U toku rekonstrukcija zgrada pedijatrije, neurologije i poliklinike KBC Zemun

Objekat neurologije - čine dve građevinske celine: ulična zgrada i dvorišna zgrada, koje su povezane nadkrivenom rampom sa unutrašnjim dvorištem. Ulična zgrada je izgrađena 1899. godine, dok je dvorišna građena i dograđivana u različitim periodima dvadesetog veka. Ukupna građevinska bruto površina objekta je 688m2, a površina unutrašnjeg dvorišta je oko 830m2.

Predviđena je potpuna rekonstrukcija obe zgrade u okviru postojećeg gabarita i spratnosti sa reorganizacijom postojećih funkcionalnih celina, sa nephodnim intervencijama na sistemima razvoda instalacija, opreme i uređaja i pripadajućeg dvorišta u skladu sa tehnološkim rešenjem.

Predviđeno je i formiranje tople veze između zgrada zatvaranjem postojeće, nadkrivene rampe i formiranjem adekvatnog pristupnog stepeništa.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekat pedijatrije, izgrađen 1928. godine kao slobodnostojeći objekat sa unutrašnjim dvorištem. Ukupna građevinska bruto površina objekta je 1.613m2, a površina unutrašnjeg dvorišta je oko 650m2.

Predviđena je potpuna rekonstrukcija objekta u okviru postojećeg gabarita i spratnosti sa reorganizacijom postojećih odnosno formiranjem novih funkcionalnih celina, sa neophodnim intervencijama na sistemima razvoda instalacija, opreme i uređaja i pripadajućeg dela dvorišta, kao i sa intervencijama na ugradnji dodatnog maloteretnog lifta u slobodnom prostoru centralnog stepeništa, u skladu sa tehnološkim rešenjem.

Predviđeno je i izmeštanje ambulantno – polikliničke službe iz suterena u prizemlje i formiranje stacionara u potkrovlju. Na nivou suterena reorganizovan je tehno-ekonomski blok sa distributivnom kuhinjom i podstanicom, dok su na spratu reorganizovane prostorije u službi stacionarnog lečenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekat poliklinike, izgrađen 1957. godine, a adaptiran 1989. godine za potrebe poliklinike. Ukupna građevinska bruto površina objekta je oko 1.715m2, a površina pripadajućeg dvorišta je oko 1,280m2.


Predviđena je rekonstrukcija objekta u okviru postojećeg gabarita i spratnosti sa zadržavanjem postojeće šeme, sa neophodnim intervencijama na sistemima razvoda instalacija, opreme i uređaja i pripadajućeg dvorišta, u cilju poboljšanja uslova rada.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprema, ukupna vrednost EUR 1,625,000

 


Za potrebe KBC Zemun je nabavljena i isporučena sledeća oprema:


1. Sistem za magnetnu rezonancu 1.5T za sveobuhvatna ispitivanja Vantage Titan. Vrednost: EUR 865,000

2. Digitalni angiografski sistem za kardiološku dijagnostiku i interventne procedure – INFX – 8000 C. Vrednost EUR 553,000

3. Digitalni radiografski sistem – DX - D 300. Vrednost: EUR 83,000

4. Premijum kardiovaskularni ultrazvučni sistem Aplio i-Series. Vrednost: EUR 124,000