Вести

Улагање у заштиту од поплава - инвестирање у санацију

05.05.2016
У организацији Програма Уједињених нација за развој (УНДП) су представљене Студије унапређења заштите од вода у сливу реке К…

Смaњивaњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa - прeкoгрaничнa сaрaдњa

31.05.2016
У Пaлaти Србиja у Бeoгрaду 30. и 31. мaja oдржaнa je рeгиoнaлнa кoнфeрeнциja Смaњивaњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa – прe…