Министарство

Законoм о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 128/2020 и 116/2022) образовано је Министарство за јавна улагања.


Министарство за јавна улагања је правни следбеник Канцеларије за управљање јавним улагањима као субјект права који ступа у права и обавезе претходног носиоца тих права и обавеза. Наиме, чланом 10. став 5. Законa о изменама и допунама Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 116/2022) предвиђено је да даном ступања на снагу овог закона Канцеларија за управљање јавним улагањима, образована као служба Владе, наставља рад као Министарство за јавна улагања, у складу са делокругом утврђеним овим законом, а послове које према Закону о обнови након елементарне и друге непогоде ("Службени гласник РС", број 112/15) обавља Канцеларија за управљање јавним улагањима, од дана ступања на снагу овог закона обавља Министарство за јавна улагања.


Министарство за јавна улагања обавља послове државне управе који се односе на: координацију реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања; стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.


Министарство за јавна улагања врши стручну оцену реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања.