Arhiva Dokumenta / 2015 / Januar

 

Vlada Srbije je usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru zdravstva  koja je objavljena u Službenom Glasniku broj 4/15. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Vlada je usvojila Zaključkom 05 Broj 217-16233/2014-1 od 19. decembra 2014. godine. Nacionalni program donosi se sa ciljem da se obezbedi opšti okvir za izradu sveobuhvatnog programa zaštite od elementarnih nepogoda, kao i za koordinaciju, usmeravanje fondova i sprovođenje aktivnosti vezanih za smanjenje rizika, kao i upravljanje istim


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 26. decembra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 15. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja („Službeni glasnik RS“, br. 112/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 15. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnje električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana („Službeni glasnik RS“, br. 112/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 9. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja koja je objavljena u „Službeni glasnik RS“, br. 110/2014. Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 2. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije („Službeni glasnik RS“, br. 105/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Uz državni program usvojen je i detaljni prikaz mera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju obnove i sanacije posledica poplava na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 25. septembra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim proizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva objavljenu u „Službeni glasnik RS“, br. 103/2014. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje usvojena je na sednici Vlade Srbije održanoj 24. septembra 2014. godine. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 14. septembra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“ br. 100/2014. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 4. septembra 2014. godine usvojila Uredbu o državnom programu obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima. Državni program stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Uz državni program usvojen je i Pregled oštećene telekomunikacione infrastrukture, mreža, sistema i sredstava, uključujući i oštećene objekte infrastrukture elektronskih komunikacija (kablovska kanalizacija)Vlada Srbije je na sednici koja je održana 4. septembra 2014. godine usvojila Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije na područjima poplavljenim tokom maja ove godine. Državni program stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.Vlada Srbije je na sednici koja je održana 14. avgusta 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje  koja je objavljena u „Službeni glasnik RS“, br. 86/2014. Uredba o državnom programu stupila je na snagu nardnog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Uz državni program obnove usvojen je predlog oštećenih vodnih objekata za uređenjeVlada Srbije je na sednici koja je održana 14. avgusta 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja koja je objavljena u „Službeni glasnik RS“, br. 86/2014. Uredba o državnom programu stupila je na snagu nardnog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

Uz državni program  usvojeni su i prilozi koji prate državni program obnove u srektoru saobraćaja.Vlada Srbije je na sednici održanoj 8. avgusta 2014. godine usvojila Uredbu o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta jedinica lokalne samouprave. Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.


 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 8. avgusta 2014. godine usvojila Uredbu o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima  o proceni šteta jedinica lokalne samouprave. Uredba  je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.Vlada Srbije je na sednici koja je održana 24. jula 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove za korisnike porušenih porodičnih stambenih objekata koja je objavljena u Službenom glasniku br. 77/14. Državni program obnove stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 24. jula 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove za korisnike porušenih porodičnih stambenih objekata koja je objavljena u Službenom glasniku br. 77/14. Državni program obnove stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 22. maja 2014. godine usvojila Uredbu o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. 


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za U-291/14-K/LS - Izrada spojeva sa zamenom gumene trake, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 23. januara 2015. godine.
 

https://portal.ujn.gov.rs 


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za JN R-050/14-D/LS - Rekonstrukcija objekta Upravne zgrade, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 20. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za JN U-287/14-K/LS - Servisiranja centrifugalne pumpe DH58-35 (JUGOTURBINA), objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 21. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda, obaveštenje o produženju roka i Konkursna dokumentacija za JN R-052/14-I - Izgradnja objekata interventne zaštite pk „Tamnava-Zapadno polje“ i pk „Veliki Crljeni“ od vodnih tokova Vraničine i Skobalja posle velike poplave, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 19 januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN R-051/14-I - interventna rekonstrukcija brane „Kladnica“ posle velike poplave, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 19. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN U-293/14-K/LS - regeneracija transportnih traka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 19. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN 245/2014 radovi - Urgentno održavanje objekata na lokalnim putevima u opštini Koceljeva, na opštinskom putu selo Družetić i selo Gola Glava, most preko reke Ub, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 15. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/

https://www.putevi-srbije.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN 244/2014 radovi - Urgentno održavanje objekata na lokalnim putevima u opštini Koceljeva, veza državni put IIA reda broj 141 i naselja Mala Jelići, most preko reke Tamnave (ID 10004) objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 15. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs