Архива Документа / 2015 / Март

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Уређење атарских путева на територији катастарске општине Јамена., објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 31. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Каналска мрежа у Јамени, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 30. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈН 1/2015 радови - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, изградња новог моста преко Подвршке реке код Милутиновца, ИД 1298, на km. 21+549, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 27. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs/

https://www.putevi-srbije.rs


Извештај о реализацији набавки спроведених на основу Закона о отклањању последица поплава РС, а на основу спроведене јавне набавке у Јавном предузећу “Електромрежа Србије” објављен је на порталу ЕМС 23. марта 2015. године.

 

https://www.ems.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за набавку добара - Поправка школске зграде ОШ "Филип Вишњић" Моровић - подручно одељење у Јамени., објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 27. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид 639163 - за набавку добра - евро дизела за пољопривреднике у насељу Јамена, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 13. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за У-301/14-И/Л.С./реб - за за набавку услуге "Израда Главног пројекта адаптације далековода 110 кV бр: 107/1 и 120/1, због укрштања са будућим објектима интервентне заштите ПК „Тамнава-Западно поље“ и ПК „Велики Црљени“ од водних токова Колубаре, Пештана и Враничине“ , објављени су на Порталу јавних набавки дана 13. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за 638/14-401/3-LS-S - за набавку добара  "Редуктори" , објављени су на Порталу јавних набавки дана 4. марта 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs