Актуелности

Обнова објеката јавне намене - пројекти у току

16.07.2021
Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације о пројекту, припремној…

Обнова објеката јавне намене - пројекти у припреми

16.07.2021
Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације Списак садржи информац…

Обнова објеката јавне намене - завршени објекти

16.07.2021
Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације о динамици реализације…

Смернице за заштиту животне средине и управљање отпадом

11.08.2020
Приликом реализације Програма, орган надлежан за координацију активности односно Канцеларија за управљање јавним улагањима, …

Прoгрaм рeкoнструкциje и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoримa oбрaзoвaњa, здрaвствa и сoциjaлнe зaштитe - Оперативни приручник

11.08.2020
Влaдa Рeпубликe Србиje je пoкрeнулa Прoгрaм oбнoвe и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoру oбрaзoвaњa,…