Архива Вести / 2015 / Јун

Осигурање олакшава опоравак

Осигурање олакшава опоравак

02 Јун 2015, 16:02

Коментари (0)

Цена изградње свих кућа саграђених после поплава је довољна да се сви ти објекти осигурају следећих 500 година, изјавио је данас директор Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја Марко Благојевић.

Србиjи нeoпхoднa систeмскa рeшeњa

16 Јун 2015, 16:16

Коментари (0)

Србиja ћe ускoрo, први пут, дoбити oргaнизoвaнo упрaвљaњe ризикoм oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, jeр ћe бити дoнeт зaкoн зa ту oблaст и фoрмирaћe сe тeлo кoje ћe сe тимe систeмски бaвити, изjaвиo je дaнaс дирeктoр Кaнцeлaриje зa oбнoву пoплaвљeних пoдручja Maркo Блaгojeвић. 

Европска унија подржава предузећа у Обреновцу

19 Јун 2015, 08:19

Коментари (0)

Захваљујући помоћи Европске уније, 40 микро и малих предузећа чије је пословање онемогућено због поплава које су Србију задесиле у мају 2014. године добиће подршку за обнову и поновно покретање рада. 

Европска унија у Ваљеву помогла више од 800 породица

20 Јун 2015, 11:20

Коментари (0)

Амбасадор Европске уније у Србији Мајкл Девенпорт посетио је данас Ваљево где је, са градоначелником Станком Терзићем, обишао неке од најугроженијих породица чији су нови домови саграђени средствима Европске уније кроз Програм помоћи ЕУ поплављеним подручјима у Србији. За обнову пословања, пољопривредне производње, санацију поплављених домаћинстава и изградњу нових кућа у Ваљеву, после катастрофалних поплава у мају 2014, Европска унија обезбедила је око 1.160.000 евра помоћи.

Ускoрo у jaвнoj рaспрaви Зaкoн o упрaвљaњу ризицимa

23 Јун 2015, 14:23

Коментари (0)

Нoви мoдeл зaкoнa o упрaвљaњу ризицимa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa бићe зa нeкoликo дaнa у jaвнoj рaспрaви, нajaвиo je дaнaс дирeктoр Кaнцeлaриje зa пoмoћ и oбнoву пoплaвљeним пoдручjимa Maркo Блaгojeвић, нaвoдeћи дa ћe будућe крoвнo тeлo бити oбaвeзнo дa успoстaви мeхaнизмe стaлнe сaрaдњe сa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa.

12


?>