Aktuelnosti

06 Avgust 2019, 10:06

Javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja


Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima  u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i uz stručnu podršku KFW-a.

Ovim putem Kancelarija poziva sve zainteresovane banke da se prijave za učešće u realizaciji Programa.

Opšti cilj Programa jeste podsticaj razvoja preduzetništva kroz objedinjenu podršku za osnivanje novih privrednih subjekata. Na taj način bi se stvorili uslovi za kreiranje održivog rasta i zapošljavanja.

Specifični ciljevi Programa su:

- Sistemska promocija mikro, malih i srednjih preduzeća u cilju poboljšanja mogućnosti samozapošljavanja
- Ostvarivanje ličnih prihoda
- Podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Zainteresovane banke dostavljaju original ili overene fotokopije sledećih dokumenata:
• popunjen Prilog 1;
• obrazac sa potpisom lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac).

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijava se predaje lično ili preporučeno poštom na adresu:

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima – pisarnica Uprave za zajedničke poslove
Nemanjina broj 22-26
11 000 Beograd
Rok za podnošenje prijava je 21.08.2019. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE PRONAĆI NA LINKU http://www.obnova.gov.rs


?>