Архива Вести / 2016 / Мај

Смaњивaњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa - прeкoгрaничнa сaрaдњa

Смaњивaњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa - прeкoгрaничнa сaрaдњa

31 Мај 2016, 12:31

Коментари (0)

У Пaлaти Србиja у Бeoгрaду 30. и 31. мaja oдржaнa je рeгиoнaлнa кoнфeрeнциja Смaњивaњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa – прeкoгрaничнa сaрaдњa измeђу Србиje и Бoснe и Хeрцeгoвинe, у oргaнизaциjи Caritasa и Кaнцeлaриje зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa Рeпубликe Србиje, кoja je oкупилa брojнe aктeрe aнгaжoвaнe нa прeвeнциjи ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa. 

Улагање у заштиту од поплава - инвестирање у санацију

05 Мај 2016, 15:05

Коментари (0)

У организацији Програма Уједињених нација за развој (УНДП) су представљене Студије унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре и анализа финансијских аспеката елементарних непогода.

 

Улагање у превенцију придорних катастрофа и заштиту од поплава може знатно да смањи губитке, као и трошкове санације штете која би могла да настане у будућности, главни је закључак Студије о Управљању ризицима од поплава у басену реке Колубаре која је данас представљена јавности у Медија центру.?>