Aktuelnosti

11 Avgust 2020, 14:11

Smernice za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom


Prilikom realizacije Programa, organ nadležan za koordinaciju aktivnosti odnosno Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, nosioci realizacije Programa odnosno nadležni državni organi, nadležni organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u okviru kojih su objekti javne namene obuhvaćeni Programom kao i treća lica koja učestvuju u realizaci Programa, odnosno odabrani izvođači radova na obnovi objekata i pružaoci usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije primenjivaće Interne smernice za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine i Smernice za izvođače radova za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine, koje su objavljene na internet stranici Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. 

Projektno-tehnička dokumentacija kao i konkursna dokumentacija za obnovu objekata javne namene obuhvaćene Programom nužno sadrže Plan zaštite životne sredine i Plan upravljanja otpadom. Nacrti plana zaštite životne sredine i plana upravljanja otpadom objavljuju se na internet stranici Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.