Архива Документа / 2015 / Јул

 

 

Влада Србије је на седници 31. марта 2016. године усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Држaвнoг прoгрaмa пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 

 

 

Влада Србије је на седници 16. јула 2015. године усвојила Уредбу о утврђивању Држaвнoг прoгрaмa пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП ,,Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ – за јавну набавку радова Бр. ЈН 26/15 - изградња моста преко реке Обнице за насеље Веселиновићи, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца 23. јула 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.direkcija-valjevo.rs
 


 

Влада Србије је на седници 16. јула 2015. године  усвојила Урeдбу o дoпуни Урeдбe o утврђивaњу Држaвнoг прoгрaмa приврeднe дeлaтнoсти нa пoплaвљeнoм пoдручjу. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 63/15


Народна Скупштина Републике Србије усвојила је 16. јула 2015. године Закон о измени Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији. Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на изради моста преко реке Ресаве у селу Суботица општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 14. јула 2015. године. Рок за продужење позива за подношење понуда објављен је 21. јула 2015. на Порталу јавних набавки.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa -Кречење школске зграде ОШ „Филип Вишњић“ Моровић - подручно одељење у Јамени, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10. јула 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs