Актуелности

06 Август 2019, 10:06

Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији програма промоције предузетништва и самозапошљавања


Програм промоције предузетништва и самозапошљавања спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима  у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије и уз стручну подршку КFW-a.

Овим путем Канцеларија позива све заинтересоване банке да се пријаве за учешће у реализацији Програма.

Општи циљ Програма јесте подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката. На тај начин би се створили услови за креирање одрживог раста и запошљавања.

Специфични циљеви Програма су:

- Системска промоција микро, малих и средњих предузећа у циљу побољшања могућности самозапошљавања
- Остваривање личних прихода
- Подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Заинтересоване банке достављају оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:
• попуњен Прилог 1;
• образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац).

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програма промоције предузетништва и самозапошљавања – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријава се предаје лично или препоручено поштом на адресу:

Канцеларија за управљање јавним улагањима – писарница Управе за заједничке послове
Немањина број 22-26
11 000 Београд
Рок за подношење пријава је 21.08.2019. године.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ НА ЛИНКУ http://www.obnova.gov.rs


?>