Архива Документа / 2014

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.1/П Градског центра за социјални рад Београд - Пројектовање и извођење радова на објекту ГЦСР Београд,Одељење Обреновац по систему "кључ у руке" у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 17. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=557975

 

https://www.gcsrbg.org/index.php/2014-03-05-14-08-26


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.9/2014 Железнице Србије - стационарне батерије за ЕТП постројења у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 16. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=560077

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.11/2014 Железнице Србије - стационарне батерије за ЕТП постројења у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 16. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=559860

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.7/2014 Железнице Србије - стационарне батерије за ЕТП постројења у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 16. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=559792

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.6/2014 Железнице Србије - стационарне батерије за ЕТП постројења у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 16. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=559653

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН ОПП – ЗВ 97-1/2014– ''Санација десног обалоутврдног и потпорног зида непосредно испод бране ХЕ ''Зворник'' (тачка 3.1.- ХЕ ''Зворник'' из Уредбе), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 12. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=557979


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.12/2014 Железнице Србије - набавка шљунка, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 12. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=556795

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.8/2014 Железнице Србије - набавка шљунка, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 12. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=556714

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр. 01-1/2014 Предшколска установа Уб - набавка и уградња котла на пелет са припадајућом опремом за потребе Установе, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки 10. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=556151


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр. 01-1/2014 Предшколска установа Уб - набавка и уградња котла на пелет са припадајућом опремом за потребе Установе, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки 10. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=555095


У складу са Законом о отклањању последица поплава објављујемо Извештај о реализацији набавки спроведених на основу Закона о отклањању последица поплава РС , а на основу спроведених јавних набавки у Јавном предузећу “Електромрежа Србије”. Извештаји су 11. децембра 2014. објављени и на сајту наручиоца

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/javne-nabavke-arhiva/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.5/2014 Железнице Србије - набавка скретнице 49 Е1 Р 300-6° монтиране на бетонским праговима, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 8. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=552696

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.4/2014 Железнице Србије - набавка шина типа 49 Е1 квалитета 260, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 8. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=551992

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.3/2014 Железнице Србије - набавка прагова - претходно напрегнути бетонски са предмонтираним еластичним причвршћењем СКЛ-14, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 5. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=550949

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 269-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката – Уб (деоница С.5.3.) – Регулисано корито Уба кроз насеље Уб, 4,23 км (8+300 до 12+533) мост у Гуњевцу, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 3. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=547722

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 235-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Предмет јавне набавке (редни број 235/2014) су добра - Материјал за спровођење одбране од поплава. Јавна набавка обликована је у две партије: Партија 1: Материјал за спровођење одбране од поплаве – полипропиленски џакови за песак, 400.000 комада; Партија 2: Материјал за спровођење одбране од поплаве – јутани џакови за песак, 100.000 комада.Назив и ознака из општег речника набавке: Сигурносна опрема и опрема за ванредне ситуације (35100000-5), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 26. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=541551

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 267-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Деспотовица (деоница М.13.3.) - Санација регулисаног корита реке Деспотовице на деоници од км.0+000 до км. 5+840 у Горњем Милановцу, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=539850

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 266-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Нишава (сектор М.9. деоница М.9.6.) - Санација оштећења регулисаног корита реке Нишаве, са обезбеђењем пропусне моћи корита, узводно од улива Луковске реке у Димитровграду, у дужини од 4,5 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=539809

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 265-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Љубостињска река (сектор М.12.): Преграда на Љубостињској реци код манастира Љубостиња, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=539783

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН 235/2014 радови - Санација приступног пута на државни пут IБ реда број 12 – саобраћајница Нова бр. 3 у привредној зони «Мали Бајмок», објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 20.новембра 2014. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=534888

 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6538:201114-javna-nabavka-br-2352014&catid=59&Itemid=325&lang=rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН ОПП – ЗВ 98/2014 – ''Санације приступног пута, замена цевовода Ø 600мм и Ø400мм са израдом АБ потпорног зида (тачка 3.3, 4 и 5 - ХЕ ''Зворник'' из Уредбе), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Uspeh.aspx?code=1&IDDokument=533902


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 264-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката - Тимок (сектор Д.1.) - Левообални насип реке Велики Тимок од км 0+000 до км 3+000, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=534041

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 263-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Бели Тимок (деоница Д.2.1.) - Оштећења обала у кривинама уређеног корита и насипа Белог Тимока низводно од моста за Вршку Чуку км 3+550 до км. 3+870, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=534004

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 262-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Сврљишки Тимок (деоница Д.2.4.) регулисана лева обала Сврљишког Тимока у Књажевцу, од км 3+287,80 до км 3+451,80, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=533897

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку услуге - Консултантске услуге у поступку испумпавања замуљене воде и муља на површинском копу П.К. Тамнава Западно поље, ЈН број 74/14/ДПЕ, ЈП ЕПС Београд, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=533136

 

https://www.eps.rs/Pages/Article.aspx?lista=Sitemap&id=120


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 255-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Нисава (сектор М.9.) - Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита реке Нишаве у зони насељених места (Поповац, Медошевац и Ниш), на стационажи од км 11+216 до км. 11+420 и од км. 13+261 до км. 13+529, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532579

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 254-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Расина (сектор М.12. деоница М.12.1.) - Санација регулисаног корита реке Расине у зони моста за Александровац, укупне дужине од 100 метара, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532545

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 253-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Западна Морава (сектор М.12. деоница М. 12.6.) - Санација десног насипа уз Западну Мораву у Адранима са левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге, надвишење насипа у дужини од 100м и затварање пробоја на Грдичкој реци, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532506

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 252-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Расина (сектор М.12. деоница М.12.4.) - Санација оштећења на мерном профилу “Равни” и чишћење нерегулисаног корита (Брана Ћелије), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532440

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 251-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката - Мокрањска река (сектор М.9. деоница М.9.2.) - Санација оштећења регулисаног корита Мокрањске реке од ушћа у реку Нишаву, на стационажи од км 0+000 до км. 1+917, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532440

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 250-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Габровачка река ( сектор М.9. деоница М.9.1.) – Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Габровачке реке од ушћа у реку Нишаву, на стационажи од км.0+000 до км.1+700, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532415

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 249-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Црница (сектор М.7. деоница М.7.2.) Водоток Велика Морава (сектор М.7. деоница М.7.1.) - Санација Велике Мораве од железничког моста до ушћа Црнице 0+000 - 7+500, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532385

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 248-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Велика Морава ( деоница М.6.1.) - Санација десног насипа уз Велику Мораву од ушћа Ресаве код Кушиљева - санација изливне грађевине, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532369

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 247-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Црница (сектор М.7. деоница М.7.2.) - Санација оштећења десне и леве обале регулисаног корита реке Црнице кроз Параћин, на стационажи од 7+158 до 8+689, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=532355

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 261-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката – Сврљишки Тимок (деоница Д. 2.6.) – Десни насип Сврљишког Тимока у Сврљигу, поправка деснообалног насипа Сврљишког Тимока од км 36+390 до км. 38+650, насеље Сврљиг, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 17. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531708

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 260-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката – Арнаута (деоница Д. 2.7.) – Десни и леви насип уз Арнауту у Бољевцу, поправка оштећеног дела корита и насипа реке Арнаута, на дужини од 100 метара, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 17. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531633

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 259-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката – Сврљишки Тимок (деоница Д. 2.5.) – Десни насип уз Сврљишки Тимок кроз Бањицу, поправка оштећења обалоутврде на левој обали регулисаног корита Сврљишког Тимока у насељу Бањица, на дужини од 57,60 м', код моста у насељу Ргоште, од км 0+981 до км. 1+039, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 17. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531590

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 258-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката – Црни Тимок (деоница Д. 2.1.) – Десни насип уз Црни Тимок у Зајечару од км 0+000 до км 2+550 (поправка оштећења на регулисаном кориту и насипу), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 17. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531285

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 257-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката – Јасеничка река (сектор Д. 1.) – Десна обала минор корита регулисане деонице Јасеничке реке од км 12+343 до км 12+193, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 17. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531311

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 256-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката – Јасеничка река (сектор Д.1.) – Регулисано корито Јасеничке реке: од км 13+070 до км 13+140 и км 13+335 до км 13+440, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 17. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531327

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 246-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката – Водоток Змијанац (деоница Д. 2.7.) – Поправка оштећеног дела корита и насипа потока Змијанац у дужини од 50 метара, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 17. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=531114

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.19-3/14 предшколска установа ''Перка Вићентијевић'' Обреновац - Набавка возила за потребе установе која су уништена у поплавама у месецу мају 2014. године ,из средстава донације, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 13. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=529212

 

https://www.perkavicentijevic.org/index.php/2013-11-17-20-42-28


Одлука о обустави поступка за јавну набавку 224-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката - левообални насип реке Велики Тимок од км 0+000 до км 3+000, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 13. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513600

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Одлука о обустави поступка за јавну набавку 223-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката - Регулисана лева обала Сврљишког Тимока у Књажевцу, од км 3+287,80 до км 3+451,80, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 13. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513460

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Одлука о обустави поступка за јавну набавку 208-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Бели Тимок (деоница Д.2.1.): Санација оштећења обала у кривинама уређеног корита и насипа Белог Тимока низводно од моста за Вршку Чуку км 3+550 до км. 3+870, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 13. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513225

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 245-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Рашке и Јошанице (сектор М.12.10.); Санација регулисаног корита реке Рашке и Јошанице у Новом Пазару у укупној дужини од 4,9 км, нерегулисано корито у индустријској зени у дужини од 1700м, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 7. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=524624

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 244-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката – Водоток Млава (деоница Д.22.3.): Санација регулисаног корита Млаве кроз Петровац од км. 12+907 до км. 13+962, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 7. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=524002

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 221-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Санација десног насипа уз Западну Мораву на стационажи од км 7+690 до км 7+800, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=523427

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 241-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Топлице (сектор М.10. деоница М.10.2.): Санација и чишћење регулисаног корита реке Топлице у Дољевцу у зони мерног места РХМЗС, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522964

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 240-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Топлица (сектор М.10. деоница М.10.2.): Санација и чишћење реке Топлице 1500 метара узводно од железничког моста у Прокупљу, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522900

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 239-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Белица (деоница М.6.2.): Санација деснообалног насипа уз Белицу од 5+115 до 5+180 Санација оштећења минор корита од 0+000 до 0+296 и изливних грађевина пропуста и надвишивање десног насипа уз железнички мост у дужини од 70м, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522880

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 238-2014 ЈВП „Србијаводе“Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Црница (сектор М.7. деоница М.7.1. и М.7.2.): Санација оштећења десне и леве обале регулисаног корита Црнице кроз Параћин од 4+520 до 4+995, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522857

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 237-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Врла (сектор М.10.): Санација и чишћење регулисаног корита реке Врле у Сурдулици на деоници у дужини од 1500 метара, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522840

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 236-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Југбогдановачка река (сектор М.10.): Санација и чишћење нерегулисаног корита Југбогдановачке реке од ушћа у реку Топлицу па узводно у зони насељених места у укупној дужини од 30 километара (Генерални пројекат), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=522820

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.1/2014 Железнице Србије - набавка радова на изградњи потпорне конструкције и санацији доњег строја пруге на делу од км 88+165 до км 88+180 пруге Београд - Врбница - Државна граница, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 3. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=519894

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.1/2014 Железнице Србије - набавка радова на изградњи три потпорне конструкције и санацији доњег строја пруге на делу од км 81+350 до км 81+555 пруге Београд - Врбница - Државна граница, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 3. новембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=519851

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација о покретњу поступка набавке угља – лигнита за потребе ТЕНТ д.о.о. Обреновац, применом члана 122. став 1. тачка 4) ЗЈН, заведено на писарници ТЕНТ д.о.о.под бројем 37661 дана 29.10.2014.год. и копија мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3235/2014. објављени су на интернет страници наручиоца и ЕПС 29. октобра 2014. године:

 

https://www.tent.rs/sr/javne-nabavke-tent/javni-pozivi/item/nabavka-uglja-lignita?category_id=65

 

https://www.eps.rs/Pages/Article.aspx?lista=Sitemap&id=92


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 361-14-0 ЈП „Електромрежа Србије“ - Извођење радова на санацији оштећених делова ДВ 220kv број 209/1 ТС Бајина Башта – ТС Сремска Митровица 2, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 30. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=517214

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 210-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Слив Дунав (мелиорационо подручје Доњи Дунав, систем ДД6): Ремонт (замена хидро-машинске опреме) Грађевински и хидроизолациони радови на црпној станици „Косно Грло 1“, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 30. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=516486

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 209-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Слив Сава (мелиорационо подручје Подрињско – Колубарско, систем ПК12): Ремонт (замена хидро-машинске опреме) Грађевински и хидроизолациони радови на црпној станици „Прослоп“, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 30. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=516468

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 231-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Д.22.2 десни насип уз Млаву од ушћа Витовнице до Рашанца (обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=515006

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 230-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Регулисано корито Рибнице кроз Мионицу, 0,32 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514962

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 229-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - обострани насипи (2х4,10 км) и регулисано корито Топлице кроз насеље Врујци, 8,20 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514810

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 228-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Десни насип уз Тамнаву од ушћа у Колубару до ушћа Уба, 8,58 км са левим насипом уз стару Колубару, 0,77 км, укупно 9,35 км, десни насип уз Тамнаву од ушћа Уба узводно до Ћемановог моста, 3,50 км, леви насип уз регулисано корито Тамнаве од Ћемановог моста до моста за Таково, 5,66 км, десни насип уз регулисано корито Тамнаве од Ћемановог моста до моста за Таково, 5,66 км са уређеним коритом Грачице, 0,60 км, укупно 6,26, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514768

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 227-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Десни насип уз Уб од ушћа у Тамнаву до Шарбана, 3,83 км и леви насип уз Уб од ушћа у Тамнаву до Шарбана, 3,83 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514733

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 226-2014 ЈВП „Србијаводе“ Хитни радови на санацији водних објеката - лева обала Трговишког Тимока у Књажевац (поправка оштећења леве обале Трговишког Тимока у Књажевцу са формирањем протицајних профила) од км 0+400 до км 1+600, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514329

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 225-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - лева обала очишћеног корита Белог Тимока у Зајечару на км 1+800 до км 1+990 (попуна отворених каверни на левој обали Белог Тимока кроз Зајечар) и од км 3+800 до км. 3+870, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=514307

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 224-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - левообални насип реке Велики Тимок од км 0+000 до км 3+000, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513600

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 223-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Регулисана лева обала Сврљишког Тимока у Књажевцу, од км 3+287,80 до км 3+451,80, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513460

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 222-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Пилица, оштећене облоге и успостављање протицајног профила чишћењем наноса км 0+000-км 0+638, км 0+645 - 0+778, км 1+309-1+1+526, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513277

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 208-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Бели Тимок (деоница Д.2.1.): Санација оштећења обала у кривинама уређеног корита и насипа Белог Тимока низводно од моста за Вршку Чуку км 3+550 до км. 3+870, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=513225

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 370-14-0 ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ – Извођење радова на санацији оштећених делова ДВ 110kV број 106А/2, 106Б/2 ТС,Ваљево 3 – ТС Осечина, CPV: Радови на изградњи електроенергетских водова 45231400, Проводници 44318000, Изолатори, 44111510, Профили 44334000, Делови апарата за дистрибуцију и управљање електричном енергијом,31230000.Класификација делатности: 42.22 Изградња електричних и комуникационих водова, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512618

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 369-14-0 ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ – Извођење радова на санацији оштећених делова ДВ 110kV број 1116 ТС Осечина – ТС, Крупањ, CPV: Радови на изградњи електроенергетских водова 45231400, Проводници 44318000, Изолатори, 44111510, Профили 44334000, Делови апарата за дистрибуцију и управљање електричном енергијом, 31230000.Класификација делатности: 42.22 Изградња електричних и комуникационих водова, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512597

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 368-14-0 ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ – Извођење радова на санацији оштећених делова ДВ 110kV број 1176 ТС Крупањ – ТС, Љубовија, CPV: Радови на изградњи електроенергетских водова 45231400, Проводници 44318000, Изолатори, 44111510, Профили 44334000, Делови апарата за дистрибуцију и управљање електричном енергијом, 31230000.Класификација делатности: 42.22 Изградња електричних и комуникационих водова, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512574

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 365-14-0 ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ – Израда пројектно техничке документације за санацију ДВ 110kV број 1176 ТС Крупањ, ТС Љубовија, CPV: Услуге техничког пројектовања 71320000, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512547

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 365-14-0 ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ – Израда пројектно техничке документације за санацију ДВ 110kV број 1176 ТС Крупањ, ТС Љубовија, CPV: Услуге техничког пројектовања 71320000, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512528

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 364-14-0 ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ – Израда пројектно техничке документације за санацију ДВ 110kV број 106А/2, 106Б/2, ТС Ваљево 3 – ТС Осечина, CPV: Услуге техничког пројектовања 71320000, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=512500

 

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 220-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Обезбеђење пропусне моћи корита Кутинске реке, деоница од села Тасковићи низводно према Лазаревом селу, у дужини од 2 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 22. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508867

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 219-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Санација регулисаног корита Рибнице од ушћа у Ибар, насеље Рибница од км 0+000 до км 1+300, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 22. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508850

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 218-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Санација левог насипа уз Западну мораву узводно од “старог моста” у Трстенику у дужини од 100м, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 22. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508826

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 217-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Власине у Власотинцу, 300 метара узводно и 1000 метара низводно од потока Пушкина долина, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 22. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508793

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 216-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Лужнице у Бабушници, од ушћа потока Мрморица па низводно 800 метара, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 21. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508337

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 215-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Санација и чишћење регулисаног корита Кршевачке реке од моста код железничке пруге до моста Кршевица - Жбевац, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 21. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508277

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 214-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Моравице од км 3+088 до км 7+088, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 21. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508246

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 213-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Санација десног насипа уз Западну Мораву узводно, од “новог моста” у Трстенику, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 21. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508210

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 212-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Моравице у Сокобањи од моста код пијаце до ушћа Градашничке реке у дужини од 1,86 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 21. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=508181

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 207-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Велика Морава (деоница М.2.2.): Санација десне обале минор корита Велике Мораве од км 29+903 до км 30+487, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 15. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502354

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 206-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објекта-Водоток Велика Морава (деоница М.1.2): Санација леве обале минор корита реке Велике Мораве од км 34+250 до 35+000, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 15. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502266

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 205-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објекта-Водоток Велика Морава (деоница М.6.2.): Кочино село 127+500 и Ланиште 125+000, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 15. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502657

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 204-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објекта-Водоток Велика Морава (деоница М.7.1.): Санација Велике Мораве од железничког моста до села Трешњевица од 0+000 до 5+700, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 15. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502627

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 203-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Раља (деоница М.1.4.): Санација ниских места на круни левог насипа реке Раље на потезу од железничке пруге Ниш-Београд, км 0+000 до друмског моста преко Раље у Коларима, км 6+200, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 15. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502226

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 202-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Јужна Морава (деоница М.11.2): Санација левообалног јужноморавског насипа од Павловца до ушћа Давидовачке реке у дужини од 2,3 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 15. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502469

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 201-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката: Водоток Западна Морава: Затварање четири пробоја и отклањање оштећења по круни на левом насипу; Отклањање оштећења по круни на десном насипу и обезбеђење стабилности десне обале каменим набачајем у зони моста, оштећење камене облоге на ушћу Лозничке реке, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 15. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502421

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 200-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Јасеница-Санација десне обале реке Јасенице; Санација леве обале реке Јасенице; Санација десне обале реке Кубршнице; Санација десног насипа реке Јасенице; Санација десног насипа Губераша, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 15. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=502583

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 199-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката: Водоток Љиг (деоница С.5.9.): Санација регулисаног корита Љига кроз Љиг, 3.63 км са регулисаним коритом потока Годевац на ушћу у Љиг, 0.40 км, укупно 4.03 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 13. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=499836

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 198-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Млава (деоница Д.22.3.): Санација регулисаног корита Млаве кроз Петровац од км.12+907 до км. 13+962, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 10. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=498554

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 196-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санациј водних објеката-Водоток Уб (деоница С.5.3.): Санација регулисаног корита Уба од Шарбана узводно до "Циглане", 4,47 км (од 3+830 до 8+300), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 10. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=498488

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 195-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Сава (деоница С.4.1): Санација насипа Прово-Орлача (од км 2+500 до км 5+000), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 10. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=498278

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 226-2014 ЈП „Путеви Србије“ – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу II-Б реда број 367, деоница: Шаторња – Страгари, рехабилитација пута са мостом преко реке Јасенице у месту Блазнава на km. 2+147, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 9. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=496946

 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6293:091014-javna-nabavka-br-2262014-periodicno-odrzavanje-mostova-i-tunela-na-drzavnom-putu-ii-b-reda-broj-367-deonica-satornja--stragari-rehabilitacija-puta-sa-mostom-preko-reke-jasenice-u-mestu-blaznava-na-km-2147&catid=23&Itemid=125&lang=sr


Одлука о обустави поступка за јавну набавку 163-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Санација комплетног оштећења-велики број оштећења регулисаног корита реке Деспотовице (камена облога по дну и косинама), форланда и насипа, на целој деоници км 0+000 - 5+840, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 8. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.aspx?idd=495766&idp=480726

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 192-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Западна Морава у Крушевцу (деоница М.12.1.): Санација десног насипа у Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука на стационажи км 6+970 до км 7+000, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 7. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=495053

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 191-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Моравица у Бујановцу (деоница М.11.4.): Санација регулисаног корита реке Моравице од км 0+000 до км 1+843 кроз Левосоје, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 7. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=495024

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 190-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Западна Морава у Крушевцу (деоница М.12.1.): Санација десног насипа у Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука на стационажи км 5+200, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 7. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=494995

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 189-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката: Река Лепеница у Лапову, Крагујевац (деоница М.3. и М.3.2.): Санација десне обале реке Лепеница км.1+100 и од км.14+328,94 до км.14+660,31, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 7. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=494966

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 188-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката: Река Јабланица у Медвеђи (деоница М.10.): Санација и чишћење нерегулисаног корита реке Јабланице узводно 1100 метара од бунара за водоснабдевање у Медвеђи, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 7. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=494923

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 187-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Западна Морава у Крушевцу (деоница М.12. и М.12.1.): Санација десног насипа уз Западну Мораву, на местима прелаза локалних путева преко круне насипа (М.12. и М.12.1), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 7. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=494893

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 187-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Водоток Штира, Цигански поток, Трбушница, Симића поток код Лознице, Бања Ковиљача (деоница С.6.), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=493576

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 186-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Јадар код Лознице (деоница С.6.2.), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=493728

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 186-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Јадар код Лознице (деоница С.6.2.), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 6. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=493728

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 183-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Ресава кроз Свилајнац (деоница М.6.1): Лева обала: регулисано корито Ресаве кроз Свилајнац, узводно од моста у Свилајнцу до Грабовачког пот., код Седлара од ушћа Роћевачког пот. до ушћа Купиновачког пот., Десна обала:регулисано корито Ресаве кроз Свилајнац, од моста у Свилајнцу до ушћа пот. Бук, код Седлара од ушћа Роћевачког до ушћа Купиновачког пот., објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 2. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490578

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 182-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Река Ресава у Деспотовцу (деоница М.6.2.): Санација левообалног насипа на реци Ресави у Деспотовцу на км 30+835 до 31+193 у зони каменолома Ковиловача, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 2. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490566

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 181-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Ђетиња у Ужицу (деоница М.13.9.): Санација оштећења камене облоге регулисаног корита (косине и ножица) на стационажама: км:0+653, км:0+245, км:0+385, км:0+633, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 2. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490465

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 180-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Скрапеж и Пожеги (деоница М.13.8): Санација оштећења левог насипа у делу ножице, форланда и круне, на стационажама: од км.2+750 до км.3+060, од км.2+050 до км.2+070, од км.0+000 до км.0+025 и од км.2+750 до км.3+060, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 2. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490451

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 158-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији регулисаног корита реке Булињак кроз Кушиљево у дужини од 3,5км, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 19. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=479643

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 156-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији – десни насип уз Дрину од старог до новог моста од км 0+000 до км 3+491 објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 17. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=476941

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Влада Србије је на седници одржаној 11. децембра 2014. године усвојила Уредбу о измени Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 136/14. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.22/2014 Железнице Србије - Радови на санацији оштећеног дела пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - Државна граница - санација пропуста на км 39+130, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=572812

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.21/2014 Железнице Србије - Радови на санацији оштећеног трупа пруге Ресник - Врбница - Државна граница од км 90+800 до км 90+870 и од км 91+520 до км 91+530 између службених места Ваљевски Градац и Ластра, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=572763

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.20/2014 Железнице Србије - Радови на санацији оштећених делова пруге Ресник - Врбница - Државна граница од км 89+790 до км 89+880 и од км 90+655 до км 90+670 између службених места Ваљевски Градац и Ластра, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=572638

https://ztp.cmass3.info/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 278-2014 ЈВП „Србијаводе“-Хитни радови на санацији водних објеката - Бели Тимок (деоница Д.2.1.) - Оштећења обала у кривинама уређеног корита и насипа Белог Тимока низводно од моста за Вршку Чуку км 3+550 до км. 3+870, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=569616

https://www.srbijavode.rs/system/home/setup.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 277-2014 ЈВП „Србијаводе“- Хитни радови на санацији водних објеката - Поцибрава, Колубара, (деоница С.5.2. С.5.1.): 1. Брана са акумулацијом „Поцибрава“ на реци Поцибрава, десној притоци Колубаре (десна притока Саве); 2. Низводна деоница Колубаре кроз Ваљево у зони обилазнице., објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=569596

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 276-2014 ЈВП „Србијаводе“ - Хитни радови на санацији водних објеката - Водоток Расина (сектор М.12. деоница М.12.4.) - Санација оштећења на мерном профилу “Равни” и чишћење нерегулисаног корита (Брана Ћелије), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=569243

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 486-14-0 ЈП „Електромрежа Србије“ – општи радови на зградама у отвореном посутупку, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=570672

https://www.ems.rs/korisnicka-strana/tenderi/javne-nabavke/Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.19/2014 Железнице Србије - материјал и опрема за санацију последица поплава на објектима контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50 Хз, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 26. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=568477

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.18/2014 Железнице Србије - материјал и опрема за санацију последица поплава на објектима контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50 Хз, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 26. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=568368

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.17/2014 Железнице Србије - материјал и опрема за санацију последица поплава на објектима контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50 Хз, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 26. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=568301

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.13/2014 Железнице Србије - материјал и опрема за санацију последица поплава на објектима контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50 Хз, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=566831

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.14/2014 Железнице Србије - набавка расклопне опреме, заштитне опреме и осталог материјала за одржавање постројења за секционисање и трансформаторских станица, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=566861

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.15/2014 Железнице Србије - вакуумскии прекидачи 27.5 кВ, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 23. децембра 2014. године:

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=565236

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 179-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Јабланица у Лесковцу (деоница М.10 и М.10.8): Санација и чишћење Јабланице низводно и узводно по 1500 метара од железничког моста у селу Печењевце, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 2. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490430

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 178-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Река Јадар код Осечине (деоница С.6.4.): Санација оштећења регулисаног корита реке Јадар, од км 0+144 до км 1+100 и регулисаног корита Ловачке реке, од км 0+000 до км 1+730, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 2. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490679

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 177-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката - Река Колубара кроз Ваљевио (деоница С.5.1.): Санација оштећења регулисаног корита Колубаре од сточне пијаце до пиваре 5,13 км са обостраним насипима (2х0,24 км) уз регулисано корито реке Градац на ушћу у Колубару, укупно 5,61 км и регулисаног корита реке Љубостиње од ушћа у Колубару 4,14 км и обострани насипи (2х0,84 км) уз регулисано корито 0,84 км, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 2. октобра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=490365

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 176-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Бјелица код Лучана (сектор М.13.6); Санација оштећења корита и обезбеђење пропусне моћи Бјелице на деоници од км 0+000 до км 4+450 и формирање пет бујичних преграда у притокама, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=487639

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.16/2014 Железнице Србије - услуге сервисирања кратког шинског кола, у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=563350

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 175-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на водним објектима - Река Чемерница кроз Чачак (сектор М.13.1.): Санација оштећења насипа и обезбеђења пропусне моћи регулчисаног корита на деоници од км 0+000 до км 5+300, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=487646

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 170-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији – Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране М.6.2.)-Санација десног насипа уз Лугомир од 5+061 до 5+261, санација регулисаног корита реке Лугомир од км. 0+330 до км.1+112 и од км. 2+529 до км. 2+586 и санација оштећења корита реке Дуленке од км. 0+135 до км. 0+439, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:,

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486734

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 169-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Санација и чишћење регулисаног корита реке Јабланице од ушћа у Јужну Мораву, па узводно 2000 метара, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486717

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 168-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водни објеката – Санација и чишћење регулисаног и нерегулисаног корита Пусте реке у Бојнику, 300 метара узводно и низводно од моста у центру Бојника, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486702

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 174-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Оштећења на водним објектима: 1) Десног насипа уз Млаву од Рашанца до Дубочке (ОКЗ); 2) Десног насипа уз Млаву у Петровцу; 3) Левог насипа Млаве од Салаковца до Малог Црнића; 4) Успорни десни насип потока Крављи До; 5) Успорни десни насип Врбничког потока; 6) Успорни леви насип Чокордина; 7) Успорни десни насип Чокордина, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=483201

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 173-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Оштећења на водним објектима (деоница С.6.), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=482979

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 212-2014 ЈП „Путеви Србије“ – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 21, деоница: Шабац – Ужичка Пожега, рехабилитација моста преко реке Тамнаве у Коцељеви на km. 1+399, објављени су на Порталу јавних набавки 22. септембра 2014. године и на интернет презентацији наручиоца 23. септембар 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481106

 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6163:230914-javne-nabavke-br-2122014-periodicno-odrzavanje-mostova-i-tunela-na-drzavnom-putu-ib-reda-broj-21-deonica-sabac-uzicka-pozega-rehabilitacija-mosta-preko-reke-tamnave-u-koceljevi-na-km-1399&catid=23&Itemid=125&lang=srПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 167-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране С.7.2)-Оштећења на водним објектима: Регулисано корито реке Љубовиђе од км 0+150 до км 2+106 и десни насип Сабирног канала од 0+000 до км 1+100, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481060

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 166-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране С.4.3.)-Хитна санација обале и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Церског ободног канала од км. 0+000 до км. 3+850 (у зони ушћа ЦМК у ЦОК) и у зони насеља Петковица и Рибаре, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481033

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 160-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији-Десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву од 2+455 до 5+100, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480557

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 165-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране Д.22.6.) – Оштећење левог насипа реке Пек, обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита од 0+859,05 до 1+109,11, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480905

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 159-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Десна обала корита Раванице у Ћуприји од 1+600 у и десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480517

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 157-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији оштећења регулисаног корита Јовановачке реке у Брачину у зони бунара за водоснабдевање Ражња (деоница км 0+000 до км 0+138), објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 19. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=479563

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.10/2014 Железнице Србије - електронски сензори за путне прелазе са пратећим електронским модулима и причврсним приборому отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. децембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=561878

 

https://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 164-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Десна обала реке Кубршнице:2+950, 3+550, 3+750,4+200, 6+750, 8+920, поток Дреновчић 0+150, лева обала реке Кубршнице 11+810 и 13+790, поток Бојанац 0+100, 0+250 и 0+350 и лева обала Велики Луг 1+710, 1+850, поток Лесковац 0+150, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480801

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 161-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији-Десна и лева обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин од 1+350 до 2+800, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480631

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.htmlПозив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 163-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Санација комплетног оштећења-велики број оштећења регулисаног корита реке Деспотовице (камена облога по дну и косинама), форланда и насипа, на целој деоници км 0+000 - 5+840, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480726

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 162-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији-Санација оштећења регулисаног корита Топоничке реке на деоници од км 0+714,27 до км 3+580,62, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480672

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html