Архива Документа / 2015 / Јануар

 

Влада Србије је усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове у сектору здравства  која је објављена у Службеном Гласнику број 4/15. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Влада је усвојила Закључком 05 Број 217-16233/2014-1 од 19. децембра 2014. године. Национални програм доноси се са циљем да се обезбеди општи оквир за израду свеобухватног програма заштите од елементарних непогода, као и за координацију, усмеравање фондова и спровођење активности везаних за смањење ризика, као и управљање истим


 

Влада Србије је на седници одржаној 26. децембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 

Влада Србије је на седници одржаној 15. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања („Службени гласник РС“, бр. 112/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 15. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за производње електричне енергије и набавке угља за потребе термоелектрана („Службени гласник РС“, бр. 112/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 9. октобра 2014. године усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 110/2014. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 2. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 105/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм усвојен је и детаљни приказ мера и активности које је потребно спровести у циљу обнове и санације последица поплава на електроенергетским објектима за дистрибуцију електричне енергије 

Влада Србије је на седници одржаној 25. септембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи пољопривредним произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива објављену у „Службени гласник РС“, бр. 103/2014. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.Уредбa о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање усвојена је на седници Владе Србије одржаној 24. септембра 2014. године. Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 14. септембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у сектору образовања, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 100/2014. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници која је одржана 4. септембра 2014. године усвојила Уредбу о државном програму обнове телекомуникационе инфраструктуре на поплављеним подручјима. Државни програм ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм усвојен је и Преглед оштећене телекомуникационе инфраструктуре, мрежа, система и средстава, укључујући и оштећене објекте инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација)Влада Србије је на седници која је одржана 4. септембра 2014. године усвојила Државни програм обнове оштећених електроенергетских објеката за пренос електричне енергије на подручјима поплављеним током маја ове године. Државни програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.Влада Србије је на седници која је одржана 14. августа 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање  која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 86/2014. Уредба о државном програму ступила је на снагу нардног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм обнове усвојен је предлог оштећених водних објеката за уређењеВлада Србије је на седници која је одржана 14. августа 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове у сектору саобраћаја која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 86/2014. Уредба о државном програму ступила је на снагу нардног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм  усвојени су и прилози који прате државни програм обнове у сректору саобраћаја.Влада Србије је на седници одржаној 8. августа 2014. године усвојила Уредбу о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени штета јединица локалне самоуправе. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 8. августа 2014. године усвојила Уредбу о начину верификације штета садржаних у извештајима  о процени штета јединица локалне самоуправе. Уредба  је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.Влада Србије је на седници која је одржана 24. јула 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове за кориснике порушених породичних стамбених објеката која је објављена у Службеном гласнику бр. 77/14. Државни програм обнове ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


 

Влада Србије је на седници која је одржана 24. јула 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове за кориснике порушених породичних стамбених објеката која је објављена у Службеном гласнику бр. 77/14. Државни програм обнове ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


 

Влада Србије је на седници која је одржана 22. маја 2014. године усвојила Уредбу о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за У-291/14-К/ЛС - Израда спојева са заменом гумене траке, објављени су на Порталу јавних набавки дана 23. јануара 2015. године.
 

https://portal.ujn.gov.rs 


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за ЈН Р-050/14-Д/ЛС - Реконструкција објекта Управне зграде, објављени су на Порталу јавних набавки дана 20. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за ЈН У-287/14-К/ЛС - Сервисирања центрифугалне пумпе DH58-35 (ЈUGOTURBINA), објављени су на Порталу јавних набавки дана 21. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за ЈН Р-052/14-И - Изградња објеката интервентне заштите пк „Тамнава-Западно поље“ и пк „Велики Црљени“ од водних токова Враничине и Скобаља после велике поплаве, објављени су на Порталу јавних набавки дана 19 јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН Р-051/14-И - интервентна реконструкција бране „Кладница“ после велике поплаве, објављени су на Порталу јавних набавки дана 19. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН У-293/14-К/ЛС - регенерација транспортних трака, објављени су на Порталу јавних набавки дана 19. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН 245/2014 радови - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, на општинском путу село Дружетић и село Гола Глава, мост преко реке Уб, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 15. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs/

https://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН 244/2014 радови - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, веза државни пут IIА реда број 141 и насеља Мала Јелићи, мост преко реке Тамнаве (ID 10004) објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 15. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs