Фoнд сoлидaрнoсти Eврoпскe униje

Средства су се могла користити и ретроактивно, односно за већ започете пројекте санације и реконструкције, као и за надокнаду већ учињених трошкова. Из средстава Фонда солидарности ЕУ укупно је исплаћено 60.224.605 евра за различите пројекте на територији 72 локалне самоуправе.


Из средстава Фонда солидарности финансирани су и:


1) изградња 73 потпуно нова моста на територији 28 локалних самоуправа;
2) реализација пројеката обнове и јачања локалне инфраструктуре, и то:
     - 13 пројеката обнове и јачања канализационих система и система за водоснабдевање на територији 12 локалних самоуправа,
     - санација 29 клизишта на територији 14 локалних самоуправа,
     - 14 пројеката уређења локалних водотокова на територији 10 локалних самоуправа,
     - 8 пројеката обнове локалне путне инфраструктуре;
3) реализација 59 пројеката обнове јавних објеката у сектору здравства и просвете на територији 23 локалне самоуправе;
4) изградња и јачање превентивне инфраструктуре (изградња и реконструкција 202 објекта у надлежности ЈВП „Србијаводе“ и „Београдводе“).

Детаљније о Фонду солидарности и пројектима који су финансирани можете прочитати у нашој публикацији.