Актуелности

Обнова објеката јавне намене - завршени објекти

Обнова објеката јавне намене - завршени објекти

10 Децембар 2018, 14:10

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације о динамици реализације пројеката почев од припреме документације, спровођења поступка јавне набавке, изабраним понуђачима, процесу реализације по ситуацијама, све до укупно исплаћеног износа за реализацију. 


Спискове можете видети ОВДЕ

Обнова објеката јавне намене - пројекти у припреми

10 Децембар 2018, 14:10

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације Списак садржи информације о пројекту, припремној документацији и датуму објаве јавне набавке.

Спискове можете преузети ОВДЕ

Прoгрaм рeкoнструкциje и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoримa oбрaзoвaњa, здрaвствa и сoциjaлнe зaштитe - Оперативни приручник

10 Децембар 2018, 14:10

Коментари (0)

Влaдa Рeпубликe Србиje je пoкрeнулa Прoгрaм oбнoвe и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoру oбрaзoвaњa, здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe тoкoм 2016. гoдинe. Прoгрaм je усвojeн Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-3817/2016 oд 08.04.2016. гoдинe, a измeњeн Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-9644/2016 oд. 11.10. 2016, гoдинe и Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-01-562/2017-1 oд 24. jaнуaрa 2016. гoдинe. Прoгрaм спрoвoди Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa . 

 

Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Оперативни приручник Програма реконструкције и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у секторима образовања, здравствене и социјалне заштите.

Обнова објеката јавне намене - пројекти у току

30 Новембар 2018, 12:30

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације о пројекту, припремној документацији, спроведеном поступку јавне набавке, изабраном понуђачу, као и у којој се фази реализације пројекат тренутно налази.

Спискове можете преузети ОВДЕ

Нацрти закона у јавној расправи

11 Мај 2017, 10:11

Коментари (0)

Нема јавних расправа у току.