О Нама

Канцеларија за управљање јавним улагањима је ново тело Владе Републике Србије чији ће посао бити управљање пројектима обнове и пружања помоћи након елементарних и других непогода, а пре свега пројектима обнове више хиљада предшколских, школских, здравствених, као и установа социјалне заштите.

Kанцеларија за управљање јавним улагањима основана је Уредбом Владе Републике Србије, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 95/15. Овом уредбом утврђено је да Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове за потребе Владе, који се односе на координацију реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, процене потреба и оправданости предложених пројеката, утврђивање приоритета, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања као и друге послове одређене законом или одлуком Владе.

Канцеларија ће се у свом раду користити искуствима из обнове након поплава и посао извести ефикасно и одговорно, уз поштовање највиших стандарда транспарентности. Цео посао ће, такође, бити изведен уз активно учешће свих локалних заједница и у процесу одлучивања и у процесу реализације.

Такође, Законом о обнови након елементарне и друге непогоде, се предвиђа да ће Канцеларија за управљање јавним улагањима даном ступања на снагу овог закона од Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја преузети сва права и обавезе.