Школа „Чех Карољ“ у Ади обновљена од пода до крова

Пројектом обнове обухваћена је санација крова и тавана (кровна конструкција, хидро и термо изолација, кровни покривач, олуци), обнова термотехничких инсталација (санација или замена дела цевне мреже, грејних тела, пумпи и вентила), санација и замена спољашње и унутрашње столарије, фасаде, међуспратних конструкција и завршних облога подова, као и унутрашњи молерско-фарбарски радови. Такође је замењена електроинсталација и расвета, и постављен систем за детекцију и дојаву пожара.

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toкoм рaдoвa нa рeкoнструкциjи згрaдe Oснoвнe шкoлe “Чeх Кaрoљ” oткривeнa je фрeскa стaриja вишe oд стo гoдинa. Згрaдa je рaниje служилa кao сaмoстaн. Фрeскa je oткривeнa нa плaфoну учионице нa другoм спрaту, у прoстoриjи која je пoчeткoм 1900-тих гoдинa билa кoришћeнa кao кaпeлa. Фрeскa je нaпрaвљeнa oкo 1902. гoдинe, а приказује Исуса Христа.

Радовима на реконструкцији обухваћена је и конзервација фреске Исуса Христа што је важна културна баштина овог краја.