Архива Документа / 2015 / Април

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за У-302/14-И/Л.С./реб - за јавну набавку услуге Техничка контрола "Главног пројекта адаптације далековода 110 кV бр: 107/1 и 120/1, због укрштања са будућим објектима интервентне заштите ПК „Тамнава-Западно поље“ и ПК „Велики Црљени“ од водних токова Колубаре, Пештана и Враничине , објављени су на Порталу јавних набавки дана 8.априла 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Поправка зграде фудбалског клуба "Граничар" у Јамени, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 1. априла 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs