Arhiva Dokumenta / 2017

 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 17. marta 2017. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave . Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS".


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Subotice - za javnu nabavku radova - adaptacija objekta OŠ „Sonja Marinković“, Subotica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13.02.2017.

 

https://portal.ujn.gov.rs 

 

https://www.subotica.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Senta, za javnu nabavku radova - Adaptacija i energetska sanacija zgrade Doma zdravlja u Senti, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca opština Senta dana 13.02.2017. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.zenta-senta.co.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JP Direkcije za izgradnju opštine Žabari - za javnu nabavku radova – “Građevinski radovi na adaptaciji i sanaciji školskog objekta osnovne škole "Dude Jović", opština Žabari", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca JP Direkcija za izgradnju opštine Žabari dana 7.2.2017. godine.

https://portal.ujn.gov.rs