Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu za javna ulaganja

Datum objave: 23.11.2023.

 

Datum isteka roka za prijavljivanje: 01.12.2023.

 

MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA, 11000 Beograd, Nemanjina 11

II Radna mesta koja se popunjavaju:

Rukovodilac Grupe, zvanje Samostalni savetnik

Broj izvršilaca: 1

Opis posla:
Rukovodi Grupom, planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Grupi; priprema smernice i uputstva iz oblasti rada ministarstva za jedinice lokalne samouprave; vrši saradnju i koordinaciju svih radnji iz oblasti rada ministarstva sa jedinicama lokalne samouprave; prati realizaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave; izrađuje izveštaje o realizaciji projekata iz nadležnosti ministarstva jedinica lokalne samouprave; vrši i ostale poslove po nalogu pomoćnika ministra

Uslovi:

Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu

Mesto rada: Beograd

 

Prijava

 

Tekst konkursa

 

Obaveštenje o izboru kandidata