Исплаћена помоћ за чишћење пољопривредног земљишта - март 2016

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу спискова регистованих пољопривредних газдинстава која су претрпела штету у марту 2016. године, које су достављале јединице локалне самоуправе у складу са државним програмом пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa пoплaвљeним пoдручjимa. У посматраном периоду укупно је исплаћено 3668 регистрованих пољопривредних газдинства у износу од 52.579.772,00 динара (површина од 4381,6 хектара).


Списак је састављен на основу података о исплатама. Списак ће бити ажуриран у складу с динамиком пријема информације о исплатама.