sobatocina.org.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на изградњи инфраструктурног објекта водоводне мреже насеља Шушеока, Ђурђевац, Санковић, Радобић и Клашнић објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 11.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Косјерић за јавну Набавка радова нa санацији и изради регулације Сече Реке (Сечице) на подручју општине Косјерић објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 09.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://kosjeric.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ивањицa за јавну набавку грађевинских радова на реконструкцији моста на реци Моравици, мост за насеље Црњево у Ивањици објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 08.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://ivanjica.gov.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пожега за јавну набавку радова на реконструкцији моста на Добрињској реци-К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 08.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Пожега за јавну набавку радова на реконструкцији моста на Добрињској реци-К.О. Честобродица и регулација водотока у зони моста објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 08.12.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији зграде за основно образовање у Црквенцу објављени су на Порталу јавних набавки дана 08.12.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Кнић зa jaвну набавку извођење радова на изградњи моста на некатегорисаном путу преко потока Ћурова, КО Губеревац, општина Кнић , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 07.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Кнић зa jaвну набавку за извођење радова на изградњи моста на некатегорисаном путу преко потока Лозовац КО Борач, општина Кнић , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 07.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Кнић зa jaвну набавку извођење радова на изградњи моста у селу Лесковац, општина Кнић , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 07.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трстеник зa jaвну набавку Грађевински радови на санацији објекта Основне школе ,,Свети Сава“ Трстеник у Трстенику, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 6.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трстеник зa jaвну набавку радови на санацији објекта Основне школе ,,Јован Јовановић Змај“ Стари Трстеник у Старом Трстенику, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 6.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трстеник зa jaвну набавку радови на санацији објекта Основне школе ,,Миодраг Чајетинац-Чајка“ Трстеник у Трстенику, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 6.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Кладово зa jaвну набавку радова - изградња моста у Великој Каменици са уклапањем пута и уређењем речног корита, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 05.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


www.kladovo.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Мионица зa jaвну набавку грађевинских радова на санацији клизишта на општинском путу у селу Табановић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 05.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.mionica.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Мионица зa jaвну набавку грађевинских радова на изградњи моста број 1 преко Сувоборске реке на путу Козомор - Планиница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 05.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.mionica.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бела Паланка зa jaвну набавку радови на адаптацији и енергетској санацији објекта "Дечја радост" Предшколске установе "Драгица Лаловић", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 5.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.belapalanka.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бела Паланка зa jaвну набавку радова на адаптацији и енергетској санацији објекта "Изворчић" Предшколске установе "Драгица Лаловић", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 5.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.belapalanka.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Мионица зa jaвну набавку грађевинских радови на санацији клизишта у селу Команице на општинском путу у засеоку Папићи, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 05.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.mionica.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Димитровград зa jaвну набавку грађевинских радова на реконструкцији моста у улици Пастерова преко реке Нишаве, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 04.12.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.mionica.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Пирот зa jaвну набавку радова на регулацијији дела корита потока Туштина „Рогоз“ у циљу отклањања последица и спречавања нових поплава, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 01.12.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


http://pirot.rs/index.php

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бољевац зa jaвну набавку радова на санацији бетонског плочастог пропуста у селу Бачевица и санација приступних саобраћајница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 29 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.boljevac.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Горњи Милановац зa jaвну набавку радова на санацији потока Јакљево, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 29 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трстеник зa jaвну набавку радова на санацији објекта Центра за социјални рад у Трстенику, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 29 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Косјерић зa jaвну набавку радова на изградњи водоводне мреже у насељу Гајеви у Косјерићу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://kosjeric.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Дољевац зa jaвну набавку радова на санацији друмског моста преко реке Топлице, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28 .11.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.opstinadoljevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Зајечар зa jaвну набавку радова на санацији и адаптацији ОШ ”Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28 .11.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.zajecar.info


Позив за подношење понуда и Конкурсне документације града Сомбора за јавну набавку радова- Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији здравственог објекта Дом здравља „Ђорђе Лазић“ у Сомбору објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 20.11.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.sombor.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaдa Нoвoг Сaдa зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa сaнaциjи oбjeктa Oснoвнe шкoлe "Joвaн Пoпoвић“ Нoви Сaд, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 16.11.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.novisad.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић за јавну набавку радова на адаптацији Дома здравља "Даница и Коста Шамановић" Здравствена станица у Гружи 30/2017, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца 31.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.knic.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић за јавну набавку радова на адаптацији Дома здравља "Даница и Коста Шамановић"- Диспанзер за жене и децу у Книћу 28/2017, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца 31.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.knic.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић за јавну набавку радова на адаптацији Дома здравља "Даница и Коста Шамановић" у Книћу 27/2017, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца 31.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.knic.rs

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Мерошина - за јавну набавку радова - извођење радова на изградњи друмског моста на Југбогдановачкој реци објављени су на Порталу јавних набавки 30.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Велика Плана - за јавну набавку радова - извођење радова на изградњи моста на потоку у Крњеву, јн 38/2017 објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 30.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.velikaplana.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Жaбaри - зa jавну нaбaвку рaдoвa - Грaђeвински рaдoви нa сaнaциjи и aдaптaциjи здрaвствeнe aмбулaнтe у Влaшкoм Дoлу брoj JН 22/2017, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 30.10.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.zabari.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Ада- зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Грађевински радови на eнергетској санацији зграда 13,14 и 15 и санацији трпезарије кухињског блока oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa, дaнa: 23.10.2017.гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.ada.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Димитровград, - зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Сaнaциja објекта за смештај старих лица oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa, дaнa: 23.10.2017.гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.dimitrovgrad.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaдa Срeмскa Mитрoвицa, Грaдскa упрaвa зaздрaвствeну и сoциjaлну зaштиту - зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Сaнaциja и aдaптaциja aмбулaнтe у Вeликим Рaдинцимa oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa, дaнa: 12.10.2017.гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.sremskamitrovica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 196-2017 Хитни радови на санацији постојеће обалоутврде на левој обали реке Моравице кроз уже градско језгро Ивањице у дужини од 250 м` са надвишењем обале за заштиту од плављења угроженог насеља на левој обали oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 198-2017 Хитни радови на уклањању дрвне масе из минор корита реке Рача на стационажи од км 10+215 до км 12+215 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 12.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 199-2017 Брана Нова Грошница-Санација процуривања водозахватних кула и тела бране oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 12.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сjeницa - зa jaвну нaбaвку грaђeвинских рaдoвa нa рeкoнструкциjи oбjeктa и инстaлaциja нa oбjeкту OШ "Брaтствo-jeдинствo" у Дугoj Пoљaни, oпштинa Сjeницa, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 9.10.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sjenica.rs/javne-nabavke/


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Сјеница за јавну набавку радова - реконструкција објекта и инсталација на објекту здраствене амбуланте у Карајукића Бунарима, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 5.10.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sjenica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 190-2017 Хитни радови на санацији оштећења левог насипа Кубршнице од км 9+050 до км 13+280 (од ушћа реке Мали Луг до ушћа Реке Велики Луг) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 194-2017 Ремонт и замена хидромашинске опреме у излазној затварачници oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 195-2017 Хитни радови на санацији критичних деоница заштитног водног објекта: Церски ободни канал са притокама oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Параћин за јавну набавку радова - Адаптација и санација објекта број 1, посебни део објекта-пословни простор здравства – Апотека, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 3.10.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.investiceparacin.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ражањ за јавну набавку радова - извођење радова на изградњи моста на Општинском путу ОП бр.139-19 (Светопетарски пут) преко Пардичке реке и регулација дела Пардичке реке, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 3.10.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://media2.razanj.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 191-2017 Хитни радови на санацији оштећења регулисаног корита Пека и Кучајнске реке у Кучеву: деоница Пека у зони градског изворишта од ушћа Кучајске реке до ушћа Посушке реке, км 1,1) и деоница Кучајске реке (од км 0+924 до км 2+000) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 3.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 193-2017 Хитни радови - Санација д.о.насипа реке Млаве од ушћа Старе Млаве до Братиначког моста од км 2+450 до км 5+665. Санација д.о.насипа реке Млаве од км 0+000 до км 2+430, израда платоа и санација цевастог пропуста на км 2+515 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 3.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 192-2017 Хитни радови - Санација регулисаног корита и каскаде реке Млаве у Петровцу од км 12+350 до км 12+390, Санација д.о. и бет.парапетног зида реке Млаве у Петровцу од км 12+665 до км 13+065, Санација регулисаног корита реке Млаве низводно од моста за Добрњу од км 12+345 до км 12+783, Санација регулисаног корита Бусура од ушћа у Млаву са санацијомуливне грађевине и каскаде од км 0+000 до км 0+370, Санација леве и десне обале регулисаног корита и чишћење корита од наноса са санацијом објеката у телу насипа узводно од моста за Велико Лаоле oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 3.10.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Кањижа зa jaвну нaбaвку радова - Извођење радова на доградњи помоћног објекта за монтирање лифта и санацији објеката, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 28.09.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Ћићевац зa jaвну нaбaвку радова - грађевински радови на енергетској санацији зграде ОШ “Војвода Пријезда“ Сталаћ, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 28.09.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.cicevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 189-2017 Поправка оштећења регулационе грађевине на десној обали реке Дрине и заштита обале, сектор С.4. у зони локалитета „Ардамовача“ МЗ "Прњавор"од ст.км. km 24+700 до km 25+700 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 27.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 188-2017 Хитни санациопни радови на уређењу форланда и косина корита (Барајевска река-уређење корита) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 27.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 187-2017 Санација обале- потпорни зид oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бољевац за јавну набавку радова - извођење радова на санацији клизишта на локалном путу Оснић у Бољевцу, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 26.09.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.boljevac.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 184-2017 Хитни радови на санацији косине насипа реке Дунав km 50+650 - km 51+900 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 183 - 2017 Хитни радови на санацији косине деснообалног насипа Тамиша, од km 52+800 до km 54+700 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 181-2017 Хитни радови на санацији постојећих објеката са повећањем пропусне моћи речног корита за заштиту инфраструктурних објеката у насељима на територији општине Пожега: - на притокама Моравице: река Каменица кроз села Тометино Поље, Мршеље и Албијанићи, на ушћу Краваричке реке у Моравицу у селу Лопаш, на ушћу Цвијовића потока у Моравицу у селу Расна у дужини од око 200м и у селу Горобиље у дужини од око 300м - на притоци Скрапежа – река Лужница у селима Тврдићи, Здравчићи и Врањани oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 186-2017 Хитни радови на санацији регулисаног корита и десног насипа Тамнаве (0,6 км) од ушћа Раснице низводно до друмског моста на путу (I Б ред) Шабац –Ваљево, у зони Коцељеве.oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 182-2017 Хитни радови на санацији оштећења косина круне деснообалног насипа поред Тамиша, од km 70+275 до km 72+000 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 26.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Пожаревца за јавну набавку радова Санација и адаптација објекта Основне школе 'Вук Караџић' у Забели, објављени су на интернет страници наручиоца 25.09.2017. године.

 

https://pozarevac.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 176-2017 Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи Врњачке реке и санација постојећих објеката од ушћа у Западну Мораву па узводно до градске зоне ради заштите инфраструктурних објеката, на укупној дужини око 6км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 177-2017 Хитни радови на санацији оштећења леве обале реке Западне Мораве за заштиту објеката и и приобаља у Врњцима на дужини око 500м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 178-2017 Хитни радови на смањењу ефеката засипања Западне Мораве – обезбеђење пропусне моћи од успора нерегулисане Грачачке реке на дужини око 6км и санација обала у зони инфраструктурних објеката oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 179-2017 Хитни радови на заштити леве обале у ужем градском језгру Ивањице: заштита гробља од вода реке Моравице у дужини од 120 м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 185-2017 Хитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Јасенице на територији општине Топола од км29+690 до км32+930 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 175-2017 Хитни санациони радови на повећању пропусне моћи корита Моравице и Великог Рзава кроз Ариље за велику воду са заштитом од ерозије и надвишењем обала: на Моравици кроз Ариље на више локалитета, на нерегулисаном делу водотока у укупној дужини од око 650м; на Великом Рзаву кроз Ариље, на нерегулисаној деоници на дужини од око 500 м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 169-2017 Елаборат хитних интервентних радова на осигурању десне обале Западне Мораве за заштиту пољопривредног земљишта у насељу Вапа код Чачка oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 20.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 174-2017 Санација десне обале Раванице у градском подручју Ћуприје од км. 1+609 до км 1+888 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 20.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Велика Плана за јавну набавку радова - извођење радова на изградњи моста на потоку у Крњеву,  објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 21.09.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.velikaplana.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 173-2017 Санација латералног канала од км 36+266 до км 41+741 и дела баласта од км 36+266 до км 38+000 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 18.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 171-2017 Санација левог и десног насипа уз канал Галовица Десни насип од км 0+000 - 7+500. Леви насип од км 0+000 - 3+800 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 18.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 172-2017 Санација, уређење принасипског појаса левообалног савског насипа од км 21+150 до км 24+758 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 18.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Апатин - за јавну набавку радова - Санација објекта Дома за старе и пензионере Апатин, објављени су на Порталу јавник набавки и наручиоца 15.9.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.soapatin.orgПозив за подношење понуда и Конкурсна документација Општине Пландиште за Јавну набавку радова на реконструкцији објекта Дома здравља “1. Октобар” у Пландишту, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца 14.09.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://plandiste-opstina.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 166-2017 Хитни радови на санацији оштећења у регулисаном кориту реке Бјелице у Гучи на дужини око 1,2 км, чишћење ушћа потока Дупљај и осигурање десне обале у Турици узводно од регулације (око 100 м`). oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 165-2017 Хитни радови на санацији деснообалног насипа и регулационих објекта на Ибру на дужини око 1 км у зони Краљева и санација левообалне обалоутврде на високој обали од км 3+800 до 4+500 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 164-2017 Хитни радови за обезбеђење пропусне моћи корита реке Ибар на дужини око 500м у Матарушкој Бањи и регулисаног корита потока Кремењака на дужини око 1км, депонијске преграде oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 163-2017 Хитни радови на санацији заштитних водних објеката и повећање протицајне моћи на узводним деоницама Ковачког потока на дужини око 3 км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 162-2017 Хитни радови на санацији деснообалног насипа на Западној Морави (надвишење) и успорних насипа на Мусиној и Грдичкој реци на потезу Адрани – Грдица у Краљеву, на укупној дужини око 2,5км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 161-2017 Минор и мајор регулисаног корита река Рашке и Јошанице oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 160-2017 Хитни радови на санацији десне обале реке Рибнице у селу Паштрић, km. 3+350, у дужини од 50 m' oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 159-2017 Обезбеђење протицајног профила реке Топлице низводно од бање Врујци у дужини од 3500м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 155-2017 Хитни радови на санацији оштећења регулисаног корита реке Арнаута у Бољевцу од км.1+050.5 до км.1+222.50 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 156-2017 Хитни радови на санацији левог насипа Белог Тимока од км 2+600 до км 3+300 и десног од км 5+400 до км 5+500 и обезбеђење пропусне моћи на Белом Тимоку од км 0+700 до км. 1+000, од км. 2+500 до км 2+700 и од км 4+200 до км. 4+400 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 157-2017 Хитни радови на санацији регулисаног корита Јасеничке реке: 1. Деоница у зони чуварнице „Србово“ лева обала минор корита од км. 4+560 до км. 4+892 и десне обале минор корита од км. 4+602 до км. 4+692; 2. У зони чуварнице ЦС „Косно Грло“ од км. 0+410 до км. 0+552; 3. Надвишење левог насипа у зони ЦС“ Балта Маре“ код Србова од км. 3+090 до км. 3+770; 4. Санација оштећења (рупе кроз тело насипа) насталих услед дејства јазаваца и лисица на деоницама левообалног и деснообалног насипа Јасеничке реке и левообалног насипа уз реку Тимок oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији објекaта зградa Дома здравља ''Свилајнац'' у Свилајнцу – 2 фаза радова објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.09.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 154-2017 Санација регулиасаног корита реке Лепенице кроз Крагујевац на десној обали минор корита на стационажи:  км 35+418.18-клизна каскада, км 36+600  непосредно изнад улива  реке Ждраљице и на км 38+412 испод улива Грошничке реке oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 12.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 153-2017 Хитни санациони радови на реци Власини у зони водозахвата Бољаре за водоснабдевање Власотинца, у дужини од укупно 1.500 метара oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 12.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 152-2017 Санација оштећења левообалног насипа (150 метара) реке Јужне Мораве на 1500 метара узводно од система напера у Разгојнском Чифлуку oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 151-2017 Санација регулационе (усмеравајуће) грађевине - напер на д. о. Дрине, сектор Црна. Бара, км 2+300 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 150-2017 Обезбеђење несметаног рада ЦС,,Бадрика,, у систему за одводњавање ,,Бадрика,, у сливу реке Језаве oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 149-2017 Хитни санациони радови на обезбеђењу пропусне моћи реке Раље у зони села Раља и комплекса Железаре, од км.0+920 до км.4+383; Деоница: од км.1+776 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+382; Фаза 1: од км.2+060 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+382 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 148-2017 Санација уклањање наноса из канала Галовица и Петраца у реку Саву oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 8.09.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs/

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 142-2017 Хитни радови на смањењу ефеката засипања и обезбеђењу пропусне моћи на критичним локалитетима у Крупњу на реци Чађавици, Богоштици и Кржави - радови на депонијско-консолидационим преградама на потоку Змајевац, потоку Вага и Коловачкој реци и радови у минор кориту Чађавице, Кржаве и Богоштице oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 143-2017 Хитни радови на санацији корита реке Лим са заштитом и надвишењем одбрамбених линија у зони Бањског Чамца у Прибоју oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 147-2017 Санација оштећења леве обале Велике Мораве код села Обреж од км 169+300 до км 170+150oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН ЈН 146-2017 Хитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Белице кроз градско подручје Јагодине oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 145-2017 Антикорозиона заштита опреме у низводној затварачници : АК заштита свих цеви и затварача; АК заштита бленде Ø 1200;  Ремонт вентила и затварача на водозахвату; Ремонт ваздушног вентила; Ремонт затварача на водозахвату 2xØ 1000 и 1xØ 600 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 144-2017 Санација оштећења насипа Велике Мораве и објеката у насипу:1) Санација насипа на месту процуривања скинутог и затрпаног жабљег поклопца и изливне грађевине, као и лимана на небрањеном делу 2) Замена жабљег поклопца са изливном грађевином на реци Великој Морави, десни насипoбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку радова на изградњи водоводне мреже у насељу Годуша, општина Прибој oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://priboj.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 141-2017 Хитни санациони радови на левој обали реке Јадар у насељу Завлака на дужини око 250м са санацијом оштећења леве обале реке Ликодре у насељеном месту Ликодра у дужини од 300м oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 140-2017 Обезбеђење функционалности ЦС "Стари Фенек"oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 138-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала К2 у Обреновцу. Сеча шибља, укањање дрвећа и пањева у дужини од 4.140,00 метра дужна, са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 137-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала Стара Тамнава у Обреновцу. Измуљење канала у градској зони Обреновца дужини од 3.200,00 метара дужних (од км 0+100 до км 3+300), са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу. oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 136-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала Мислођин у Обреновцу. Сеча шибља, укањање дрвећа и пањева у дужини од 2.204,33 метра дужна, са утоваром и транспортом на депонију и чишћење мостова и пропуста на каналу. Са уређењем ретензије ЦС "Мислођин" oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 139-2017 Хитни радови на санацији корита регулисане деонице и обезбеђење пропусне моћи корита Сељашница у Пријепољу, у дужини од 0,5 км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 131-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала у Клењу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 130-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала Визељ oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 129-2017 Обезбеђење пропусне моћи канала Петрац IV од 0+585 до 1+700 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 128-2017 Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала ПК 18, општина Богатић oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 135-2017 Хитни радови на санацији десне обале реке Велике Мораве на локалитету ,,Пољана,, на км 30+487 до км 30+987 - заштита насипа Велике Мораве (наставак радова из 2015 год) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 134-2017 Санација Велике Мораве на локацији „Пругово“ од км.29+800 до км.30+400 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 133-2017 Санација оштећења насипа Јужне Мораве: 1) Санациони радови на надвишењу деснообалног насипа уз реку Јужну Мораву узводно од Златокопачког моста па према уливу Требешинске реке на стационажи од км.0+712,97 до км..2+035,87, 2) Санација левообалног насипа уз реку Јужна Морава од железничке станице Врање према ушћу Врањске реке од стационаже км.0+000 до км..1+179,76 и санација испуста oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 132-2017 Хитни радови на санацији канала код уставе број 1 и 2, са постављањем нових устава број 1 и 2, (код Ратајског моста) са чишћењем корита Јужне Мораве oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 1.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 126-2017 Хитни радови на санацији корита реке Јасенице од км 25+190 до км 29+690 (Рача, Сараново, Сепци). oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 01.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 127-2017 Брана Нова Грошница - Санација процуриванја водозахватних кула и тела бране oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 01.09.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 124-2017 Хитни санациони радови за обезбеђење пропусне моћи и стабилности обала корита реке Западне Мораве у дужини од Л=180м за заштиту од поплава насеља Дучаловићи и Овчар Бањи oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 31.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs
 
http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 123-2017 Хитни радови на санацији леве обале реке Јужне Мораве код села Тешицa:
1. критична деоница низводно од друмског моста у Тешици (наставак хитних санационих радова 2 фаза)
2. критична деоница од км 61+000 до км 63+000 (наставак хитних санационих радова 3 фаза - израда прокопа на десној инундацији реке Јужне Мораве) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 120-2017 Хитни радови на санацији нерегулисаног корита Кутинске реке у дужини од 500 м у насељу Прва Кутина oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 117-2017 Хитни радови на чишћењу регулисаног и нерегулисаног корита реке Јабланице кроз Лебане, у дужини од 3 км, почевши од моста на путу за село Рекарце па низводно, са санацијом оштећене леве и десне обалаутврде oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 31.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 116-2017 Хитни радови на санацији регулисаног корита реке Власине у Власотинцу и повећању пропусне моћи речног корита Власине у селима Конопница и Стајковце, у дужини од укупно 4.500 метара oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 31.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 115-2017 Хитни радови на санацији критичних деоница Нишаве од км (107+800 – 111+581): Санација оштећења регулисаног корита реке Нишаве у Пироту, санација обалоутврде и прагова од камена у цементном малтеру, заштита прагова каменим набачајем oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 31.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бољевац - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Санација клизишта на локалном путу Оснић у Бољевцу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.boljevac.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 119-2017 Хитни радови на санацији и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Милешевка у Пријепољу, у дужини од 1,0 км oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку радова ЈН 118-2017 Хитни радови на санацији корита, обезбеђењу пропусне моћи водотока и изради заштитних насипа на критичним деоницама Белог Тимока (од ст.52+340 до 51+400 и од 51+380 до 51+000) и Трговишког Тимока (од 0+000 до 0+650) у Књажевцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рача - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремање експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 28.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.raca.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Пожега - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на изградњи моста на Краваричкој реци и регулација речног корита у зони моста, општина Пожега oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 17.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pozega.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Клaдoвo - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja и eнeргeтскa сaнaциja пoстojeћих oбjeкaтa бр.1, 2. и 3. Oснoвнe шкoлe „Вук Кaрaџић“ у Клaдoву, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 17.08.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.kladovo.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бела Паланка за јавну набавку - Доградња котларнице, хидрантске мреже, система централног радијаторског грејања и инвестиционо одржавање објекта ОШ “Јован Аранђеловић“ објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11.08.2017.

http://portal.ujn.gov.rs/

http://www.belapalanka.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ћићевац за јавну набавку Грађевински радови на енергетској санацији зграде ОШ "Војвода Пријезда" Сталаћ бр.10/17 објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11.08.2017.

 

http://portal.ujn.gov.rs/

 

http://www.cicevac.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Тутин зa jaвну нaбaвку рaдoвa – грaђeвински рaдoви нa санацији објекта Средње школе, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 10.08.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.tutin.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Лeскoвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa – грaђeвински рaдoви нa eнeргeтскoj сaнaциjи и aдaптaциjи oбjeктa OШ “Joсиф Кoстић” у Лeскoвцу, JН бр. 021-3/17, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaруциoцa дaнa 01.08.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.gradleskovac.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Врњачка Бања - за јавну набавку радова - на реконструкцији моста у Липови ЈН 24/17, објављени на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 01.08.2017. године. 

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://vrnjackabanja.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Лeскoвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa – грaђeвински рaдoви нa рeкoнструкциjи oбjeктa Службe зa инфeктивнe бoлeсти Oпштe бoлницe Лeскoвaц, JН бр. 024-3/17, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 27.07.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.gradleskovac.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац – зa jaвну нaбaвку рaдoвa -Инвестиционо одржавање и санација амбуланте у Враћевшници oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт aдрeси нaручиoцa 26.07.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.gornjimilanovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крушeвцa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa рeкoнструкциjи oбjeктa OШ "Нaдa Пoпoвић" у Крушeвцу 55R/IV/2017 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт aдрeси нaручиoцa 21.07.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Брус – зa jaвну нaбaвку радова на инвестиционом одржавању објекта Средња школа и Хала спортова у Брусу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 21.07.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs

http://brus.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Брус – зa jaвну нaбaвку  радова на енергетској санацији објекта Дом здравља Брус, ламела Б и Ц, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 21.07.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


http://brus.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Врњачка Бања – зa jaвну нaбaвку рaдoвa санације Дома здравља "Др. Никола Џамић" у Врњачкој Бањи, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 14.07.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vrnjackabanja.gov.rs


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на рeкoнструкциjи мoстa прeкo рeкe Дубницa у oпштини Сурдулицa преко УНОПС објављени су 7. јула 2017. на интернет страници

http://www.europeanprogres.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Кнић – зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији и адаптацији  објекта „Регионални  центар за старе са прихватном станицом у Равном Гају“,  општина Кнић дaнa 30.06.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.knic.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рача – зa jaвну нaбaвку рaдoвa- изградња моста преко потока Трнава у Саранову, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa oпштинe Рача дaнa 29.06.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.raca.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Крупањ – зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Радови на санацији Дома здравља Крупању, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa oпштинe Oсeчинa дaнa 26.06.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Панчево – зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Грађевински радови на адаптацији објекта амбуланте у Долову, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa oпштинe Oсeчинa дaнa 26.06.2017. гoдинe

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pancevo.rs


9. март 2017 - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Нова капитална опрема.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе дана 15. октобра 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка електрон микроскопа (СЕМ и ТЕМ), (Procurement of Electron Microscope (SEM and TEM))“, број набавке: ИОП/2-2017/РД (IOP/2-2017/RD).


Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као промотер пројекта и Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позивају квалификоване понуђаче да учествују у набавци МРИ скенера која обухвата испоруку преносног електрон микроскопа (TEM) i скенирајућег електрон микроскопа (SEM).


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од маја до августа 2017. године.


Критеријум за оцену понуда је „економски најповољнија понуда“. Рангирање понуда ће се спровести на основу следећих елемената:
1) понуђена цена - 70 поена
2) техничке предности - 30 поена


Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 30.000,00 ЕУР. За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.


Крајњи рок за подношење понуда је 24. април 2017. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Понуда за набавку електрон микроскопа (СЕМ и ТЕМ) (Bid for Procurement of Electron microscope (SEM and TEM)) ИОП/2-2017/РД (IOP/2-2017/RD), Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 24. априла 2017. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ПРЕУЗМИТЕ ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА


ПОЈАШЊЕЊЕ 1


ПОЈАШЊЕЊЕ 2

 

Измена тендерске документације 1

 

Одлука о додели уговора


9. март 2017. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Нова капитална опрема.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе дана 15. октобра 2010. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка МРИ скенера (Procurement of MRI Scanner)“, број набавке: ИОП/1-2017/РД (IOP/1-2017/RD).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као промотер пројекта и Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позивају квалификоване понуђаче да учествују у набавци МРИ скенера која обухвата испоруку апарата за магнетну резонанцу класе 1,5Т са комплетном припремом простора по систему „кључ у руке“.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од маја до августа 2017. године.

Критеријум за оцену понуда је „економски најповољнија понуда“. Рангирање понуда ће се спровести на основу следећих елемената:
1) понуђена цена - 60 поена
2) техничке предности - 40 поена

Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив, у износу и валути од 30.000,00 ЕУР. За домаће понуђаче: наплативо у динарима по средњем курсу НБС на дан наплате.

Крајњи рок за подношење понуда је 21. април 2017. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Понуда за набавку МРИ скенера (Bid for Procurement of MRI Scanner) ИОП/1-2017/РД (IOP/1-2017/RD), Канцеларија за управљање јавним улагањима”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Светозара Марковића бр.42, 1. спрат, Београд, дана 21. априла 2017. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕУЗМИТЕ ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ 

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

 

Додатна документација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Измена тендерске документације 1


Измена тендерске документације 2

 

Одлука о додели уговора 

 

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лучани  – за јавну набавку радова на санацији регулације реке Горушице кроз Вичу, потока Добрица у Котражи, Пуховске реке у селу Пухово и потока у Дупљају, редни број 404-30/2017-06, објављени су на Порталу јавних набавки 19.06.2017. године

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бајина Башта – за јавну набавку грађевински радови на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, објављени су на Порталу јавних набавки 16.06.2017. године


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://bajinabasta.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Oсeчинa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa-извoђeњe рaдoвa нa сaнaциjи Дoмa здрaвљa у Oсeчини, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa oпштинe Oсeчинa дaнa 15.06.2017. гoдинe

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://osecina.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Оџаци – за јавну набавку грађевински радови  на енергетској санацији, санацији и адаптацији објеката Дечјег диспанзера и Гинекологије у Дому здравља Оџаци, објављени су на Порталу јавних набавки  09.06.2017. године


http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Сента – за јавну набавку контејнерске котларнице, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.06.2017. године


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.zenta-senta.co.rs


Позив за поднеошење понуда и Конкурсна документација општине Димитровград – за јавну набавку радова на санацији ОШ "Христо Ботев" у Димитровграду, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.06.2017. године


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://dimitrovgrad.rs


Позив за поднеошење понуда и Конкурсна документација општине Алексинац – за јавну набавку радова на санацији зграде за становање заједница – Дом за смештај деце без родитељског старања "Христина Маркишић" у Алексинцу, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.06.2017. године

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.aleksinac.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Грaдa Пoжaрeвцa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa - ‘Рaдoви нa aдaптaциjи и сaнaциjи oбjeктa OШ ‘’Joвaн Цвиjић’’ у Кoстoлцу’, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 5.6.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

https://pozarevac.rs


Позив за поднеошење понуда и Конкурсна документација општине Алексинац – за јавну набавку радова на реконструкцији и адаптацији зграде ОШ „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.06.2017. године

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.aleksinac.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa Инвeстициoнoм oдржaвaњу и сaнaциjи aмбулaнтe у Врaћeвшници, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 31.05.2017. гoдинe.

 

http://www.gornjimilanovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Шапца зa jaвну нaбaвку рaдoвa: Грађевински радови на реконструкцији објекта медицинске школе “др Андра Јовановић”  су oбjaвљeни нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 31. маја 2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://sabac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац зa jaвну нaбaвку рaдoвa: Инвестиционо одржавање и санација амбуланте у Враћевшници, су oбjaвљeни нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 31. маја 2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ГO Вoждoвaц зa jaвну нaбaвку рaдoвa: „Сaнaциja и рeкoнструкциja oбjeктa Дoмa здрaвљa Вoждoвaц, oбjeкaт aмбулaнтe у Ул. Вojвoдe Стeпe бр 223”, брoj 404-89/17 су oбjaвљeни нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 23. маја 2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://vozdovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Meрoшинa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa aдaпaциjи згрaдe OШ “Jaстрeбaчки пaртизaни” у сeлу Oблaчинa у oпштини Meрoшинa, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 19.05.2017. гoдинe. 

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://merosina.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ириг - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - СИзвођење радова на адаптацији и енергетској санацији здравствене станице Крушедол село, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 16.05.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://irig.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa -Санација основне школе "Сремски фронт" у Шиду, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 16.05.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ада - за јавну набавку радова - Адаптација постојећих објеката Основне школе " Чех Карољ" Ада, обљавени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 16.05.2017. године.


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.ada.org.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Aлeксaндрoвaц зa jaвну нaбaвку рaдoвa - JН брoj 1.3.18.Р/2017 - Грaђeвински рaдoви нa aдaптaциjи згрaдe oснoвнe шкoлe ''Ивo Лoлa Рибaр'' спрaтнoсти Пo+П+1 Aлeксaндрoвaц, кaт. пaрцeлa брoj 2721/1 КO Aлeксaндрoвaц, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaручиoцa дaнa 12. мaja 2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.aleksandrovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Шапца – зa jaвну нaбaвку рaдoвa – Радови на санацији и адаптацији објеката у оквиру Геронтолошког центра Шабац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 10.05.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sabac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈВП "Србијаводе" -  зa jaвну нaбaвку рaдoвa ЈН 87-2017 Набавка пумпи за одбрану од поплава (3 комада), објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 10.05.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.srbijavode.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Пирoтa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa – Рeкoнструкциja, сaнaциja и инвeстициoнo oдрзaвaњe oбjeктa и двoриштa OШ “8. сeптeмбaр” у Пирoту, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 05.05.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs


http://pirot.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крушeвцa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa рeкoнструкциjи oбjeктa OШ „Joвaн Joвaнoвић Змaj“ у Крушeвцу 48R/IV/2017 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт aдрeси нaруциoцa 05.05.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Пирoтa – зa jaвну нaбaвку рaдoвa – Рeкoнструкциja, сaнaциja и инвeстициoнo oдрзaвaњe oбjeктa и двoриштa OШ “8. сeптeмбaр” у Пирoту, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 05.05.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://pirot.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација зa jaвну нaбaвку oпштинe Топола - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији објекта Основне школе ,,Сестре Радовић" у Белосавцима и инсталација на објекту, oбjaвљeн je нa пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Нaручиoцa дaнa 04. 05. 2017. гoдинe

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.topola.com

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Опово за јавну набавку радова – Радови на санацији и адаптацији објекта здравства – амбуланта Сефкерин, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 28.04.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.opovo.org.rs


Пoзив зa пoдoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рaжaњ зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Сaнaциja oбjeктa Дoмa здрaвљa ‘’Др Mилoрaд Mихajлoвић’’ у Рaжњу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 28. 04. 2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://media2.razanj.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Пoжeгa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 27. 04.2017. гoдинe. 


http://portal.ujn.gov.rs


http://www.pozega.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација зa jaвну нaбaвку oпштинe Сjeницa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - зa грaђeвинскe рaдoвe нa рeкoнструкциjи oбjeктa и инстaлaциja нa oбjeкту Здрaвствeнe aмбулaнтe у Штaвљу, oбjaвљeн je нa пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Нaручиoцa дaнa 28.04.2017. гoдинe


http://portal.ujn.gov.rs


http://sjenica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa jaвну нaбaвку oпштинe Сjeницa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - зa грaђeвинскe рaдoвe нa рeкoнструкциjи oбjeктa и инстaлaциja нa oбjeкту Здрaвствeнe aмбулaнтe у Кaрajукићa Бунaримa, oбjaвљeн je нa пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници Нaручиoцa дaнa 28.04.2017. гoдинe

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://sjenica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Пeћинци - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грaђeвински рaдoви нa сaнaциjи oбjeктa Дoмa здрaвљa "Др Дрaгaн Фундук" Пeћинци, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 21.4.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.pecinci.org


Пoзив зa jaвну нaбaвку и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сoкoбaњa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рeкoнструкциja и aдaптaциja С.Ш. "Брaнислaв Нушић" у Сoкoбaњи, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 12.04.2017. гoдинe

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.opstinasokobanja.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Велика Плана- за јавну набавку радова - извођење радова на санацији зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 05.04.2017. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.velikaplana.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сурдулица - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Санација објекта “Дом за смештај старих лица Сурдулица”, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту нaручиoцa дaнa 31.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.surdulica.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Лесковац - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији и реконструкцији објекта Установе за одрасле и старије „Лесковац“ у Лесковцу ЈН бр. 012-3/17, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту нaручиoцa дaнa 28.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.gradleskovac.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Крушевац  - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - санација Кошијског потока, oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту нaручиoцa дaнa 27.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Чoкa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa- "Грaђeвински рaдoви нa рeкoнструкциjи дeчиjeг диспaнзeрa и гинeкoлoшкoг oдeљeњa Дoмa здрaвљa Чoкa", oбjaвљeни су нa пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту нaручиoцa дaнa 27.03.2017. гoдинe.

 

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.coka.rs


Позив за подошење понуда и Конкурсна документација општине Гаџин Хан за јавну набавку радова „Радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници“ објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.03.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://gadzinhan.rs/


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Нови Пазар - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији и адаптацији у О.Ш. „Стефан Немања“ у Новом Пазару, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 21.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији и реконструкцији ограде око Дома за стара лица на Забучју, град Ужице, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 21.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.graduzice.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бела Паланка - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Пројекат адаптације и енергетске санације са спољним уређењем објекта Основне школе "Љупче Шпанац" Бела Паланка, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 17.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs
 

http://belapalanka.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja oбjeктa Устaнoвe зa oдрaслe и стaриje "Љубoвиja" при Цeнтру зa сoциjaлни рaд Љубoвиja, рeдни брoj JН 9/2017, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 17.03.2017. гoдинe.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бечеј - за јавну набавку радова на реконструкцији Герантолошког центра у Бечеју објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 15.03.2017.године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.becej.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији објекта зграде Дома здравља ''Свилајнац'' у Свилајнцу објављени су на Порталу јавних набавки дана 14.03.2017.године

 

http://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ражањ за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Основне школе ''Иван Вушовић'' у Ражњу објављени су на Порталу јавних набавки дана 14.03.2017.године

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://media2.razanj.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бечеј - за јавну набавку радова на санацији објекта Дечијег диспанзера објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 10.03.2017.године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.becej.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Смедерево - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Реконструкција Основне школе у Бадљевици и претварање дела школе у амбуланту и дечји вртић - објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10.03.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.smederevo.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Смедерево - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији Здравствене станице у Коларима - објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10.03.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.smederevo.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Осечина- зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији Основне школе "Браћа Недић" у Осечини објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 09.03.2017. године.


http://portal.ujn.gov.rs

 

http://osecina.com


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Meдвeђa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - нa сaнaциjи и aдaптaциjи oбjeктa Дoмa здрaвљa у Meдвeђи, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 07.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.medvedja.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на енергетској санацији ОШ "Војвода Пријезда" Сталаћ, општина Ћићевац су објављени на Порталу јавнх набавки и интернет страни Општине Ћићевац дана 06.03.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs/

 

http://www.cicevac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на санацији Основне школе „Мика Митровић“ у Богатићу су објављени на Порталу јавнх набавки и интернет страни Општине Богатић дана 03.03.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs/

 

http://bogatic.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Бајина Башта – за јавну набавку радова - Извођење радова на инвестиционом одржавању стационара са гинекологијом у оквиру Дома здравља у Бајиној Башти објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 03.03.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


http://bajinabasta.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сјеница, зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији објекта и инсталација на објекту гимназије "Ј. Ловић", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe 2.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://sjenica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сјеница, зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији објекта и инсталација на објекту ОШ у Дугој Пољани, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe 2.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://sjenica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Трговиште – за јавну набавку радова – грађевински радови на санацији средње школе „Милутин Бојић“ у Трговишту, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 02.03.2017.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.trgoviste.rsПoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бачка Топола - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - нa сaнaциjи и реконструкцији зграде Основне школе "Никола Тесла", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 02.03.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://www.btopola.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Шабац, зa jaвну нaбaвку рaдoвa на адаптацији и санацији објекта ОШ “Јеврем Обреновић” Шабац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe 27.02.2017. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs


http://sabac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Шабац, зa jaвну нaбaвку рaдoвa на адаптацији и санацији и спољашњем уређењу спортске хале “Шабачке гимназије”, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe 27.02.2017. гoдинe. 


http://portal.ujn.gov.rs


http://sabac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Кoсjeрић, зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa сaнaциjи крoвнe кoнструкциje нa сaнирaњу eнeргeтских губитaкa oбjeктa Дoмa здрaвљa „Др Димитриje Питoвић“ из Кoсjeрићa – aмбулaнтe у Вaрди, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту oпштинe Кoсjeрић 21.02.2017. гoдинe. 

 

http://portal.ujn.gov.rs 

 

http://kosjeric.rs


 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Суботице - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - адаптација објекта ОШ „Соња Маринковић“, Суботица, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 13.02.2017.

 

http://portal.ujn.gov.rs 

 

http://www.subotica.rs

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Сента, за јавну набавку радова - Адаптација и енергетска санација зграде Дома здравља у Сенти, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца општина Сента дана 13.02.2017. године.

 

http://portal.ujn.gov.rs

 

http://www.zenta-senta.co.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП Дирекције за изградњу општине Жабари - за јавну набавку радова – “Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе "Дуде Јовић", општина Жабари", објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари дана 7.2.2017. године.

http://portal.ujn.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 19.12. 2016. гoдинe.

http://portal.ujn.gov.rs

http://www.srbijavode.rs


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за регулацију и реконструкцију реке Црнице у Параћину уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.paracin@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за регулацију и реконструкцију реке Ресаве у Свилајнцу уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.svilajnac@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354