Arhiva Dokumenta / 2015 / Decembar

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku - Nabavka radova na sanaciji zgrade mašinske škole u Svilajncu - druga faza radova objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 31. decembra 2015. godine


https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Ražanj za javnu nabavku radova – radovi za projekat rekonstrukcije mosta preko Velike reke na opštinskom putu Podgorac-Pardik , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 31. decembra 2015. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://media2.razanj.org/2015/12/%D0%9Aonkursna-dokumentacija-most-podgorac-pardik.pdf


Vlada Srbije je na sednici 25. decembra 2015. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopuni uredbe o utvrđivanju državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku br. 10915


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Malo Crniće za javnu nabavku radova – radovi na izgradnji mostapreko reke Vitovnice , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 28. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Kučevo za javnu nabavku radova – radovi na sanaciji poda fiskulturne sale u OŠ ‚‚Ugrin Branković” Kučevo područna škola u Neresnici, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 18. decembra 2015. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kucevo.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija i produžetak roka za podnošenje ponuda za izradu gabionske konstrukcije u selu Kržava, zaseok Troska - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana

https://portal.ujn.gov.rs
 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova 119/2015 – Sanacija klizišta na državnom putu II A reda br. 162, deonica: Petrovac - Svilajnac, Dubnica - Bobovo na km 105+760, objavljeni su na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca dana 15. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova JN br. 120/2015 – Sanacija klizišta na državnom putu IIB reda broj 355, deonica: Čačak – Šiljkovica, Caganje na km. 13+200, objavljeni su na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca dana 8. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na mostu preko potoka u selu Kupinovac opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 14. decembar 2015. godine

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na sanaciji vodoizvorišta „Garevine“ u Lapovu, Naručioca Opštine Lapovo, objavljeni su na Portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca dana 7. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.lapovo.rs

 


 

Izmenjena konkursna dokumentacija za izgradnju mostova preko reke Bogoštice i preko reke Likodre - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija za izradu gabionske konstrukcije u selu Kržava, zaseok Troska - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija za izradu gabionske konstrukcije u selu Kržava, zaseok Troska - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija za izgradnju mostova preko reke Bogoštice i preko reke Likodre - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Izmenjena konkursna dokumentacija za izgradnju mostova preko reke Bogoštice i preko reke Likodre - Opština Krupanj objavljena je na Portalu javnih nabavki dana i adresi naručioca

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs