Архива Документа / 2016 / Август

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији три клизишта у граду Ваљеву преко УНОПС објављени су 17. августа 2016. на интернет страници

https://www.europeanprogres.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Смедеревска Паланка  - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - реконструкција и допуна постојећег система за одбрану од поплава насеља Смедеревска Паланка-Ивак, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaруциoцa oпштинe Смедеревска Паланка 02.08.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs