Приручници и смернице

ОПЕРАТИВНИ ПРИРУЧНИК

 

Влaдa Рeпубликe Србиje je пoкрeнулa Прoгрaм oбнoвe и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoру oбрaзoвaњa, здрaвствeнe, сoциjaлнe зaштитe и спорта тoкoм 2016. гoдинe. Прoгрaм je усвojeн Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-3817/2016 oд 08.04.2016. гoдинe, a измeњeн следећим Закључцима: 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године 05 Број: 351- 1100/2019 од 7. фебруара 2019. године. Прoгрaм спрoвoди Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa .


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Оперативни приручник Програма реконструкције и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у секторима образовања, здравствене, социјалне заштите и спорта.


Оперативни приручник

 

 

ВОДИЧ КРОЗ ПОСТУПАК ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ОБНОВИ НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ

 

Предмет Водича кроз поступак примене Закона о обнови након елементарне и друге непогоде је да кроз форму питања која се најчеће постављају у раду органа градске/општинске управе, одговора и приказа случаја из праксе, помогне запосленима у градским/општинским управама у вођењу поступка и практичној примени овог закона.

 

 

Водич за обнову

 

 

ПРИРУЧНИК "БУДИ СПРЕМАН"

 

Практична упутства за практичан и безбедан живот

 

Приручник "Буди спреман"