Актуелности

Обнова објеката јавне намене - пројекти у току

Обнова објеката јавне намене - пројекти у току

16 Јул 2021, 12:16

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације о пројекту, припремној документацији, спроведеном поступку јавне набавке, изабраном понуђачу, као и у којој се фази реализације пројекат тренутно налази.

Спискове можете преузети ОВДЕ

Обнова објеката јавне намене - пројекти у припреми

16 Јул 2021, 11:16

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације Списак садржи информације о пројекту, припремној документацији и датуму објаве јавне набавке.

Спискове можете преузети ОВДЕ

Обнова објеката јавне намене - завршени објекти

16 Јул 2021, 11:16

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације о динамици реализације пројеката почев од припреме документације, спровођења поступка јавне набавке, изабраним понуђачима, процесу реализације по ситуацијама, све до укупно исплаћеног износа за реализацију. 


Спискове можете видети ОВДЕ

Прoгрaм рeкoнструкциje и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoримa oбрaзoвaњa, здрaвствa и сoциjaлнe зaштитe - Оперативни приручник

11 Август 2020, 14:11

Коментари (0)

Влaдa Рeпубликe Србиje je пoкрeнулa Прoгрaм oбнoвe и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoру oбрaзoвaњa, здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe тoкoм 2016. гoдинe. Прoгрaм je усвojeн Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-3817/2016 oд 08.04.2016. гoдинe, a измeњeн Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-9644/2016 oд. 11.10. 2016, гoдинe и Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-01-562/2017-1 oд 24. jaнуaрa 2016. гoдинe. Прoгрaм спрoвoди Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa . 

 

Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Оперативни приручник Програма реконструкције и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у секторима образовања, здравствене и социјалне заштите.

 

Смернице за заштиту животне средине и управљање отпадом

11 Август 2020, 14:11

Коментари (0)

Приликом реализације Програма, орган надлежан за координацију активности односно Канцеларија за управљање јавним улагањима, носиоци реализације Програма односно надлежни државни органи, надлежни органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у оквиру којих су објекти јавне намене обухваћени Програмом као и трећа лица која учествују у реализаци Програма, односно одабрани извођачи радова на обнови објеката и пружаоци услуга израде пројектно-техничке документације примењиваће Интерне смернице за управљање отпадом и заштиту животне средине и Смернице за извођаче радова за управљање отпадом и заштиту животне средине, које су објављене на интернет страници Канцеларије за управљање јавним улагањима. 

12


?>