Актуелности

Прoгрaм рeкoнструкциje и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoримa oбрaзoвaњa, здрaвствa и сoциjaлнe зaштитe - Оперативни приручник

Прoгрaм рeкoнструкциje и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoримa oбрaзoвaњa, здрaвствa и сoциjaлнe зaштитe - Оперативни приручник

10 Јануар 2020, 11:10

Коментари (0)

Влaдa Рeпубликe Србиje je пoкрeнулa Прoгрaм oбнoвe и унaпрeђeњa oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj свojини у сeктoру oбрaзoвaњa, здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe тoкoм 2016. гoдинe. Прoгрaм je усвojeн Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-3817/2016 oд 08.04.2016. гoдинe, a измeњeн Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-9644/2016 oд. 11.10. 2016, гoдинe и Зaкључкoм Влaдe РС 05 бр. 351-01-562/2017-1 oд 24. jaнуaрa 2016. гoдинe. Прoгрaм спрoвoди Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa . 

 

Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Оперативни приручник Програма реконструкције и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у секторима образовања, здравствене и социјалне заштите.

 

Обнова објеката јавне намене - пројекти у припреми

08 Јануар 2020, 11:08

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације Списак садржи информације о пројекту, припремној документацији и датуму објаве јавне набавке.

Спискове можете преузети ОВДЕ

Обнова објеката јавне намене - пројекти у току

08 Јануар 2020, 11:08

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације о пројекту, припремној документацији, спроведеном поступку јавне набавке, изабраном понуђачу, као и у којој се фази реализације пројекат тренутно налази.

Спискове можете преузети ОВДЕ

Обнова објеката јавне намене - завршени објекти

08 Јануар 2020, 11:08

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације о динамици реализације пројеката почев од припреме документације, спровођења поступка јавне набавке, изабраним понуђачима, процесу реализације по ситуацијама, све до укупно исплаћеног износа за реализацију. 


Спискове можете видети ОВДЕ

Смернице за заштиту животне средине и управљање отпадом

08 Јануар 2020, 11:08

Коментари (0)

Приликом реализације Програма, орган надлежан за координацију активности односно Канцеларија за управљање јавним улагањима, носиоци реализације Програма односно надлежни државни органи, надлежни органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у оквиру којих су објекти јавне намене обухваћени Програмом као и трећа лица која учествују у реализаци Програма, односно одабрани извођачи радова на обнови објеката и пружаоци услуга израде пројектно-техничке документације примењиваће Интерне смернице за управљање отпадом и заштиту животне средине и Смернице за извођаче радова за управљање отпадом и заштиту животне средине, које су објављене на интернет страници Канцеларије за управљање јавним улагањима. 

12