Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству за јавна улагања

Датум објаве: 23.11.2023.

 

Датум истека рока за пријављивање: 01.12.2023.

 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА, 11000 Београд, Немањина 11

II Радна места која се попуњавају:

Руководилац Групе, звање Самостални саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:
Руководи Групом, планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Групи; припрема смернице и упутства из области рада министарства за јединице локалне самоуправе; врши сарадњу и координацију свих радњи из области рада министарства са јединицама локалне самоуправе; прати реализацију активности јединица локалне самоуправе; израђује извештаје о реализацији пројеката из надлежности министарства јединица локалне самоуправе; врши и остале послове по налогу помоћника министра

Услови:

Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд

 

Пријава

 

Текст конкурса

 

Обавештење о избору кандидата