Javne nabavke

 

Javne nabavke

Beograd, 12. april 2024. godine 

 

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak


Vrsta predmeta nabavke: Dobra


Naziv predmeta nabavke: Nabavka opreme - stolice za gledaoce-za deo – pozorište i muzička akademija Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu


Glavna CPV oznaka: 39110000


Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.

 

Glavno mesto izvršenja: Jugoslovensko dramsko pozorište, ul. Kralja Milana 50, 11000 Beograd

 

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene

 

Trajanje ugovora:
u danima: 120

 

Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 17.05.2024. 12:00:00

 

Otvaranje ponuda

 

Datum i vreme: 17.05.2024. 13:00:00

 

Mesto: Krunska 58, 11000 Beograd

 

Podaci o postupku otvaranja ponuda
U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.
Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponude, dužni su da Naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati da imaju ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponude.

 

Javni poziv


Beograd, 10. april 2024. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2024. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 18. mart 2024. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2024. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 5. februar 2024. godine 

 

Naziv naručioca: MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA


Adresa: NEMANJINA BR. 11, BEOGRAD, 11000


Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak


Vrsta predmeta nabavke: Radovi


Naziv predmeta nabavke: Nabavka radova na izgradnji stambene zgrade C1 – neprofitnog i socijalnog stambenog objekta u postojećem kompleksu naselja Dr Ivana Ribara


Glavna CPV oznaka: 45000000


Podaci o partijama

Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.


Glavno mesto izvršenja: Dr Ivana Ribara, Beograd, 11000 Beograd,


Katastarska parcela 6816/1, KO Novi Beograd, Republika Srbija


Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene

 

Trajanje ugovora: u danima: 400


Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 14.03.2024. 12:00:00


Otvaranje ponuda


Datum i vreme: 14.03.2024. 13:00:00
Mesto: Otvaranje ponuda održaće se u prostorijama Naručioca, na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd


Podaci o postupku otvaranja ponuda Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.


U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.


Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Beograd, 31. januar 2024. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2024. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 22. januar 2024. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2024. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 4. decembar 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 17. novembar 2023. godine - Ministarstvo za javna ulaganja raspisuje javnu nabavku - Nadzor nad izvođenjem radova na proširenju naučno-tehnoloških parkova. 

 

Poziv za podnošenje ponuda


Beograd, 13. oktobar 2023. godine

 

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Radovi
Naziv predmeta nabavke: Pripremni radovi na uređenju gradilišta za izgradnju objekata u okviru kompleksa BIO4 Kampusa
Glavna CPV oznaka: 45000000
Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.
Glavno mesto izvršenja: Katastarska parcela J4-1; K.O. Kumodraž, Beograd

 

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene

 

Trajanje ugovora:
u danima: 180


Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 8.11.2023. 12:00:00

 

Otvaranje ponuda
Datum i vreme: 8.11.2023. 13:00:00
Mesto: Otvaranje ponuda održaće se u prostorijama Naručioca, na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd

 

Podaci o postupku otvaranja ponuda Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.


U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.


Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Beograd, 9. oktobar 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 5. oktobar 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 19. septembar 2023. godine - Ministarstvo za javna ulaganja objavljuje poziv za podnošenje ponuda - Izgradnja i proširenje savremenih naučnih, tehnoloških i inovacionih parkova u Republici Srbiji br. OCP/86-2023/PS.

 

Javni poziv


Beograd, 15. septembar 2023. godine 

 

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

 

Vrsta predmeta nabavke: Dobra

 

Naziv predmeta nabavke: NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA KLINIKU ZA NEUROHIRURGIJU, KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

 

Glavna CPV oznaka: 33100000

 

Podaci o partijama

 

Ovaj predmet nabavke je oblikovan u 4 partije.

 

Mogućnost podnošenja ponude za: sve partije

 

Naziv partije: Lot1 - OP blok oprema

 

Glavno mesto izvršenja: Klinika za neurohirurgiju, Koste Todorovića 4, 11000 Beograd

 

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene

 

Trajanje ugovora:

 

u danima: 120

 

Naziv partije: Lot2 - Centrala sterilizacija

 

Glavno mesto izvršenja: Klinika za neurohirurgiju, Koste Todorovića 4, 11000 Beograd

 

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene

 

Trajanje ugovora:
u danima: 120

Naziv partije: Lot3 - Ultrazvuk

 

Glavno mesto izvršenja: Klinika za neurohirurgiju, Koste Todorovića 4, 11000 Beograd

 

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene

 

Trajanje ugovora:
u danima: 120

 

Naziv partije: Lot4 - Medicinski nameštaj

 

Glavno mesto izvršenja: Klinika za neurohirurgiju, Koste Todorovića 4, 11000 Beograd

 

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene

 

Trajanje ugovora:
u danima: 120

 

Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 24.10.2023. 13:00:00

 

Otvaranje ponuda

 

Datum i vreme: 24.10.2023. 13:00:00

 

Mesto: Ministarstvo za javna ulaganja: Krunska 58, Beograd

 

Podaci o postupku otvaranja ponuda Otvaranje ponuda je javno i mogu mu prisustvovati sva zainteresovana lica.

 

U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponude, dužni su da Naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati da imaju ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponude.

 

Javni poziv


Beograd, 20. septembar 2022. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Opšta bolnica u Loznici.


Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka opreme za Opštu bolnicu u Loznici (“Procurement of equipment for General Hospital in Loznica) IOP/61-2021/UHI (IOP/61-2021/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme koja obuhvata 11 lotova, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1-Endoskopska hirurgija i dijagnostika, procenjena vrednost: 614.225,00 evra bez PDV;
Lot 2-Operaciona sala i hiruški instrumenti, procenjena vrednost: 1.181.220,00 evra bez PDV;
Lot 3-Anestezija i intenzivna nega, procenjena vrednost: 1.315.675,00 evra bez PDV;
Lot 4-Oftalmologija, procenjena vrednost: 563.420,00 evra bez PDV;
Lot 5-Radiologija, procenjena vrednost: 1.190.000,00 evra bez PDV;
Lot 6-Patološka laboratorija, procenjena vrednost: 353.362,00 evra bez PDV;
Lot 7-Mobilna dijagnostička oprema, procenjena vrednost: 722.665,00 evra bez PDV;
Lot 8-Fizikalna medicina, procenjena vrednost: 44.030,00 evra bez PDV;
Lot 9-Bolnički nameštaj, procenjena vrednost: 1.962.295,00 evra bez PDV;
Lot 10-Sterilizacija, procenjena vrednost: 900.155,00 evra bez PDV;
Lot 11-IT oprema: 436.885,00 evra bez PDV;

Mesto isporuke: Opšta Bolnica u Loznici, Bolnička 65, 15300 Loznica

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od decembra 2022. godine do marta 2023. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda za sve lotove je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 15. novembar 2022. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/61-2021/UHI Nabavka opreme za Opštu bolnicu u Loznici – (Procurement of equipment for General Hospital in Loznica), IOP/61-2021/UHI (IOP/61-2021/UHI), na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 15. novembra 2022. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv

 

Tenderska dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 3

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Pojašnjenje 4

 

Pojašnjenje 5

 

Izmena javnog poziva

 

Pojašnjenje 6

 

Izmena tenderske dokumentacije 3

 

Pojašnjenje 7

Izmena tenderske dokumentacije 4

 

Pojašnjenje 8

 

Odluka o dodeli ugovora


Beograd, 2. januar 2020. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Institut za majku i dete Dr Vukan Čupić-Oprema. 

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet Nabavka opreme za Institut za majku i dete Dr Vukan Čupić (Procurement of equipment for Mother and Child Institute „Dr Vukan Čupić”), broj nabavke: IOP/38-2019/UHI (IOP/38-2019/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme koja obuhvata 2 lota, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Angio sala, 1.733.000 EUR
Lot 2 – Oprema za OP sale, 1.265.000 EUR
Lot 3 – Intenzivna nega, 2.415.000 EUR
Lot 4- Radiološka oprema, 2.150.000 EUR
Lot 5- Oprema za specijalistička odeljenja, 1.034.000 EUR
Lot 6- IT Oprema, 200.000 EUR
Lot 7- Hiruški instrumenti, 318.000 EUR
Lot 8 – Pomoćne bolničke službe, 952.000 EUR
Lot 9 – Laboratorija, 2.538.000 EUR


Mesto isporuke: Institut za majku i dete Dr Vukan Čupić, Radoja Dakića 6-8, 11000 Beograd, Srbija


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od marta 2020. do juna 2020. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

 

Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 18. februar 2020. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/38-2019/UHI – Institut za majku i dete Dr Vukan Čupić (Procurement of equipment for Mother and Child Institute „Dr Vukan Čupić”)”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 18. februara 2020. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Tenderska dokumentacija

 

Izmena tenderske dokumentacije

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Pojašnjenje

 

Informacija o obilasku lokacije

 

Izmena javnog poziva

 

Izmena tenderske dokumentacije 3

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

Obaveštenje o podnetoj žalbi

 

Pojašnjenje 5

 

Izmena javnog poziva 2

 

Izmena tenderske dokumentacije 4

 

Izmena tenderske dokumentacije 5

 

Pojašnjenje 6

 

Izmena tenderske dokumentacije 6

 

Tehnička specifikacija ažurirano

 

Obaveštenje o podnetoj žalbi

 

Pojašnjenje 7

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Izmena javnog poziva 3

 

Izmena tenderske dokumentacije 7

 

Tehnička specifikacija ažurirano Lot 1 i Lot 4

 

Pojašnjenje 8

 

Odluka o dodeli ugovora Lot 1 i Lot 4


Beograd, 4. avgust 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 31. jul 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 24. jul 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Naziv naručioca: MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA


Adresa: NEMANJINA BR. 11, BEOGRAD, 11000


Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak


Vrsta predmeta nabavke: Radovi


Naziv predmeta nabavke: Izvođenje radova na izgradnji nove Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2 u Beogradu

 

Glavna CPV oznaka: 45000000

 

Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.

 

Glavno mesto izvršenja: Univerzitetska dečja klinika Tiršova 2, Ul. Deligradska br.40, 11000 Beograd, K.P. 1660/3 i 1660/4, KO Savski Venac

 

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene

 

Trajanje ugovora:
u danima: 1100

 

Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 14.9.2023. 13:00:00

 

Otvaranje ponuda

 

Datum i vreme: 14.9.2023. 13:00:00


Mesto: Otvaranje ponuda održaće se u prostorijama Naručioca, na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd

 

Podaci o postupku otvaranja ponuda Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

 

U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.


Beograd, 29. jun 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Naziv naručioca: MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA
Adresa: NEMANJINA BR. 11, BEOGRAD, 11000
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Radovi
Naziv predmeta nabavke: Izvođenje radova na sanaciji zgrade kulture – deo – pozorište i muzička akademija Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu
Glavna CPV oznaka: 45000000
Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.
Glavno mesto izvršenja: Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu Kat. parcela 1021/1 KO Savski venac Ul. Kralja Milana br. 50, 11000 Beograd
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene
Trajanje ugovora:
u danima: 180
Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**
Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 12.7.2023. 13:00:00
Otvaranje ponuda
Datum i vreme: 12.7.2023. 13:00:00
Mesto: Otvaranje ponuda održaće se u prostorijama Naručioca, na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd.

 

Podaci o postupku otvaranja ponuda Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.
U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.


Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.


Beograd, 12. jun 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 9. jun 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 8. jun 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 19. maj 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde.


Beograd, 17. maj 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 15. maj 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 8. maj 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Naziv naručioca: MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA


Adresa: NEMANJINA BR. 11, BEOGRAD, 11000


Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak


Vrsta predmeta nabavke: Radovi


Naziv predmeta nabavke: Izvođenje radova na rekonstrukciji Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije


Glavna CPV oznaka: 45000000


Podaci o partijama


Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.


Glavno mesto izvršenja: Klinika za Neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu Kat. parcela 1482/1 KO Savski venac, Ul. Koste Todorovića br. 4 11000 Beograd


Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene


Trajanje ugovora:
u danima: 270


Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 9.5.2023. 13:00:00


Otvaranje ponuda


Datum i vreme: 9.5.2023. 13:00:00


Mesto: Ministarstvo za javna ulaganja, Ul. Krunska br. 58, Beograd


Podaci o postupku otvaranja ponuda Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.


U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.


Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Beograd, 27. mart 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Naziv naručioca: MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA


Adresa: NEMANJINA BR. 11, BEOGRAD, 11000

 

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

 

Vrsta predmeta nabavke: Dobra

 

Naziv predmeta nabavke: Nabavka opreme za Opštu bolnicu Kikinda u Kikindi

 

Glavna CPV oznaka: 33100000

 

Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.

 

Glavno mesto izvršenja: Opšta bolnica Kikinda, Đure Jakšića 110, 23300 Kikinda

 

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene

 

Trajanje ugovora:
u danima: 90

 

Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 21.4.2023. 13:00:00

 

Otvaranje ponuda

 

Datum i vreme: 21.4.2023. 13:00:00

 

Mesto: Ministarstvo za javna ulaganja, Krunska 58, Beograd

 

Podaci o postupku otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno i mogu mu prisustvovati sva zainteresovana lica.

 

U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponude, dužni su da Naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati da imaju ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponude.

 

Javni poziv


Beograd, 27. februar 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 22. februar 2023. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu možete preuzeti ovde .


 

Beograd, 19. oktobar 2022. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

 

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka komplementarne bolničke usluge (nameštaj, veš i kuhinja) za Opštu bolnicu u Aranđelovcu (Procurement of Complementary hospital services (furniture, laundry and kitchen) for General Hospital in Arandjelovac, IOP/73-2022/UHI (IOP/73-2022/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme procenjene vrednosti: 866.852,00 eura.


Mesto isporuke: Opšta bolnica u Aranđelovcu, Prote Atanasija Bukovičkog b.b, Aranđelovac 34300.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od decembra 2022. do februara 2023. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Ekonomski najpovoljnija ponuda". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 01. decembar 2022. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/73-2022/UHI Nabavka komplementarne bolničke usluge (nameštaj, veš i kuhinja) za Opštu bolnicu u Aranđelovcu (Procurement of Complementary hospital services (furniture, laundry and kitchen) for General Hospital in Arandjelovac, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 01. decembra 2022. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Tenderska dokumentacija

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Pojašnjenje 1

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 22. april 2022. godine

 

Odeljak I: Naručilac
I.1) Naziv i adresa
Službeni naziv: Vlada Republike Srbije - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima - Republika Srbija
Adresa: Nemanjina 11
Grad: Beograd
NUTS code: RS Srbija/Srbija/Serbia
Poštanski broj: 11000
Zemlja: Republika Srbija
Kontakt osoba: Jelena Simić
e-pošta: procurement.rd@pim.gov.rs
Internet adresa (e):
Glavna adresa: https://www.obnova.gov.rs/cirilica
https://www.obnova.gov.rs/english

I.3) Komunikacija
Dokumentacija o nabavci dostupna je besplatno i za neograničen i potpuno direktan pristup na: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
Dodatne informacije mogu se dobiti na gore navedenoj adresi
Ponude i zahtevi za učešće podnose se na sledeću adresu:
Službeni naziv: „Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima“
Nemanjina 22-26, Beograd,
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa - pisarnica
Grad: Beograd
Poštanski broj: 11000
Zemlja: Republika Srbija
Kontakt osoba: Jelena Simić
e-pošta: procurement.rd@pim.gov.rs
NUTS code: RS Srbija/Srbija/Serbia
Internet adresa (e):
Glavna adresa: https://www.obnova.gov.rs/cirilica
https://www.obnova.gov.rs/english

I.4) Vrsta naručioca
Nacionalna ili savezni organ/ kancelarija
I.5) Osnovna delatnost
Opšte javne službe
Odeljak II: Predmet
II.1) Obim nabavke
II.1.1) Naziv:
Nabavka opreme za BioSense Institut u Novom Sadu (Procurement of Equipment for BioSense Institute in Novi Sad, Serbia)
Referentni broj: EIB-GtP/IOP/58-2021/RD
(EIB-GtP/IOP/58-2021/RD)
II.1.2) Glavna ORN oznaka
38000000- Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)
II.1.3) Vrsta ugovora
Dobra
II.1.4) Kratak opis:
Predmet ove nabavke je nabavka raznovrsne naučne opreme potrebne za laboratorije u novom objektu Instituta BioSense, vodećeg naučnoistraživačkog instituta u Novom Sadu, Republika Srbija, koji se bavi primenom informacionih tehnologija u biosistemima.
II.1.5) Procenjena ukupna vrednost bez PDV-a:
7.164.000,00 evra
II.1.6) Podaci o partijama
Ovaj ugovor je podeljen na partije: Da, ovaj ugovor obuhvata 16 (šesnaest) partija
Lot 1 – High resolution Scanning Electron Microscopes

Lot 2 – E-beam lithography

Lot 3 – Molecular Vapour Deposition

Lot 4 – Inductively Coupled Plasma-Chemical Vapor Deposition

Lot 5 – Physical Vapor Deposition

Lot 6 – Nanoimprint lithography

Lot 7 – Biosystems

Lot 8 – Phenotyping Laboratory

Lot 9 – Image flow cytometry

Lot 10 – X-Ray Diffraction

Lot 11 – Raman Imaging

Lot 12 – Mass Spectrometry

Lot 13 – Electroacoustic measurement

Lot 14 – Optical tables and vibration isolators

Lot 15 – Laboratory Equipment with Ventilation Units

Lot 16 – Data Center

II.2 Opis
II.2.3) Mesto izvođenja
NUTS code: RS Srbija/Srbija/Serbia
Glavna lokacija ili mesto izvođenja:
Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema (BioSens) u Novom Sadu, ul. dr Zorana Đinđića bb, 21101 Novi Sad, Republika Srbija.
II.2.4) Opis javne nabavke:
Tender će se sprovesti u otvorenom postupku i biće objavljen u Službenom listu Evropske unije (OJEU), na način naveden u EIB-ovom Vodiču za nabavke (GtP) https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm („Propisi o javnim nabavkama“) i biće otvoren za sve podobne ponuđače, kao što je definisano u Propisima o javnim nabavkama. Ugovor će biti potpisan sa uspešnim ponuđačem, ponuđačem čija ponuda bude odgovarajuća, tehnički podobna i koja bude sadržala najnižu ponuđenu cenu, u otvorenom međunarodnom tenderskom postupku, u skladu sa uslovima ugovora utvrđenim u konkursnoj dokumentaciji i svim ostalim dokumentima koji će biti dosledni i sastavni deo ugovora.
Ponuđač priprema jedan original dokumenata koja čine ponudu, onako kako je to opisano u uputstvu UP, klauzula 11, i jasno je obeležava sa „ORIGINAL“. Pored toga, ponuđač podnosi kopije ponude, u broju koji je naznačen u obrascu OPP, i jasno ih obeležava sa „KOPIJA“. U slučaju neslaganja između originala i kopija, original preovladava. Ponuđači koji podnose svoje ponude poštom ili direktno prilažu original i svaku kopiju ponude (uključujući alternativne ponude, koje mogu biti, ukoliko je dopušteno shodno uputstvu UP, klauzula 13, u posebno zapečaćenim kovertama) u kovertama propisno obeleženim sa „ORIGINAL“ i „KOPIJA“. Te koverte, u kojima su original i kopije, zatim se zatvaraju u jednu kovertu. Ostatak postupka je u skladu sa uputstvom UP, potklauzule 23.2 i 23.3. Ponuđači koji elektronskim putem podnose ponude, slede postupak za podnošenje ponuda elektronskim putem, onako kako je to naznačeno u obrascu OPP.
Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena odgovarajućih i tehnički podobnih ponuda (rangiranje ponuda biće zasnovano na tom kriterijumu). Sve firme su pozvane da učestvuju u ovoj tenderskoj proceduri. Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno. Dodatne informacije o nabavci, mogu se dobiti od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd, putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Uslovi za kvalifikaciju koje mora da ispuni svaki ponuđač, kao i način dokazivanja ispunjenosti istih, navedeni su u konkursnoj dokumentaciji.
Konkursna dokumentacija će biti dostupna za preuzimanje svakom zainteresovanom licu putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena odgovarajućih i tehnički podobnih ponuda (rangiranje ponuda biće zasnovano na tom kriterijumu).
II.2.6) Procenjena vrednost
II.2.7) Trajanje ugovora, okvirni sporazum ili dinamična nabavka
Trajanje u mesecima: 9
Ovaj ugovor se može obnoviti: ne
II.2.10) Podaci o varijantama
Prihvataju se varijante: ne
II.2.11) Podaci o opcijama:
Opcije: ne
II.2.13) Informacije o fondovima Evropske unije
Nabavka se odnosi na projekat i / ili program finansiran sredstvima Evropske unije: ne
II.2.14) Dodatne informacije
Odeljak IV: Postupak
IV.1) Opis
IV.1.1) Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili o dinamičnoj nabavci
IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladinim nabavkama (GPA)
Nabavka je obuhvaćena Sporazumom o vladinim nabavkama: ne
IV.2) Administrativni podaci
IV.2.2) Rok za podnošenje ponuda ili zahteva za učešće
Datum: 30.05.2022
Vreme: 11:00 časova pre podne
IV.2.3) Predviđeni datum slanja poziva za nadmetanje ili za učešće odabranim kandidatima
IV.2.4) Jezici na kojima se podnose ponude ili zahtevi za učešće:
Engleski
IV.2.6) Minimalni vremenski period tokom kojeg ponuda mora biti važeća
Trajanje u mesecima: 3 (od navedenog roka za podnošenje ponuda)
IV.2.7) Uslovi za otvaranje ponuda
Datum: 30.05.2022.
Vreme: 13:00 časova pre podne
Mesto: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Republika Srbija, Krunska 58, Beograd
Podaci i ovlašćenim licima i postupku otvaranja:
Postupak otvaranja ponuda je javan i mogu mu prisustvovati sva zainteresovana lica. Samo ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda.
Odeljak VI: Dopunski podaci
VI.1) Informacija o ponavljanjima:
Ova nabavka je predmet ponavljanja: ne
VI.3) Dodatne informacije:
VI.4) Postupak zaštite prava
VI.4.1) Telo nadležno za zaštitu prava
Službeni naziv: Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Adresa: Nemanjina 22-26
Grad: Beograd
Poštanski broj: 11000
Zemlja: Republika Srbija
VI.5) Datum slanja ovog obaveštenja:
22.04.2022.

 

Javni poziv

 

Tenderska dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 2

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Pojašnjenje 3


Izmena tenderske dokumentacije 3

 

Pojašnjenje 4

Izmena tenderske dokumentacije 4

 

Pojašnjenje 5

 

Pojašnjenje 6

 

Pojašnjenje 7

Izmena tenderske dokumentacije 5

 

Pojašnjenje 8

 

Informacija o otvaranju ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka javne nabavke

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Naziv naručioca: MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANJA


Adresa: NEMANJINA BR. 11, BEOGRAD, 11000


Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak


Vrsta predmeta nabavke: Usluge


Naziv predmeta nabavke: Špediterske usluge

 

Glavna CPV oznaka: 63523000


Podaci o partijama


Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.


Glavno mesto izvršenja: Beograd


Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene


Trajanje ugovora:
početak: Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe ugovorne strane., završetak: Ovaj ugovor se zaključuje do konačne realizacije ugovorenih obaveza, a najduže do godinu dana od dana stupanja na snagu.


Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 27.12.2022. 12:00:00


Otvaranje ponuda


Datum i vreme: 27.12.2022. 12:00:00


Mesto: Otvaranje ponuda održaće se u prostorijama Naručioca, Ministarstva za javna ulaganja, na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd


Podaci o postupku otvaranja ponuda:

 

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.


U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Beograd, 13. decembar 2022. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 16. novembar 2022. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 08. novembar 2022. godine - Plan javnih nabavki Ministarstva za javna ulaganja za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


 

Beograd, 25. oktobar 2022. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj IOP/51-2021/UHI/INP-67 Nabavka dodatne opreme za novu zgradu Instituta za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd (IOP/51-2021/UHI) – Dodatni modul za kapnografiju za Draeger monitor IACS M540 za Intenzivnu negu.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 25. oktobar 2022. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj IOP/51-2021/UHI/INP-66 - Nabavka dodatne opreme za novu zgradu Instituta za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd (IOP/51-2021/UHI) – Dodatni modul za kapnografiju za Getinge Servo I respirator za Operaciono odeljenje. 

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Beograd, 21. oktobar 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


 

Naziv naručioca: KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA


Adresa: Nemanjina br. 11, Beograd, 11000


Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak


Vrsta predmeta nabavke: Radovi


Naziv predmeta nabavke: Usluge izrade tehničke dokumentacije (IDP, PZI I PIO) i radovi na rekonstrukciji krova na aneksu zgrade Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije


Glavna CPV oznaka: 45000000


Podaci o partijama


Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.


Glavno mesto izvršenja: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Pasterova 14, 11000 Beograd, Srbija


Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene


Trajanje ugovora: u danima: 180


Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 22.11.2022. 13:00:00

Otvaranje ponuda


Datum i vreme: 22.11.2022. 13:00:00


Mesto: Krunska 58, 11 000 Beograd


Podaci o postupku otvaranja ponuda


Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.


U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.


Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Beograd, 18. oktobar 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


 

Beograd, 10. maj 2022. godine - Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.

 

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka opreme za Kliniku za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (Procurement of equipment for Clinic for infectious and tropical diseases of the Clinical Center of Serbia), IOP/65-2022/UHI (IOP/65-2022/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci opreme koja obuhvata 2 lota, sa sledećim procenjenim vrednostima:
Lot 1-Medicinski nameštaj i oprema: 527.590,00 evra bez PDV,
Lot 2-Nameštaj: 180.029,00 evra bez PDV.

Mesto isporuke: Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, Bulevar oslobođenja 16, Beograd 11000.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od avgusta 2022. do novembra 2022. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda za sve lotove je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 05. jul 2022. godine do 11 časova pre podne.

 

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: Nabavka opreme za Kliniku za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (Procurement of equipment for Clinic for infectious and tropical diseases of the Clinical Center of Serbia), IOP/65-2022/UHI (IOP/65-2022/UHI) na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 05. jula 2022. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Tenderska dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 3

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Beograd, 06. septembar 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 01. septembar 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 25. avgust 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 7. mart 2022. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Opšta bolnica u Aranđelovcu.

 

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka opreme za Opštu bolnicu u Aranđelovcu (Procurement of equipment for General Hospital in Arandjelovac IOP/60-2021/UHI (IOP/60-2021/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme koja obuhvata 5 lotova, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Medical equipment, procenjena vrednost: 2.759.040,00 evra bez PDV;

Lot 2 – Complementary hospital services (furniture, kitchen and laundry), procenjena vrednost: 867.143,00 evra bez PDV;

Lot 3 – Sterilization, procenjena vrednost: 785.250,00 evra bez PDV;

Lot 4 – Radiology equipment, procenjena vrednost: 1.447.000,00 evra bez PDV;

Lot 5 – IT equipment, procenjena vrednost: 385.480,00 evra bez PDV.

Mesto isporuke: Opšta bolnica u Aranđelovcu, Prote Atanasija Bukovičkog b.b, Aranđelovac 34300

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od aprila 2022. do jula 2022. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda za sve lotove je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.

 

Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 29. april 2022. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/60-2021/UHI Nabavka opreme za Opštu bolnicu u Aranđelovcu (Procurement of equipment for General Hospital in Arandjelovac) IOP/60-2021/UHI (IOP/60-2021/UHI), na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 29. aprila 2022. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv

 

Tenderska dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 4

 

Pojašnjenje 5

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Pojašnjenje 6

 

Pojašnjenje 7

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o podnetoj žalbi

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Beograd, 26. jul 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 08. jul 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 04. jul 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


 

Beograd, 18. januar 2022. godine - Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“.

 

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka medicinske opreme za Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ (Procurement of medical equipment for Clinical-hospital center “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), IOP/59-2021/UHI (IOP/59-2021/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme koja obuhvata 2 lota, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1-Hirurgija: 1.242.900,00 evra bez PDV,
Lot 2-Bolnička odeljenja: 657.030,00 evra bez PDV.

Mesto isporuke: Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Heroja Milana Tepića br. 1, Beograd 11000.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od aprila 2022. do jula 2022. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda za sve lotove je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.

 

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 14. mart 2022. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Nabavka medicinske opreme za Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ (Procurement of medical equipment for Clinical-hospital center “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), IOP/59-2021/UHI (IOP/59-2021/UHI), na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 14. marta 2022. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv

 

Tenderska dokumentacija

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Izmena javnog poziva

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 24. januar 2022. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Institut za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd.

 

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka medicinskih instrumenata za novu zgradu Instituta za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd (Procurement of medical instruments for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade), broj IOP/63-2022/UHI (IOP/63-2022/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinskih instrumenata, procenjene vrednosti:
897.550,00 EUR bez PDV


Mesto isporuke: Institut za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd, Heroja Milana Tepića br. 1, 11040 Beograd, Srbija


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od aprila 2022. do juna 2022. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 02. mart 2022. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/63-2022/UHI – Nabavka medicinskih instrumenata za novu zgradu Instituta za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd (Procurement of medical instruments for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade), na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 02. mart 2022. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv

 

Tenderska dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Beograd, 04. maj 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 19. april 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 21. april 2022. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima kao naručilac objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Izvođenje radova na dogradnji i opremanju zgrade Narodnog pozorišta Niš u Nišu. 

 

Naziv naručioca: KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA


Adresa: Nemanjina br. 11, Beograd, 11000


Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak


Vrsta predmeta nabavke: Radovi


Naziv predmeta nabavke: Izvođenje radova na dogradnji i opremanju zgrade Narodnog pozorišta Niš u Nišu


Glavna CPV oznaka: 45000000


Podaci o partijama


Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.


Glavno mesto izvršenja: Narodno pozorište Niš u Nišu, Sinđelićev trg bb, Niš 18000


Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene


Trajanje ugovora:


u danima: 270


Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 25.5.2022. 13:00:00


Otvaranje ponuda


Datum i vreme: 25.5.2022. 13:00:00


Mesto: Otvaranje ponuda održaće se u prostorijama Naručioca, na adresi: Ul. Krunska br. 58.


Podaci o postupku otvaranja ponuda


Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.


U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.


Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati u postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju overeno ovlašćenje na memorandumu Ponuđača, na osnovu koga će dokazati ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Beograd, 20. april 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 14. mart 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 21. mart 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 11. mart 2022. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


 

Beograd, 22. novembar 2021. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

 

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka uređaja za biopsiju sa vakuum sistemima za Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (“Procurement of Biopsy device with vacuum systems for Institute of Oncology and Radiology of Serbia) IOP/52-2021/UHI (IOP/52-2021/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme procenjene vrednosti: 330.000,00 eura.


Mesto isporuke: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, 11000 Beograd, Srbija.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od februara 2022. do aprila 2022. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Ekonomski najpovoljnija ponuda". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 18. januar 2022. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/52-2021/UHI Nabavka uređaja za biopsiju sa vakuum sistemima za Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (“Procurement of Biopsy device with vacuum systems for Institute of Oncology and Radiology of Serbia) IOP/52-2021/UHI (IOP/52-2021/UHI) na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 18. januara 2022. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Beograd, 11. januar 2022. godine - Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2022. godinu možete preuzeti ovde .


 

Beograd, 13. decembar 2021. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje javni poziv - Izvođenje radova na objektima kulture: Restauracija fasade objekta Narodnog pozorišta u Beogradu, u Francuskoj ulici, sanacija i restauracija fasada i pristupnih platoa objekta Muzeja Jugoslavije u Beogradu i rekonstrukcija i dogradnja zgrade Doma vojske u Pirotu. 

 

Javni poziv

 

Obaveštenje o produženju roka


Beograd, 23. jujl 2021. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Klinički centar Vojvodine.


Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka medicinske opreme za Klinički centar Vojvodine (“Procurement of medical equipment for Clinical Centre of Vojvodina) IOP/55-2021/UHI (IOP/55-2021/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme koja obuhvata 3 lota, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1 - Imaging, procenjena vrednost: 2.544.000,00 evra bez PDV;
Lot 2 - Equipment for IMD, procenjena vrednost: 1.702.150,00 evra bez PDV;
Lot 3 - Hospital common needs, procenjena vrednost: 2.246.350,00 evra bez PDV;


Mesto isporuke: Klinički centar Vojvodine, Hajduk Veljkova 1-9, Novi Sad 21000

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od decembra 2021. do marta 2022. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda za sve lotove je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 21. septembar 2021. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/55-2021/UHI Nabavka medicinske opreme za Klinički centar Vojvodine – (Procurement of medical equipment for Clinic Centre of Vojvodina), IOP/55-2021/UHI (IOP/55-2021/UHI), na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 21. septembra 2021. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv

 

Tenderska dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Izmena tenderske dokumentacije 1 sa tehn. specifikacijom

 

Izmena javnog poziva

 

Obaveštenje o produženju roka

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 28. septembar 2021. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku - Konkurs za dizajn za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje faze A "BIO4 Kampusa" - kompleksa visokoškolskih ustanova sa komplementarnim sadržajima u Beogradu“, broj nabavke, OKD/57-2021/B4K .

 

Obaveštenje o konkursu

 

Konkursa dokumentacija je dostupna uz besplatan, neogračen i nesmetan direktan pristup na Portalu javnih nabavki:
https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Link za preuzimanje konkursne dokumentacije za predmetnu nabavku je:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/48661

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Beograd, 2. decembar 2021. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2021. godinu možete preuzeti ovde .


 

Beograd, 04. novembar 2021. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku - Usluge izrade tehničke dokumentacije (PGD, PZI i PIO) i izvođenje radova  na izgradnji Odbojkaškog trenažnog centra u gradskoj opštini Novi Beograd u Beogradu, JNOP/9-2021/IP .

Javni poziv

Dokumentacija


 

Beograd, 04. novembar 2021. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku - Radovi na izgradnji objekta Sportskog društva "Radnički" u gradskoj opštini Zvezdara u Beogradu i izrada projekta izvedenog objekta (PIO), JNOP/8-2021/IP .

Javni poziv

Dokumentacija


Beograd, 1. novembar 2021. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2021. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 26. oktobar 2021. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2021. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 28. oktobar 2021. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku - Javna nabavka dobara - nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice br. JNOP/7-2021/IP.

Javni poziv

Dokumentacija


 

Beograd, 29. jun 2021. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Institut za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd.

 

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka IT opreme i bolničko opremanje nove zgrade Instituta za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd (Procurement of IT equipment and Hospital furnishing for the new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade) IOP/54-2021/UHI (IOP/54-2021/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme koja obuhvata 2 lota, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1- IT equipment: 695.500,00 evra bez PDV;
Lot 2-Hospital furnishing: 1.351.800,00 evra bez PDV;


Mesto isporuke: Institut za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd, Heroja Milana Tepića br. 1, 11040 Beograd, Srbija.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od oktobra 2021. do decembra 2021. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda za sve lotove je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 23. avgust 2021. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/54-2021/UHI Nabavka IT opreme i bolničko opremanje nove zgrade Instituta za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd – (Procurement of IT equipment for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade) IOP/54-2021/UHI (IOP/54-2021/UHI), na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 23. avgusta 2021. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv

 

Izmena javnog poziva

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Tenderska dokumentacija izmena 1

 

Pojašnjenje 1

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 22. oktobar 2021. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku - Usluge izrade tehničke dokumentacije potrebne za rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju Doma za decu i omladinu "Duško Radović" u Nišu, br. JNOP/6-2021/IP.

Javni poziv

Dokumentacija


Beograd, 4. jun 2021. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Institut za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd.

 

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 91/19“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka opreme za novu zgradu Instituta za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd (Procurement of equipment for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade), broj IOP/51-2021/UHI (IOP/51-2021/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme koja obuhvata 12 lotova, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1-Operaciono odeljenje: 3.392.550,00 evra bez PDV;
Lot 2-Intenzivna nega: 2.646.050,00 evra bez PDV;
Lot 3- Sterilizacija: 1.772.300,00 evra bez PDV;
Lot 4- Hibridna operaciona sala: 1.775.000,00 evra bez PDV;
Lot 5- Digitalni kardiovaskularni i neuroangiografski sistemi sa dodatnom opremom i priborom: 3.000.000,00 evra bez PDV;
Lot 6- Laboratorija: 708.000,00 evra bez PDV;
Lot 7- Telemetrijski monitoring pacijenata: 900.000,00 evra;
Lot 8- Dijagnostika: 782.800,00 evra bez PDV;
Lot 9- Ultrazvučni uređaj za intervencije i dijagnostiku: 2.075.000,00 evra bez PDV;
Lot 10- Medicinski nameštaj: 714.750,00 evra bez PDV;
Lot 11- Instrumenti: 897.550,00 evra bez PDV;
Lot 12- Magnetna rezonaca 1.5 T: 1.300.000,00 evra bez PDV.

Mesto isporuke: Institut za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd, Heroja Milana Tepića br. 1, 11040 Beograd, Srbija.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od oktobra 2021. do decembra 2021. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda za lotove broj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Kriterijum za ocenu ponuda za lot 12 - Magnetna rezonaca 1.5T je „Ekonomski najpovoljnija ponuda“. Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 03. avgust 2021. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/51-2021/UHI – Nabavka opreme za novu zgradu Instituta za kardiovaskularne bolesti – Dedinje 2, Beograd (Procurement of equipment for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade), na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 03. avgusta 2021. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv

 

Pojašnjenje 1

 

Informacija o obilasku lokacije

 

Dodatak informaciji o obilasku lokacije

 

Pojašnjenje 2

 

Obilazak lokacija - Intenzivna nega i Sterilizacija

 

Obilazak lokacije - Lot 5

 

Pojašnjenje 3

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 4

 

Pojašnjenje 5

 

Pojašnjenje 6

 

Pojašnjenje 7

 

Pojašnjenje 8

 

Pojašnjenje 9

 

Pojašnjenje 10

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Tenderska dokumentacija izmenjeno 2

 

Pojašnjenje 11

 

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka javne nabavke

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Beograd, 11. oktobar 2021. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2021. godinu možete preuzeti ovde .


 

Beograd, 11. maj 2021. godine -  Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Izgradnja nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2, u Beogradu“. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao implementacioni partner na Projektu, namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za nabavku: Izvođenje pripremnih radova na uređenju gradilišta za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2 u Beogradu, u skladu sa Smernicama za nabavku dobara, radova i usluga Banke za razvoj Saveta Evrope (Septembar 2011).

 

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 91/2019), a skladu sa Okvirnim ugovorom o zajmu LD 2009 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu zaključenog dana 18. novembra 2019. godine u Beogradu i 20. novembra 2019. godine u Parizu, ratifikovanim Zakomom o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu LD 2009 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu („Službeni glasnik RS” – Međunarodni ugovori”, broj 2/20), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke radova čiji je predmet: Izvođenje pripremnih radova na uređenju gradilišta za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2 u Beogradu, broj nabavke IOP/53-2021/UCH2 (IOP/53-2021/UCH2) i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.


Očekivani datum početka radova je septembar 2021. godine.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 Građevinski radovi-1
Kratak opis radova:

Izvođenje pripremnih radova na uređenju gradilišta, uključuje: organizaciju gradilišta, izgradnju gradilišne saobraćajnice i radove na izradi potpornih konstrukcija i obezbeđenju temeljne jame.


Tehnološki redosled:


-Priprema gradilišta
Organizacija gradilišta deo je projekta pripremnih radova. Definisati organizaciju gradilišta znači utvrditi prostorni i organizacioni raspored svih elemenata gradilišta, u skladu sa Pravilnikom o sadržini elaborata o uređenju gradilišta ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 102/2015)
-Izgradnja objekata:
• Privremena gradilišna saobraćajnica
• Izrada privremenog operativnog tucaničkog platoa
• Noseća potkonstrukcija – potporni zidovi.
-Uklanjanje nepotrebnog materijala
-Zatvaranje gradilišta.

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Ugovor će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke.

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od septembra 2021. do aprila 2022. godine (isključujući Period za izveštavanje o nedostacima).


Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.


Pravo da učestvuju u ovom međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri. Ponuđači su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za učešće, na način na koji je to propisano Konkursnom dokumentacijom.

Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova određeni su Konkursnom dokumentacijom.


Dodatne informacije o nabavci, mogu se dobiti od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd, putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Konkursna dokumentacija je dostupna na engleskom jeziku, osim dokumentacije koja predstavlja Projekat za izvođenje, koja je data na srpskom jeziku.

Konkursna dokumentacija će biti dostupna za preuzimanje svakom zainteresovanom licu putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Sve ponude moraju da sadrže Tendersku garanciju banke u iznosu od 200.000 Evra naplativo u valuti srpski dinar (RSD) po srednjem kursu NBS na dan naplate garancije. Tenderska garancija banke mora da bude važeća najmanje trideset (30) dana nakon isteka roka važnosti Ponude.

Sve bankarske garancije moraju biti neopozive, bez prigovora, bezuslovne i plative na prvi poziv.

Period važnosti ponuda je najmanje 120 kalendarskih dana od dana koji je krajnji rok za podnošenje ponuda.

Naručilac će organizovati predtenderski sastanak i posetu lokaciji o čemu će sva zainteresovana lica biti blagovremeno obaveštena pisanim putem i to objavljivanjem obaveštenja putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke i https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement.

Ponude moraju da budu dostavljene u kancelariju koja se nalazi na sledećoj adresi, ne kasnije od 02. jula 2021. godine u 11.00 časova:

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima,
ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
11000 Beograd
Republika Srbija.

Ponude se daju u skladu sa procedurom „dve koverte”, pri kojoj se i tehničke i finansijske ponude podnose zajedno, ali u odvojenim kovertama. Tehničke ponude se prve otvaraju i evaluiraju u pogledu saobraznosti. Potom se otvaraju finansijske koverte samo tehnički podobnih ponuda.

Ponude moraju da budu dostavljene u zapečaćenoj koverti sa sledećim naznakama: ,,Ponuda za javnu nabavku: Izvođenje pripremnih radova na uređenju gradilišta za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2 u Beogradu, broj nabavke IOP/53-2021/UCH2 (IOP/53-2021/UCH2)” lično ili putem pošte na gorepomenutoj adresi najkasnije do 02. jula 2021. godine do 11:00 časova.

Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno.


Otvaranje tehničkog dela ponuda će se obaviti istoga dana, 02. jula 2021. godine u 13:00 časova na adresi: ul. Krunska 58, Beograd u prisustvu predstavnika onih ponuđača koji se odluče da prisustvuju otvaranju ponuda, uz dostavljeno punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Otvaranje finansijskog dela ponuda obaviće se nakon izvršenog pregleda tehničkog dela ponuda. Naručilac će svim ponuđačima koji su podneli ponude dostaviti obrazloženu Odluku o kvalifikovanosti ponuđača, kao i poziv kvalifikovanim ponuđačima da učestvuju u otvaranju finansijskih ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Tenderska dokumentacija

 

Obaveštenje o obilasku lokacije

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 5

 

Izmena tenderske dokumentacije 2


Pojašnjenje 6

 

Pojašnjenje 7

 

Izmena tenderske dokumentacije 3

 

Pojašnjenje 8

 

Odluka o kvalifikovanosti ponuđača

 

Obaveštenje o finansijskom otvaranju ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 25. jun 2021. godine - Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima kao implementacioni partner na Projektu, namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za podprojekat: Poboljšanje naučne infrastrukture iz domena medicinskih nauka kroz nabavku nove kapitalne opreme, adaptaciju postojećih i/ili izgradnju novih kapaciteta.


Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 91/19), a u skladu sa Finansijskim ugovorom (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicone banke od dana 4. marta 2010. godine i Vodičem za nabavke Evropske investicione banke https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke Nacionalnog centra za proizvodnju pozitronskih radiofarmaceutika i dve PET/CT kamere sa pripadajućom opremom, projektovanjem, građevinskim radovima, instalacijom, ugradnjom (ključ u ruke) i puštanjem u rad i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.


Opis glavnih ugovornih karakteristika:


Nacionalni centar za proizvodnju pozitronskih radiofarmaceutika trebalo bi sa se zasniva na kompaktnom izohronom ciklotronu, koji osigurava protonske zrake protonske energije od 15-19 MeV i protonsku struju od najmanje 150 mA, mereno na bilo kom cilju. Ciklotron koji se nudi trebalo bi da bude opremljen sa najmanje četiri ekstrakcione linije, sa odgovarajućim ciljevima za proizvodnju kratkotrajnih i ultrakratko-živećih pozitronskih emitora (18F, 11C), a takođe i sa stanicom za zračenje čvrstih ciljeva, koje se mogu koristiti za proizvodnju dugovečnih emitora pozitrona kao što su 64Cu, 86I, 89Zr i 124I, kao i nekih gama emitora pogodnih za SPECT, na primer, 123I. Proizvodni centar bi trebalo da bude izgrađen u okviru Kliničkog centra Srbije.


Nacionalni centar za proizvodnju radiofarmaceutika trebalo bi da bude smešten u novom objektu, koji će u tu svrhu biti izgrađen.


Očekuje se da se ovaj ugovor sprovodi od oktobra 2021. godine do oktobra 2023. godine.


Procenjena vrednost nabavke je 12.000.000,00 EUR bez PDV.


Postupak javne nabavke će se sprovesti kroz otvoreni postupak uz objavljivanje u OJEU kao što je navedeno u Vodiču za nabavke Evropske investicione banke („Propisi za nabavku“) i otvoren je za sve Podobne ponuđače kao što je definisano Propisima za nabavku.


Ugovor će se potpisati sa uspešnim Ponuđačem u okviru međunarodnog otvorenog postupka, u skladu sa ugovornim uslovima koji su utvrđeni u Tenderskoj dokumentaciji i ostalim dokumentima koji se smatraju sastavnim delom Ugovora.


Zainteresovani podobni Ponuđači mogu da dobiju pojašnjenja na adresi Naručioca:
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
Nemanjina 22-26
Grad: 11000 Beograd
Zemlja: Republika Srbija
Faksimil broj: +381 11 3617-737
Elektronska adresa: procurement.rd@pim.gov.rs
Celokupan set Tenderske dokumentacije na engleskom jeziku će biti objavljen na internet prezentaciji Naručioca:
https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement i biće dostupan svakom zainteresovanom ponuđaču.


Ponude se moraju dostaviti prema proceduri „dve koverte“, u kojoj se i tehnička ponuda i finansijska ponuda podnose zajedno, ali u odvojenim kovertama. U prvom koraku, javno se otvaraju samo administrativna i tehnička dokumenta. Prvo se otvaraju tehničke ponude i procenjuje se da li odgovaraju. Otvaranje finansijskog dela ponuda izvršiće se nakon ispitivanja tehničkog dela ponuda. Nakon što Naručilac u drugom koraku pregleda usaglašenost, otvaraju se samo finansijske ponude tehnički odgovarajućih ponuda i čitaju javno. Naručilac će dostaviti svim ponuđačima koji su poslali ponude obrazloženu Odluku o kvalifikaciji ponuđača, kao i poziv svim kvalifikovanim ponuđačima da učestvuju u otvaranju finansijskog dela ponuda.


Nakon završetka procene tehničkih ponuda, Naručilac će obavestiti sve Ponuđače o lokaciji, datumu i vremenu javnog otvaranja finansijskog dela ponuda.


Sve ponude moraju biti dostavljene uz prateću bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 300.000 EUR. Za Ponuđača iz zemlje Naručioca: isplaćuje se u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan aktiviranja garancije. Garancija za ozbiljnost ponude treba da bude punovažna u periodu od 28 dana nakon perioda važnosti ponuda, uključujući i produženje roka važenja ponude, sve onako kako je to zahtevano Tenderskom dokumentacijom.


Naručilac će koristiti kriterijume i metodologiju za ekonomski najpovoljniju ponudu (MEAT) posebno utvrđene u Tenderskoj dokumentaciji. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda koja ostvari najviši rezultat kombinovanjem rezulata dobijenih za tehnički i za finansijski deo ponude.


Zahtevi za kvalifikaciju i dodatni detalji su dati i posebno su utvrđeni u Tenderskoj dokumentaciji.


Naručilac će dodeliti ugovor o javnoj nabavci na osnovu primene kriterijuma „Ekonomski najpovoljnija ponuda“, u skladu sa ugovornim uslovima utvrđenim u Tenderskoj dokumentaciji i svim ostalim dokumentima koji će biti sastavni deo Ugovora.


Ugovor će biti potpisan sa Ponuđačem čija je ponuda utvrđena kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Ovo je Ponuda Ponuđača koji ispunjava kvalifikacione kriterijume (kvalifikovan za dodelu ugovora) i za čiju je ponudu utvrđeno da:
(a) je suštinski usaglašena sa tenderskom dokumentacijom; i
(b) je Ponuda koja ostvari najviši rezultat kombinovanjem rezulata dobijenih za tehnički i za finansijski deo ponude.
Na osnovu svake ponude koja je primljena i koja je proglašena suštinski odgovarajućom, Komisija za javne nabavke će dodeliti svakoj razmatranoj karakteristici odgovarajući broj pondera, nakon čega će izračunati ukupan broj pondera prema formuli datoj u Tenderskoj dokumentaciji.


Ponude sa varijantnim rešenjima neće biti prihvaćeni.


Period važenja Ponuda je najmanje 120 kalendarskih dana od konačnog datuma podnošenja ponuda.


Sve firme su pozvane da učestvuju u ovom postupku javne nabavke. Pravo učešća u ovom postupku međunarodne javne nabavke imaju svi zainteresovani subjekti koji ispunjavaju kvalifikacione kriterijume za učešće u postupku. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova utvrđenih u Tenderskoj dokumentaciji.


Ponuđač mora da ispuni kvalifikacione uslove, a način dokazivanja da li su ispunjeni, naveden je u Tenderskoj dokumentaciji.


Ponude moraju da budu dostavljene na dole navedenu adresu ne kasnije od 17. septembra 2021. godine u 11.00 časova, lično ili poštom. Elektronsko nadmetanje nije dozvoljeno. Sve ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama označenim referencom „IOP / 40-2021 / RD - Nabavka Nacionalnog centra za proizvodnju pozitronskih radiofarmaceutika i dve PET/CT kamere sa pripadajućom opremom, projektovanjem, građevinskim radovima, instalacijom, ugradnjom (ključ u ruke) i puštanjem u rad, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima“, na adresu: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Republika Srbija, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude pristigle nakon pomenutog roka, biće proglašene zakasnelim, odbijene i neotvorene će se vratiti ponuđaču (na zahtev koji podnosi ponuđač).


Otvaranje ponuda (tehničkih ponuda) održaće se na adresi: Krunska 58, prizemlje, Beograd, 17. septembra 2021. godine u 11:30 časova.


Otvaranje ponuda je javno i svako ko je zainteresovan može da prisustvuje. Samo ovlašćeni predstavnici Ponuđača mogu da budu aktivno uključeni u proceduri otvaranja ponuda.


Otvaranje dela ponuda koji se odnosi na cenu se realizuje nakon pregleda tehničkog dela ponuda. Naručilac dostavlja svim ponuđačima koji su poslali ponude obrazloženu Odluku o kvalifikaciji ponuđača, kao i poziv za sve kvalifikovane ponuđače da učestvuju na otvaranju finansijskog dela ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda - nevažeća verzija

 

Tenderska dokumentacija - nevažeća verzija

 

Obaveštenje o obilasku lokacije

 

Izmena javnog poziva

 

Poziv za podnošenje ponuda - nevažeća verzija

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Obaveštenje o produženju roka

 

Tenderska dokumentacija - nevažeća verzija

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Tenderska dokumentacija - nevažeća verzija

 

Pojašnjenje 3

 

Izmena tenderske dokumentacije 3

 

Tenderska dokumentacija - nevažeća verzija

 

Pojašnjenje 4

 

Pojašnjenje 5

 

Izmena tenderske dokumentacije 4

 

Tenderska dokumentacija - nevažeća verzija

 

Pojašnjenje 6

 

Izmena javnog poziva 2

 

Javni poziv - važeća verzija

 

Izmena tenderske dokumentacije 5

 

Obaveštenje o produženju roka

 

Tenderska dokumentacija - važeća verzija

 

Pojašnjenje 7

 

Obaveštenje o obilasku lokacije 2

 

Obaveštenje o obilasku lokacije 3

 

Pojašnjenje 8


Beograd, 15. septembar 2021. godine - Izmenjen Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2021. godinu možete preuzeti ovde .


Within the framework of its co-operation between Switzerland and Serbia, the Government of the Swiss Confederation represented by the State Secretariat for Economic Affairs (hereinafter referred to as SECO), granted technical and financial assistance in the form of a donation for the Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia - Rehabilitation and reconstruction of four pedestrian and three traffic bridges in the Municipality of Paracin (hereinafter referred to as the Project).


The funding project was formally approved by the Swiss authorities and Bilateral Project Agreement between the Authorities of Switzerland and Serbia has been signed.


Stucky Ltd, in Renens, Switzerland is the Swiss based Implementation Consultant (hereinafter referred to as Consultant) to SECO, Bern, Switzerland, entrusted with the consultancy services related to the implementation phase of the Project.


Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin, Serbia, hereinafter referred to as the Principle, is responsible to ensure proper implementation of the project by carrying out all the procurement, coordination and supervising the execution of the works by the Contractors. Consultant will be responsible for overall managing the project in a harmonized manner.


Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin Serbia invites International construction companies with experience in bridge construction and rehabilitation to submit their proposal for the Project.


Project foresees rehabilitation and heightening of two traffic bridges on Crnica river located in the city center of the Paracin. Two existing traffic bridges are ranging from 26.5 to 28.8 meters in span and 10 and 13.0 meters in width. After rehabilitation/reconstruction new traffic bridges will have spans of 33.84 m and bridges will have width from 12.5 to 14.5 m.


Scope of the project is removing of the existing bridges, Design for Construction, reconstruction and construction of the bridges and foundations together with construction of access roads. Positions of the bridges will be on the locations of existing ones. Traffic bridges are designed as prestressed concrete single span structures.


Note 1: The bridges that will be rehabilitated are currently in use. During the foreseen works the traffic should be enabled in certain extent that will be specified by the project.


Note 2: Design for construction permit and construction permit for bridges are obtained by Municipality of Paracin.


100% of the funds come from a grant from the Swiss Government, represented by SECO.


The language for bidding, contracting and contract execution shall be English. The site manager shall have the capacity to communicate in Serbian language.


The Invitation for Tender is published on 26th of July 2021 with a time of 63 calendar days for the preparation of technical and financial proposals (closing date 27th of September 2021).


Bidding will be based on SECO procurement guidelines and with respect to the Serbian law.


The contract will be awarded at the outcome of a joint financial and technical evaluation of proposals.


International and domestic Contractors with experience in construction and rehabilitation of bridges are now invited to submit the Bids.


This Invitation follows the publication of the Tender documents for this Project on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch , web site of Municipality www.paracin.rs, official PIMO web site www.obnova.gov.rs and in local newspapers “Politika”.


Tender supported by the filled tender forms are to be transmitted against receipt to the address below and before the closing date below
Address:
Uprava za investicije I održivi razvoj opštine Paracin
Tome Živanovića 10, 35250 Paracin
Mr. Vladimir Jankovic
Email
vladimir_jankovic@paracin.rs
Closing date: 27th of September 2021 at 11:00 AM

 

Invitation for Tender

 

Invitation for Tender

 

Tender Document

 

Tender Document

 

Clarification

 

Annex 1


 

Beograd, 31. januar 2020. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija Kliničkog centra Zemun, Beograd.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet Nabavka dijagnostičke i interventne opreme za Klinički centar Zemun (Procurement of Diagnostic and Intervention Imaging Equipment for Clinical Center Zemun), broj nabavke: IOP/37-2019/UHI (IOP/37-2019/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicisnke opreme, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Angio sala, procenjena vrednost 550.000 EUR
Lot 2 – CT Skener, procenjena vrednost 1.000.000,00 EUR
Mesto isporuke: KC Zemun, Vukova 9, 11000 Beograd, Srbija.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od maja 2020. do jula 2020. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Ekonomski najpovoljnija ponuda". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 17. mart 2020. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/37-2019/UHI – Nabavka dijagnostičke i interventne opreme za Klinički centar Zemun (IOP/37-2019/UHI - Procurement of Diagnostic and Intervention Imaging Equipment for Clinical Center Zemun)”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 17. marta 2020. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv

 

Tenderska dokumentacija

 

Lot 1

 

Lot 2

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Obaveštenje


Izmena 1

 

Izmena 2

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

Obaveštenje o podnetoj žalbi

 

Izmena javnog poziva


Izmena tenderske dokumentacije

 

Lot 2 ažurirano

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 28. jun 2021. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku - Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju Centra za sport i rekreaciju Univerziteta u Beogradu sa pratećim sadržajima i prostorijama uprave, na lokaciji Novi Beograd, Bežanijska kosa, br. JNOP/3-2021/IP.

Javni poziv

Dokumentacija


 

Beograd, 18. februar 2020. godine -  Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Formiranje centara izvrsnosti, Nabavka opreme za BioSense Institut u Novom Sadu, u skladu sa Vodičem za nabavku Evropske investicione banke.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), a skladu sa Zakonom o potvrđivanju finansijskog ugovora FI N. 25.497 (RS) između Evropske investicione banke i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 5/10) zaključenim dana 4. marta 2010. godine u Beogradu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka opreme za BioSense Institut u Novom Sadu, broj nabavke IOP/41-2019/RD (IOP/41-2019/RD) i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci koja obuhvata 9 (devet) lotova, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Laser Micro Pattern Generator – procenjena vrednost 158.000,00 EUR bez PDV
Lot 2 – Atmospheric Diagnostics – procenjena vrednost 170.000,00 EUR bez PDV
Lot 3 – Ellipsometer - procenjena vrednost 145.000,00 EUR bez PDV
Lot 4 – Surface Profiler - procenjena vrednost 69.000,00 EUR bez PDV
Lot 5 – Mask Aligner Upgrade - procenjena vrednost 53.500,00 EUR bez PDV
Lot 6 – Portable Mass Spectrometer - procenjena vrednost 45.000,00 EUR bez PDV
Lot 7 – Biosystems - procenjena vrednost 159.100,00 EUR bez PDV
Lot 8 – Electrical Measurements - procenjena vrednost 89.500,00 EUR bez PDV
Lot 9 – Sensor Fabrication and Characterization - procenjena vrednost 108.500,00 EUR bez PDV

Mesto isporuke: Institut za BioSense u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od aprila 2020. do avgusta 2020. godine.

Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.

Sva lica su pozvana da učestvuju.

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs

Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 01. april 2020. godine do 11 časova pre podne.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ IOP/41-2019/RD (IOP/41-2019/RD) – Nabavka opreme za BioSense Institut u Novom Sadu (Procurement of Equipment for BioSense Institute in Novi Sad, Serbia)”, broj i naziv lota na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 01. april 2020. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.
 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Tenderska dokumentacija

 

Lot 1

 

Lot 2

 

Lot 3

 

Lot 4

 

Lot 5

 

Lot 6

 

Lot 7


Lot 8

 

Lot 9 

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Dodatak pojašnjenju 3

 

Pojašnjenje 4

 

Pojašnjenje 5

 

Pojašnjenje 6

 

Pojašnjenje 7

 

Obaveštenje

 

Obaveštenje o produženju roka

 

Izmena poziva za podnošenje ponuda

 

Pojašnjenje 8

 

Pojašnjenje 9

 

Pojašnjenje 10

 

Pojašnjenje 11

 

Pojašnjenje 12

 

Pojašnjenje 13

 

Pojašnjenje 14

 

Pojašnjenje 15

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o podnetoj žalbi

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 1. jun 2021. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku - Izvođenje radova na nastavku izgradnje i privođenje nameni objekta Ustanove za odrasle i starije u Valjevu, broj JNOP/2-2021/IP. 

 

Javni poziv

 

Dokumentacija


Beograd, 19. maj 2021. godine - Izmenjen plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2021. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 22. april 2021. godine - Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2021. godinu možete preuzeti ovde .


Beograd, 2. novembar 2020. godine - Izmenjen plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2020. godinu možete preuzeti ovde .


Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao implementacioni partner na Projektu, namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Unapređenje državne infrastrukture za razvoj sektora informacionih tehnologija: Institut BioSens.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), a skladu sa Finansijskim ugovorom (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicone banke od dana 4. marta 2010. godine, u skladu sa Vodičem za nabavke Evropske investicione banke https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke radova čiji je predmet: Izgradnja zgrade Istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema (BioSens) u Novom Sadu, Republika Srbija, broj IOP/43-2020/RD (IOP/43-2020/RD) i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.


Očekivani datum početka radova je oktobar 2020. godine.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 Građevinski radovi
Kratak opis radova:

Objekat je projektovan na katastarskoj parceli 3660/8 K.O. Novi Sad II, koja je Planom detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu, namenjena za izgradnju naučnog instituta.


Predmetna parcela, površine 1357 m2, nalazi se između sportskih terena Đačkog igrališta, Sunčanog keja i objekata staklenika Prirodno-matematičkog fakulteta.


Parcela ima oblik nepravilnog četvorougla i relativno je ravna, sa blagim nagibom od severoistoka prema jugozapadu.
Gabarit projektovanog objekta se u osnovi poklapa sa gabaritom i dimenzijama parcele, odnosno indeks zauzetosti parcele iznosi 100%, a regulacione linije se poklapaju sa građevinskim.


Objekat je spratnosti TE+P+M+2 na delu parcele koja se nalazi u zoni do 50 m od nožice odbrambenog nasipa, odnosno spratnosti SU+P+M+4 na delu parcele koji se nalazi van zone zaštite nasipa.

Bruto razvijena građevinska površina (BRGP) objekta iznosi 6.741,69 m2.

Projektovana kota prizemlja (±0,00m) je za 1,05 m viša u odnosu na kotu prilazne javne površine sa koje se pristupa objektu.

Glavni pešački prilaz objektu je iz pravca ulice Dr Zorana Đinđića. Glavni ulaz se nalazi na severnom uglu objekta, preko natkrivene pijacete koja je formirana u granicama parcele, povlačenjem prizemlja.

Kolski prilaz objektu je iz ulice Dr Zorana Đinđića, kao i kolsko-pešačkim saobraćajnicama sa severozapadne i jugozapadne strane objekta, koje su predviđene Planom detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu.

Natkriveni parking u prizemlju objekta ima 11 parking mesta i više zasebnih segmentnih vrata, predviđenih između stubova prizemlja što omogućava zatvaranje i kontrolu parkinga.


Kota poda tkv. pilot postrojenja i pratećih sadržaja koji su smešteni uz pilot postrojenje, spuštena je u odnosu na kotu prizemlja i iznosi -1.02 m.


Pilot postrojenju kao i natkrivenom parkingu pristupa se direktno, sa kolsko-pešačkih saobraćajnica predviđenih, PDR-om Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu, duž jugozapadne, zapadne i severozapadne granice parcele.

Osnovna koncepcija objekta u smislu njegove funkcionalne organizacije, nastala je kao posledica kompleksnog programa i nepravilne geometrije parcele. Uz fasadu su postavljeni sadržaji kojima je potrebno prirodno osvetljenje i/ili provetravanje, dok su u središnjem delu objekta pozicionirani sadržaji koji po svojoj funkciji ne moraju ili ne smeju imati prirodno svetlo i ventilaciju, kao i pomoćne prostorije koje se veštački osvetljavaju i ventiliraju.

Deo objekta koji zahteva posebne uslove po pitanju sprečavanja mogućnosti prenošenja vibracija u toku odvijanja radnih procesa je izdvojen u posebnu prostornu celinu koja ima svoju temeljnu kasetiranu ploču koja se na osnovnu temeljnu ploču oslanja preko specijalnih kompenzatora. Ovaj objekat u objektu se prostire počev od tehničke etaže pa sve do ispod tavanice iznad II sprata i dilatacijom je odvojen od ostatka objekta. Ovaj deo objekta ima svoje nezavisne noseće zidove i druge konstruktivne elemente i bliže je opisan u projektu konstrukcije.

U objektu su planirani sledeći sadržaji: laboratorije, čiste sobe, radni prostori za zaposlene, radni prostori za eksterne korisnike, sale za predavanja, kantina sa pratećim prostorijama, sanitarni prostori, pomoćne prostorije, tehničke prostorije, potrebne vertikalne i horizontalne komunikacije i natkriveni parking.
Natkriveni parking ima 11 parking mesta i više zasebnih segmentnih vrata, projektovanih između stubova konstrukcije prizemlja.


Kota poda pilot postrojenja, pratećih sadržaja koji su smešteni uz pilot postrojenje, spuštena je u odnosu na kotu prizemlja i iznosi -1.02 m. Pilot postrojenju i natkrivenom parkingu, pristupa se direktno, sa kolsko-pešačkih saobraćajnica predviđenih, PDR-om Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu, duž jugozapadne, zapadne i severozapadne granice parcele.

Glavni ulaz u objekat je projektovan u severnom uglu parcele i povučen je u odnosu na regulacionu liniju spratova čime je dobijen pokriven trem u dva nivoa. Ulaz je naglašen erkerom u nivou mezanina, I i II sprata. Pešačkoj pijaceti se ne može prići vozilom sa pristupne saobraćajnice već se sa nje širokim stepeništem i rampom za osobe sa invaliditetom, penje na viši nivo - ulazni trem koji vodi u glavni hol u prizemlju. U holu, koji se prostire celom visinom objekta, projektovan je prijemni pult i reprezentativno stepenište koje vodi do drugog sprata. Deo komunikacija u holu i mezaninu je tipa galerije.

Iz glavnog hola vode dva hodnika - jedan ka salama za predavanje duž jugoistočne fasade, koji se završava sporednim ulazom; drugi ka kantini i kuhinji duž severozapadne fasade, koji se završava ulazom u garažu. Ovaj hodnik takođe vodi i ka jezgru sa vertikalnim komunikacijama. U jezgru je smešteno protivpožarno stepenište, putnički lift nosivosti 1t i teretni servisni lift nosivosti 2t, koji vode od podruma/suterena do IV sprata. Protivpožarnim stepeništem, izlazi se na krov višeg dela objekta. U okviru objekta, predviđen je i maloteretni lift, nosivosti 100kg za prevoz laboratorijske opreme. Liftovi su bliže opisani u okviru projekta liftova.

Stepeništem se silazi na nivo suterena u kome se nalaze tehničke prostorije, deo laboratorija i potrebne ostave. Iz ovog prostora, moguće je prići tehničkoj etaži smeštenoj ispod podne ploče ulaznog trema, koja služi za razvođenje horizontalnih razvoda različitih instalacija i njihovu kontrolu. Tehnički prostor je visine 1.49 m pa ne ulazi u bruto površinu objekta.

Pomoćne prostorije, predviđene su u središnjem delu objekta i na svim nižim etažama tj. od prizemlja do II sprata.

Mezaninu se pristupa glavnim stepeništem iz hola u prizemlju, liftom ili požarnim stepeništem.

Na mezaninu, iznad ulazne pijacete, pozicioniran je ugaoni prostor sa tribinama koje su sastavni deo lobija, ispred kojeg je smešten lobi sa garderobom za goste. Duž severozapadne fasade, formiran je radni prostor za doktorante tipa ,,open space”, dok je uz jugoistočnu fasadu smešten prostor akceleratora - radni prostor namenjen eksternim korisnicima.
Središnji deo objekta predviđen je za laboratorije.
Na ovom nivou nalaze se i tehničke prostorije namenjene za smeštaj instalacija, opreme kao i server sala.

Na I i II spratu, uz fasadu, projektovane su laboratorije i radni prostori istraživača (kabineti). Na ovim nivoima, glavno stepenište sa holom je od nižih etaža odvojeno staklenim pregradama sa kontrolom pristupa, čime je izvršena kontrola i ograničeno kretanja gostiju (nezaposlenih lica) kroz objekat. Hol dobija dodatno dnevno svetlo preko staklene lanterne projektovane u tavanskoj ploči II sprata.

Na I spratu objekta, projektovan je prostor za čiste sobe, ukupne površine od oko 100 m2. Prostori u kojima nisu dozvoljeni uticaji vibracija iz susednih delova zgrade ili iz spoljne sredine, nalaze se predviđeni jedni ispod drugih počev od tehničke etaže.

Na III spratu, projektovane su laboratorije, radni prostor za istraživače i administraciju, dok je IV sprat isključivo u funkciji kabineta uprave i administracije.

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Ugovor će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke. Realizacija ugovora se očekuje u periodu od oktobra 2020. do juna 2022. godine (isključujući Period za izveštavanje o nedostacima).

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena odgovarajućih i tehnički podobnih ponuda.
Sve firme su pozvane da učestvuju u ovoj tenderskoj proceduri.
Pravo da učestvuju u ovom međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri. Ponuđači su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za učešće, na način na koji je to propisano Konkursnom dokumentacijom.

Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova određeni su Konkursnom dokumentacijom.
Dodatne informacije o nabavci, mogu se dobiti od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd, putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Konkursna dokumentacija je dostupna na engleskom jeziku, osim dokumentacije koja predstavlja Projekat za izvođenje, koja je data na srpskom jeziku.

Konkursna dokumentacija će biti dostupna za preuzimanje svakom zainteresovanom licu putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Sve ponude moraju da sadrže Tendersku garanciju banke u iznosu od 200.000 Evra. Za ponuđače iz zemlje Naručioca: naplativo u valuti srpski dinar (RSD) po srednjem kursu NBS na dan naplate garancije. Tenderska garancija banke mora da bude važeća najmanje trideset (30) dana nakon isteka roka važnosti Ponude.

Sve bankarske garancije moraju biti neopozive, bez prigovora, bezuslovne i plative na prvi poziv.

Period važnosti ponuda je najmanje 120 kalendarskih dana od dana koji je krajnji rok za podnošenje ponuda.

Naručilac će organizovati predtenderski sastanak i posetu lokaciji o čemu će sva zainteresovana lica biti blagovremeno obaveštena pisanim putem i to objavljivanjem obaveštenja putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement and https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .

Ponude moraju da budu dostavljene u kancelariju koja se nalazi na sledećoj adresi, ne kasnije od 17. jula 2020. godine u 11.00 časova:

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima,
ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
11000 Beograd
Republika Srbija.

Ponude se daju u skladu sa procedurom „dve koverte”, pri kojoj se i tehničke i finansijske ponude podnose zajedno, ali u odvojenim kovertama. Tehničke ponude se prve otvaraju i evaluiraju u pogledu saobraznosti. Potom se otvaraju finansijske koverte samo tehnički podobnih ponuda.

Ponude moraju da budu dostavljene u zapečaćenoj koverti sa sledećim naznakama: ,,Ponuda za javnu nabavku: Izgradnja zgrade Istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema (BioSens) u Novom Sadu, Republika Srbija, broj IOP/43-2020/RD (IOP/43-2020/RD)“ lično ili putem pošte na gorepomenutoj adresi najkasnije do 17. jula 2020. godine do 11:00 časova.

Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno.
Otvaranje tehničkog dela ponuda će se obaviti istoga dana, 17. jula 2020. godine u 13:00 časova na adresi: ul. Krunska 58, Beograd u prisustvu predstavnika onih ponuđača koji se odluče da prisustvuju otvaranju ponuda, uz dostavljeno punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Otvaranje finansijskog dela ponuda obaviće se nakon izvršenog pregleda tehničkog dela ponuda. Naručilac će svim ponuđačima koji su podneli ponude dostaviti obrazloženu Odluku o kvalifikovanosti ponuđača, kao i poziv kvalifikovanim ponuđačima da učestvuju u otvaranju finansijskih ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Tenderska dokumentacija

Pojašnjenje 1

 

Prilog uz Odgovor 3 Pojašnjenja 1

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

Prilog uz Pojašnjenje 4

 

Pojašnjenje 5

 

Prilog uz Pojašnjenje 5

 

Informacija o obilasku lokacije

 

Pojašnjenje 6

 

Prilog uz pojašnjenje 6

 

Izmena obaveštenja o obilasku lokacije

 

Pojašnjenje 7

 

Pojašnjenje 8

 

Pojašnjenje 9

 

Pojašnjenje 10

 

Pojašnjenje 11

 

Prilog uz pojašnjenje 11

 

Pojašnjenje 12

 

Prilog uz pojašnjenje 12

 

Pojašnjenje 13

 

Pojašnjenje 14

 

Odluka o kvalifikovanosti ponuđača

 

Informacija o otvaranju finansijskih ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o podnetoj žalbi

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 24. april 2021. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku - Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju objekta sa spoljnim uređenjem i potrebnom infrastrukturom objekta „KBC PRIŠTINA“ sa sedištem u Gračanici, br. JNOP1-2021IP. 

 

Javni poziv

 

Dokumentacija


 

Beograd, 25. oktobar 2019. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru” i namerava da deo sredstava iz ovih kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za podprojekat: Poboljšanje naučne infrastrukture iz domena medicinskih nauka kroz nabavku nove kapitalne opreme.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015”), a skladu sa Zakonom o potvrđivanju finansijskog ugovora FI N. 25.497 (RS) između Evropske investicione banke i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 5/10) zaključenim dana 4. marta 2010. godine u Beogradu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet ,,Nabavka opreme za Ginekološko-akušersku kliniku Narodni front, Beograd, Republika Srbija“ („Procurement of Equipment for The Obstetrics and Gynaecology Clinic Narodni Front, Belgrade, Serbia”), broj nabavke: IOP/29-2019/RD (IOP/29-2019/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci dobara koja obuhvata 8 lotova:


Lot 1 – Radiologija – procenjena vrednost 677.600,00 EUR bez PDV
Lot 2 – Anestezija i Intenzivna nega– procenjena vrednost 1.068.400,00 EUR bez PDV
Lot 3 – IVF– procenjena vrednost 802.450,00 EUR bez PDV
Lot 4 – Bolnička odeljenja – procenjena vrednost 688.100,00 EUR bez PDV
Lot 5 – Hirurgija – procenjena vrednost 759.500,00 EUR bez PDV
Lot 6 – Sterilizacija – procenjena vrednost 884.500,00 EUR bez PDV
Lot 7 – ICT - procenjena vrednost 374.050,00 EUR bez PDV
Lot 8 – Laboratorija - procenjena vrednost 200.100,00 EUR bez PDV


Mesto isporuke:

Ginekološko-akušerska klinika Narodni front
Kraljice Natalije 62
11000 Beograd, Republika Srbija.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa ponuđačem čija ponuda bude proglašena ponudom sa najnižom ponuđenom cenom, usaglašenom i tehnički odgovarajućom ponudom, u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od januara 2020. do marta 2020. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena usaglašenih i tehnički odgovarajućih ponuda". Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene. Ponuda sa najnižom ponuđenom cenom je najpovoljnija ponuda. Ova odredba važi za sve lotove.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponuda sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs .

 
Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija, na engleskom jeziku, će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs

Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznosi i valuta finansijskog obezbeđenja ponuda su određeni po lotovima u valuti euro (EUR) i glase:


Lot 1 – Radiologija – 20.000 EUR
Lot 2 – Anestezija i Intenzivna nega– 30.000 EUR
Lot 3 – IVF – 25.000 EUR
Lot 4 – Bolnička odeljenja 20.000 EUR
Lot 5 – Hirurgija – 25.000 EUR
Lot 6 – Sterilizacija – 25.000 EUR
Lot 7 – ICT - 10.000 EUR
Lot 8 – Laboratorija - 10.000 EUR

Za ponuđače iz zemlje Naručioca: naplativo u valuti srpski dinar (RSD) po srednjem kursu NBS na dan naplate garancije.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 10. decembar 2019. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Nabavka opreme za Ginekološko-akušersku kliniku Narodni front, Beograd, Republika Srbija“, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, broj i naziv lota”, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima (po zahtevu podnetom od strane ponuđača).

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska br. 58, Prizemlje, Beograd, dana 10. decembra 2019. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Tenderska dokumentacija

 

Tehnička specifikacija

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o podnetoj žalbi

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Obaveštenje o poništenju postupka

 

Odluka o dodeli ugovora - lot 1


Within the framework of its co-operation between Switzerland and Serbia, the Government of the Swiss Confederation represented by the State Secretariat for Economic Affairs (hereinafter referred to as SECO), granted technical and financial assistance in the form of a donation for the Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia - Rehabilitation and reconstruction of four pedestrian and three traffic bridges in the Municipality of Paracin (hereinafter referred to as the Project).

The funding project was formally approved by the Swiss authorities and Bilateral Project Agreement between the Authorities of Switzerland and Serbia has been signed.

Stucky Ltd, in Renens, Switzerland is the Swiss based Implementation Consultant (hereinafter referred to as Consultant) to SECO, Bern, Switzerland, entrusted with the consultancy services related to the implementation phase of the Project.

Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin, Serbia, hereinafter referred to as the Employer, is responsible to ensure proper implementation of the project by carrying out all the procurement, coordination and supervising the execution of the works by the Contractors. Consultant will be responsible for overall managing the project in a harmonized manner.

Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin Serbia invites International construction companies with experience in bridge construction and rehabilitation to submit their proposal for the Project.

Project foresees rehabilitation and heightening of four pedestrian bridges on Crnica river located in the city center of the Paracin. Four existing pedestrian bridges are ranging from 24.5 to 30.6 meters in span and 2.0 meters in width.

Scope of the project is removing of the existing bridges and supporting piers and Construction design and construction of the new bridges and foundations together with construction of access ramps. Positions of the new bridges will be on the locations of existing ones. Pedestrian bridges will be steel truss structures.

Note 1: All bridges that will be rehabilitated are currently in use. During the foreseen works the pedestrian traffic should be enabled in certain extent that will be specified by the project.

Note 2: Design for construction permit and construction permit for all bridges are obtained by Municipality of Paracin.

100% of the funds come from a grant from the Swiss Government, represented by SECO.


The language for bidding, contracting and contract execution shall be English. The site manager shall have the capacity to communicate in Serbian language.

The Invitation for Tender is published on 18th of November 2020 with a time of 68 calendar days for the preparation of technical and financial proposals (closing date 25th of January 2021).

Bidding will be based on SECO procurement guidelines and with respect to the Serbian law.

The contract will be awarded at the outcome of a joint financial and technical evaluation of proposals.

International and domestic Contractors with experience in construction and rehabilitation of bridges are now invited to submit the Bids.

This Invitation follows the publication of the Tender documents for this Project on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch , web site of Municipality www.paracin .rs, official PIMO web site www.obnova.gov.rs and in local newspapers “Politika”.

Tender supported by the filled tender forms are to be transmitted against receipt to the address below and before the closing date below

Address:

Uprava za investicije I održivi razvoj opštine Paracin

Tome Živanovića 10, 35250 Paracin

Mr. Vladimir Jankovic

Email

vladimir_jankovic@paracin.rs

Closing date: 25th January 2021 at 11:00 AM

 

 

Invitation for tender

Tender document word

Tender document pdf

 

Clarification 1

 

Anex 1 & 2


 

Beograd, 29. oktobar 2020. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku za usluge izrade projekta za izvođenje radova, izvođenje radova i izrada projekta izvedenog objekta za objekte gradskih stadiona u Leskovcu, Zaječaru i Loznici. 

 

Javni poziv

 

Dokumentacija

 

Javni poziv - prečišćen tekst

 

Obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

 

Odluka o dodeli ugovora - Leskovac

 

Odluka o dodeli ugovora - Zaječar


Odluka o dodeli ugovora - Loznica


 

Beograd, 21. oktobar 2020. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku za usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture „Hemijskog parka“ u Prahovu, br. JNOP/3-2020/IP. 

 

Javni poziv

 

Dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora - portal

 

Odluka o dodeli ugovora


Beograd, 12. mart 2020. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Institut za onkologiju i radiologiju u Srbiji – oprema za radioterapiju i dijagnostiku.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) dana 15. aprila 2019. Godine i CEB Smernicama za nabavku dobara radova i usluga(2011), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet Nabavka opreme za radioterapiju i dijagnostiku, Beograd (Procurement of Radiotherapy and Diagnostic equipment, Belgrade), broj nabavke: IOP/36-2019/UHI (IOP/36-2019/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Oprema za radioterapiju, procenjena vrednost 8.060.000 EUR
Lot 2 – Dijagnostička oprema, procenjena vrednost 4.785.000,00 EUR


Mesto isporuke: Institut za onkologiju i radiologiju, Srbija, Pasterova 14, 11000 Beograd, Srbija.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od juna 2020. do oktobra 2020. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .

 

Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 05. maj 2020. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/36-2019/UHI – Nabavka opreme za radioterapiju i dijagnostiku, Beograd (IOP/36-2019/UHI - Procurement of Radiotherapy and Diagnostic equipment, Belgrade), broj lota i naziv lota”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 05. maj 2020. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Tenderska dokumentacija

 

Lot 1 ažurirano

 

Lot 2 ažurirano

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Obaveštenje o obilasku lokacije

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Pojašnjenje 5

 

Pojašnjenje 6

 

Obaveštenje o podnetoj žalbi

 

Obaveštenje o obilasku lokacije

 

Izmena poziva za podnošenje ponuda

 

Pojašnjenje 7

 

Izmena tenderske dokumentacije 3

 

Pojašnjenje 8

 

Izmena tenderske dokumentacije 4

 

Pojašnjenje 9

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Beograd, 10. oktobar 2020. godine - Izmenjen plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2020. godinu možete preuzeti ovde .


 

Beograd, 3. mart 2020. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije.

 

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 1/12), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti čiji je predmet „Usluga izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade objekta Uregntnog centra -objekat 1 i 2, Kliničkog centra Srbije u Beogradu“, broj nabavke: JNMV/47-2020/RD.


Predmet javne nabavke je usluga izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade.


Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
71240000-Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

Realizacija ugovora se očekuje u martu 2020. godine.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 2.500.000,00 RSD bez PDV.

Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs, kao i na Portalu javnih nabavki https://www.portal.ujn.gov.rs .

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 11. mart 2020. godine do 11 časova pre podne.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Usluga izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade objekta Uregntnog centra -objekat 1 i 2, Kliničkog centra Srbije u Beogradu“, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd, dana 11. marta 2020. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.


Lice za kontakt: Dragana Nenadić, e-mail adresa: procurement.rd@pim.gov.rs .

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

 

Predmet javne nabavke je izvođenje dodatnih radova na sanaciji i adaptaciji pedijatrijskih ambulanti na nivou prvog sprata i hiruških ambulanti na nivou prizemlja i na rekonstrukciji amfitetara na objektu Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“- II deo. Objekat Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“ se nalazi u ulici Tiršovoj br. 10, 11000 Beograd, Srbija.

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 24. septembar 2020. godine - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje javnu nabavku za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta i dogradnje hirurškog bloka sa spoljnim uređenjem, opšte bolnice „Stefan Visoki“ – u Smederevskoj Palanci. 

 

Javni poziv

 

Dokumentacija


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kikinda za javnu nabavku: Radovi na rekonstrukciji objekta opšte bolnice u Kikindi, faza 1 ,br JN 20/2020 objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 23. septembra 2020. godine.

 

https://www.kikinda.org.rs


Podnošenje ponuda u međunarodnom postupku za javnu nabavku (sa pretkvalifikacijom)

 

Partnerska država: Republika Srbija

Referenca broj: BMZ No. 2014 68 644, 2014 70 384 KfW Procurement No. 505906

Rok za dostavu: 9. oktobar 2020 (12:00 h po lokalnom vremenu u Srbiji)
 

Jezik: engleski

 

Pretkvalifikacija: Poziv za iskazivanje zainteresovanosti

Referenca: Međunarodni otvoreni postupak za javnu nabavku konsultantskih usluga za Projekat “Energetska efikasnost u zgradama javne namene, faza II” u Srbiji.

Poslodavac: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (KUJU)

Finansiranje: Projekat finansira KfW kreditom u iznosu od 20 miliona evra i bespovratnim sredstvima u iznosu od 1,5 miliona evra.

 

Obaveštenje o tenderu

 

Pretkvalifikacija


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kladovo za javnu nabavku: Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja toplovoda za povezivanje nove toplane na biomasu „Pemci 1“ sa postojećim toplanama „Centar“ i „Pemci“ i rekonstrukcija postojećih toplana„ ( 3.faza) objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 4. septembra 2020. godine.

 

https://www.kladovo.org.rs


Beograd, 2. septembar 2020. godine - Plan javnih nabavki Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za 2020. godinu možete preuzeti ovde .


 

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku dodatnih usluga na izradi projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine broj JNPP/1-2020-IP. 

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine -  objavljeni su 4. oktobra na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs .

 

Predmet javne nabavke: usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki :
Šifra: 71320000- Usluge tehničkog projektovanja

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u otvorenom postupku.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge.
Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom izvršenja usluge, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs . 

Način podnošenja ponude i rok:

Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 04.11.2019. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.
Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Javno otvaranje ponuda obaviće se 04.11.2019. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Snežana Popović, snezana.popovic@obnova.gov.rs, u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:

Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine br. JNOP/3-2019/IP“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda


Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Odluka o izmeni ugovora


 

Beograd, 12. mart 2020. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“, potprojekat: Modernizacija Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije.

 

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 6/19), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet “Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji prijemno-trijažne službe, rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojećih 9 liftova i tekućem održavanju u delu objekta nefrologije – odeljenje dijalize u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije“, broj nabavke: OP/46-2020/UHI.

Predmet javne nabavke je:


1. Rekonstrukciji i dogradnji prijemno-trijažne službe
2. Rekonstrukcija, sanacija i adaptaciji postojećih 9 liftova
3. Tekuće održavanje u delu objekta nefrologije – odeljenje dijalize


Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:


45215000- radovi na izgradnji zgrada u funkciji zdravstvenih i socijalnih službi;
45300000- radovi na građevinskim instalacijama;
45400000- završni građevinski radovi;
42416100 -liftovi


Zvanična adresa:
Urgentni centar Kliničkog centra Srbija
11000 Beograd, Pasterova 2


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od juna 2020. godine do decembra 2020. godine.


Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.


Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 110.000.000,00 RSD bez PDV.


Rok za završetak svih radova je 180 (stoosamdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao izvođača radova.


Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs .


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, kao i na Portalu javnih nabavki https://www.portal.ujn.gov.rs .


Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 5.000.000 RSD i rokom važnosti 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 14. april 2020. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: “Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji prijemno-trijažne službe, rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojećih 9 liftova i tekućem održavanju u delu objekta nefrologije – odeljenje dijalize u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije“, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd, dana 14. aprila 2020. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.


Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.


Lice za kontakt: Dijana T. Kasapović, e-mail, adresa: procurement.rd@pim.gov.rs .

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Tenderska dokumentacija

 

Tehnička dokumentacija 1 - Liftovi 

 

Tehnička dokumentacija 1 - Nefrologija i trijaža

 

Tehnička dokumentacija 2 - Liftovi, nefrologija i trijaža

 

Pojašnjenje 1

 

Izmena konkursne dokumentacije 1

 

Obaveštenje o podnošenju ponuda

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

Dopuna tenderske dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 4 sa prilogom

 

Odluka o obustavi postupka

 

Obaveštenje o obustavi postupka


 

Beograd, 28. maj 2018. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“.

 

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 1/12), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji pedijatrijskih ambulanti na nivou prvog sprata i hirurških ambulanti na nivou prizemlja i na rekonstrukciji amfiteatra u objektu Univerzitetske dečje klinike „Tiršova““, broj nabavke: OP/14-2018/RD.

Predmet javne nabavke je:


1. Sanacija i adaptacija pedijatrijskih ambulanti, hematološke dnevne bolnice i hola na nivou 1. sprata
2. Sanacija i adaptacija hirurških ambulanti na nivou prizemlja
3. Rekonstrukcija amfiteatra
4. Zamena laterni i spoljno uređenje

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45215000- radovi na izgradnji zgrada u funkciji zdravstvenih i socijalnih službi;
45300000- radovi na građevinskim instalacijama;
45400000- završni građevinski radovi.

Objekat Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“ se nalazi u ulici Tiršovoj br. 10, 11000 Beograd, Srbija.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od jula 2018. do novembra 2018. godine.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 177.600.000,00 RSD bez PDV.

Rok za završetak svih radova je 180 (stoosamdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao izvođača radova. Radovi se izvode u dve faze od kojih svaka traje maksimum po 90 (devedeset) kalendarskih dana. U ovaj rok ne ulazi rok od 20 (dvadeset) kalendarskih dana koje korisnik koristi za preseljenje između izvođenja radova u ove dve faze.


Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, kao i na Portalu javnih nabavki https://www.portal.ujn.gov.rs

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 10.000.000 RSD i rokom važnosti 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 29. jun 2018. godine do 11 časova pre podne.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji pedijatrijskih ambulanti na nivou prvog sprata i hiruških ambulanti na nivou prizemlja i na rekonstrukciji amfiteatra u objektu Univerzitetske dečje klinike „Tiršova““, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd, dana 29. juna 2018. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda. Lice za kontakt: Jelena Simić, e-mail adresa: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 

 

Obaveštenje 1


Pojašnjenje 1


Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

Pojašnjenje 5

 

Pojašnjenje 6

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Odluka o izmeni ugovora 1 

 

Odluka o izmeni ugovora 2


Odluka o izmeni ugovora 3

 

Odluka o izmeni ugovora 4

 

Odluka o izmeni ugovora 5

 

Odluka o izmeni ugovora 6

 

Odluka o izmeni ugovora 7


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji sistema TEP i izgradnju trigenerativnog postrojenja na drvnu sečku u sklopu kompleksa Vojne akademije kasarne „Jovan Mišković“ u Beogradu, objavljeni su 18. decembra 2019. godine na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs . 

 

Predmet javne nabavke:
usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji sistema TEP i izgradnju trigenerativnog postrojenja na drvnu sečku u sklopu kompleksa Vojne akademije kasarne „Jovan Mišković“ u Beogradu.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

Šifra: 71320000- Usluge tehničkog projektovanja

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u otvorenom postupku.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom izvršenja usluge, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs .

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji sistema TEP i izgradnju trigenerativnog postrojenja na drvnu sečku u sklopu kompleksa Vojne akademije kasarne „Jovan Mišković“ u Beogradu“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 20.01.2020. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 20.01.2020. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Snežana Popović, snezana.popovic@obnova.gov.rs u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji sistema TEP i izgradnju trigenerativnog postrojenja na drvnu sečku u sklopu kompleksa Vojne akademije kasarne „Jovan Mišković“ u Beogradu“. br. JNOP/8-2019/IP“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o obustavi postupka

 

Obaveštenje o obustavi postupka

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Odluka o izmeni ugovora


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu (PGD) za izgradnju stadiona u Kruševcu, objavljeni su 31. januara 2020. godine na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs i https://portal.ujn.gov.rs.

 

Predmet javne nabavke: usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu (PGD) za izgradnju stadiona u Kruševcu.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
Šifra: 71320000- Usluge tehničkog projektovanja

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u otvorenom postupku.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:


Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom izvršenja usluge, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs .

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu (PGD) za izgradnju stadiona u Kruševcu“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 02.03.2020. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 02.03.2020. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Milan Krneta, milan.krneta@obnova.gov.rs, u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu (PGD) za izgradnju stadiona u Kruševcu“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda


Konkursna dokumentacija

 

Pitanje i odgovor

 

Pitanje i odgovor 2

 

Pitanje i odgovor 3

 

Pitanje i odgovor 4

 

Pitanje i odgovor 5

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača

 

Obaveštenje o obustavi postupka


 

Beograd, 18. novembar 2019. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru” i namerava da deo sredstava iz ovih kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za podprojekat: Projekat unapređenja državne infrastrukture za razvoj sektora informacionih tehnologija: Izgradnja Naučno-tehnološkog parka Niš.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015”), a u skladu sa Zakonom o potvrđivanju finansijskog ugovora FI N. 25.497 (RS) između Evropske investicione banke i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 5/10) zaključenim dana 4. marta 2010. godine u Beogradu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet ,,Nabavka raznovrsne opreme za Naučno tehnološki Park u Nišu, broj nabavke IOP/31-2019/RD (IOP/31-2019/RD), („Procurement of various equipment for The Science Technology Park building in Niš), broj nabavke: IOP/31-2019/RD (IOP/31-2019/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci dobara koja obuhvata 2 lota:


Lot 1 – Nameštaj, restoranska kuhinja i ostala oprema – procenjena vrednost 380.000,00 EUR bez PDV
Lot 2 – Elektronska oprema – procenjena vrednost 150.000,00 EUR bez PDV.


Mesto isporuke:


Za Lot 1: Nameštaj, restoranska kuhinja i ostala oprema:
Naučno tehnološki Park Niš
Bul. Nikole Tesle
18000 Niš, Republika Srbija

Za Lot 2: Elektronska oprema:
Naučno tehnološki Park Niš
Bul. Nikole Tesle
18000 Niš, Republika Srbija

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa ponuđačem čija ponuda bude proglašena ponudom sa najnižom ponuđenom cenom, usaglašenom i tehnički odgovarajućom ponudom, u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od januara 2020. do marta 2020. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena usaglašenih i tehnički odgovarajućih ponuda". Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene. Ponuda sa najnižom ponuđenom cenom je najpovoljnija ponuda.

 

Ova odredba važi za sve lotove.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponuda sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs .


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija, na engleskom jeziku, će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement .

Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznosi i valuta finansijskog obezbeđenja ponuda su određeni po lotovima u valuti euro (EUR) i glase:


Lot 1 – Nameštaj, restoranska kuhinja i ostala oprema – 10.000 EUR
Lot 2 – Elektronska oprema – 4.000 EUR


Za ponuđače iz zemlje Naručioca: naplativo u valuti srpski dinar (RSD) po srednjem kursu NBS na dan naplate garancije.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30. decembar 2019. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/31-2019/RD – „Nabavka raznovrsne opreme za Naučno tehnološki Park u Nišu, broj nabavke IOP/31-2019/RD (IOP/31-2019/RD, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, broj i naziv lota”, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima (po zahtevu podnetom od strane ponuđača).

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska br. 58, Prizemlje, Beograd, dana 30. decembra 2019. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Tehnička specifikacija

 

Pojašnjenje 1

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 


Belgrade, 27th February 2020 - Within the framework of its co-operation between Switzerland and Serbia, the Government of the Swiss Confederation represented by the State Secretariat for Economic Affairs (hereinafter referred to as SECO), granted technical and financial assistance in the form of a donation for the Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia - Installation of the equipment for Early Warning System (EWS) in city of Uzice (hereinafter referred to as the Project).

 

The funding project was formally approved by the Swiss authorities and Bilateral Project Agreement between the Authorities of Switzerland and Serbia has been signed.

 

Stucky Ltd, in Renens, Switzerland is the Swiss based Implementation Consultant (hereinafter referred to as Consultant) to SECO, Bern, Switzerland, entrusted with the consultancy services related to the implementation phase of the Project.

 

City of Uzice, Direction of infrastructure and development, Uzice, Serbia, hereinafter referred to as the Employer, is responsible to ensure proper implementation of the project by carrying out all the procurement, coordination and supervising the execution of the Services by the Contractor. Consultant will be responsible for overall managing the project in a harmonized manner.

 

City of Uzice, Direction for infrastructure and development, Uzice, Serbia invites International construction companies for procurement and installation of the equipment for EWS to submit their proposal for the Project.

 

Note 1: Early warning system consist in total of ten stations (hydrological stations, automatic meteorological, climatological and precipitation stations) that are foreseen to be installed based on priority list, which includes Priority 1 and Priority 2. Installation of the Stations listed in the Priority 1 is required while installation of the Stations listed in the Priority 2 is optional and will be decided after evaluation of the Offers.

 

Note 2: The contract shall be signed both in English and Serbian languages. Whenever there is a conflict between the Serbian and the English versions of the contract, the English version of the Contract shall prevail. All official correspondence exchange shall be in English with Serbian translation.

 

Note 3: Permits for entering in the properties where Stations are located and Permit for installation of Stations will be obtained by City of Uzice.

 

100% of the funds come from a grant from the Swiss Government, represented by SECO.

 

The language for bidding, contracting and contract execution shall be English. The site manager shall have the capacity to communicate in Serbian language.

 

The Invitation for Tender is published on 27th of February 2020 with a time of 60 calendar days for the preparation of technical and financial proposals (closing date 27th of April 2020).

 

Bidding will be based on SECO procurement guidelines and with respect to the Serbian law.

 

The contract will be awarded at the outcome of a joint financial and technical evaluation of proposals.

 

International and domestic Contractors with experience in installation of EWS are now invited to submit the Bids.

 

This Invitation follows the publication of the Tender documents for this Project on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch , web site of City of Uzice www.uzice.rs, official PIMO web site www.obnova.gov.rs and in local newspapers “Politika”.

 

Tender supported by the filled tender forms are to be transmitted against receipt to the address below and before the closing date below:

 

Address:

Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj

Komisija za javnu nabavku

ul. Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice 

email: aleksandar.tasic@uzice.rs

Closing date: 27th April 2020 at 11:00 AM

 

Dear Bidders,

As the World Health Organization announced on March 12th, 2020, that the spread of the corona virus (COVID-19) is a Pandemic event, many Governments all over the world undertake several and severe measures to prevent the spread of the virus. Accordingly, the Serbian Government had declared the National Emergency State on March 15th 2020, which includes the travel restrictions, quarantine for people travelling to Serbia etc.

Having in mind this exceptional situation and following request of some of the potential Bidders, we inform you that in accordance with the Instructions to the Tenderers, Clause 17, the deadline for submission of Tenders has been extended to 25th of May 2020, 11:00 AM. Tender opening will take place on 25th of May 2020 at 12:00 PM.

Accordingly, the Request for clarification can be submitted until 4th of May 2020.

 

Invitation for tender

 

Tender documents

 

Study for EWS Uzice

 

Clarifications


21st of April 2020 - The Austrian Development Agency (acting on behalf of the public water management company Srbijavode as Investor) intends to award a contract for works under FIDIC Yellow Book 1999 contract conditions in Paracin with financial assistance from the European Union. The open tender procedure is conducted pursuant to the provisions of the Austrian Federal Act on Public Procurement (Bundesvergabegesetz). 

 

The official tender notice is published on https://schramm-oehler.vergabeportal.at/Detail/81953 . The tender dossier can be downloaded under this link.


Possible additional information, addenda or clarifications shall be published at the location where the tender dossier is published: https://schramm-oehler.vergabeportal.at/ .


List Contact Point/further information: Schramm Öhler Rechtsanwälte, e-mail: kontakt@schramm-oehler.at, tel: +43 1 409 76 09
Location of the works/projects to be supervised: Paracin, Serbia.


CPV codes: 45246000-3, 45247200-2, 71320000-7


Deadline for submission of tenders: Friday, 29 May 2020, 17:00 Vienna local time at Schramm Öhler Rechtsanwälte in Bartensteingasse 2, 1010 Vienna or via the electronic procurement platform https://schramm-oehler.vergabeportal.at/


 

Country: Republic of Serbia


Project Title: Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project

 

Grant Number: GF DDR A7621

 

Contract Ref: SRB - JPN – GFDDR – RFQ – 2020 - 13

 

Contract Name: Procurement of Hardware and System Software for DRRIP

Date: March 19, 2020

 

Request for Quotations 


 

Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje projekta  „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao implementacioni partner na Projektu, namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Unapređenje državne infrastrukture za razvoj sektora informacionih tehnologija: Izgradnja nove zgrade Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, u skladu sa Vodičem za nabavku Evropske investicione banke.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), a skladu sa Finansijskim ugovorom (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicone banke od  4. marta 2010. godine, u skladu sa Vodičem za nabavke Evropske investicione banke https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke radova čiji je predmet: Izgradnja nove zgrade Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, IOP/30-2019/RD (IOP/30-2019/RD) i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.

 

Poziv za podnošenje ponuda


Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o obilasku lokacije

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

 - dodatak uz pojašnjenje 4

 

Pojašnjenje 5

 

Odluka o kvalifikovanosti ponuđača

 

Javno otvaranje finansijskih ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Gadžin Han za javnu nabavku: Javna nabavka radova na rekonstrukciji i energetskoj sanaciji objekta ambulante sa mesnom kancelarijom u Velikom Krčimiru objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 11. marta 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://gadzinhan.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Javna nabavka male vrednosti za nabavku računara i računarske opreme, br. JNMV/1-2020/IP, objavljeni su 13. februara 2020. godine na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs .

 

Predmet javne nabavke: nabavka računara i računarske opreme.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki :
Šifra: 30230000 Računarska oprema
30200000-1 Računarska oprema i materijal

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke male vrednosti.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke.


Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti rok isporuke, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni period.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom, istim rokom isporuke i istim garantnim rokom, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku male vrednosti za nabavku računara i računarske opreme“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 21.02.2020. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 21.02.2020. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Ivana Valdevit, ivana.milosavljevic@obnova.gov.rs, u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku male vrednosti za nabavku računara i računarske opreme“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Pitanje i odgovor

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice, JNMV/2-2020/IP, objavljeni su 18. februara 2020. godine na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs i https://portal.ujn.gov.rs .

 

Predmet javne nabavke: dobra - nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
09100000 - Gorivo

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci dobara u postupku javne nabavke male vrednosti.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji raspolaže većim brojem maloprodajnih objekata (benzinskih stanica) na teritoriji Republike Srbije.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs.

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati- ponuda za javnu nabavku dobara- nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice br. JNMV/2-2020/IP. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 26.02.2020. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 26.02.2020. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica broj 58, Beograd.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Milan Krneta, mejl: milan.krneta@obnova.gov.rs, u vremenu od 8-16 časova.

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom- „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku dobara- nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice br. JNMV/2-2020/IP, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Bajina Bašta za javnu nabavku: Projektovanje, nabavka, isporuka i montaža opreme za rekonstrukciju postojeće kotlarnice na ugalj za rad na drvnu sečku i izgradnja novog toplovoda i toplotnih podstanica za potrebe grejanja gimnazije „Josif Pančić“ u Bajinoj Bašti po sistemu „ključ u ruke“ objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 6. marta 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://bajinabasta.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Rača za javnu nabavku: Rekonstrukcija objekta osnovne škole „Karađorđe“ u Đurđevu, Rača objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 5. marta 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.raca.rs


 

Belgrade, 31st January 2020 - The Republic of Serbia has received financing in amount of USD 1 020 000,00 from the Japan (“Donor”) that will be administered by the World Bank toward the cost of the Grant: “Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project”, and intends to apply part of the proceeds for consulting services to be procured under this project. 

 

The scope of the assignment will include: Technical and field support - seismic risk assessment and seismic retrofitting of schools; Practical application of seismic risk assessment methodology that consists of two stages of seismic risk evaluation (desk review and field visit); Input, compilation and validation of data from technical questionnaires; Analysis of data, valorisation (desk review) of buildings; On-site inspection of up to 80 selected buildings; Filling the technical questionnaires for each school object; Processing of collected data into summary tables.

 

It is expected that Consultants start work in February 2020. The assignment will last till June, 2020.

 

Required qualifications and skills


• University degree in civil engineering or architecture;
• Three years of relevant professional experience, or equivalent combination of education and experience;
• Familiar with the building design codes for buildings in seismic areas and seismic hazard assessment practice;
• Possession of Serbian engineering license 310 or 300 will be considered as an advantage;
• Good understanding of community, institutional and government roles and responsibilities;
• Experience in surveys, inspection and design for rehabilitation of public-use buildings.
• Experience in projects funded by international organizations;
• First-rate analytical, writing and speaking skills in English and Serbian;
• Experience from working individually and in team;
• Computer skills in Microsoft Office (particularly Word, Excel).
The detailed Terms of Reference for all of the consulting services is posted on the website of the Public Investment Management Office at www.obnova.gov.rs .


The Public Investment Management Office (PIMO) now invites eligible Consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (scanned diplomas to be sent with CV).

The evaluation criteria for assignment:


General qualifications (30 points)
Adequacy for the Assignment (50 Points)
Specific experience relevant for the assignment (20 Points)

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 3.16 and 3.17 of the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers – Procurement in Investment Project Financing Goods, World, Non-Consulting and Consulting Services, July 2016, revised November 2017 (“the Regulations”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

A Consultants will be selected in accordance with the Open Competitive Selection of Individual Consultants as set out in the Regulations.


Further information can be obtained at the address below during office hours 09:00 to 15:00 hours.

Expressions of interest (CV) in English language must be delivered in a written form to the e-mail address below, by February 7, 2020, 12:00 hours, local time.

Public Investment Management Office
Attn: Biljana Djokic
Procurement Specialist
E-mail: biljana.djokic@obnova.gov.rs
Cc: maja.markovic@obnova.gov.rs
Address: Nemanjina 11, Belgrade, Republic of Serbia
Phone : +381 11 3617-737

 

Request for expressions of interest

Terms of reference

 

Contract Award


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Urgentno -prijemnog bloka sa pratećom infrastrukturom u VK „Vojna bolnica dr Vladan Đorđević“, u Nišu - objavljeni su 20. decembra 2019. godine na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs/ .

 

Predmet javne nabavke:
usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Urgentno -prijemnog bloka sa pratećom infrastrukturom u VK „Vojna bolnica dr Vladan Đorđević“, u Nišu

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki
:
Šifra: 71320000- Usluge tehničkog projektovanja

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u otvorenom postupku.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom izvršenja usluge, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Urgentno -prijemnog bloka sa pratećom infrastrukturom u VK „Vojna bolnica dr Vladan Đorđević“, u Nišu br. JNOP/4-2019/IP-1“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 21.01.2020. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 21.01.2020. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Marina Rakić, marina.rakic@obnova.gov.rs u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Urgentno -prijemnog bloka sa pratećom infrastrukturom u VK „Vojna bolnica dr Vladan Đorđević“, u Nišu br. JNOP/4-2019/IP-1“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.


Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Pitanje i odgovor 1

 

Pitanje i odgovor 2

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja za javnu nabavku: Izgradnja mosta i propusta, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 25. februara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://vrnjackabanja.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja za javnu nabavku: Potporni zidovi, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 25. februara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://vrnjackabanja.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kladovo za javnu nabavku: Građevinski radovi na adaptaciji i energetskoj sanaciji objekta OŠ „Stefanija Mihajlović“ u Brzoj Palanci, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 21. februara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kladovo.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija gradske opštine Barajevo za javnu nabavku: Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta OŠ „Knez Sima Marković“ izdvojeno odeljenje Baćevac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 21. februara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.barajevo.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Pećinci za javnu nabavku: Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole“ Dušan Vukasović - Diogen“ u Kupinovu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 19. februara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://pecinci.org


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Doljevac za javnu nabavku: Građevinski radovi na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji osnovne škole „Vuk Karadžić“ na kp.br. 2060 KO Doljevac u Doljevcu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13. februara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://opstinadoljevac.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu „Ustanove za odrasle i starije“ - u izgradnji u Valjevu, objavljeni su 24. decembra 2019. godine na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs .

 

Predmet javne nabavke: usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu „Ustanove za odrasle i starije“ - u izgradnji u Valjevu.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki :
Šifra: 71320000- Usluge tehničkog projektovanja

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u otvorenom postupku.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom izvršenja usluge, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu „Ustanove za odrasle i starije“ - u izgradnji u Valjevu.“ Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 24.01.2020. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.

 

Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 24.01.2020. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Snežana Popović, snezana.popovic@obnova.gov.rs , u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu „Ustanove za odrasle i starije“ - u izgradnji u Valjevu“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija


Pitanje i odgovor

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Arilje za javnu nabavku: Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku, toplovoda i toplotnih podstavnica u Arilju objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 7. februara 2020. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://arilje.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Smederevska Palanka za javnu nabavku: Eneregetska sanacija fasade glavnog objekta i ugradnji elektroenergetskih instalacija na objektu Opšte bolnice "Stefan Visoki" objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 6. februara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevskapalanka.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Paraćin za javnu nabavku: Građevinski radovi na adaptaciji i dogradnji objekta Centra za socijalni rad u Paraćinu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 4. februara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.paracin.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Paraćin za javnu nabavku: Građevinski radovi na adaptaciji i sanaciji objekata Osnovne škole "Branko Krsmanović" u Drenovcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 3. februara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.paracin.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Arilje za javnu nabavku: Radovi na uređenju Latvičkog potoka, potoka Studenac, Mirosaljačkog potoka i Pantića potok, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 30. januara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://arilje.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica za javnu nabavku: Nabavka građevinskih radova na regulaciji vodotokova drugog reda na teritoriji opštine Ivanjica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 30. januara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kovin za javnu nabavku: Sanacija objekta OŠ „Predrag Kožić“ u Dubovcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 28. januara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kovin.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - usluge izrade projektno tehničke dokumentacije- projekta izvedenog objekta Klinike za infektivne i tropske bolesti „Prof. Dr Kosta Todorović“ Kliničkog centra Srbije, objavljeni su 16. decembra 2019. godine na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs.

 

Predmet javne nabavke: usluge izrade projektno tehničke dokumentacije- projekta izvedenog objekta Klinike za infektivne i tropske bolesti „Prof. Dr Kosta Todorović“ Kliničkog centra Srbije.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki :
Šifra: 71320000- Usluge tehničkog projektovanja

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u otvorenom postupku.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, s tim da rok plaćanja ne može biti kraći od 15 niti duži od 45 dana.


Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti rok plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge u odnosu na prijem pojedinačnog pismenog zahteva naručioca i dostavljanja projektnog zadatka i svih podloga.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom, istim rokom plaćanja i istim rokom izvršenja usluge, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 16.01.2020. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 16.01.2020. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Jovana Višekruna, jovana.visekruna@obnova.gov.rs, u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine br. JNOP/7-2019/IP“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJig za javnu nabavku: Radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekta OŠ "Sestre Pavlović" u Belanovici, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 22. januara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Beograd, 9. oktobar 2019. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji “i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Klinički centar Zemun - Nabavka nameštaja i IT opreme.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) 1739 dana 15. aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet Nabavka nameštaja i IT opreme za Klinički centar Zemun (Procurement of Furniture and IT Equipment for Clinical Center Zemun), broj nabavke: IOP/34-2019/UHI (IOP/34-2019/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicisnke opreme koja obuhvata 2 lota, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Nameštaj i oprema, 445.000 EUR
Lot 2 – IT oprema, 580.000 EUR


Mesto isporuke: Kliničko bolnički centar Zemun, Vukova 8, 11000 Beograd, Srbija


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od decembra 2019. do februara 2020. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.

 

Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs .


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 29. novembar 2019. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ IOP/34-2019/UHI – Nabavka nameštaja i IT opreme za Klinički centar Zemun (Procurement of Furniture and IT Equipment for Clinical Center Zemun)”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 29. novembra 2019. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.


Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Tehnička specifikacija 1

 

Tehnička specifikacija 2

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2


Izmena poziva za podnošenje ponuda


Izmena tenderske dokumentacije

 

Obaveštenje o produženju roka

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grad Šapca za javnu nabavku: Radovi na rekonstrukciji i nadgradnji postojeće škole sa izgradnjom fiskulturne sale na objektu OŠ “Majur” Majur, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 6. januara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://sabac.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Gradske uprave grada Beograda - Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu za javnu nabavku: Izvođenje radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji i objekta Zemunske gimnazije, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 3. januara 2020. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Knić za javnu nabavku: Izvođenje građevinskih radova na regulaciji vodotokova II reda na teritoriji opštine Knić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 31. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Srbica za javnu nabavku: Građevinski radovi, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija i izgradnje sportskog igrališta objekta osnovne škole "Milun Jakšić" u selu Banje-opština Srbica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 31. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Čajetina za javnu nabavku: Radovi na obnovi i unapređenju objekta osnovne škole „Savo Jovanović Sirogojno“ u Sirogojnu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 31. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.cajetina.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Trstenik za javnu nabavku: Regulacija vodotokova II reda na teritoriji opštine Trstenik, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 30. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.trstenik.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Požega za javnu nabavku: Hitni radovi na uređenju delova Zaseljske reke i potoka Duboka na teritoriji opštine Požega, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 30. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.pozega.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Koceljeva za javnu nabavku: građevinski radovi na realizaciji projekta hitni sanacioni radovi na otklanjanju posledica elementarnih nepogoda na četiri reke, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 27. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJig za javnu nabavku: Hitni sanacioni radovi na reci Marici u mestu Kadina Luka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 27. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu (pgd) za izgradnju stadiona u Kruševcu br. JNOP/5-2019/IP, objavljeni su 12. novembra na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs , https://portal.ujn.gov.rs .

 

Predmet javne nabavke: usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu (PGD) za izgradnju stadiona u Kruševcu.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki :
Šifra: 71320000- Usluge tehničkog projektovanja

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u otvorenom postupku.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:


Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom izvršenja usluge, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu (PGD) za izgradnju stadiona u Kruševcu“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 12.12.2019. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 12.12.2019. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Milan Krneta, milan.krneta@obnova.gov.rs, u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:

Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu (PGD) za izgradnju stadiona u Kruševcu“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.


Poziv za podnošenje ponuda


Konkursna dokumentacija

 

Dodatna pojašnjenja

 

Odluka o obustavi postupka


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Rača za javnu nabavku: Uređenje vodotokova drugog reda na teritoriji opštine Rača , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.raca.rs


Beograd, 1. oktobar 2019. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Univerzitetska dečija bolnica Tiršova  - Nabavka nameštaja.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope LD1981(2018) 1739 dana 15.aprila 2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet Nabavka nameštaja za Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova (Procurement of Furniture for University children hospital Tiršova), broj nabavke: IOP/32-2019/UHI (IOP/32-2019/UHI).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicisnke opreme sa procenjenom vrednošću 210.000 evra.


Mesto isporuke: Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Tiršova 10, 11000 Beograd, Srbija


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od novembra 2019. do februara 2020. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20. novembar 2019. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ IOP/32-2019/UHI – Nabavka nameštaja za Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, (Procurement of Furniture for University children hospital Tiršova)”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 20. novembra 2019. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.


Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Tehnička specifikacija

 

Informacija - pojašnjenje 1


Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Novi Kneževac za javnu nabavku: Rekonstrukcija i adaptacija objekta Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Kneževcu , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 24. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.noviknezevac.rs


https://www.noviknezevac.rs

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Pirota za javnu nabavku: Rekonstrukcija, sanacija i investiciono održavanje objekta i dvorišta OŠ „8. septembar“ u Pirotu – II faza, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 17. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pirot.rs

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Čoka za javnu nabavku: Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciji zgrade osnovnog obrazovanja OŠ ,,Jovan Popović" Čoka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 16. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.coka.rs


 

Within the framework of its co-operation between Switzerland and Serbia, the Government of the Swiss Confederation represented by the State Secretariat for Economic Affairs (hereinafter referred to as SECO), granted technical and financial assistance in the form of a donation for the Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia - Rehabilitation and reconstruction of four pedestrian and three traffic bridges in the Municipality of Paracin (hereinafter referred to as the Project).


The funding project was formally approved by the Swiss authorities and Bilateral Project Agreement between the Authorities of Switzerland and Serbia has been signed.


Stucky Ltd, in Renens, Switzerland is the Swiss based Implementation Consultant (hereinafter referred to as Consultant) to SECO, Bern, Switzerland, entrusted with the consultancy services related to the implementation phase of the Project.


Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin, Serbia, hereinafter referred to as the Employer, is responsible to ensure proper implementation of the project by carrying out all the procurement, coordination and supervising the execution of the works by the Contractors. Consultant will be responsible for overall managing the project in a harmonized manner.


Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin Serbia invites International construction companies with experience in road and bridge construction and rehabilitation to express their interest in submitting a proposal for the Project.


Project foresees rehabilitation and heightening of four pedestrian and three traffic bridges on Crnica river located in the city center of the Paracin. Four existing pedestrian bridges are ranging from 24.5 to 30.6 meters in span and 2.0 meters in width, while three existing traffic bridges are from 26.5 to 31.8 meters in span and 10.0 to 13.0 meters in width.


Scope of the project is removing of the existing bridges and supporting piers and Construction design and construction of the new bridges and foundations together with construction of access ramps and roads. Positions of the new bridges will be on the locations of existing ones. Pedestrian bridges will steel truss structures while traffic bridges will be prestressed concrete structures.


Note 1: All bridges that will be rehabilitated are currently in use. During the foreseen works vehicular and pedestrian traffic should be enabled in certain extent that will be specified by the project.


Note 2: The contract shall be signed both in English and Serbian languages. Whenever there is a conflict between the Serbian and the English versions of the contract, the English version of the Contract shall prevail. All official correspondence exchange shall be in English with Serbian translation.


Note 3: Design for construction permit for construction permit for all bridges is currently in progress.
100% of the funds come from a grant from the Swiss Government, represented by SECO.

The language for bidding, contracting and contract execution shall be English. The site manager shall have the capacity to communicate in Serbian language.


The bidding process is planned in the Spring 2020 with a time of 40 calendar days for the preparation of technical and financial proposals.


Bidding will be based on SECO procurement guidelines and with respect to the Serbian law.


The contract will be awarded at the outcome of a joint financial and technical evaluation of proposals.


International and domestic Contractors with experience in construction and rehabilitation of roads and bridges are now invited to prequalify for the call for bids.


Prequalification documents are based on the World Bank standard procurement document "Prequalification Document for Procurement of Works" edition September 2011. All changes made on the general clauses are indicated as footnotes. The forms are adapted without indications.


This Invitation follows the publication of Prequalification documents for this Project on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch, web site of Municipality of Paracin www.paracin.rs and official PIMO web site www.obnova.gov.rs.


Expressions of interest supported by the filled prequalification forms are to be transmitted against receipt to the address below and before the closing date below:


Address:
Uprava za investicije i održivi razvoj opštine Paraćin
Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin
Contact: G. Vladimir Jankovic, vladimir_jankovic@paracin.rs
Closing date: 27th January 2020 at 11:00 AM

 

Invitation

 

Prequalification Document

 


 

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci konsultantske usluge: Projektantski nadzor u toku izvođenja radova na izgradnji objekta višenamenske lamele-dogradnja Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu NP/28-2019/RD (NP/28-2019/RD) u pregovaračkom postupku bez objavljivanja, shodno članu 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15), i pravilima o izboru postupka nabavke opisanim u Vodiču za nabavke Evropske investicione Banke, odeljak br. 4.2.2. koji propisuje da u slučaju kada je procenjena vrednost ugovora ispod 50.000 EUR, Banka može prihvatiti ugovor iz pregovora samo sa jednom firmom ili pojedincem kako bi se ubrzao postupak pripreme ili implementacije projekta, sprovedenom u okviru projekta: Revitalizacija istraživanja i razvoja u javnom sektoru, potprojekat: Projekat unapređenja državne infrastrukture za razvoj sektora informacionih tehnologija: Proširenje Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, a po Pozivu za podnošenje ponude od 17. septembra 2019. godine, sledećem ponuđaču:

 

„SLAVIŠA KONDIĆ PR STUDIO ZA PROJEKTOVANJE SQ2 STUDIO NIŠ”, ul. Nova železnička kolonija 10/II/12, 18000 Niš, po ukupnoj ponuđenoj ceni od 5.496.000,00 RSD bez PDV.

 

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Gradske opštine Palilula - Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i energetskoj sanaciji Pete beogradske gimnazije, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.palilula.org.rs


 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lapovo za javnu nabavku: Radovi na rekonstrukciji objekta osnovne škole „Svetozar Marković“ i školsko-sportske hale u Lapovu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 9. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lapovo.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ada za javnu nabavku: Adaptacija, rekonstrukcija i energetska sanacija objekta OŠ „Novak Radonić“ Mol , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 6. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ada.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Majdanpek za javnu nabavku: Projektovanje, nabavka, isporuka i montaža opreme za rekonstrukciju i dogradnju postojeće kotlarnice u Majdanpeku kotlom na drvnu sečku za potrebe grejanja Doma zdravlja "dr Veroljub Cakić" po sistemu "ključ u ruke", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 2. decembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.majdanpek.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku projektovanja, nabavke, isporuke, montaže opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku i prirodni gas u okviru kompleksa osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, toplovoda i toplotnih podstanica u Svilajncu po sistemu „ključ u ruke“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 29. novembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs/


 

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj NP/33-2019/UHI - Nabavka nadogradnje i unapređenja MRI skenera (Procurement of MRI Scanner upgrade).


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Beograd, 9. oktobar 2018. - Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao implementacioni partner na Projektu, namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Proširenje Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, u skladu sa Vodičem za nabavku Evropske investicione banke.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), a skladu sa Zakonom o potvrđivanju finansijskog ugovora FI N. 25.497 (RS) između Evropske investicione banke i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 5/10) zaključenim dana 4. marta 2010. godine u Beogradu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke radova čiji je predmet: Elektronski fakultet (Univerzitet u Nišu), Izvođenje radova na izgradnji višenamenske lamele, broj nabavke IOP/15-2018/RD (IOP/15-2018/RD) i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.

 

Procenjena vrednost nabavke je 4.250.000 EUR bez PDV.

 

Očekivani datum početka radova je februar 2019. godine.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 Građevinski radovi

 

Kratak opis radova:

Novi objekat Višenamenska lamele Elektronskog fakulteta u Nišu je projektovan sa spratnošću P+5, ukupne bruto površine (dogradnja) 6950.38 m2, na katastarskoj parceli br. 1928/1, K.O. Niš – Crveni Krst.

Višenamenska lamela je locirana uz postojeću zgradu Elektronskog fakulteta, i predstavlja njenu dogradnju, i sa njom čini funkcionalnu celinu (građenje u prekinutom redu).

Pregled glavnih parametara:

 

Funkcija objekta Visoko obrazovanje

Spratnost (postojeći objekat) P+2, P+4, P+7

Spratnost (dogradnja) Po+P+5

Površina horizontalne projekcije nadzemnog gabarita objekta (postojeći objekat) 6965,09m2

ukupna BRGP nadzemno - postojeći objekat 25381,00 m2

Visina objekta (dogradnja) +26.50m (+224,80mnv)

Oblik krova Ravan krov 

Broj parking mesta (novoprojektovana) 81


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Ugovor će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke.

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od februara 2019. do januara 2020. godine (isključujući Period za izveštavanje o nedostacima).

 

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

 

Pravo da učestvuju u ovom međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri. Ponuđači su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za učešće, na način na koji je to propisano Konkursnom dokumentacijom.

Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova određeni su Konkursnom dokumentacijom.

 

Dodatne informacije o nabavci, mogu se dobiti od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd, putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Konkursna dokumentacija je dostupna na engleskom jeziku, osim dokumentacije koja predstavlja Projekat za izvođenje, koja je data na srpskom jeziku.

Konkursna dokumentacija će biti dostupna za preuzimanje svakom zainteresovanom licu putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Sve ponude moraju da sadrže Tendersku garanciju banke u iznosu od 50.000 Evra. Za ponuđače iz zemlje Naručioca: naplativo u valuti srpski dinar (RSD) po srednjem kursu NBS na dan naplate garancije. Tenderska garancija banke mora da bude važeća najmanje trideset (30) dana nakon isteka roka važnosti Ponude.

Tenderska garancija banke, kao i garancija avansnog plaćanja i garancija za dobro izvršenje posla koje je izabrani ponuđač obavezan da dostavi nakon zaključenja ugovora, moraju, da budu potvrđene od strane domaće banke, odnosno izvođač će biti obavezan da uz garancije strane banke obezbedi i supergarancije (kontragarancije) domaće banke.

Sve bankarske garancije moraju biti neopozive, bez prigovora, bezuslovne i plative na prvi poziv.

Period važnosti ponuda je najmanje 120 kalendarskih dana od dana koji je krajnji rok za podnošenje ponuda.

U slučaju da se ukaže potreba Naručilac će organizovati predtenderski sastanak i posetu lokaciji o čemu će sva zainteresovana lica biti blagovremeno obaveštena pisanim putem i to objavljivanjem obaveštenja putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement i https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke

Ponude moraju da budu dostavljene u kancelariju koja se nalazi na sledećoj adresi, ne kasnije od 27. novembra 2018. godine u 11.00 časova:

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima,
ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
11000 Beograd
Republika Srbija.

Ponude se daju u skladu sa procedurom „dve koverte”, pri kojoj se i tehničke i finansijske ponude podnose zajedno, ali u odvojenim kovertama. Tehničke ponude se prve otvaraju i evaluiraju u pogledu saobraznosti. Potom se otvaraju finansijske koverte samo tehnički podobnih ponuda.

Ponude moraju da budu dostavljene u zapečaćenoj koverti sa sledećim naznakama: ,,Ponuda za javnu nabavku: Elektronski fakultet (Univerzitet u Nišu), Izvođenje radova na izgradnji višenamenske lamele, broj nabavke IOP/15-2018/RD (IOP/15-2018/RD)” lično ili putem pošte na gorepomenutoj adresi najkasnije do 27. novembra 2018. godine do 11:00 časova.

Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno.


Otvaranje tehničkog dela ponuda će se obaviti istoga dana, 27. novembra 2018. godine u 13:00 časova na adresi: ul. Krunska 58, Beograd u prisustvu predstavnika onih ponuđača koji se odluče da prisustvuju otvaranju ponuda, uz dostavljeno punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Otvaranje finansijskog dela ponuda obaviće se nakon izvršenog pregleda tehničkog dela ponuda. Naručilac će svim ponuđačima koji su podneli ponude dostaviti obrazloženu Odluku o kvalifikovanosti ponuđača, kao i poziv kvalifikovanim ponuđačima da učestvuju u otvaranju finansijskih ponuda.

 

Javni poziv

 

Tenderska dokumentacija

 

Odluka o kvalifikovanosti ponuđača

 

Informacija o javnom otvaranju finansijskih ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Urgentno -prijemnog bloka sa pratećom infrastrukturom u VK „Vojna bolnica dr Vladan Đorđević“, u Nišu - objavljeni su 17. oktobra na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs , https://portal.ujn.gov.rs . 

 

Predmet javne nabavke:
usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Urgentno -prijemnog bloka sa pratećom infrastrukturom u VK „Vojna bolnica dr Vladan Đorđević“, u Nišu

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki :
Šifra: 71320000- Usluge tehničkog projektovanja

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u otvorenom postupku.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom izvršenja usluge, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs .

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Urgentno -prijemnog bloka sa pratećom infrastrukturom u VK „Vojna bolnica dr Vladan Đorđević“, u Nišu“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 18.11.2019. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 18.11.2019. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Marina Rakić, marina.rakic@obnova.gov.rs u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izvođenje radova na objektu Urgentno -prijemnog bloka sa pratećom infrastrukturom u VK „Vojna bolnica dr Vladan Đorđević“, u Nišu br. JNOP/4-2019/IP“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o obustavi postupka JN


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - usluge praćenja i izveštavanja o sprovođenju programa za unapređenje efikasnosti i održivosti infrastrukture od strane nezavisne verifikacione komisije - objavljeni su 17. oktobra na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs . 

 

Predmet javne nabavke: usluge praćenja i izveštavanja o sprovođenju programa za unapređenje efikasnosti i održivosti infrastrukture od strane nezavisne verifikacione komisije.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki :

71310000-4 Savetodavne tehničke i građevinske usluge;
71314300-5 Savetodavne usluge u vezi sa energetskom efikasnošću;
71311300-4 Savetodavne usluge u oblasti infrastrukturnih radova;
71340000-3 Usluge integrisanih inženjerskih usluga;

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke male vrednosti.

Kriterijum za dodelu ugovora:

Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge u odnosu na prijem pojedinačnog pismenog zahteva naručioca.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom izvršenja usluge, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma - žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs .

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluge praćenja i izveštavanja o sprovođenju programa za unapređenje efikasnosti i održivosti infrastrukture od strane nezavisne verifikacione komisije br. JNMV/4-2019/IP“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 25.10.2019. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 25.10.2019. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Snežana Popović, snezana.popovic@obnova.gov.rs, u vremenu od 8-16 časova. 

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge praćenja i izveštavanja o sprovođenju programa za unapređenje efikasnosti i održivosti infrastrukture od strane nezavisne verifikacione komisije br. JNMV/4-2019/IP“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.


Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Predmet javne nabavke je izvođenje Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji objekta neurologije, poliklinike i pedijatrije u KBC „Zemun“-II deo. Objekti KBC „Zemun“ koji su na predmet izvođenja dodatnih radova nalaze se na sledećim adresama:
Objekat neurologije KBC “Zemun”
Vrtlarska br.57
11070 Beograd, Srbija

Objekat poliklinike KBC “Zemun”
22. oktobra br.29
11070 Beograd, Srbija

Objekat pedijatrije KBC “Zemun”
Gundulićeva br.32
11070 Beograd, Srbija

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija za javnu nabavku Sanacija i adaptacija sale za fizičko, spoljnih terena i uklanjanje napuštenog objekta stare OŠ „Petar Vragolić“ u LJuboviji, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 8. novembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kliničkog centra Srbije za javnu nabavku rađevinski radovi na sanaciji objekta Klinike za infektivne i tropske bolesti „ Prof. dr Kosta Todorović“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 8. novembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kcs.ac.rs


 

Beograd, 12. jun 2019. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru” i namerava da deo sredstava iz ovih kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za podprojekat: Formiranje centara izvrsnosti u prioritetnim istraživačkim oblastima, energetici i energetskoj efikasnosti, zaštitu životne sredine i klimatske promene, nauci o materijalima i nanonauci, poljoprivredi i prehrani, biomedicini i informatici i komunikacionim tehnologijama i podprojekat: Izgradnja naučno-tehnoloških parkova u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015”), a skladu sa Zakonom o potvrđivanju finansijskog ugovora FI N. 25.497 (RS) između Evropske investicione banke i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 5/10) zaključenim dana 4. marta 2010. godine u Beogradu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet ,,Nabavka opreme za Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (ICEF) i Naučno-tehnološki park u Beogradu, Republika Srbija („Procurement of Equipment for Innovation Centre - School of Electrical Engineering – University of Belgrade (ICEF) and The Science Technology Park Belgrade, Serbia”), broj nabavke: IOP/25-2019/RD (IOP/25-2019/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci dobara koja obuhvata 2 lota:


Lot 1 – Oprema za Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (ICEF) – procenjena vrednost 668.000,00 EUR bez PDV


Lot 2 – Oprema za Naučno-tehnološki park u Beogradu (NTP Beograd) – procenjena vrednost 420.000,00 EUR bez PDV.


Mesto isporuke:


Za Lot 1: Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu d.o.o. (ICEF), Bulevar kralja Aleksandra br. 73, 11000 Beograd, Republika Srbija


Za Lot 2: Naučno-tehnološki park u Beogradu (NTP Beograd), Veljka Dugoševića br. 54, 11050 Beograd, Republika Srbija.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa ponuđačem čija ponuda bude proglašena ponudom sa najnižom ponuđenom cenom, usaglašenom i tehnički odgovarajućom ponudom, u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od septembra 2019. do januara 2020. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena usaglašenih i tehnički odgovarajućih ponuda". Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene. Ponuda sa najnižom ponuđenom cenom je najpovoljnija ponuda. Ova odredba važi za sve lotove.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponuda sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs .


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija, na engleskom jeziku, će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznosi i valuta finansijskog obezbeđenja ponuda su određeni po lotovima u valuti euro (EUR) i glase:


Lot 1 – Oprema za ICEF – 20.000 EUR
Lot 2 – Oprema za NTP Beograd – 15.000 EUR
Za ponuđače iz zemlje Naručioca: naplativo u valuti srpski dinar (RSD) po srednjem kursu NBS na dan naplate garancije.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 2. avgust 2019. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/25-2019/RD – „Nabavka opreme za Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (ICEF) i Naučno-tehnološki park u Beogradu, Republika Srbija, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, broj i naziv lota”, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima (po zahtevu podnetom od strane ponuđača).

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska br. 58, Prizemlje, Beograd, dana 2. avgusta 2019. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Lot 1 Tehnička specifikacija i Obrazac strukture cena za javnu nabavku broj IOP/25-2019/RD

 

Lot 2 Tehnička specifikacija i Obrazac strukture cena za javnu nabavku broj IOP/25-2019/RD

 

Pojašnjenje 1

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Građevinski radovi na obnovi i unapređenju objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti socijalne zaštite Dom "Veternik", objavljeni su na Portalu javnih nabavki 23. oktobra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kosjerić za javnu nabavku radova na izgradnji mosta preko reke Skrapež, u ul. Karađorđevoj u Kosjeriću , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 22. oktobra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kosjeric.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lajkovac za javnu nabavku Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta srednje škole „17 septembar“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 22. oktobra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lajkovac.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Pećinci za javnu nabavku - Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta Osnovne škole „Dušan Jerković Uča“ u naselju Karlovčić, Pećinci, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 21. oktobra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pecinci.org


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Bela Palanka za javnu nabavku Građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta Osnovne škole "Jovan Aranđelović" Crvena Reka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 18. oktobra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.belapalanka.org.rs


 

2. avgust 2018. - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Rekonstrukcija i nadogradnja Kliničko – bolničkog centra „Zemun“, Zemun – Beograd.


Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 1/12), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet “Izvođenje radova na rekonstrukciji obekata neurologije, poliklinike i pedijatrije u KBC “Zemun””, broj nabavke: OP/19-2018/RD.


Predmet javne nabavke je:
1. Rekonstrukciji objekta neurologije u KBC “Zemun”
2. Rekonstrukciji objekta poliklinike u KBC “Zemun”
3. Rekonstrukcija objekta pedijatrije u KBC “Zemun”.


Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45215000- radovi na izgradnji zgrada u funkciji zdravstvenih i socijalnih službi;
45300000- radovi na građevinskim instalacijama;
45400000- završni građevinski radovi.

 

Objekat Kliničko-bolničkog centra Zemun se nalazi u Ulici Vukova br. 9, 11070 Beograd, Srbija.

 

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

 

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od oktobra 2018. godine do marta 2019. godine.

 

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.

 

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 351.000.000,00 RSD bez PDV.

 

Rok za završetak svih radova je 180 (stoosamdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao izvođača radova.

 

Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.

 

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

 

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, kao i na Portalu javnih nabavki http://www.portal.ujn.gov.rs


Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 10.000.000 RSD i rokom važnosti 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 03. septembar 2018. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: “Izvođenje radova na rekonstrukciji obekata neurologije, poliklinike i pedijatrije u KBC “Zemun””, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

 

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

 

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd, dana 03. septembra 2018. godine u 13 časova.

 

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Lice za kontakt: Jelena Simić, e-mail, adresa: procurement.rd@pim.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda


Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o obilasku lokacije 

 

Pojašnjenje 1


Pojašnjenje 2


Dopuna konkursne dokumentacije

 

Dopuna konkursne dokumentacije 2

 

Dopuna konkursne dokumentacije 2 - 1

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

Pojašnjenje 5

 

Pojašnjenje 6

 

Pojašnjenje 7

 

Izmena konkursne dokumentacije


Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Odluka o izmeni ugovora

 

Odluka o izmeni ugovora

 

Odluka o izmeni ugovora


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Dimitrovgrad za javnu nabavku Izvođenje radova na sanaciji i termotehničkoj efikasnosti objekta gimnazije „Sveti Kirilo i Metodije“ u Dimitrovgradu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14. oktobra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.dimitrovgrad.rs


Belgrade, 14th October 2019 - The Republic of Serbia has received financing from the World Bank acting as administrator of Grant funds provided by Japan (Donor) in amount of USD 1 020 000,00 toward the cost of the Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

 

The consulting services (“the Services”) include preparation of technical documentation needed for construction/reconstruction of structural flood protection measures within the Požega Valley, within the present Flood Defended Areas and new ones (downstream to the Zapadna Morava River and upstream from the Požega City).


The Consultant shall define best technical solutions of the future flood protection system for the City of Požega, along the main rivers (Zapadna Morava, Skrapež, Moravica) and their torrential tributaries ( whole catchments), within the wider City area borders.


Within the scope of this assignment, the Consultant shall
(i) in Phase 1: perform investigation works and
(ii) in Phase 2: prepare Conceptual Solution with Hydrotechnical Study and Geodetic Survey Study


The consulting services include complex investigations and analyses needed to prepare geodetic, basic geological and geotechnical, hydrologic, hydraulic, spatial, legal, and other data for designs process.


The Consultant must be a company with a licence PO80G3 issued by Serbian Ministry of construction, transport and infrastructure. The Consultant shall provide the team that consists of a Team Leader, two Designers – Hydraulic and Construction Engineers, one Geodetic Surveying Engineer and one Geologist – Geotechnical Engineer.


It is expected that services start in November 2019 and must be ended by June 30, 2020.


The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Biljana Djokic, email: biljana.djokic@obnova.gov.rs
Maja Markovic, email: maja.markovic@obnova.gov.rs
Public Investment Management Office
Svetozara Markovica 42
Beograd
Phone: +381113620428

The Public Investment Management Office invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. 

 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 1, 2016, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.


Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.


A Consultant will be selected in accordance with the Consultant’s Qualification-based Selection (CQS) method set out in the Procurement Regulations.


Further information can be obtained at the address below during office hours from 09:00 to 15:00 hours.


Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below in person or by e-mail, by October 29, 2019.


Public Investment Management Office
Biljana Djokic
Procurement Specialist
Svetozara Markovica 42
Phone: +381113620428
E-mail:
To: biljana.djokic@obnova.gov.rs
Cc: maja.markovic@obnova.gov.rs

 

REOI - Conceptual solution Skrapez

 

Contract Award Notice


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - usluge stručnog osposobljavanja objavljeni su 24. jula na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs . 

 

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u otvorenom postupku.

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:


Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok za organizovanja podrške učesnicima obuke (mentoring) kojima je odobren kredit kod partnerske banke.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba.

Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba.
Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu i isti rok za organizovanja podrške učesnicima obuke (mentoring) kojima je odobren kredit kod partnerske banke.
Izvlačenje putem žreba Naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir.
Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Naručilac će sačiniti i dostaviti zapisnik o sprovedenom izvlačenju putem žreba.
Na žreb će biti pozvani svi ponuđači sa jednakim ponudama, a o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.rs.

Način podnošenja ponude i rok:


Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluge stručnog osposobljavanja br. JNOP/2-2019/IP. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 23.08.2019. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 23.08.2019. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:


Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt: Snežana Popović, snezana.popovic@obnova.gov.rs, u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:


Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluge stručnog osposobljavanja br. JNOP/2-2019/IP“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Pitanje i odgovor 1

 

Izmena konkursne dokumentacije

 

Izmena broj 1

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

Odluka o dodeli ugovora


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Aranđelovac za javnu nabavku građevinskih radova na regulaciji potoka Reslova, izgradnji mosta i saobraćajnice u opštini Aranđelovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 11. oktobra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.arandjelovac.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Veliko Gradište za javnu nabavku - Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta Doma zdravlja u Velikom Gradištu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 8. oktobra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://velikogradiste.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac za javnu nabavku - Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u okviru objekta Tehničke škole Despotovac i pratećih infrastrukturnih instalacija, po sistemu „ključ u ruke“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 1. oktobra 2019. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Loznica za javnu nabavku radova - Radovi na sanaciji puta -klizišta na k.p. 15192, 15188, 15187, 15186, 15202, 15201, 15200, 15198, 15199, 15228, 15197, 15182 K.O. Loznica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26. septembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.loznica.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Loznica za javnu nabavku radova - Adaptacija i rekonstrukcija započetog HGB i rekonstrukcija postojećeg PHGB na objektu Opšte bolnice Loznica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 25. septembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.loznica.rs


Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Formiranje centara izvrsnosti, Nabavka opreme za BioSense Institut u Novom Sadu, u skladu sa Vodičem za nabavku Evropske investicione banke.

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), a u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope F/P1739 dana 4. novembra 2011. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Nabavka opreme za BioSense Institut u Novom Sadu, broj nabavke IOP/22-2018/RD (IOP/22-2018/RD) i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci koja obuhvata 10 lotova, sa sledećim procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Laser Micro Pattern Generator – procenjena vrednost 158.000,00 EUR bez PDV
Lot 2 – Atmospheric Diagnostics – procenjena vrednost 156.500,00 EUR bez PDV
Lot 3 – Ellipsometer - procenjena vrednost 145.000,00 EUR bez PDV
Lot 4 – Material Characterization - procenjena vrednost 169.000,00 EUR bez PDV
Lot 5 – Surface Profiler - procenjena vrednost 69.000,00 EUR bez PDV
Lot 6 – Mask Aligner Upgrade - procenjena vrednost 53.500,00 EUR bez PDV
Lot 7 – Portable Mass Spectrometer - procenjena vrednost 45.000,00 EUR bez PDV
Lot 8 – Biosystems - procenjena vrednost 123.000,00 EUR bez PDV
Lot 9 – Electrical Measurements - procenjena vrednost 89.500,00 EUR bez PDV
Lot 10 – Sensor Fabrication and Characterization - procenjena vrednost 108.300,00 EUR bez PDV

Mesto isporuke: Institut za BioSense u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od marta 2019. do jula 2019. godine.

Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena", usaglašenih i tehnički odgovarajućim ponuda. Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.

Sva lica su pozvana da učestvuju.

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke

Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20. februar 2019. godine do 11 časova pre podne.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/22-2018/RD (IOP/22-2018/RD) – Nabavka opreme za BioSense Institut u Novom Sadu (Procurement of Equipment for BioSense Institute in Novi Sad, Serbia)”, broj i naziv lota na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 20. februara 2019. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka javne nabavke broj IOP/22-2018/RD

 

Javni poziv


Tenderska dokumentacija


Tehnička specifikacija


Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2 pdf

 

Pojašnjenje 2 

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

Pojašnjenje 5

 

Pojašnjenje 6

 

Izmena konkursne dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 7

 

Obaveštenje o podnetoj žalbi

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru i obustavi postupka javne nabavke


Obaveštenje o odluci Republičke komisije

 

Obaveštenje o obustavi postupka


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - usluga posredovanja u organizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu objavljeni su 21. avgusta na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs

 

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke male vrednosti.

Kriterijum za dodelu ugovora:
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:


Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja s tim da rok plaćanja ne može biti kraći od 15 niti duži od 45 dana.


Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti rok plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke putnih karata/rezervacije za hotelski smeštaj (ne duži od 24 sata) u odnosu na prijem pismenog zahteva naručioca.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom, istim rokom plaćanja i istim rokom rezervacije, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma- žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije


Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.rs.

Način podnošenja ponude i rok:


Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina br. 11 Beograd, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluga posredovanja u organizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu – br. JNMV/3-2019/IP. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 29.08.2019. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.
Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 29.08.2019. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:


Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:


Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Snežana Popović, 060/018-15-13, u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:


Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina br. 11 ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluga posredovanja u organizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu – br. JNMV/3-2019/IP, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoruBeograd, 28. maj 2019. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija Kliničkog centra „ Dr Dragiša Mišović-Dedinje“.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope F/P1739 dana 4. novembra 2011. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet Nabavka nameštaja za Klinički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ (Procurement of Furniture for Clinical Centre “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), broj nabavke: IOP/27-2019/RD (IOP/27-2019/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci nameštaja sa procenjenom vrednošću 390.000 evra.


Mesto isporuke: Klinički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje, Heroja Milana Tepića 1,11000 Beograd.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od avgusta 2019. do septembra 2019. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.
Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs .


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 22. jul 2019. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ IOP/27-2019/RD – Nabavka nameštaja za Klinički centar „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“ (Procurement of Furniture for Clinical Centre “Dr Dragiša Mišović -Dedinje”) na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 22. jula 2019. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

 

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

 

Tehnička specifikacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Petrovac na Mlavi za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na sanaciji i adaptaciji objekta paviljona Ustanove za odrasle i starije "Gvozden Jovančićević", Veliki Popovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 2. septembra 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.petrovacnamlavi.rs


 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 7) i člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015; U daljem tekstu: Zakon), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5. Zakona. 

 

Predmet javne nabavke je izvođenje Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji objekta neurologije, polikolinike i pedijatrije u KBC „Zemun“. Objekti KBC „Zemun“ koji su na predmet izvođenja dodatnih radova nalaze se na sledećim adresama:


Objekat neurologije KBC “Zemun”
Vrtlarska br.57
11070 Beograd, Srbija

Objekat poliklinike KBC “Zemun”
22. oktobra br.29
11070 Beograd, Srbija

Objekat pedijatrije KBC “Zemun”
Gundulićeva br.32
11070 Beograd, Srbija

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka


Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Odluka o izmeni ugovora


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Instituta za političke studije za javnu nabavku radova - Radovi na adaptaciji dela prostora poslovnog objekta Instituta za političke studije u ulici Kralja Milana br. 16, Beograd, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 30. avgusta 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ips.ac.rs


 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 7) i člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015; U daljem tekstu: Zakon), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5. Zakona.

 

Predmet javne nabavke je izvođenje dodatnih radova na sanaciji i adaptaciji pedijatrijskih ambulanti na nivou prvog sprata i hiruških ambulanti na nivou prizemlja i na rekonstrukciji amfitetara na objektu Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“, broj nabavke OP/14-2018/RD/PP-14.

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lajkovac za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta osnovne škole „Mile Dubljević“, izdvojeno odeljenje u Bajevcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26. avgusta 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lajkovac.org.rs


 

Belgrade, 31st July 2019 - The Republic of Serbia has received financing in amount of USD 1 020 000,00 from the Japan (“Donor”) that will be administered by the World Bank toward the cost of the Grant: “Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project”, and intends to apply part of the proceeds for consulting services to be procured under this project.

The scope of the assignment will include: preparation of TORs for Software Development of Disaster Risk Reduction Investment Planning (DRRIP) Platform, including e-learning component and technical specifications for Hardware and System Software for DRRIP Platform; monitoring and control of different contracts related to execution to Software Development of DRRIP Platform and Hardware and System Software for DRRIP Platform; preparation of reports and recommendations for contract implementation; work closely with the PIMO office and assist in implementation of the Grant.

It is expected that Consultant starts its work in August 2019 and to be engaged till June, 2020 for approximately 75 working days.
Required qualifications and skills: Master’s Degree in Electrical Engineering or Computer Science; At least seven (15) years of professional experience; Minimum 10 years of professional working experience in software design and development; Excellent oral and written communication skills in English; Research interest in the areas of risk management and ICT (with published articles/research papers in reputable sources) will be considered as an advantage.

The detailed Terms of Reference for all of the consulting services is posted on the website of the Public Investment Management Office at www.obnova.gov.rs .

The Public Investment Management Office (PIMO) now invites eligible Consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (scanned diplomas to be sent with CV).

The evaluation criteria for assignment:

• General qualifications (30 points)
• Adequacy for the Assignment (50 Points)
• Specific experience relevant for the assignment (20 Points)

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 3.16 and 3.17 of the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers – Procurement in Investment Project Financing Goods, World, Non-Consulting and Consulting Services, July 2016, revised November 2017 (“the Regulations”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

A Consultant will be selected in accordance with the Open Competitive Selection of Individual Consultants as set out in the Regulations.

Further information can be obtained at the address below during office hours 09:00 to 15:00 hours.

Expressions of interest (Cover Letter + CV) in English language must be delivered in a written form to the e-mail address below, by August 9, 2019, 12:00 hours, local time.

Public Investment Management Office
Attn: Biljana Djokic
E-mail: biljana.djokic1308@gmail.com
Cc: maja.markovic@obnova.gov.rs
Address: Nemanjina 11, Belgrade, Republic of Serbia
Phone : +381 11 3617-737

Terms of Reference

 

Contract Award Notice


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Rača za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta vrtića "Naša radost", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 19. avgusta 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.raca.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Valjeva za javnu nabavku radova - Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji, sanaciji i investicionom održavanju objekta zdravstvene zaštite - Dom zdravlja Valjevo kat.parc.br. 6586/1, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15. avgusta 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs


Beograd, 6. avgust 2019. godine - Na osnovu Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja, usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-7329/2019 od 18.07.2019. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisuje


JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE POSLOVNIH BANAKA U REALIZACIJI PROGRAMA PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLJAVANJA 

 

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja (u daljem tekstu: Program) sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) i uz stručnu podršku KFW-a.


Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa su 300.000.000,00 dinara. Od navedenih sredstava, 250.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa, dok je iznos od 50.000.000,00 dinara namenjen za troškove angažovanja Implementacionog partnera i sprovođenje programa obuke i mentoringa.


Ovim putem Kancelarija poziva sve zainteresovane banke da se prijave za učešće u realizaciji Programa.


Opšti cilj Programa
jeste podsticaj razvoja preduzetništva kroz objedinjenu podršku za osnivanje novih privrednih subjekata. Na taj način bi se stvorili uslovi za kreiranje održivog rasta i zapošljavanja.


Specifični ciljevi Programa su:


- Sistemska promocija mikro, malih i srednjih preduzeća u cilju poboljšanja mogućnosti samozapošljavanja
- Ostvarivanje ličnih prihoda
- Podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva 

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava


Zainteresovane banke dostavljaju original ili overene fotokopije sledećih dokumenata:
• popunjen Prilog 1;
• obrazac sa potpisom lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac).

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijava se predaje lično ili preporučeno poštom na adresu:


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima – pisarnica Uprave za zajedničke poslove
Nemanjina broj 22-26
11 000 Beograd
Rok za podnošenje prijava je 21.08.2019. godine.


Na internet strani Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima na adresi: www.obnova.gov.rs može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija za učešće u Programu, Prilog 1 kao i Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja, nacrt Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u sprovođenju Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja, Nacrt Ugovora o izdavanju garancije Nacrt Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Programa, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011 3617 584 ili putem e-majl adrese: kabinet@obnova.gov.rs

 

Tekst javnog poziva

 

Prilog 1

 

Zaključak Vlade o usvajanju Programa

 

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja

 

Nacrt ugovora o uređivanju međusobnih odnosa

 

Nacrt ugovora o izdavanju garancije

 

Nacrt ugovora o dodeli bespovratnih sredstava


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Pirota za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija dela korita kanala Tuština (Rogoz) od uliva Kavaka u Rogoz do mosta u ulici Hajduk Veljka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13. avgusta 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pirot.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Žagubica za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na vodotocima 2 reda – izvođenje hitnih sanacionih radova – zaštita naselja Medveđica i lokalne putne infrastrukture, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 7. avgusta 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.zagubica.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Vršca za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na izgradnji retenzije "Uljma", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 7. avgusta 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vrsac.com


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Surdulica za javnu nabavku radova - Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku, toplovoda i toplotnih podstanica u zdravstvenom centru Surdulica po sistemu „ključ u ruke“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26. jula 2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Rača za javnu nabavku - Rekonstrukciji objekta doma zdravlja „Miloje Hadžić Šule“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu opštine Rača dana 25.07.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.raca.rs


 

Belgrade, July 22, 2019

Project Title: Serbia National Disaster Risk Management Program Support for End to End Early Warning System Project
Source of Funding: TF GRANT NO. TF0A4344
Contract Ref: SRB-DRM-SH-SB-2019-21
Contract Name: Procurement of of smart board sets

Dear Sirs,

You are invited to submit your price quotation for:
1. Smart board sets – 18 pcs

Information on description, specifications and required quantities are attached in the Annex 1 (attached).

2. You must quote for all the items under this Invitation.

3. Your price quotation in the form attached may be submitted electronically (in PDF format) at the address below (paragraph 7) and shall consist of:
• Invitation to Quote
• Terms and Conditions of Supply
• Technical Specification
• Form of Quotation

4. The deadline for receipt of your quotation (s) by the Purchaser at the address indicated in Paragraph 6 is: August 2, 2019.

5. Your quotation should be accompanied by adequate technical documentation and catalogue(s) and other printed material or pertinent information (in English language) for each item quoted.

6. Your quotation(s) should be submitted as per the following instructions and in accordance with the attached Contract. The attached Terms and Conditions of Supply is an integral part of the Contract.

7. Further information can be obtained from address below:
Biljana Djokic
Procurement Specialist
Directorate for Water
Project Implementation Unit
Dr. Ivana Ribara 149/11
11070 Belgrade
Republic of Serbia
Fax: +381 (0) 11 6163 600
E-mail: biljana.djokic1308@gmail.com

Invitation to Quote - Procurement of smart board sets


 

 

Belgrade, July 22, 2019

 

Project Title: Serbia National Disaster Risk Management Program Support for End to End Early Warning System Project
Source of Funding: TF GRANT NO. TF0A4344
Contract Ref: SRB-DRM-SH-HYD-2019-20
Contract Name: Procurement of Hydrometeorological equipment for selected measuring stations

Dear Sirs,


1. You are invited to submit your price quotation for:
1. Automatic hydrological station (AHS) – 2 pcs
2. Automatic meteorological station (AMS) – 3 pcs

Information on description, specifications and required quantities are attached in the Annex 1.

2. You must quote for all the items under this Invitation.

3. Your price quotation in the form attached may be submitted electronically (in PDF format) at the address below (paragraph 7) and shall consist of:
• Invitation to Quote
• Terms and Conditions of Supply
• Technical Specification
• Form of Quotation

4. The deadline for receipt of your quotation (s) by the Purchaser at the address indicated in Paragraph 6 is: August 5, 2019.


5. Your quotation should be accompanied by adequate technical documentation and catalogue(s) and other printed material or pertinent information (in English language) for each item quoted.


6. Your quotation(s) should be submitted as per the following instructions and in accordance with the attached Contract. The attached Terms and Conditions of Supply is an integral part of the Contract.

(i) PRICES: The prices should be quoted in any Bank’s member country currency, but no more than three currencies for the Total Cost at final destination Belgrade, which includes all taxes, customs, duties, inland transportation and insurance, loading and unloading and VAT excluded.
• Place of destination is:

City of Čačak
32 000 Čačak

(ii) EVALUATION OF QUOTATIONS: Offers determined to be substantially responsive to the technical specifications will be evaluated by comparison of the total price at final destination as per paragraph 2 above to the RSD (Serbian dinar) based on the middle exchange rate published by the National Bank of Serbia on the date specified in Paragraph 4 of this Invitation to Quote.

In evaluating the quotations, the Purchaser will determine for bid the evaluated price by adjusting the price quotation by making any correction for any arithmetical errors as follows:
(a) where there is a discrepancy between amounts in figures and in words, the amount in words will govern;
(b) where is a discrepancy between the unit rate and the line item total resulting from multiplying the unit rate by the quantity, the unit rate as quoted will govern;
(c) if a Supplier refuses to accept the correction, his quotation will be rejected.

(iii) AWARD OF CONTRACT: The award will be made to the bidder offering the lowest evaluated price and that meets the required standards of technical and financial capabilities. The successful bidder will sign a Contract as per attached form of contract and terms and conditions of supply.
(iv) VALIDITY OF THE OFFER: Your quotation(s) should be valid for a period of forty five (45) days from the deadline for receipt of quotation(s) indicated in Paragraph 4 of this Invitation to Quote.

7. Further information can be obtained from address below:
Biljana Djokic
Procurement Specialist
Directorate for Water
Project Implementation Unit
Dr. Ivana Ribara 149/11
11070 Belgrade
Republic of Serbia
Fax: +381 (0) 11 6163 600
E-mail: biljana.djokic1308@gmail.com

 

Invitation to Quote - Procurement of Hydrometeorological equipment


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja za javnu nabavku - Izgradnja mosta kod Valjarevića, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu opštine Vrnjačka Banja dana 18.07.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja za javnu nabavku - Izgradnja mosta kod Cvetkovića, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu opštine Vrnjačka Banja dana 18.07.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja za javnu nabavku - Izgradnja mosta kod Đurovića, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu opštine Vrnjačka Banja dana 18.07.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Osečina za javnu nabavku - projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ''Braća Nedić'', toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ''ključ u ruke'', objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu opštine Osečina dana 27.06.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac za javnu nabavku - Građevinski radovi na rehabilitaciji objekata – propusta na deonici puta Bukovac - Panjevac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu opštine Despotovac dana 09.07.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj IOP/18-2018/RD/INP-12 - Nabavka dodatnih medicinskih uređaja za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo „Višegradska“ za: 

 

Partiju 1 – Oprema za intervencije i dijagnostiku,

Partiju 3 - Imidžing i

Partiju 4 - OR i ICU.

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac za javnu nabavku  - Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u okviru objekta Tehničke škole Despotovac i pratećih infrastrukturnih instalacija, po sistemu „ključ u ruke“, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu  opštine Despotovac dana 03.07.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija gradske opštine Zvezdara za javnu nabavku radova na adaptaciji/ energetskoj sanaciji objekta i dvorišta OŠ "1300 Kaplara", u ulici Pančina broj 1, Zvezdara, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu gradske opštine Zvezdara dana 03.07.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://zvezdara.rs/


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Subotice za javnu nabavku - rekonstrukcija i dogradnja objekta RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu grada Subotica dana 01.07.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.subotica.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Prijepolje za javnu nabavku radova - Projektovanje i izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mosta preko reke Lim u Prijepolju po sistemu „ključ u ruke", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu opštine Prijepolje dana 27.06.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://opstinaprijepolje.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Varvarin za javnu nabavku radova - građevinski radovi na rekonstrukciji i adaptaciji OŠ,,Sveti Sava'' u Bačini, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu opštine Varvarin dana 27.06.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://varvarin.org.rs


Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru”. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao implementacioni partner na Projektu, namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Izgradnja novog bloka Instituta za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje”, u skladu sa Smernicama za nabavku dobara, radova i usluga Banke za razvoj Saveta Evrope (Septembar 2011).


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015”), a skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS” – Međunarodni ugovori”, broj 1/12) zaključenog dana 4. novembra 2011. godine u Parizu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke radova čiji je predmet: Izgradnja novog bloka Instituta za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje”, broj nabavke IOP/24-2018/RD (IOP/24-2018/RD) i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.


Procenjena vrednost nabavke je 18.900.000 EUR bez PDV.


Očekivani datum početka radova je mart 2019. godine.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 Građevinski radovi


Kratak opis radova:

Novi objekat sa podzemnim garažama, prizemljem, 3 sprata je lociran sa zadnje strane postojećeg u pravcu jugo-zapada i predviđeno je da se nakon izgradnje i rekonstrukcije oni povežu u jedinstvenu funkcionalnu celinu.


Uslov za sprovođenje projekta je neometan rad postojećeg objekta tokom izgradnje nove zgrade. Bruto građevinska površina novog objekta je 13.858 kvadratnih metara. Novi objekat tehničkog bloka je površine 100 kvadratnih metara.

Izgradnja novog objekta sa pripadajućim delom parternog uređenja je prva faza realizacije projekta i obuhvata sve radove na kompleksu i na postojećem objektu koji su neophodni za dovođenje u funkciju novog, odnosno funkiconisanje postojećeg objekta u privremenim, gradilišnim uslovima.


Pored gore navedenog, u okviru ovog tendera su uključeni određeni građevinski radovi na spoljnoj infrastukturi obližnjeg krila “A” Bolnice “Dragiša Mišović”.

Sadržaj:

Izmeštanjem iz neuslovnih prostora postojećeg objekta u novi, odeljenja poliklinike, trasfuzije, laboratorije administrativno upravne službe i izmeštanjem OP bloka kardiohirurgije sa drugog sprata, stvoreni su uslovi za


-povećanje kapaciteta službi vaskularne hirurgije i kardiologije,
-proširenje dijatnostike u službama vaskularne hirurgije i kardiologije
-formiranje hitnog prijema i sektora za edukaciju i istraživanja

U novom objektu su predviđene zajedničke medicinske službe (laboratorija, transfuzija, centralna specijalizacija), tehničke prostorije (trafostanica, kotlarnica, priprema vode, hidropostrojenje, čileri, podstanica medcinskih gasova, pregrada medicinskog otpada...), zajedničke prostorije osoblja (garderobe, restoran), prostori za prijem i evakuaciju i administrativno upravna služba.

Radovi na spoljnoj infrastukturi krila A bolnice Dragiša Mišović uključuju u najvećoj meri instalacije: termotehnika, elektro (slaba i jaka struja), vodovod i kanalizacija, medicinski gasovi i telekomunikacioni kablovi.

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Ugovor će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke.

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od marta 2019. do septembra 2020. godine (isključujući Period za izveštavanje o nedostacima).


Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.


Pravo da učestvuju u ovom međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri. Ponuđači su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za učešće, na način na koji je to propisano Konkursnom dokumentacijom.

Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova određeni su Konkursnom dokumentacijom.


Dodatne informacije o nabavci, mogu se dobiti od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd, putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Konkursna dokumentacija je dostupna na engleskom jeziku, osim dokumentacije koja predstavlja Projekat za izvođenje, koja je data na srpskom jeziku.

Konkursna dokumentacija će biti dostupna za preuzimanje svakom zainteresovanom licu putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Sve ponude moraju da sadrže Tendersku garanciju banke u iznosu od 500.000 Evra naplativo u valuti srpski dinar (RSD) po srednjem kursu NBS na dan naplate garancije. Tenderska garancija banke mora da bude važeća najmanje trideset (30) dana nakon isteka roka važnosti Ponude.

Tenderska garancija banke, kao i garancija avansnog plaćanja i garancija za dobro izvršenje posla koje je izabrani ponuđač obavezan da dostavi nakon zaključenja ugovora, moraju, da budu potvrđene od strane domaće banke, odnosno izvođač će biti obavezan da uz garancije strane banke obezbedi i supergarancije (kontragarancije) domaće banke.

Sve bankarske garancije moraju biti neopozive, bez prigovora, bezuslovne i plative na prvi poziv.

Period važnosti ponuda je najmanje 120 kalendarskih dana od dana koji je krajnji rok za podnošenje ponuda.

Naručilac će organizovati predtenderski sastanak i posetu lokaciji o čemu će sva zainteresovana lica biti blagovremeno obaveštena pisanim putem i to objavljivanjem obaveštenja putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement and https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .

Ponude moraju da budu dostavljene u kancelariju koja se nalazi na sledećoj adresi, ne kasnije od 14. februara 2019. godine u 11.00 časova:

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima,
ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
11000 Beograd
Republika Srbija.

Ponude se daju u skladu sa procedurom „dve koverte”, pri kojoj se i tehničke i finansijske ponude podnose zajedno, ali u odvojenim kovertama. Tehničke ponude se prve otvaraju i evaluiraju u pogledu saobraznosti. Potom se otvaraju finansijske koverte samo tehnički podobnih ponuda.

Ponude moraju da budu dostavljene u zapečaćenoj koverti sa sledećim naznakama: ,,Ponuda za javnu nabavku: Izgradnja novog bloka Instituta za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje”, broj nabavke IOP/24-2018/RD (IOP/24-2018/RD)” lično ili putem pošte na gorepomenutoj adresi najkasnije do 14. februara 2019. godine do 11:00 časova.

Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno.


Otvaranje tehničkog dela ponuda će se obaviti istoga dana, 14. februara 2019. godine u 13:00 časova na adresi: ul. Krunska 58, Beograd u prisustvu predstavnika onih ponuđača koji se odluče da prisustvuju otvaranju ponuda, uz dostavljeno punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Otvaranje finansijskog dela ponuda obaviće se nakon izvršenog pregleda tehničkog dela ponuda. Naručilac će svim ponuđačima koji su podneli ponude dostaviti obrazloženu Odluku o kvalifikovanosti ponuđača, kao i poziv kvalifikovanim ponuđačima da učestvuju u otvaranju finansijskih ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Tenderska dokumentacija

 

Tehnička specifikacija

 

Obaveštenje o obilasku lokacije

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Izmena pojašnjenja 2

 

Izmena poziva za podnošenje ponuda

 

Izmena br.1 Tenderske dokumentacije

 

Tehnička specifikacija br.2

 

Odluka o kvalifikovanosti ponuđača

 

Informacija o javnom otvaranju finansijskih ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Koceljeva za javnu nabavku radova - rekonstrukcija i dogradnji OŠ "Mića Stanojlović"u Koceljevi, IO u LJuticama, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 14.06.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Stara Pazova za javnu nabavku radova - rekonstrukcija i izgradnja Osnovne škole "Vera Miščević" u Belegišu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova dana 04.06.2019. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.starapazova.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kuršumlija za javnu nabavku - građevinski radovi na realizaciji projekta Elaborat regulacija vodotoka  drugog reda  u opštini Kuršumliji  - I faza, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 27.05.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kursumlija.org


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Čačka - za javnu nabavku radovi na sanaciji objekta OŠ "Ratko Mitrović", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 23.05.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.cacak.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Vranja - za javnu nabavku izvođenje radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole „Radoje Domanović“, sa primenom mera energetske efikasnosti, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 17.05.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vranje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija gradske opštine Grocka - za javnu nabavku građevinski radovi na sanaciji vodotoka Jezerac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 17.05.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.grocka.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku građevinski radovi na na rekonstrukciji atmosferske kanalizacije u MZ "Rosulja", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 17.05.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vlasotince.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku građevinski radovi na regulaciji vodotokova drugog reda - prva faza, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13.05.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vlasotince.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac - za javnu nabavku građevinski radovi na rehabilitaciji objekata – propusta na deonici puta Bukovac - Panjevac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13.05.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


 

Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci konsultantske usluge: Izrada izveštaja o zatečenom stanju objekta “Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije” za potrebe ozakonjenja, broj nabavke: NP/26-2019/RD (NP/26-2019/RD) u pregovaračkom postupku bez objavljivanja, shodno članu 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15), i pravilima o izboru postupka nabavke opisanim u Vodiču za nabavke Evropske investicione Banke, odeljak br. 4.2.2. koji propisuje da u slučaju kada je procenjena vrednost ugovora ispod 50.000 EUR, Banka može prihvatiti ugovor iz pregovora samo sa jednom firmom ili pojedincem kako bi se ubrzao postupak pripreme ili implementacije projekta, sprovedenom u okviru projekta: Revitalizacija istraživanja i razvoja u javnom sektoru, potprojekat: Poboljšanje naučne infrastrukture iz domena medicinskih nauka kroz nabavku nove kapitalne opreme, adaptaciju postojećih i/ili izgradnju novih kapaciteta za potrebe Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije, a po Zahtevu za ponudu od 12. februara 2019. godine, sledećem ponuđaču:

 

„Teming electrotechnology“ d.o.o. Niš, ul. Cara Dušana br. 90, 18000 Niš, po ukupnoj ponuđenoj ceni od 1.969.500,00 RSD bez PDV i jediničnoj ceni od 3.030,00 RSD bez PDV.

 

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Rača - za javnu nabavku radova rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pijaće vode, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 06.05.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.raca.rs

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Trgovište - za javnu nabavku radovi na izgradnji potpornih zidova Kozji Dol, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 30.04.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.trgoviste.rs

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Boljevac - za javnu nabavku građevinskih radova na sanaciji mosta preko potoka u selu Valakonje - ponovljen drugi postupak, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 30.04.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.boljevac.org.rs


 

22. januar 2019. - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope F/P1739 dana 4.novembra 2011. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet Nabavka medicinskih uređaja za Urgentni centar – Klinički centar Srbije (Procurement of Medical equipment for Emergency Centre-Clinical Centre of Serbia), broj nabavke: IOP/23-2018/RD (IOP/23-2018/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicisnke opreme sa procenjenom vrednošću 730.000 evra

 

Mesto isporuke: Urgentni centar- Klinički centar Srbije, Pasterova 2,11000 Beograd

 

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

 

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od aprila 2019. do juna 2019. godine.

 

Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.

 

Sva lica su pozvana da učestvuju.

 

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

 

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 15. mart 2019. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ IOP/23-2018/RD – Nabavka medicinskih uređaja za Urgentni centar – Klinički centar Srbije (Procurement of Medical equipment for Emergency Centre-Clinical Centre of Serbia)” na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 15. marta 2019. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Tenderska dokumentacija


Tehnička specifikacija

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 7) i člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015; U daljem tekstu: Zakon), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

Predmet javne nabavke je izvođenje dodatnih radova na sanaciji krova, sanaciji fasade i zameni prozora na delu objekta adaptaciji i rekonstrukciji dela tavanskog prostora u lekarske sobe i rekonstrukciji amfitetra na objektu Urgentnog centra KCS-II deo, broj nabavke: OP/9-2018/RD/PP-13. 

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Bela Palanka - za javnu nabavku građevinski radovi na antierozionom uređenju sliva Mokranske reke, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.04.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.belapalanka.org.rs


Austrijska Razvojna Agencija objavila je Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za nabavku radova na rekonstrukciji kanala Kupinac i 6 crpnih stanica u Obrenovcu i Surčinu.

Sve neophodne informacije možete dobili na stranici https://schramm-oehler.vergabeportal.at

 

Ukoliko imate problema sa preuzimanjem dokumentacije istu možete zatražiti i putem elektronske adrese rfpi@schramm-oehler.at 

 

Osoba za kontakt/Dodatne informacije: Schramm Öhler Rechtsanwälte, e-mail: rfpi@schramm-oehler.at, tel: +43 1 409 76 09

Datum za podnošenje ponuda: Ponedeljak, 27. maj 2019. godine do 17 časova. 

 

Poziv za podnošenje ponuda

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - usluge tehničkog projektovanja objavljeni su 14. marta na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs .

 

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke male vrednosti.

Kriterijum za dodelu ugovora: 
Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja s tim da rok plaćanja ne može biti kraći od 15 niti duži od 45 dana.


Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti rok plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge (ne duži od 45 kalendarskih dana) u odnosu na prijem pojedinačnog pismenog zahteva naručioca i dostavljanja projektnog zadatka i svih podloga.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom, istim rokom plaćanja i istim rokom, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma- žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije


Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: https://obnova.gov.rs .

Način podnošenja ponude i rok:


Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluga tehničkog projektovanja br. JNMV/1-2019/IP-1. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 22.03.2019. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 22.03.2019. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:


Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:


Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:


Snežana Popović, 060/018-15-13, u vremenu od 8-16 časova

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:


Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluga tehničkog projektovanja – br. JNMV/1-2019/IP-1“, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Pojašnjenje

 

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Babušnica - za javnu nabavku radova na adaptaciji i sanaciji magistralnog vodovoda LJuberađa – Veliko Bonjince ( faza 1 i 2 ), objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 08.04.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.babusnica.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Požega za javnu nabavku rekonstrukcija mosta u Rečicama, 200m uzvodno od Šukine vodenice na katastarskoj parceli broj 1658 K.O. Rečice, objavljeni su dana 08.04.2019. godine na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pozega.org.rs/


 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Požega za javnu nabavku rekonstrukcija mosta u Rečicama, kod Šukine vodenice na katastarskoj parceli broj 1658 K.O. Rečice, objavljeni su dana 08.04.2019. godine na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pozega.org.rs

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ražanj - za javnu nabavku građevinskih radova na regulaciji dela rečnog korita Srednje reke u Smilovcu lociranog na katastarskim parcelama broj 5860 i 3143/1 obe KO Smilovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 01.04.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sajt.razanj.org


Izvođenje radova na sanaciji krova, sanaciji fasade i zameni prozora na delu objekta, adaptaciji i rekonstrukciji dela tavanskog prostora u lekarske sobe i rekonstrukciji amfiteatra na objektu Urgentnog centra KCS, broj nabavke: OP/9-2018/RD

 

Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Vlada Republike Srbije, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Ul. Nemanjina br. 11, https://www.obnova.gov.rs

Vrsta naručioca: organi državne uprave

Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija „Urgentnog centra“ Kliničkog centra Srbije.

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 1/12), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Izvođenje radova na sanaciji krova, sanaciji fasade i zameni prozora na delu objekta adaptaciji i rekonstrukciji dela tavanskog prostora u lekarske sobe i rekonstrukciji amfiteatra na objektu Urgentnog centra KCS“, broj nabavke: OP/9-2018/RD.

Predmet javne nabavke je:


1. Sanacija krovnog pokrivača nad celokupnom površinom objekta Urgentnog centra KCS
2. Sanacija fasade i zamena prozora na delu objketa
3. Adaptacija i rekonstrukcija dela tavanskog prostora u lekarske sobe
4. Rekonstrukcija zgrade amfitetra


Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:


45215000- radovi na izgradnji zgrada u funkciji zdravstvenih i socijalnih službi;
45300000- radovi na građevinskim instalacijama;
45400000- završni građevinski radovi.

Objekat Urgentnog centra - Klinički centar Srbije se nalazi u ulici Pasterovoj br. 2, 11000 Beograd, Srbija.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od maja 2018. do oktobra 2018. godine.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 219.900.000,00 RSD bez PDV.

Rok za završetak svih radova je 150 (stopedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, kao i na Portalu javnih nabavki https://www.portal.ujn.gov.rs

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 10.000.000 RSD i rokom važnosti 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 9. mart 2018. godine do 11 časova pre podne.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Izvođenje radova na sanaciji krova, sanaciji fasade i zameni prozora na delu objekta, adaptaciji i rekonstrukciji dela tavanskog prostora u lekarske sobe i rekonstrukciji amfiteatra na objektu Urgentnog centra KCS”, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd, dana 9. marta 2018. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda. Lice za kontakt: Jelena Simić, e-mail adresa: procurement.rd@pim.gov.rs

KONKURSNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE

 

OBAVEŠTENJE

 

POJAŠNJENJE 1

 

POJAŠNJENJE 2

 

POJAŠNJENJE 3

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BR. 1


POJAŠNJENJE 4

 

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BR. 2

 

IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA


POJAŠNJENJE 5

 

POJAŠNJENJE 6


POJAŠNJENJE 7


POJAŠNJENJE 8


POJAŠNJENJE 9


POJAŠNJENJE 10

 

POJAŠNJENJE 11


POJAŠNJENJE 12

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BR.3


POJAŠNJENJE 13


POJAŠNJENJE 14


POJAŠNJENJE 15


POJAŠNJENJE 16

 

POJAŠNJENJE 17

 

POJAŠNJENJE 18


POJAŠNJENJE 19

 

POJAŠNJENJE 20


POJAŠNJENJE 21

 

POJAŠNJENJE 22

 

POJAŠNJENJE 23


POJAŠNJENJE 24

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O IZMENI UGOVORA 1 


ODLUKA O IZMENI UGOVORA 2

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac - za javnu nabavku izgradnje drumskog mosta preko reke Resave na opštinskom putu O-27 u Strmostenu, na kp br. 1206 KO Strmosten, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 20.03.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice objavljeni su 11.  februara na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs

 

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci dobara u postupku javne nabavke male vrednosti.

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom:
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je. ponudio duži rok plaćanja.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji raspolaže većim brojem maloprodajnih objekata (benzinskih stanica) na teritoriji Republike Srbije.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: www.obnova.gov.rs.

Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati- ponuda za javnu nabavku dobara- nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice br. JNMV/2-2019/IP. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 19.02.2019. godine do 10,00 časova.

Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.
Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 19.02.2019. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica broj 58, Beograd.

 

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:
Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:
Ivana Milosavljević, telefon: 064/877-00-19, u vremenu od 8-16 časova.

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:
Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom- „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku dobara- nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice br. JNMV/2-2019/IP, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda


Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja - za javnu nabavku radova na izgradnji mosta, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 06.03.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja - za javnu nabavku radova na vodovodu Vrući izvori I i II, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 06.03.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Mionica - za javnu nabavku radova - Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i rekonstrukcija kotlarnice na drvnu sečku u okviru objekta Osnovne škole „Milan Rakić“ Mionica i pratećih infrastrukturnih instalacija, po sistemu „ključ u ruke“ objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 5.03.2019. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.mionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Plandište - za javnu nabavku radova - rekonstrukciji objekta Osnovne škole "Dositej Obradović" - odeljenje u Velikom Gaju objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 20.02.2019. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://plandiste-opstina.rs


Austrijska Razvojna Agencija objavila je Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za nabavku nadzora nad izvođenjem radova na rehabilitaciji infrastrukture za odbranu od poplava i u Surčinu, Obrenovcu i Svilajncu.

Sve neophodne informacije možete dobili na stranici https://schramm-oehler.vergabeportal.at

 

Ukoliko imate problema sa preuzimanjem dokumentacije istu možete zatražiti i putem elektronske adrese rfpi@schamm-oehler.at

 

Osoba za kontakt/Dodatne informacije: : Schramm Öhler Rechtsanwälte, e-mail: rfpi@schramm-oehler.at, tel: +43 1 409 76 09

 

Datum za podnošenje ponuda: Ponedeljak, 8. april 2019 do 17 časova. 

 

Poziv za podnošenje ponuda

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Stara Pazova - za javnu nabavku radova - rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole „Nikola Tesla“ u Novim Banovcima objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 11.02.2019. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.starapazova.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - usluge tehničkog projektovanja objavljeni su 29. januara na internet stranici Kancelarije i Portalu javnih nabavki https://portal.ujn.gov.rs

 

 

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke male vrednosti.

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom: Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja s tim da rok plaćanja ne može biti kraći od 15 niti duži od 45 dana.


Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti rok plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvršenja usluge (ne duži od 45 kalendarskih dana) u odnosu na prijem pojedinačnog pismenog zahteva naručioca i dostavljanja projektnog zadatka i svih podloga.


Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom, istim rokom plaćanja i istim rokom, naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora primenom rezervnog elementa kriterijuma- žrebanjem. Ukoliko se javi potreba za primenom ovog elementa kriterijuma, naručilac će pozvati sve ponuđače da prisustvuju žrebanju, na koji način će obezbediti javnost i transparentnost u postupku javne nabavke i o istom će biti sačinjen zapisnik. Žrebanje će se obaviti i u situaciji kada samo jedan ponuđač prisustvuje žrebanju.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije


Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs

 

Način podnošenja ponude i rok:


Ponuđač podnosi ponudu, sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, zatvorenu tako da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara, neposredno ili putem pošte na adresu naručioca: Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sa obaveznom naznakom na licu koverte: "Ne otvarati - ponuda za javnu nabavku usluga tehničkog projektovanja br. JNMV/1-2019/IP. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.


Rok za podnošenje ponuda je 06.02.2019. godine do 10,00 časova.


Ponude koje naručilac primi nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenim.


Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 06.02.2019. godine u 12,00 časova, u prostorijama naručioca: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Krunska ulica br. 58, Beograd.


Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:


Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda mogu imati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da svojstvo ovlašćenog predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i pečatom overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku pre početka postupka otvaranja ponuda.


Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:


Odluka o dodeli ugovora u postupku predmetne javne nabavke biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:


Snežana Popović, 060/018-15-13, u vremenu od 8-16 časova.

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja:


Ponuđač može, u pismenom obliku, na adresu Naručioca - Nemanjina broj 22-26 Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove- Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ili putem e-mail-a: kabinet@obnova.gov.rs sa naznakom - „Dodatne informacije/pojašnjenja za Komisiju za javnu nabavku usluga tehničkog projektovanja – br. JNMV/1-2019/IP, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno.

 

Poziv za podnošenje ponuda


Konkursna dokumentacija

 

Odluka o obustavi postupka

 

Obaveštenje o obustavi postupka


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opština Knjaževac za javnu nabavku radova na regulaciji Živulićinskog potoka, objavljeni su dana 06.02.2019. godine na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://knjazevac.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opština Novi Kneževac za javnu nabavku radova Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Banatskom Aranđelovu, objavljeni su dana 01.02.2019. godine na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://noviknezevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opština Temerin za javnu nabavku radova Osnovne škole „Danilo Zelenović“ u Sirigu, objavljeni su dana 31.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.temerin.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opština Temerin za javnu nabavku radova Osnovne škole „Kokai Imre“ u Temerinu, objavljeni su dana 31.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.temerin.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opština Arilje za javnu nabavku radova na izgradnji obaloutvrde vodotoka Kotoljevac, objavljeni su dana 30.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs

https://arilje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opština Arilje za javnu nabavku radova na izgradnji obaloutvrde vodotoka Mirotin, objavljeni su dana 30.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://arilje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opština Kraljevo za javnu nabavku radova na rekonstrukciji i dogradnji objekta Zdravstvene ambulante Ribnica u Kraljevu, objavljeni su dana 29.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opština Ivanjica za javnu nabavku radova na sanaciji klizišta u Šumljanskoj ulici u Ivanjici, objavljeni su dana 28.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opština Ivanjica za javnu nabavku radova na izgradnji objekta na uređenju vodotoka Savića potoka u Ivanjici, objavljeni su dana 28.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Aleksandrovac za javnu nabavku radova na sanaciji objekta zgrade osnovne škole ''Aca Aleksić'' u selu Ploča, opština Aleksandrovac, na kp.br. 2412/3 KO Ploča, objavljeni su dana 23.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.aleksandrovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Beograda za javnu nabavku radova na izgradnji objekta osnovne škole – izdvojenog odeljenja OŠ „Nikola Tesla“ u naselju Leštane, objavljeni su dana 22.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki.


https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mionica za javnu nabavku radova na rekonstrukciji i adaptaciji kompleksa Osnovne škole „Milan Rakić“ Mionica, objavljeni su dana 11.01. 2018. godine na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.mionica.rs


5. oktobar 2018 -  Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope F/P1739 dana 4.novembra 2011. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet Nabavka medicinskih uređaja za Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ (Procurement of Medical Devices for Institute for Cardiovascular Diseases „Dedinje“ ), broj nabavke: IOP/21-2018/RD (IOP/18-2018/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicisnke opreme sa procenjenom vrednošću 625.260 evra.


Mesto isporuke: Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Heroja Tepića 1, 11000 Beograd


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.
Realizacija ugovora se očekuje u periodu od januara 2019. do marta 2019. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.

 

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

 

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke

Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 26. novembar 2018. godine do 11 časova pre podne.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ IOP/21-2018/RD – Nabavka medicinskih uređaja za Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, (Procurement of Medical Devices for the Institute for Cardiovascular Diseases „Dedinje”)”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 26. novembra 2018. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.


Tenderska dokumentacija


Tehnička specifikacija

 

Pojašnjenje 1

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

Odluka o dodeli ugovora


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Gornji Milanovac za javnu nabavku radova na Energetskoj sanaciji i adaptaciji OŠ “Momčilo Nastasijević”, ul. Lole Ribara broj 3 u Gornjem Milanovcu, objavljeni su dana 17.12.2018. godine na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Broj: IOP/12-2018/RD/NP-10 - Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za neurohirurgiju- Klinički centar Srbije, Lot 4 – Stereostaksični ram.

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Broj: IOP/18-2018/RD/NP-11 - Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo ,,Višegradska“ – Klinički centar Srbije, Lot 2 – Pomoćna bolnička i medicinska oprema.

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Obaveštenje o zaključenom ugovoru, br.IOP/5-2017/RD/INP-4 - Nabavka dodatne medicinske dijagnostičke opreme za Kliničko-bolnički centar ,,Zemun″.

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Obaveštenje o zaključenom ugovoru, broj nabavke IOP/11-2017/RD/INP-5 - Nabavka medicinskih uređaja za Univerzitetsku dečju kliniku ,,Tiršova″ za Lot 6 – ICT, UPS i bekap infrastruktura.

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

11. jul 2018 - Vrši se izmena Poziva za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet nabavka sledećih konsultantskih usluga: Izrada studije izvodljivosti za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, broj nabavke IOP/16-2018/UCH (IOP/16-2018/UCH) objavljenog dana 13. juna 2018 godine u Službenom listu Evropske unije, na Portalu javnih nabavki i internet strani naručioca, u delu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje ponuda i datum otvaranja tehničkog dela ponuda, utoliko što se produžava rok za podnošenje ponuda, tako da deo koji se sada menja glasi:

 

"Krajnji rok za podnošenje ponuda je 31. jul 2018. godine do 11 časova pre podne."

 

"Otvaranje tehničkog dela ponuda će se obaviti istoga dana, 31. jula 2018. godine u 13:00 časova na adresi: ul. Krunska 58, Beograd u prisustvu predstavnika onih ponuđača koji se odluče da prisustvuju otvaranju ponuda, uz dostavljeno punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda. "

 

U ostalom delu, Poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet nabavka sledećih konsultantskih usluga: Izrada studije izvodljivosti za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, broj nabavke IOP/16-2018/UCH (IOP/16-2018/UCH), ostaje nepromenjen.

 

13. jun 2018 - Republika Srbija je zaključila Sporazum o bespovratnoj finansijskoj pomoći između Republike Srbije i Razvojne banke Sveta Evrope SIGA: SIGA-3-TA-SRB BSE: FIP 17954 za finansiranje projekta „Univerzitetska dečja klinika u Beogradu“ i namerava da deo sredstava obezbeđenih ovim sporazumom iskoristi za plaćanja po ugovoru za koji se raspisuje ovaj poziv za podnošenje ponuda.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2) a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), Smernica za nabavku dobara, radova i usluga Razvojne banke Sveta Evrope (Septembar 2011), a u skladu sa Sporazumom o bespovratnoj finansijskoj pomoći između Republike Srbije i Razvojne banke Sveta Evrope SIGA: SIGA-3-TA-SRB BSE: FIP 17954 zaključenim dana 31. januara 2018. godine u Beogradu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet nabavka sledećih konsultantskih usluga: Izrada studije izvodljivosti za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, broj nabavke IOP/16-2018/UCH (IOP/16-2018/UCH) i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom (Odeljak 7 Tenderske dokumentacije).


Pravo da učestvuju u ovom međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri.


Procenjena vrednost nabavke je 250.000 EUR bez PDV.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Očekivani datum početka ugovora je septembar 2018. godine.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79314000 Izrada studije izvodljivosti

Kriterijum za ocenu i izbor najpovoljnije ponude je Izbor na osnovu kvaliteta i u formatu Pojednostavljene Tehničke Ponude (PTP), što je detaljno opisano konkursnom dokumentacijom, u skladu sa odredbama Smernica za nabavku dobara, radova i usluga Razvojne banke Sveta Evrope (Septembar 2011) koje se mogu naći na internet stranici https://coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelines_LJhjgEt.pdf


Konkursna dokumentacija uključuje sledeća dokumenta:


Odeljak 1 – Poziv za podnošenje ponude
Odeljak 2 – Uputstvo konsultantima sa Podacima
Odeljak 3 – Tehnička ponuda (PTP) – Standardni obrasci
Odeljak 4 – Finansijska ponuda
Odeljak 5 – Zemlje koje ispunjavaju uslove
Odeljak 6 – Prevara i korupcija
Odeljak 7 – Obim usluga
Odeljak 8 – Standardna forma ugovora (Lump-Sum)

Dodatne informacije o nabavci, mogu se dobiti od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd, putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Ponuđači su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za učešće, na način na koji je to propisano Konkursnom dokumentacijom.

Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova određeni su Konkursnom dokumentacijom.


Konkursna dokumentacija će biti dostupna za preuzimanje svakom zainteresovanom licu, na engleskom jeziku, putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv, u iznosu i valuti od 10.000 evra. Za domaće ponuđače: naplativo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan naplate garancije.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/16-2018/UCH (IOP/16-2018/UCH) - Nabavka usluga izrada studije izvodljivosti za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike u Beogradu”, na adresu: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno.


Ponude treba da sadrže sledeće:


Prva unutrašnja koverta sa tehničkom ponudom,
Druga unutrašnja koverta sa finansijskom ponudom
na način na koji je to propisano Konkursnom dokumentacijom.

Tehničke ponude se otvaraju prve i ocenjuju.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

U slučaju dodatnih usluga (u vidu ponavljanja sličnih usluga poverenih prvobitnom ugovaraču), Naručilac najavljuje mogućnost primene pregovaračkog postupka za dodatne usluge neophodne za realizaciju projekta, kao i za pripadajuće procenjene troškove.

Konsultant kome bude dodeljen ugovor neće moći da učestvuje, ni u kom obliku, u postupku za izbor izvođača radova za projektovanje, izgradnju i održavanje nove zgrade Univerzitetske dečje klinike u Beogradu.

 

Javni poziv

 

Tenderska dokumentacija

 

Izmena poziva za podnošenje ponuda

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Pojašnjenje 1

 

Izmena tenderske dokumentacije 2

 

Pojašnjenje 2

 

Pojašnjenje 3

 

Pojašnjenje 4

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Gradske opštine Barajevo za javnu nabavku na sanaciji propusta na Suvoj reci i mosta na reci Marici u Vraniću, objavljeni su dana 15.11.2018. godine na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.barajevo.org.rs


 

25. april 2018. - Republika Srbija je zaključila ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Naučno-tehnološki park u Nišu, Izvođenje radova na izgradnji nove zgrade, u skladu sa Vodičem za nabavku Evropske investicione banke.

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), a skladu sa Zakonom o potvrđivanju finansijskog ugovora FI N. 25.497 (RS) između Evropske investicione banke i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 5/10) zaključenim dana 4. marta 2010. godine u Beogradu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet: Naučno-tehnološki park u Nišu, Izvođenje radova na izgradnji nove zgrade, broj nabavke IOP/13-2018/RD (IOP/13-2018/RD) i poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri da podnesu ponude.


Procenjena vrednost nabavke je 8.750.000 EUR bez PDV.

 

Očekivani datum početka radova je avgust 2018. godine.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 Građevinski radovi

 

Kratak opis radova:

Izgradnja objekta Naučno-tehnološkog parka u Nišu, spratnosti Po+P+3, bruto površine nadzemnih etaža 10.625,37 m² i podzemne etaže bruto površine 3352,22 m², planirana je na katastarskoj parceli 1929/6 KO Niš – Crveni krst površine 9.429 m². Predmetna parcela je locirana u bližoj okolini visokoškolskih ustanova i objekata za zadovoljenje studentskog standarda.


Objekat je projektovan u stilu savremene arhitekture, sa primenom modernih materijala i sistema, čime se u znatnoj meri doprinosi dobrim energetskim karakteristikama objekta. Projektovani objekat ispunjava zahtev Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada.

Sadržaj:

- Podrumska etaža je višefunkcionalni prostor sa pretežnom funkcijom podzemne garaže, kapaciteta 75 parking mesta, koja se prostire ispod celog objekta, sa tehničkim prostorijama, dva stepenišna prostora, dva liftovska hola sa ukupno tri putnička lifta i sa dodatim sadržajem poput fitnes kluba sa pripadajućim sanitarnim čvorom. 

- Prizemlje je “otvoreno prodorom” postavljenim poprečno u odnosu na podužnu fasadnu ravan. Svetla visina prizemlja (poslovni deo) iznosi 5,40m do oko 5,70m. U prizemlju je projektovana sala za sastanke sa restoranom i kuhinjom, showroom i prateće tehničke i sanitarne prostorije, kao i stepenišni prostori i liftovi.
Na galeriji su projektovane kancelarije, restoranska galerija, showroom, i prateće tehničke i sanitarne prostorije, kao i stepenišni prostor i liftovi.
- Spratovi 1, 2 i 3 - Poslovni prostor-kancelarije, čajna kuhinja, trpezarija, terasa, sanitarni čvorovi, tehničke prostorije, stepenište i liftovi.

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Ugovor će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke.

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od avgusta 2018. do oktobra 2019. godine (isključujući Period za izveštavanje o nedostacima).

 

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

 

Pravo da učestvuju u ovom međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učestvovanje u tenderskoj proceduri. Ponuđači su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za učešće, na način na koji je to propisano Konkursnom dokumentacijom.

Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost uslova određeni su Konkursnom dokumentacijom.

 

Dodatne informacije o nabavci, mogu se dobiti od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Beograd, putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

Konkursna dokumentacija je dostupna na engleskom jeziku, osim dokumentacije koja predstavlja Projekat za izvođenje, koja je data na srpskom jeziku.

Konkursna dokumentacija će biti dostupna za preuzimanje svakom zainteresovanom licu putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Sve ponude moraju da sadrže Tendersku garanciju banke u iznosu od 100.000 Evra ili ekvivalentan iznos u konvertibilnoj valuti Srpski dinar (RSD) dobijen primenom srednjeg kursa Narodne Banke Srbije na dan plaćanja. Tenderska garancija banke mora da bude važeća najmanje trideset (30) dana nakon isteka roka važnosti Ponude.

Tenderska garancija banke, kao i garancija avansnog plaćanja i garancija za dobro izvršenje posla koje je izabrani ponuđač obavezan da dostavi nakon zaključenja ugovora, moraju, da budu potvrđene od strane domaće banke prihvatljive za naručioca odnosno izvođač će biti obavezan da uz garancije strane banke obezbedi i supergarancije (kontragarancije) prihvatljive domaće banke.

Sve bankarske garancije moraju biti neopozive, bez prigovora, bezuslovne i plative na prvi poziv.

Period važnosti ponuda je najmanje 120 kalendarskih dana od dana koji je krajnji rok za podnošenje ponuda.

U slučaju da se ukaže potreba Naručilac će organizovati predtenderski sastanak i posetu lokaciji o čemu će sva zainteresovana lica biti blagovremeno obaveštena pisanim putem i to objavljivanjem obaveštenja putem internet stranice naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement i https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .

Ponude moraju da budu dostavljene u kancelariju koja se nalazi na sledećoj adresi, ne kasnije od 18. juna 2018. godine u 11.00 časova:

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima,
ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude se daju u skladu sa procedurom ”dve koverte”, pri kojoj se i tehničke i finansijske ponude podnose zajedno, ali u odvojenim kovertama. Tehničke ponude se prve otvaraju i evaluiraju u pogledu saobraznosti. Potom se otvaraju finansijske koverte samo tehnički podobnih ponuda.

Ponude moraju da budu dostavljene u zapečaćenoj koverti sa sledećim naznakama: ,,Ponuda za javnu nabavku Naučno-tehnološki park u Nišu, Izvođenje radova na izgradnji nove zgrade, broj nabavke IOP/13-2018/RD (IOP/13-2018/RD)″ lično ili putem pošte na gorepomenutoj adresi najkasnije do 18. juna 2018. godine do 11:00 časova.

Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno.


Otvaranje tehničkog dela ponuda će se obaviti istoga dana, 18. juna 2018. godine u 13:00 časova na adresi: ul. Krunska 58, Beograd u prisustvu predstavnika onih ponuđača koji se odluče da prisustvuju otvaranju ponuda, uz dostavljeno punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Otvaranje finansijskog dela ponuda obaviće se nakon izvršenog pregleda tehničkog dela ponuda. Naručilac će svim ponuđačima koji su podneli ponude dostaviti obrazloženu Odluku o kvalifikovanosti ponuđača, kao i poziv kvalifikovanim ponuđačima da učestvuju u otvaranju finansijskih ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija IOP/13-2018/RD

 

Pojašnjenja 1

 

Pojašnjenja 2

 

Prilog uz pojašnjenja 2

 

Pojašnjenja 3

 

Pojašnjenja 4


Pojašnjenja 5

 

Pojašnjenja 6

 

Prilog uz pojašnjenja 6

 

Pojašnjenje 7

 

Pojašnjenje 8

 

Pojašnjenje 9


Pojašnjenje 10

 

Pojašnjenje 11

 

Izmena konkursne dokumentacije 1


Prilog uz izmenu konkursne dokumentacije

 

Odluka o kvalifikovanosti ponuđača

 

Javno otvaranje finansijskih ponuda - informacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

25. jul 2018. - Vrši se izmena Javnog poziva za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet „Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za neurohirurgiju- Klinički centar Srbije” (Procurement of Medical Devices for the Clinic for Neurosurgery - Clinical Centre of Serbia), broj nabavke: IOP/12-2018/RD (IOP/12-2018/RD) objavljenog dana 8. juna 2018. godine u Službenom listu Evropske Unije (OJEU), na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, u delu koji se odnosi na procenjenu vrednost javne nabavke, tako da deo koji se menja sada glasi:

,,Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci koja obuhvata 8 lotova sa procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Radiografija – 479.000,00 EUR bez PDV
Lot 2 – Mikroskopi – 907.000,00 EUR bez PDV
Lot 3 – Neuronavigacioni sistem – 511.000, 00 EUR bez PDV
Lot 4 – Stereotaksički ram – 230.000,00 EUR bez PDV
Lot 5 – Neurohiruški instrumenti –1.417.000,00 EUR bez PDV
Lot 6 – Ulatrasonični aspiratori – 532.000,00 EUR bez PDV
Lot 7 – Bolnički kreveti – 449.000,00 EUR bez PDV
Lot 8 – Intenzivna nega – 251.000,00 EUR bez PDV.″

U ostalom delu, Javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet ,,Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za neurohirurgiju- Klinički centar Srbije” (Procurement of Medical Devices for the Clinic for Neurosurgery - Clinical Centre of Serbia)″, broj nabavke: IOP/12-2018/RD (IOP/12-2018/RD) ostaje nepromenjen.

Obrazloženje:
Ova izmena javnog poziva vrši se zbog Izmene br. 2 Konkursne dokumentacije, koja predstavlja sastavni deo Konkursne dokumentacije i koja je objavljena dana 25. jula 2018. godine, a kojom je izvršena izmena Tehničke specifikacije za Lot 6 - Ulatrasonični aspiratori, utoliko što je dodata stavka 6.3. Ultrasonic Surgical Aspiration system for spine and brain surgery Qty. 1, usled čega je došlo do promene procenjene vrednosti za Lot 6 - Ulatrasonični aspiratori.

 

8. jun 2018 - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: "Modernizacija Klinike za neurohirurgiju".


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope F/P1739 dana 4.novembra 2011. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za neurohirurgiju- Klinički centar Srbije” (Procurement of Medical Devices for the Clinic for Neurosurgery - Clinical Centre of Serbia), broj nabavke: IOP/12-2018/RD (IOP/12-2018/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci koja obuhvata 8 lotova sa procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Radiografija – 479.000,00 EUR bez PDV
Lot 2 – Mikroskopi – 907.000,00 EUR bez PDV
Lot 3 – Neuronavigacioni sistem – 511.000, 00 EUR bez PDV
Lot 4 – Stereotaksički ram – 230.000,00 EUR bez PDV
Lot 5 – Neurohiruški instrumenti –1.417.000,00 EUR bez PDV
Lot 6 – Ulatrasonični aspiratori – 448.000,00 EUR bez PDV
Lot 7 – Bolnički kreveti – 449.000,00 EUR bez PDV
Lot 8 – Intenzivna nega – 251.000,00 EUR bez PDV

Mesto isporuke: Klinika za neurohirurgiju - Klinički centar Srbije, Koste Todorovića 4,11000 Beograd


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od septembra 2018. do novembra 2018. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 7. avgust 2018. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ IOP/12-2018/RD – „Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za neurohirurgiju- Klinički centar Srbije”, broj i naziv lota na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 7. avgusta 2018. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Javni poziv


Tenderska dokumentacija


Pojašnjenja 1

 

Pojašnjenja 2

 

Izmena tenderske dokumentacije 1

 

Izmena javnog poziva


Izmena tenderske dokumentacije 2


Tehnička specifikacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima i obustavi postupka

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Gadžin Han- za javnu nabavku radova na - rekonstrukciji i energetskoj sanaciji objekta Osnovne škole „Vitko i Sveta“ u Donjem Dušniku objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 09.11.2018. god.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://gadzinhan.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u okviru objekta Tehničke škole Despotovac i pratećih infrastrukturnih instalacija, po sistemu "ključ u ruke", objavljeni su dana 07.11.2018.godine na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Opštine Despotovac.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 7) i člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015; U daljem tekstu: Zakon), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

Predmet javne nabavke je izvođenje dodatnih radova na sanaciji krova, sanaciji fasade i zameni prozora na delu objekta adaptaciji i rekonstrukciji dela tavanskog prostora u lekarske sobe i rekonstrukciji amfitetra na objektu Urgentnog centra KCS, broj nabavke: OP/9-2018/RD/PP-9. 


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka


Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


12. septembar - Vrši se izmena Javnog poziva za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo ,,Višegradska“ – Klinički centar Srbije (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), broj nabavke: IOP/18-2018/RD (IOP/18-2018/RD) objavljenog dana 28. juna 2018. godine u Službenom listu Evropske Unije (OJEU) i 30. juna na internet stranici naručioca, u delu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje ponuda i datum otvaranja ponuda, utoliko što se produžava rok za podnošenje ponuda, tako da deo koji se menja sada glasi:


,,Krajnji rok za podnošenje ponuda je 24. septembar 2018. godine do 11 časova pre podne.“

,,Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska br.58, Beograd, dana 24. septembra 2018. godine u 13 časova.“

U ostalom delu, Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo ,,Višegradska“ – Klinički centar Srbije (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), broj nabavke: IOP/18-2018/RD (IOP/18-2018/RD), ostaje nepromenjen.

Obrazloženje:
Ova izmena javnog poziva vrši se zbog Izmene br. 2 Konkursne dokumentacije, koja predstavlja sastavni deo Konkursne dokumentacije i koja je objavljena dana 11. septembra 2018. godine, a kako bi Naručilac dao razuman rok ponuđačima za razmatranje pomenute izmene prilikom pripremanja njihovih ponuda.

 

3. septembar 2018 - Vrši se izmena Javnog poziva za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo ,,Višegradska“ – Klinički centar Srbije (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), broj nabavke: IOP/18-2018/RD (IOP/18-2018/RD) objavljenog dana 28. juna 2018. godine u Službenom listu Evropske Unije (OJEU) i 30. juna na internet stranici naručioca, u delu koji se odnosi na procenjenu vrednost javne nabavke, tako da deo koji se menja sada glasi:

 

Lot 1 – Oprema za dijagnostiku i intervencije – procenjena vrednost 826.450,00 EUR bez PDV
Lot 2 – Pomoćna bolnička i medicinska oprema – procenjena vrednost 732.768,00  EUR bez PDV
Lot 3 – Imidžing - procenjena vrednost 586.300,00 EUR bez PDV
Lot 4 – OR i ICU - procenjena vrednost 663.700, 00 EUR bez PDV
Lot 5 – Endoskopska oprema - procenjena vrednost 428.450,00 EUR bez PDV
Lot 6 – Laboratorija - procenjena vrednost 399.350,00  EUR bez PDV
Lot 7 – Nameštaj i IT - procenjena vrednost 102.347,00 EUR bez PDV


U ostalom delu, Javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo ,,Višegradska“ – Klinički centar Srbije (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), broj nabavke: IOP/18-2018/RD (IOP/18-2018/RD) ostaje nepromenjen.

 

30. jul 2018. - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Klinike za ginekologiju i akušerstvo „Višegradska“.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope F/P1739 dana 4.novembra 2011. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo ,,Višegradska“ – Klinički centar Srbije (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia), broj nabavke: IOP/18-2018/RD (IOP/18-2018/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci koja obuhvata 7 lotova sa procenjenim vrednostima:


Lot 1 – Oprema za dijagnostiku i intervencije – procenjena vrednost 826.450,00 EUR bez PDV
Lot 2 – Pomoćna bolnička i medicinska oprema – procenjena vrednost 699.918,00 EUR bez PDV
Lot 3 – Imidžing - procenjena vrednost 586.300,00 EUR bez PDV
Lot 4 – OR i ICU - procenjena vrednost 620.700,00 EUR bez PDV
Lot 5 – Endoskopska oprema - procenjena vrednost 428.450,00 EUR bez PDV
Lot 6 – Laboratorija - procenjena vrednost 309.255,00 EUR bez PDV
Lot 7 – Nameštaj i IT - procenjena vrednost 102.347,00 EUR bez PDV

Mesto isporuke: Klinika za ginekologiju i akušerstvo ,,Višegradska” - Klinički centar Srbije, Koste Todorovića 4,11000 Beograd


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od novembra 2018. do januara 2019. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.


Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke 

 

Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja je određena tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 18. septembar 2018. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ IOP/18-2018/RD – Nabavka medicinskih uređaja za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo ,,Višegradska“ – Klinički centar Srbije (Procurement of Medical Devices for the Obstetrics and Gynaecology Clinic “Višegradska” - Clinical Centre of Serbia)”, broj i naziv lota na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Krunska 58, Beograd, dana 18. septembra 2018. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

Poziv za podnošenje ponuda


Tenderska dokumentacija


Pojašnjenje 1


Obaveštenje

 

Izmena javnog poziva


Izmena tenderske dokumentacije


Pojašnjenje 2

 

Izmena javnog poziva 2


Izmena tenderske dokumentacije 2


Tehnička specifikacija

 

Odluka o dodeli ugovoraPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Priboj za javnu nabavku izvođenja radova na čišćenju i sanaciji vodotokova II reda na teritoriji opštine Priboj objavljeni su na Portalu i na sajtu naručioca dana 29.10.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Gornji Milanovac za javnu nabavku radova na uređenju Ivičkog potoka i potoka Parac na teritoriji opštine Gornji Milanovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 24.10.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Aranđelovac za javnu nabavku izvođenja sanacionih i regulacionih radova na potoku Bobovik i neimenovanom potoku na lokalnom putu Lekići – Prodanovići objavljeni su na Portalu i na sajtu naručioca dana 23.10.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.arandjelovac.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Petrovac na Mlavi za javnu nabavku radova na sanaciji i rekonstrukciji mosta preko reke Mlave kod Opšte bolnice i raskrsnice državnog puta IIA-147 (ul. 8. oktobra, ul. Mlavske i mosta preko Mlave, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 23.10.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.petrovacnamlavi.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ruma za javnu nabavku radova -Radovi na dogradnji sa rekonstrukcijom, adaptacijom i sanacijom Gerontološkog centra "Srem" broj 404-135/18-IV objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 22.10.2018.godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ruma.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Velika Plana za javnu nabavku radova za uređenje Krnjevačkog potoka sa nizvodnim slivom, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 4.10.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.velikaplana.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Leskovca za javnu nabavku radova – građevinski radovi na energetskoj sanaciji Centra za socijalni rad u Leskovcu, br. JN – 026-3/18, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 03.10.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://gradleskovac.org


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Grada Vranje za javnu nabavku radova na radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole „Radoje Domanović“, sa primenom mera energetske efikasnosti, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 27.09.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vranje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Leposavić za javnu nabavku radova na adaptaciji i sanaciji Doma zdravlja u Leposaviću, JN br 10-2018 objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 1.10.2018. godine

 

Konkursna dokumentacija


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opština Lazarevac za javnu nabavku radova na sanaciji i regulaciji reke Lukavice u Lazarevcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 1.10.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://lazarevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na sanaciji vodovodne mreže i vodovodnih objekata za naseljena mesta Roćevac i Sedlare u opštini Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 28.09.2018. godine

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 7) i člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015; U daljem tekstu: Zakon), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka


Konkursna dokumentacija 1


Konkursna dokumentacija 2

 

Pojašnjenje 1

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Vlada Republike Srbije, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Ul. Nemanjina br. 11, https://www.obnova.gov.rs


Vrsta naručioca: organi državne uprave


Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija KBC „Dr Dragiša Mišović“.

 

 

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 1/12), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti čiji je predmet „Nameštaj“, broj nabavke: JNMV/20-2018/RD.


Predmet javne nabavke je nabavka dobara: Nabavka nameštaja za KBC Dr Dragiša Mišović u Beogradu.

 

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
39100000-Nameštaj

 

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u septembru 2018. godine.


Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.


Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 4.800.000,00 RSD bez PDV.


Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, kao i na Portalu javnih nabavki https://www.portal.ujn.gov.rs .


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 31. avgust 2018. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Nameštaj“, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.


Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd, dana 31. avgusta 2018. godine u 13 časova.


Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.


Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.


Lice za kontakt: Jelena Simić, e-mail adresa: procurement.rd@pim.gov.rs .

 

Javni poziv

 

Konkursna dokumentacija 1

 

Konkursna dokumentacija 2

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o potpisanom ugovoru

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Grada Loznice za javnu nabavku radova na sanaciji objekta Opšte bolnice Loznica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici Grada Loznice 17.09.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.loznica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Gradske opštine Palilula za javnu nabavku radova - Radovi na na energetskoj sanaciji objekta "Dom stacionar" u Diljskoj, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici Gradske opštine Palilula 17.09.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/

 

https://www.palilula.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - - usluga posredovanja u organizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu - br. JNMV/3-2018/IP objavljeni su na Portalu javnih nabavki 23.08.2018. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs


Lice za kontakt:

Snežana Popović, 060/018-15-13, u vremenu od 8-16 časova. 

 

KONKURSNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Gradske opštine Novi Beograd za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji objekta i sanaciji Osnovne škole “Duško Radović” objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici Gradske opštine Novi Beograd 06.09.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs/

 

https://novibeograd.rs/


 

Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija KBC „Dr Dragiša Mišović“.


Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 1/12), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Izvođenje radova neophodnih za završetak objekta hirurgije KBC „Dr Dragiša Mišović“, broj nabavke: OP/4-2017/RD.


Predmet radova je sanacija i adaptacija zgrade hirurgije KBC „Dr. Dragiša Mišović“, koja je stradala u požaru krajem 2009. godine. Projektom su obuhvaćeni unutrašnji arhitektonsko-građevinski radovi izuzimajući postojeće liftove, stepeništa kao i radove na fasadi i krovu objekta. Predmerom su takođe obuhvaćeni radovi na zameni svih unutrašnjih instalacija: elektro-ektroenergetskih, telekomunikacionih, termotehničkih, hidrotehničkih i instalacija medicinskih gasova. U okviru projekta izvode se i radovi na tekućem održavanju kotla u krugu „B“.


Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45215140


Objekat zgrade hirurgije KBC „Dr. Dragiša Mišović“ se nalazi u ulici Heroja Milana Tepića br.1 u Beogradu, KP br.20488/1, Opština Savski Venac.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od avgusta do decembra 2017. godine.


Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.


Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 410.000.000 RSD bez PDV.


Rok za završetak svih radova je 150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.


Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs


Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude sa naznačenim iznosom ne manjim od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a i rokom važnosti 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 10. jul 2017. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Izvođenje radova neophodnih za završetak objekta hirurgije KBC „Dr Dragiša Mišović“ OP/4-2017/RD, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 10. jula 2017. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.


Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda, osim u slučaju da Banka za razvoj Saveta Evrope ne zadrži postupak duže od uobičajenog roka potrebnog za pregled dokumentacije o sprovedenom postupku javne nabavke i davanja saglasnosti na nastavak postupka.


Lice za kontakt: Maja Rakočević, e-mail adresa: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE 

 

Obrasce strukture cene možete preuzeti OVDE

 

Tehnička dokumentacija 1  - možete preuzeti OVDE


Tehnička dokumentacija 2 - možete preuzeti OVDE


Tehnička dokumentacija 3 - možete preuzeti OVDE

 

Pojašnjenja 1 - možete preuzeti OVDE

 

Obaveštenje o obilasku lokacije -  možete preuzeti OVDE

 

Izmena konkursne dokumentacije 1 - možete preuzeti OVDE

 

Pojašnjenja 2 - možete preuzeti OVDE

 

Pojašnjenja 3 - možete preuzeti OVDE

 

Pojašnjenja 4 - možete preuzeti OVDE

 

Izmena konkursne dokumentacije 27.6.2017 - možete preuzeti OVDE

 

Pojašnjenja 5 - možete preuzeti OVDE

 

Pojašnjenja 6 - možete preuzeti OVDE

 

Izmena konkursne dokumentacije 30.6.2017 - možete preuzeti OVDE

 

Rekapitulacija -  možete preuzeti OVDE

 

Predmer - možete preuzeti OVDE

 

Pojašnjenja 7 - možete preuzeti OVDE

 

Pojašnjenja 8 - možete preuzeti OVDE

 

Pojašnjenja 9 - možete preuzeti OVDE

 

Odluka o dodeli ugovora - možete preuzeti OVDE

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - možete preuzeti OVDE

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 


Odluka o izmeni ugovora 

 

Odluka o izmeni ugovora 2

 

Odluka o izmeni ugovora 3


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Knić - za javnu nabavku radova na sanaciji objekta Regionalnog centra za stare sa prihvatnom stanicom u Ravnom Gaju, opština Knić – parterno uređenje , JN br. 29/2018 , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 21.8.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku građevinskih radova na rekonstruciji objekta osnovne škole "Milan Ilić Čiča", Aranđelovac objavljeni su na Portalu i na sajtu naručioca dana 15.08.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.arandjelovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Leskovac - za javnu nabavku radova nna energetskoj sanaciji objekta Glavne zgrade Opšte bolnice u Leskovcu, JN br. 022-3/18, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 10.8.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gradleskovac.org


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Doljevac - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji osnovne škole „Vuk Karadžić“ Doljevac odeljenje u Malošištu, JN broj: 404-2-75/2018-03 , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 10.8.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Petrovac na Mlavi - za javnu nabavku radova na Adaptacija objekata OŠ Sveta Mihajlović, Burovac, Petrovac na Mlavi i OŠ Žarko Zrenjanin Veliko Laole, Petrovac na Mlavi - odeljenje Krvije, Petrovac na Mlavi i 10.08.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.petrovacnamlavi.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Batočina - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji mosta i sanaciji i zaštiti korita reke Lepenice u zoni mosta u Batočini objavljeni su na Portalu javnih nabavku dana 27.07.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 7) i člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015; U daljem tekstu: Zakon), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka


Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Pojašnjenje 1

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 7) i člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015; U daljem tekstu: Zakon), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima objavljuje obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 


Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o dodeli ugovora


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku radova na izgradnji armirano-betonskog mosta na lokalnom putu Donja Lomnica-Šišava u MZ Donja Lomnica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 19.7.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Poziv za podnosenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac - za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta Doma zdravlja ''Despotovac'' u Despotovcu objavljeni su na Portalu javnih nabavku i internet stranici Narucioca, dana 18.07.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Senta - za javnu nabavku Nabavka LED svetiljki za potrebe Senćanske gimnazije, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 18.7.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Vlada Republike Srbije, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Ul. Nemanjina br. 11, https://www.obnova.gov.rs

Vrsta naručioca: organi državne uprave

Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Formiranje centara izvrsnosti.


Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), a u vezi sa Zakonom o potvrđivanju finansijskog ugovora FI N. 25.497 (RS) između Evropske investicione banke i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 5/10) i Zaključkom Vlade Republike Srbije broj 05 48-5555/2016 od 13. juna 2016. godine i broj 05 48-1/2017 od 4. januara 2017. godine, pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti čiji je predmet „Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju zgade instituta “BIOSENS” u Novom Sadu“, broj nabavke: JNMV/17-2018/RD.

Predmet javne nabavke je usluga tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu.


Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:


71248000-Nadzor projekta i dokumentacije.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

Realizacija ugovora se očekuje u julu 2018. godine.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 1.000.000,00 RSD bez PDV.

Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, kao i na Portalu javnih nabavki https://www.portal.ujn.gov.rs

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 22. jun 2018. godine do 11 časova pre podne.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju instituta “BIOSENS” u Novom Sadu“, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: Ul. Krunska br. 58, Beograd, dana 22. juna 2018. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Lice za kontakt: Jelena Simić, e-mail adresa: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Javni poziv


Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoruPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Alibunar- za javnu nabavku radova - građevisnki radovi na rekonstrukciji i energetskoj sanaciji OŠ "1 Maj" Vladimirovac, objavljeni su na portalu jn i naručioca 02.07.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://alibunar.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mladenovac za javnu nabavku radova na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji i investicionom održavanju objekta Gerontološkog centra u Mladenovcu, OP-JN br. 3.9/2018 objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet prezentaciji naručioca dana 2.7. 2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.mladenovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Nova Crnja- za javnu nabavku radova – građevinski radovi na sanaciji i adaptaciji objekta i instalacija na objektu osnovne škole „Petefi Šandor“ u Novoj Crnji, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 29.06.2018. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.sonovacrnja.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mladenovac za javnu nabavku radova na sanaciji, adaptaciji i investicionom održavanju objekta Doma zdravlja u Mladenovcu, OP-JN br. 3.10/2018 objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet prezentaciji naručioca dana 27.06.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.mladenovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Vladimirci za javnu nabavku radova na sanaciji kanala radi odvodnjavanja atmosferske vode u Vladimircima objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet prezentaciji naručioca dana 27.06.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://vladimirci.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Vladimirci za javnu nabavku radova na završetku izgradnje Doma učenika srednje škole u Vladimircima objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet prezentaciji naručioca dana 27.06.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vladimirci.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Štrpce za javnu nabavku radova na rekonstrukciji Doma zdravlja u Jažincu, opština Štrpce objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 27.06.2018. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Varvarin za javnu nabavku radova na rekonstrukciji adaptaciji i sanaciji objekta OŠ Sveti Sava Bačina odeljenje u Orašju objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 26.06.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://varvarin.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Despotovac za javnu nabavku radova radovi na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji zgrade Tehničke škole u Despotovcu objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 26.06.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na rekonstrukciji pomoćnog objekta zgrade za osnovno obrazovanje u Crkvencu objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 22.06.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Grada Pirota – za javnu nabavku radova - Sanacija OŠ „Sveti Sava“ u Pirotu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 20.06.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://pirot.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Priboj - za javnu nabavku radova  na rekonstrukciji ul. III Sandžačke brigade u Priboju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 5.6.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://priboj.rs/

 


 

3. novembar 2017. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCS.

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 1/12), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Izvođenje radova na sanaciji krova i sanaciji i rekonstrukciji liftova na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS “, broj nabavke: OP/8-2017/RD.

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na sanaciji ravnog krova, sanaciji liftova 2, 3, 4 i 5 i rekonstrukciji lifta 6 na objektu Ginekološko-akušerske klinike u ulici Višegradskoj.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45261910, 45313100.

Objekat Klinike za ginekologiju i akušerstvo - Klinički centar Srbije se nalazi u ulici Koste Todorovića 26, 11000 Beograd, Srbija.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od decembra 2017. do februara 2018. godine.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.


Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 52.500.000 RSD bez PDV.

Rok za završetak svih radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.


Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca:
https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 5.000.000 RSD i rokom važnosti 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 15. novembar 2017. godine do 11 časova pre podne.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Izvođenje radova na sanaciji krova i sanaciji i rekonstrukciji liftova na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS”, OP/8-2017/RD, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima”, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 15. novembra 2017. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Lice za kontakt: Maja Rakočević, e-mail adresa: procurement.rd@pim.gov.rs

 

PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU

 

POJAŠNJENJA 1


OBAVEŠTENJE O OBILASKU LOKACIJE


IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

POJAŠNJENJA 2


IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

 

ODLUKA O IZMENI UGOVORA 2


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku radova na izgradnji armirano-betonskog proputa na opštinskom putu Vlasotince-Komarica u MZ Sredor, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 1.6.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs
 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku radova na sanaciji mosta u MZ Boljare, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 1.6.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs
 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku radova na sanaciji potpornih zidova na lokalnom putu u MZ Donji Prisjan, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 1.6.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku radovaradovi na izgradnji armirano-betonskog mosta na lokalnom putu Donja Lomnica-Šišava u MZ Donja Lomnica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 1.6.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Varvarin - za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Opšte bolnice u Majdanpeku, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.5.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.majdanpek.rs


Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Izvođenje dodatnih građevinskih radova na sanaciji fasade i terasa na objektu Univerzitetske Dečje klinike “Tiršova”, OP/7-2017/RD/PP-1.


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka


Konkursna dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o potpisanom ugovoru


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Varvarin - za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na rekonstrukciji i adaptaciji OŠ,,Mirko Tomić''u Donjem Krčinu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 8.5.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://varvarin.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na rekonstrukciji zgrade za osnovno obrazovanje u Svilajncu i pratećih objekata objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 27.04.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


EU PRO je objavio pozive za podnošenje projekata iz oblasti infrastrukture 25. aprila 2018, i to za: 


•  izradu planova detaljne regulacije

•  izradu tehničke dokumentacije za ekonomsku infrastrukturu

•  lokalnu (socijalnu) infrastrukturu i

•  ekonomsku infrastrukturu

 

Informacije o javnim pozivima možete dobiti na narednom linku https://www.europeanprogres.org
 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice- tip euro dizel objavljeni su na Portalu javnih nabavki 22.03.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

POJAŠNJENJA 1

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

POJAŠNJENJE 1

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU UGOVORA ZA PODNOŠENJE PONUDA 30. MART 2018.

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 - 30. MART 2018

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


Nabavka usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje radova, stručnog nadzora, izrade validacionih dokumenata čistih soba, kao i upravljanja projektom izgradnje Instituta Biosens u Novom Sadu- BR. IOP/10-2017/RD

Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Formiranje centara izvrsnosti.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Finansijskim ugovorom potpisanim između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 4. marta 2010. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Nabavka usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje radova, stručnog nadzora, izrade validacionih dokumenata čistih soba, kao i upravljanja projektom izgradnje instituta Biosens u Novom Sadu“, broj nabavke: IOP/10-2017/RD.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom.


Procenjena vrednost nabavke je 500.000 EUR bez PDV.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.


Zaključenje ugovora se očekuje u decembru 2017.


Kriterijum za ocenu ponuda je Izbor na osnovu kvalteta i cene i detaljno je opisan tenderskom dokumentacijom, sve u skladu sa Vodičem za nabavke EIB (izdanje 2017), koje se može naći na internet strani www.eib.org.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/engleski/javne-nabavke


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv, u iznosu i valuti od 20.000 evra. Za domaće ponuđače: naplativo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan naplate.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20. novembra 2017. godine do 11 časova pre podne.


Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/10-2017/RD - Nabavka usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje radova, stručnog nadzora, izrade validacionih dokumenata čistih soba, kao i upravljanja projektom izgradnje instituta Biosens u Novom Sadu, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude treba da sadrže sledeće:


Prva unutrašnja koverta sa tehničkom ponudom,
Druga unutrašnja koverta sa finansijskom ponudom.

Tehničke ponude se otvaraju prve i ocenjuju. Nakon stručne ocene tehničkih ponuda, Naručilac će obavestiti sve ponuđače o mestu, datumu i vremenu javnog otvaranja finansijskih ponuda.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 20. novembra 2017. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

PREUZMITE TENDERSKU DOKUMENTACIJU

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

POJAŠNJENJE 1


IZMENA 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJE


POJAŠNJENJE 2

 

OTVARANJE PONUDA INFORMACIJA

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORUPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Priboj  - za javnu nabavku radova - Projektovanje, nabavka, ugradnja i održavanje kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, redni broj JNVV br. 6/18., objavljeni su na internet stranici naručioca 17.04. 2018. godine.


https://priboj.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata Doma za decu i omladinu „Stanko Paunović“ objavljen je 16.04.2018.godine na Portalu javnih nabavki i sajtu opštine Negotin.
 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://negotin.rs


 

10. avgust 2017. godine - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“.


Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Zakonom o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ – Međunarodni ugovori“, broj 1/12), Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Izvođenje radova na sanaciji fasade i terasa na objektu Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“, broj nabavke: OP/7-2017/RD.


Predmet je izvođenje arhitektonsko – građevinskih radova na sanaciji fasade i terasa na objektu Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“. Sanacijom se otklanjaju postojeća oštećenja i unapređuje energetska efikasnost objekta.  

 

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45443000

 

Objekat Univerzitetske dečje klinike se nalazi u ulici Tiršova br.10 u Beogradu, KP br.1472/4, Opština Savski Venac.

 

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa uslovima određenim konkursnom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

 

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od oktobra do decembra 2017. godine.

 

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti od najniže do najviše ponuđene cene.

 

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 61.900.000 RSD bez PDV.

 

Rok za završetak svih radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

 

Sva lica su pozvana da učestvuju bez obzira na zemlju porekla.

 

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

 

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom koja će biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 5.640.000 RSD i rokom važnosti 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 15. septembar 2017. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Izvođenje radova na sanaciji fasade i terasa na objektu Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“, OP/7-2017/RD, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 15. septembra 2017. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.


Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.


Lice za kontakt: Maja Rakočević, e-mail adresa: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE 

 

Obaveštenje o obilasku lokacije za izvođenje radova i vršenju uvida u projektnu dokumentaciju 

 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

Izmena poziva za podnošenje ponuda 

 

Pojašnjenje 1

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Odluka o izmeni ugovora

 

Odluka o izmeni ugovora 11.4.2018.


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Vlasotince za javnu nabavku građevinskih radova na adaptaciji OŠ "Siniša Janić"Vlasotince, objavljeni su na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca 12.04.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Užice za javnu nabavku radova na rekonstrukciji OŠ "Stari grad" u Užicu, IO Turica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca 12.04.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://uzice.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Kučevo za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na investicionom održavanju objekta, rekonstrukciji kotlarnice i postavljanju solarnog postrojenja u okviru zgrade osnovnog obrazovanja u Kučevu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca 05.04.2018. godine.
 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kucevo.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Grada Jagodine – za javnu nabavku radova - građevinski radovi na rekonstrukciji objekta OŠ „Rada Miljković“ u Jagodini objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 05.04.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.jagodina.org.rs


 

30. oktobar 2017. - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“.
Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope F/P 1739 dana 4. novembra 2011. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Nabavka medicinskih uređaja za Univerzitetsku dečju kliniku „Tiršova” (Procurement of Medical Devices for University Children Hospital „Tiršova”), broj nabavke: IOP/11-2017/RD (IOP/11-2017/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao Naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci koja obuhvata 6 lotova:
Lot 1 – Opšta hirurgija, procenjena vrednost 966.900 EUR bez PDV
Lot 2 – Kardiologija, procenjena vrednost 1.136.000 EUR bez PDV
Lot 3 – Opšte pedijatrijske službe, procenjena vrednost 687.500 EUR bez PDV
Lot 4 – Radiologija, procenjena vrednost 702.000 EUR bez PDV
Lot 5 – Anestezija sa intenzivnom negom, procenjena vrednost 833.400 EUR bez PDV
Lot 6 – ICT, UPS i bekap infrastruktura, procenjena vrednost 346.800 EUR bez PDV


Mesto isporuke: Univerzitetska dečja klinika „Tiršova”, Tiršova 10, 11000 Beograd


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.
Realizacija ugovora se očekuje u periodu od februara 2018. do aprila 2018. godine.


Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.

 

Sva lica su pozvana da učestvuju.


Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.


Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

 

Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv. Iznos i valuta finansijskog obezbeđenja su određeni tenderskom dokumentacijom.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20. decembar 2017. godine do 11 časova pre podne.


Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/11-2017/RD – „Nabavka medicinskih uređaja za Univerzitetsku dečju kliniku „Tiršova”, broj i naziv lota” na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 20. decembra 2017. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

PREUZMITE JAVNI POZIV


PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SA OBRASCEM STRUKTURE CENA

 

IZMENA 1


POJAŠNJENJE 1

 

POJAŠNJENJE 2


IZMENA 2


POJAŠNJENJE 3


POJAŠNJENJE 4


POJAŠNJENJE 5


POJAŠNJENJE 6


POJAŠNJENJE 7


POJAŠNJENJE 8

 

OBAVEŠTENJE

 

POJAŠNJENJE 9

 

POJAŠNJENJE 10

 

POJAŠNJENJE 11


POJAŠNJENJE 12


POJAŠNJENJE 13


POJAŠNJENJE 14


POJAŠNJENJE 15

 

POJAŠNJENJE 16


POJAŠNJENJE 17


ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za javnu nabavku - Usluge održavanja i popravki u poslovnim prostorijama naručioca u Krunskoj ulici br. 58 u Beogradu objavljeni su na Portalu javnih nabavki 28.02.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

Lice za kontakt: Branko Dimitrijević, telefon: 064/877-00-18, u vremenu od 8-16 časova

  

KONKURSNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 1


ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Petrovac na Mlavi - za javnu nabavku - Sanacija objekta Doma za decu i lica ometena u razvoju "Dr Nikola Šumenković" u Stamnici objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 23.03.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.petrovacnamlavi.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Prokuplje - za javnu nabavku radova na energetskoj sanaciji i parternom uređenju SŠ ,,Radoš Jovanović Selja'' u Prokuplju , objavljeni su na Portalu javnih nabavki 20.03.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lučani - za javnu nabavku radova radova na izgradnji mostova na teritoriji opštine Lučani, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 09.03.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Žabari - za javnu nabavku radova – Građevinski radovi na adaptaciji i sanaciji osnovne škole "Dude Jović" Žabari, izdvojeno odeljenje u Sibnici, broj JN 8/2018, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 05.03.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Žabari - za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na adaptaciji i sanaciji osnovne škole "Dude Jović" Žabari, istureno odeljenje u Kočetinu, broj JN 7/2018, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 05.03.2018. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Rača za javnu nabavku rekonstrukcije zgrade osnovne škole Karađorđe izdvojeno odeljenje u selu Trska, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 2.03.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.raca.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Prijepolje za javnu nabavku - izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji distributivnog cevovoda DN300 u rezervoaru „Jezdovića kosa“ - Prijepolje, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 23.02.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://opstinaprijepolje.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Prijepolje za javnu nabavku -  izvođenje građevinskih radova na na rekonstrukciji postrojenja za preradu pijaće vode ''Seljašnica'' – Prijepolje, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 23.02.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://opstinaprijepolje.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Rača za javnu nabavku radova na rekonstrukciji i adaptaciji postojeće kanalizacione crpne stanice na glavnom kolektoru DN 400 u Rači, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.02.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.raca.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Priboj za javnu nabavku radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u ul.Danila Jaukovića, Rifata Burdževića i Ive L.Ribara-opština Priboj, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 19.02.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://priboj.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Preševo za javnu nabavku radova na rekonstrukciji i poboljšanju energetske efikasnosti škole" Ibrahim Keljmendi" u Preševu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.02.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Preševo za javnu nabavku radova na rekonstrukciji i poboljšanju energetske efikasnosti škole "Vuk Karadžić" u Preševu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.02.2018. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Preševo za javnu nabavku radova radovi na rekonstrukciji i poboljšanju energetske efikasnosti Gimnazije "Skenderbeu" u Preševu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.02.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Rača za javnu nabavku radova na sanaciji postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u Rači , objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.02.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.raca.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Rača za javnu nabavku radova na adaptaciji ambulante u Malim Krčmarima, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.02.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.raca.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Arilje za javnu nabavku radova na izgradnji mosta na reci Veliki Rzav u Radoševu, opština Arilje, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 7.02.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://arilje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Brus za javnu nabavku radova na sanaciji objekta zdravstvene stanice u selu Razbojna, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.01.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://brus.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Brus za javnu nabavku radova na sanaciji objekta zdravstvene stanice u selu Batote, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.01.2018. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://brus.rs


 

9. oktobar 2017. godine - Izmena javnog poziva za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku - Vrši se izmena Javnog poziva za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet „Nabavka medicinskih uređaja za Kliničko-bolnički centar Dr Dragiša Mišović“ (Procurement of Medical Devices for Clinical Centre Dr Dragiša Mišović), broj nabavke: IOP/6-2017/RD (IOP/6-2017/RD) objavljenog dana 18. avgusta 2017. godine na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i Službenom listu Evropske Unije (OJEU), u delu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje ponuda i datum otvaranja ponuda, utoliko što se produžava rok za podnošenje ponuda za LOT 1 – Operaciona sala, LOT 2 – Sterilizacija i LOT 5 – Anestezija, tako da deo koji se menja sada glasi:

,,Krajnji rok za podnošenje ponuda za:
LOT 3 – Bolnički nameštaj
LOT 4 – Pomoćni hirurški uređaji
LOT 6 – Laboratorija
LOT 7 – Imidžing oprema
LOT 8 – Informaciona infrastruktura
je 10. oktobar 2017. godine do 11 časova pre podne.


Krajnji rok za podnošenje ponuda za:
LOT 1 - Operaciona sala
LOT 2 – Sterilizacija
LOT 5 – Anestezija
je 7. novembar 2017. godine do 11 časova pre podne.“

,,Otvaranje ponuda za:
LOT 3 – Bolnički nameštaj
LOT 4 – Pomoćni hirurški uređaji
LOT 6 – Laboratorija
LOT 7 – Imidžing oprema
LOT 8 – Informaciona infrastruktura
biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 10. oktobra 2017. godine u 13 časova.

"Otvaranje ponuda za:
LOT 1 - Operaciona sala
LOT 2 – Sterilizacija
LOT 5 – Anestezija
biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 7. novembra 2017. godine u 13 časova.“


U ostalom delu, Javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet „Nabavka medicinskih uređaja za Kliničko-bolnički centar Dr Dragiša Mišović“ (Procurement of Medical Devices for Clinical Centre Dr Dragiša Mišović), broj nabavke: IOP/6-2017/RD (IOP/6-2017/RD), ostaje nepromenjen.

Obrazloženje:
Ova izmena javnog poziva vrši se zbog zahteva za zaštitu prava izjavljenog na sadržinu konkursne dokumentacije i primljenog od strane naručioca dana 3. oktobra 2017. godine.

 

 

18. avgust 2017. - Javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku - Nabavka medicinskih uređaja za kliničko-bolnički centar Dr Dragiša Mišović - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija Kliničko-bolničkog centra Dr Dragiša Mišović.


Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope dana 15. oktobra 2010. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Nabavka medicinskih uređaja za Kliničko-bolnički centar Dr Dragiša Mišović“ (Procurement of Medical Devices for Clinical Centre Dr Dragiša Mišović), broj nabavke: IOP/6-2017/RD (IOP/6-2017/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci dobara koja obuhvata 8 lotova:


Lot 1 – Operaciona sala - 2.368.700,00 EUR bez PDV
Lot 2 – Sterilizacija - 796.600,00 EUR bez PDV
Lot 3 – Bolnički nameštaj - 1.158.000, 00 EUR bez PDV
Lot 4 – Pomoćni hiruški uređaji - 327.000,00 EUR bez PDV
Lot 5 – Anestezija - 1.371.800,00 EUR bez PDV
Lot 6 – Laboratorija - 110.200,00 EUR bez PDV
Lot 7 – Imidžing oprema - 3.655.700,00 EUR bez PDV
Lot 8 – Informaciona infrastruktura - 744.600, 00 EUR bez PDV

 

Mesto isporuke: Kliničko-bolnički centar Dr Dragiša Mišović, Heroja Milana Tepića 1, 11040 Beograd

 

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

 

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od novembra 2017. do januara 2018. godine.

 

Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena". Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.

 

Sva lica su pozvana da učestvuju.

 

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

 

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.


Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na internet stranici naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv, u iznosu i valuti od 2% procenjene vrednosti lota (EUR). Za domaće ponuđače: naplativo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan naplate.

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 10. oktobar 2017. godine do 11 časova pre podne.

 

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ IOP/6-2017/RD – „Nabavka medicinskih uređaja za Kliničko-bolnički centar Dr Dragiša Mišović“, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima”, na adresu: ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 10. oktobra 2017. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

PREUZMITE JAVNI POZIV


PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU

POJAŠNJENJA 1 MOŽETE PREUZETI OVDE


POJAŠNJENJA 2 MOŽETE PREUZETI OVDE 

 

POJAŠNJENJA 3 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 4 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

IZMENA 1

 

POJAŠNJENJA 5 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 6 MOŽETE PREUZETI OVDE


POJAŠNJENJA 7 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 8 MOŽETE PREUZETI OVDE


IZMENA 2


POJAŠNJENJA 9 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 10 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 11 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 12 MOŽETE PREUZETI OVDE


POJAŠNJENJA 13 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 14 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 15 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 16 MOŽETE PREUZETI OVDE 

 

IZMENA 3


POJAŠNJENJA 17 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 18 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 19 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 20 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 21 MOŽETE PREUZETI OVDE


POJAŠNJENJA 22 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 23 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 24 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

POJAŠNJENJA 25 MOŽETE PREUZETI OVDE

 

IZMENA 4


PREUZMITE IZMENJENI JAVNI POZIV


PREUZMITE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA


IZMENA 5

 

PREUZMITE AŽURIRANU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU SA SPECIFIKACIJOM CENA 

 

POJAŠNJENJA 26

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


20. oktobar 2017. - Izmena javnog poziva za podnošenje ponuda - Vrši se izmena Javnog poziva za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet „Nabavka medicinske dijagnostičke opreme“ (Procurement of Medical Imaging Equipment), broj nabavke: IOP/5-2017/RD (IOP/5-2017/RD) objavljenog dana 16. avgusta 2017. godine u Službenom listu Evropske Unije (OJEU) i dana 18. avgusta 2017. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, u delu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje ponuda i datum otvaranja ponuda, utoliko što se produžava rok za podnošenje ponuda, tako da deo koji se menja sada glasi:


,,Krajnji rok za podnošenje ponuda je 31. oktobar 2017. godine do 11 časova pre podne.“


,,Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 31. oktobra 2017. godine u 13 časova.“

U ostalom delu, Javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku javne nabavke čiji je predmet „Nabavka medicinske dijagnostičke opreme“ (Procurement of Medical Imaging Equipment), broj nabavke: IOP/5-2017/RD (IOP/5-2017/RD), ostaje nepromenjen.


Obrazloženje:
Ova izmena javnog poziva vrši se zbog Izmene br. 5 Konkursne dokumentacije, koja predstavlja sastavni deo Konkursne dokumentacije i koja je objavljena dana 20. oktobra 2017. godine, a kako bi Naručilac dao razuman rok ponuđačima za razmatranje pomenute izmene prilikom pripremanja njihovih ponuda.


Komisija za javnu nabavku

 

25. septembar 2017. - Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Evropskom investicionom bankom i Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat: Modernizacija KBC „Zemun“ i modernizacija IKVB „Dedinje“.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 2a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), te u skladu sa Okvirnim sporazumom potpisanim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope dana 15. oktobra 2010. godine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pokreće međunarodni otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet „Nabavka medicinske dijagnostičke opreme“ (Procurement of Medical Imaging Equipment), broj nabavke: IOP/5-2017/RD (IOP/5-2017/RD).


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao naručilac, poziva kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci koja obuhvata sledeće lotove:


Lot 1 Nabavka opreme za Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“

 

1.Multislajsni CT skener za kardiovaskularne procedure

2. Digitalni angiografski sistem za kardiovaskularnu dijagnostiku i interventne procedure

 

Procenjena vrednost je 1.600.000 EUR bez PDV.

 

Lot 2 Nabavka opreme za Kliničko-bolnički centar „Zemun“

 

1.Sistem za magnetnu rezonancu 1.5T za sveobuhvatna ispitivanja

2.Digitalni angiografski sistem za kardiološku dijagnostiku i interventne procedure

3.Digitalni radiografski sistem

4.Premijum kardiovaskularni ultrazvučni sistem

 

Procenjena vrednost je 1.625.000 EUR bez PDV.


Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunardnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

 

Realizacija ugovora se očekuje u periodu od novembra 2017. do januara 2018. godine.

 

Kriterijum za ocenu ponuda je „Najniža ponuđena cena“. Rangiranje ponuda će se sprovesti na osnovu tog kriterijuma.
Sva lica su pozvana da učestvuju.

 

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

 

Zainteresovani ponuđači dodatne informacije mogu dobiti od Naručioca putem elektronske pošte na adresu: procurement.rd@pim.gov.rs.

 

Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom. Kompletna tenderska dokumentacija na engleskom i srpskom jeziku će biti objavljena i dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim licima na veb stranici Naručioca: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Finansijsko obezbeđenje ponude je obavezno za sve ponuđače i mora biti u formi garancije banke, bezuslovne, neopozive i naplative na prvi poziv, u iznosu i valuti od 30.000 evra po lotu. Za domaće ponuđače: naplativo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan naplate.


Krajnji rok za podnošenje ponuda je 27. oktobar 2017. godine do 11 časova pre podne.

 

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznakom: „IOP/5-2017/RD - Nabavka medicinske dijagnostičke opreme, broj i naziv lota, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima”, na adresu: ulica Nemanjina br.22-26, Beograd, pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ponude koje stignu nakon gore navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude neće se otvarati i biće vraćene ponuđačima.

Otvaranje ponuda biće obavljeno na adresi: ulica Svetozara Markovića br.42, 1. sprat, Beograd, dana 27. oktobra 2017. godine u 13 časova.

Otvaranje ponuda je javno i dozvoljeno je prisustvo svim zainteresovanim licima. Isključivo ovlašćeni predstavnici ponuđača imaju pravo na aktivno učešće u procesu otvaranja ponuda.

 

PREUZMITE IZMENJENI JAVNI POZIV


PREUZMITE TENDERSKU DOKUMENTACIJU SA IZMENAMA

 

OBRAZAC STRUKTURE CENE LOT 1

 

OBRAZAC STRUKTURE CENE LOT 2


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE LOT 1

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE LOT 2

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

 

POJAŠNJENJA 1

 

POJAŠNJENJA 2


POJAŠNJENJA 3

 

IZMENA 2

 

POJAŠNJENJA 4


POJAŠNJENJA 5


POJAŠNJENJA 6


POJAŠNJENJA 7<